Copy
NGTV Nieuwsbrief 17-2016
Bekijk hier de online versie

NIEUWSBRIEF 13 OKTOBER 2016
 
 
UIT HET BESTUUR
 
Het NGTV-bestuur is - hierin ondersteund door Mirjam van Dootingh, interim-manager - inmiddels heel hard aan het werk. Veel zaken zijn of worden opgepakt en het streven is tijdens de eerstvolgende algemene ledenvergadering – zie hieronder – een zo compleet mogelijk beleidsplan 2017 te presenteren. Input hiervoor van de leden – via de ledenenquête of anderszins – is hiervoor bijzonder waardevol.
Hierbij een greep uit de diverse activiteiten: laten ontwikkelen nieuwe website, opstellen communicatiebeleid inclusief ontwikkelen Linguaan nieuwe stijl en starten ledenwerfcampagne. Daarnaast maakt Mirjam een ronde langs alle kringen en secties en vinden gesprekken met vertegenwoordigers van kringen en secties plaats. Ook wordt kennis gemaakt met de nationale en internationale zuster- en koepelorganisaties om zo te onderzoeken op welke terreinen kan worden samengewerkt en waar we elkaar kunnen versterken. Met externe partijen wordt veelvuldig overlegd: met het bureau Wbtv over het kwaliteitsplan van het NGTV en het meerjarenbeleidsplan van het bureau zelf. Met het Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO) om de samenwerkingsmogelijkheden te onderzoeken (heeft voor dit moment al geleid tot de uitnodiging om a.s. maandag gratis hun Kenniscafé bij te wonen; zie hieronder). Met ABD Topconsult die in opdracht van het ministerie van V& onderzoek doet naar de werkwijzen van de VenJ-diensten rond de inzet van tolkdiensten, specifiek op de deelterreinen planning, kwaliteitsborging en inkoop, om op basis daarvan scenario’s te ontwikkelen die bijdragen aan de kwaliteit van tolkdiensten en een efficiënt uitvoeringsproces. Waar mogelijk worden bij dit soort gesprekken ook NGTV-leden betrokken die uit eigen ervaring input kunnen leveren. Het zou heel goed zijn als er MEER TOLKEN bereid zijn hier een bijdrage aan te leveren. Zoek contact met Mirjam als u op deze wijze een bijdrage wilt leveren aan waar het NGTV mee bezig is!
Daarnaast werkt het bestuur aan het voorbereiden van een advies aan alle leden over de modelovereenkomsten, het opstellen van een uniforme vergoedingsregeling voor alle binnen het NGTV actieve (bestuurs-)leden, de coördinatorendag van 29 oktober a.s., de bestendiging van het werkapparaat, uitbreiding van producten en diensten, algemene voorwaarden voor tolken, etc., etc.
 
Iedereen die contact wil met het bestuur, kan mailen naar bestuur@ngtv.nl. Via Mirjam worden berichten dan in het bezit gesteld van één of meerdere bestuursleden.
 


ALGEMENE LEDENVERGADERING 17 DECEMBER 2016

 
Op 17 december vindt om 13.30 uur de volgende algemene ledenvergadering plaats. Dat is later in het jaar dan anders, maar dat geeft het nieuwe bestuur meer tijd om een zo volledig mogelijk beleidsplan plus begroting 2017 te presenteren. Uiteraard zal tijdens deze vergadering ook worden gerapporteerd over de uitkomsten van de ledenenquête en daarnaast zullen nog wat andere punten aan de orde komen. Alle leden ontvangen tijdig een uitnodiging met de volledige agenda. In de tweede helft van de ochtend voorafgaand aan de algemene ledenvergadering vindt een thematische bijeenkomst plaats waarna ruim de tijd wordt genomen voor de lunch zodat leden de kans hebben uitvoerig met elkaar te spreken. De ledenvergadering wordt uiteraard afgesloten met een hapje en een drankje.
 
