Copy
NGTV Nieuwsbrief 12-2016
Bekijk hier de online versie
NEDERLANDS GENOOTSCHAP VAN TOLKEN EN VERTALERS


Ballotagecommissie
Op basis van het uitgangspunt dat alle leden van het NGTV beschikbaar en verkiesbaar zijn voor de ballotagecommissie en dat een lid zich pas kan terugtrekken als kandidaat als men hiervoor benaderd wordt, zijn alle leden twee keer via de mail benaderd met het verzoek kandidaten voor deze commissie voor te dragen. Maar liefst 88 leden hebben gehoor gegeven aan deze oproep!
Mirjam van Dootingh, interim-manager, heeft vervolgens de hoogst genoteerde kandidaten benaderd. Slechts twee leden hebben geweigerd. Eenmaal omdat dit lid zich kandidaat wil gaan stellen voor het bestuur en dat is uiteraard onverenigbaar met het lidmaatschap van deze commissie. Het andere lid steekt liever energie in andere NGTV-zaken.
 
Uitgangspunt voor de ballotagecommissie is dat deze uit vijf leden bestaat: twee tolken, twee vertalers en Mirjam van Dootingh, interim-manager, als voorzitter. Minimaal twee leden moeten bestuurs- of gelijkwaardige ervaring hebben. Met onderstaande samenstelling kan geconcludeerd worden dat we hierin zijn geslaagd. Hieronder stellen de leden van de ballotagecommissie zich voor.


Joke van Zijl
Joke is vertaalster Frans(-Nederlands) en woont en werkt in Amsterdam. Zij is al vele jaren lid van het NGTV en heeft diverse functies vervuld onder andere in het bestuur, de TW-sectie, de redactie en de lustrumcommissie. Zij heeft het NGTV jarenlang vertegenwoordigd in de MetaCom. Sinds drie jaar is zij lid van het College van Advies van het NGTV. Zij werkt momenteel aan de vertaling van een filosofieboek.
 

Jack Mazor
Jack werkt sinds drie jaar in Amsterdam als beëdigd tolk Spaans voor verschillende opdrachtgevers. Gedurende zijn loopbaan heeft hij ook o.a. de functie van bestuurssecretaris bekleed voor een aantal internationale bilaterale handelskamers. Sinds 2014 is hij lid van het NGTV. Door zitting te nemen in de ballotagecommissie draagt hij graag zijn steentje bij om er voor te zorgen dat het NGTV een nieuwe koers zal gaan varen. 
 

Hiltrud Scheeren-Martens
Geboren in Hamburg (Duitsland). Zij studeerde Engels, Frans, Pedagogiek en Fonetiek aan de universiteiten van Hamburg, Londen, Orléans en Strasbourg. In 1986 kwam zij naar Nederland en is sindsdien werkzaam als vertaalster. Na 6 jaar in loondienst te hebben gewerkt, begon zij in 1992 samen met haar echtgenoot haar eigen vertaalbureau HSM in Berkel-Enschot. Zij vertaalt vanuit het Nederlands en Engels naar het Duits, voor met name de (technische) industrie, Foodsector en zakelijke dienstverlening.
In 2005 richtte zij de Duitse Kring op waarvan ze nog steeds coördinatrice is. Tevens is zij lid van de Kring Midden- en Oost-Brabant.
Als actief lid is zij ervan overtuigd dat voor vertalers de onderlinge uitwisseling van groot belang is en dat met vereende kracht meer bereikt kan worden dan als eenpitter. Zij hecht daarom veel waarde aan een goed functionerende beroepsvereniging en wil via de ballotagecommissie graag bijdragen aan het tot stand komen van een nieuw bestuur.
 

Jan Schöntauf
Jan is zelfstandig conferentietolk en vertaler voor Duits (moedertaal; vertrouwd met Zuid-Duitse dialecten), Nederlands en Engels en gevestigd in Den Haag. Jan werkt onder meer op de terreinen auto-industrie, bouwchemie, financiën en bij bilaterale overleggen. Hij is afgestudeerd met bijvak economie aan het FASK in Germersheim, de faculteit voor vertalers en tolken van de Universiteit Mainz; Erasmus-verblijf aan het HIVT in Antwerpen. Jan is ook lid van de Duitse beroepsvereniging van conferentietolken (VKD-BDÜ).
 

Mirjam van Dootingh
Mirjam is interim-manager bij het NGTV.
 