LEDENWERFCAMPAGNE
 
Het zeer geslaagde jubileumcongres van 8 oktober (zie hieronder) vormde tevens de aftrap voor de NGTV-ledenwerfcampagne, in eerste instantie alleen via de eigen leden. In tweede termijn zal deze campagne ook op grotere schaal extern worden uitgezet. De folder die tijdens het congres in het bezit gesteld is van alle aanwezigen vindt u hieronder afgedrukt.
 
FOLDER


Een of meerdere exemplaren van deze folder kunt u opvragen bij het secretariaat: ngtv@ngtv.nl.
 
GESLAAGD JUBILEUMCONGRES


Hard aan het werk tijdens één van de workshops. Fotografie: Nathalie Arnoczky

"Heel goed georganiseerd en zeer interessante sprekers." "Lekker interactief!" "Goede mix van lezing en zelf aan de slag." "Diversiteit in sprekers." "Uitstekende presentaties/sprekers. Veel humor en toch veel inhoud." "In het algemeen een goed geslaagd evenement." Dat zijn enkele van de reacties die wij als organisatie van het jubileumcongres mochten ontvangen. Wij kijken dan ook terug op een geslaagde dag. Een uitgebreid verslag met interviews en foto's volgt in het winternummer van de Linguaan. Meer foto's volgen ook in de NGTV-groepen op Facebook en LinkedIn.
Wij willen graag iedereen bedanken voor hun aanwezigheid, bijdragen en het invullen van de evaluatieformulieren. De organisatie gaat vanzelfsprekend aan de slag met de verbeterpunten die uit deze formulieren naar voren komen. Een voorbeeld was de catering voorafgaand aan en tijdens het evenement, die door velen wat mager werd gevonden, maar gelukkig werd dat volgens nagezonden reacties ruimschoots goed gemaakt door de catering tijdens de borrel. Heeft u zelf goede ideeën over inhoud of organisatie van een NGTV-congres/Hiëronymusdag en zou u het leuk vinden om mee te werken aan de organisatie daarvan? Laat dit dan weten aan...

Tessa van Swieten en Lucienne Heemskerk (jubileumcommissie)
 

FINANCIELE BIJDRAGEN AAN KRINGEN EN SECTIES
 
Met de vaststelling van de herziene begroting 2016 op 3 september door de algemene ledenvergadering zijn de gehalveerde financiële bijdragen aan de secties en kringen weer teruggebracht naar het oorspronkelijke bedrag van € 1.000 per sectie of kring. Het belang van deze gremia voor de permanente educatie en de onderlinge samenwerking en communicatie heeft een belangrijke rol gespeeld bij de overweging dit voor te stellen in deze begroting. Omdat het NGTV signalen kreeg dat dit besluit nog niet bij alle kringen en secties goed was geland, wordt hieraan in deze nieuwsbrief ook nog op deze manier aandacht besteed.

 

NGTV-LEDENENQUETE 

 
Alle leden hebben inmiddels de NGTV-ledenenquête ontvangen en zeker na de reminder afgelopen maandag stromen de reacties binnen. Bijna 400 leden hebben inmiddels gereageerd. Hierbij nogmaals het verzoek de enquête in te vullen als u dat nog niet heeft gedaan.
Een aantal leden heeft ons gewezen op wat onvolkomenheden in de enquête. We betreuren dat en dat heeft deels te maken met de hoge tijdsdruk waaronder de enquête tot stand moest komen zodat deze niet eerst getest kon worden bij een kleine steekproef. Verder is het niet mogelijk om terug te bladeren in de enquête, maar bij tussentijds stoppen kan de enquête op een later moment wel verder worden ingevuld. Niet iedereen was tevreden met de antwoordmogelijkheden. In dat geval biedt het laatste open veld de gelegenheid om daar gericht iets over te zeggen en dan wordt dat meegenomen bij het verwerken van de reacties. Er is niet voor gekozen om iets te veranderen aan de antwoordmogelijkheden want dan zouden er twee verschillende enquêtes ontstaan. Ondanks voorgaande wordt er veel waardering voor dit initiatief uitgesproken (ook bij degenen die een kritische kanttekening hebben geplaatst).