De ballotagecommissie zal zich laten bijstaan door één externe deskundige en bepaalt haar eigen werkwijze.
 
Oproep bestuurskandidaten
Woensdag 20 juli gaat er een speciale editie van de nieuwsbrief uit waarin leden gevraagd worden zich kandidaat te stellen voor het bestuur en/of naar hun mening geschikte interne of externe kandidaten voor te dragen. Uit deze voordrachten zullen geschikte kandidaten worden geselecteerd voor gesprekken met de ballotagecommissie.
 
Stand van zaken werkzaamheden interim-manager
  • Mirjam is begonnen met bilaterale gesprekken met in eerste instantie leden van het College van Advies, leden van het bestuur en voor het NGTV belangrijke ‘stakeholders’ zoals de accountant, de hoofdredacteur van de Linguaan, oud-bestuursleden, het bureau dat de secretariële ondersteuning verleent, etc.
  • Op dit moment maakt zij een ronde (face-to-face of telefonische gesprekken) langs alle coördinatoren/vertegenwoordigers van de kringen, secties en commissies. De ruim 20 gesprekken die inmiddels hebben plaatsgevonden leveren veel waardevolle informatie op. Opvallend is hoe hard er binnen de meeste gremia wordt gewerkt en hoeveel waarde men hecht aan de onderlinge samenwerking en de samenwerking tussen deze gremia. Veel minder positief is men over de wijze waarop er door het NGTV op centraal niveau wordt geopereerd en duidelijk is dat het zaak is hier heel snel verandering in aan te brengen. Een beter imago zien te bereiken is zowel richting de eigen leden als richting externe partijen van groot belang. Dan is ook het moment aangebroken om zaken als een ledenwerfcampagne of betere externe profilering, bijvoorbeeld richting de pers, op te pakken.
  • Evident is dat een middelgrote beroepsorganisatie – die het NGTV immers is met 1.300 leden - op deze wijze georganiseerd niet verder kan. Er zal een groter bestuur (ideaal is een bestuur bestaande uit 7 leden) moeten komen waarbinnen belangrijke dossiers kunnen worden ondergebracht bij de diverse bestuursleden. In de huidige situatie is een externe voorzitter - die zeer ervaren is in het besturen van dit soort en andersoortige organisaties - van groot belang. Verder zal er een professioneel werkapparaat moeten komen en zal het NGTV zo gauw mogelijk zichtbare resultaten van haar inspanningen moeten presenteren aan de leden.
  • Veel gesprekspartners noemen dezelfde speerpunten voor het NGTV. Op de eerste plaats ondersteuning vanuit het NGTV naar de decentrale gremia door het weer organiseren van een kringcoördinatorendag. Ook het naar het oude niveau terugbrengen van de financiële bijdrage aan de kringen en secties wordt veelvuldig genoemd. Er zal in ieder geval in oktober een kringcoördinatorendag worden georganiseerd en het streven is de financiële bijdrage weer te verhogen; of dit laatste mogelijk is zal tijdens de ALV in oktober worden besproken als er een herziene begroting 2016 wordt gepresenteerd. Na de zomer zal Mirjam alle bijeenkomsten van deze gremia bezoeken en ook met de leden van deze gremia in gesprek gaan. Er moet ook (weer) meer aandacht komen voor leuke bijeenkomsten binnen het NGTV, zoals bijvoorbeeld het nieuw leven inblazen van het uitreiken van de Hiëronymusprijzen (Hiëronymus, Minerva en Juventus).
  • Andere belangrijke aandachtsgebieden betreffen samenwerking met andere georganiseerde partijen binnen het beroepenveld en met externe stakeholders zoals het Ministerie van VenJ, het Bureau Wbtv, FNV Zelfstandigen, etc., etc. Met deze partijen zal Mirjam bilateraal een derde gespreksronde aangaan.
  • Voor het NGTV belangrijke dossiers om op te pakken betreffen de bij- en nascholing zoals beschreven in het inmiddels opgestelde Kwaliteitsplan. Het College van Advies en het bestuur – die sinds het aantreden van Mirjam gezamenlijk vergaderen – zullen hierover begin augustus tot besluitvorming komen waarna het Kwaliteitsplan zal worden aangeboden aan het Bureau Wbtv.
  • Een ander belangrijk aandachtsgebied betreft de tarieven van tolken en vertalers, zowel in het publieke als in het private domein. Aan de lobby en belangenbehartiging op dit terrein zal zeker aandacht worden besteed, maar dat vraagt meer voorbereiding.
  • Wat betreft de modelovereenkomst zal worden onderzocht of hiervoor kan worden samengewerkt met de VViN die inmiddels een modelovereenkomst heeft opgesteld en aangeboden aan de Belastingdienst. De invoering van de Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) heeft ook tot de nodige veranderingen bij de Belastingdienst geleid. Er is speciaal voor modelovereenkomsten namens brancheverenigingen een aparte werkgroep opgericht die met extra aandacht naar deze overeenkomsten kijkt. Er schijnt enig gebrek aan kennis over de branche te zijn en vooral over de manier waarop partijen met elkaar samenwerken tijdens de uitvoering van een opdracht. Dit zal ook tot uitdrukking moeten komen in de overeenkomsten waarna opnieuw afstemming met de Belastingdienst zal moeten plaatsvinden.
  • En tot slot wordt veelvuldig genoemd de behoefte aan betere en frequentere informatievoorziening. Met deze nieuwsbrief en het periodiek plaatsen van informatie op de website is daarmee al een begin gemaakt. Verder zal een nieuwe website worden ontwikkeld; het streven is om tijdens de ALV van oktober hiervan een demo te laten zien. In dat kader worden leden ook gevraagd contact met Mirjam te zoeken als ze belangstelling hebben om zitting te nemen in de webcommissie.
Bovenstaande is uiteraard geen uitputtend overzicht van wat er in alle gesprekken aan de orde komt, maar hiermee zijn wel veel dingen genoemd die door veel leden veelvuldig worden genoemd.
 
Algemene Ledenvergadering
Begin oktober zal een extra Algemene Ledenvergadering worden uitgeschreven. De datum wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. Tijdens deze ALV zal Mirjam van Dootingh, interim-manager, een presentatie verzorgen over waar het NGTV op dat moment staat, welke resultaten zijn bereikt en wat de voornemens zijn voor de korte en de langere termijn. Daarnaast zal de ALV worden gevraagd het nieuwe bestuur te benoemen en zal afscheid worden genomen van het huidige bestuur. Daarnaast is het streven een bijgestelde begroting te presenteren en een demo van de nieuwe website en de Linguaan nieuwe stijl als mooiere (fullcolour A4-formaat) en gelijk ook veel goedkopere uitgave. De Linguaan zal z.s.m. als pdf op de website worden geplaatst en hoe meer leden alleen op deze wijze het blad hoeven te lezen - en deze niet als gedrukt tijdschrift hoeven te ontvangen - hoe goedkoper dit vakblad natuurlijk kan worden.
Verder is bij deze nieuwsbrief bijgevoegd het verslag van de ALV van 16 april 2016 dat ter besluitvorming zal worden geagendeerd voor de eerstvolgende ALV.
 
Bericht van de jubileumcommissie
Velen van ons hebben nu vakantie, of bijna. Tijd voor nog een laatste klusje: de inschrijving voor het Jubileumcongres van het NGTV op zaterdag 8 oktober!
De inschrijftermijn voor de vroegboekkorting is verlengd, dus doe dat in ieder geval voor 8 augustus, dan profiteert u van deze korting! Het belooft een leuke dag te worden, en ook wat anders dan anders. We hebben om te beginnen een aantal boeiende sprekers aangetrokken uit binnen- én buitenland. Na deze inspirerende en 'hersenkrakende' lezingen en workshops is het tijd voor ontspanning: borrelen, dineren, een salsaworkshop en een band. Een leuke manier om uw collega's wat beter te leren kennen!
Voor meer informatie en inschrijven, zie: We hopen jullie op 8 oktober te zien!
Hartelijke groeten,
Tessa van Swieten en Lucienne Heemskerk
 
FIT Translatio
De nieuwe FIT Translatio is uit met onder andere het laatste nieuws van aangesloten leden, FIT Task Forces and regionale centra. Natuurlijk ook aandacht voor congressen en andere activiteiten die binnenkort plaatsvinden. Klik hier voor het laatste nummer.
 
Vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Mail dan naar Mirjam van Dootingh: mvdootingh@planet.nl
 
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Postadres:
NGTV
Postbus 77
Leiden, 2300 AB
Netherlands

Add us to your address book


Uitschrijven    Voorkeuren aanpassen 

Email Marketing Powered by Mailchimp