COMMISSIE BELANGENBEHARTIGING EN LOBBY
In de vorige nieuwsbrief is dit bericht al een keer geplaatst, maar dit heeft helaas tot onvoldoende reacties geleid. Daarom nogmaals de vraag welke leden een actieve rol willen spelen in de op te richten commissie Belangenbehartiging en lobby.
 
Deze commissie zal zich onder andere met de volgende onderwerpen gaan bezighouden:
  • Tolkentarieven publieke termijn indexeren en verhogen.
  • Criteria aanbesteding verbeteren (tarieven, controle, afnameplicht) en daarin samen met SIGV optrekken.
  • Andere belangen ook onderkennen en voldoende aandacht geven: beëdigd/niet beëdigd; tolken en vertalers; publiek en privaat.
  • Komen tot breed register dat ingeschreven tolken en vertalers het recht geeft op het voeren van de titel registertolk en registervertaler.
  • Ontwikkelen en implementeren van best practices.
Voordat daadwerkelijk aan belangenbehartiging (en lobby) kan worden gedaan, zal eerst moeten worden vastgesteld hoe deze (en mogelijk ook andere) thema’s precies moeten worden ingevuld, of er nog aanvullende onderzoek moet worden gedaan, met welke externe partijen gesproken moet worden en daarna zal consensus moeten worden bereikt over de inzet van de onderhandelingen en lobby. Vervolgens is het zaak vast te stellen welke aanpak zal worden gehanteerd, wie daarin een rol gaat spelen, etc., etc.
 
Voorgaande pleit ervoor te komen tot een belangenbehartigings- c.q. lobbyagenda en het bestuur wil graag een commissie belangenbehartiging en lobby installeren die zich hierover zal gaan buigen. Vanuit het bestuur zal Irawan Sewandono hierbij zijn betrokken naast Mirjam van Dootingh.
Leden die belangstelling hebben om hier een rol in te spelen worden van harte uitgenodigd contact te zoeken met Mirjam via mvdootingh@gmail.com.
 
KENNISCAFÉ PLATFORM ZELFSTANDIGEN NEDERLAND
 
Het Platform Zelfstandigen Nederland (PZO) nodigt alle NGTV-leden uit gratis deel te nemen aan
het door PZO-ZZP georganiseerde #PZOkenniscafé evenement op 17 oktober a.s.
Op 17-23 oktober a.s. vindt de European Freelancers Week plaats. Een week waarin PZO aandacht voor de Europese zzp gemeenschap wil vragen en d.m.v. verschillende evenementen in Europa de positie van de zzp’er hoopt te verbeteren.
Om in Nederland de aandacht te vestigen op de zzp-ers, organiseren PZO-ZZP het #PZOkenniscafé. Een dag om te leren, inspireren, promoten, informeren en netwerken.
Dit evenement vindt plaats in Amsterdam, APG Basisweg 10, 1043 AP en wordt gehouden in het professionele event centrum van partners APG / Loyalis, centraal gelegen tegenover station Sloterdijk en met voldoende parkeerfaciliteiten.
 
Deze dag worden er maar liefst 4 workshops aangeboden, waarvan iedereen er 2 kan volgen:
1. Sparen voor je Oudedagsvoorziening door Zenno Cornelisse
2. SEO/SEA door Sylvester de Vries
3.
wet DBA door Margreet Drijvers
4. Apps voor mijn bedrijf door Peter van Loevezijn
Het evenement begint met een korte introductie over de verschillende workshops. Daarna kan meteen een keuze worden gemaakt.
De middag wordt afgesloten met een borrel en ‘levend LinkedIn’. Aan de hand van de door iedereen aangegeven interessegebieden en verwachtingen wordt men automatisch in contact gebracht met andere deelnemers met dezelfde interesse.
 
Programma:
15:00 – 15:30 Inloop
15:30 – 15:55 Start programma
15:55 – 16:25 Workshop 1
16:30 – 17:00 Workshop 2
17:00 – 18:00 Borrel met Levend LinkedIn
 
Voor meer informatie en aanmelden klik hier:  https://www.pzo-zzp.nl/nieuws/03-10-2016/18663849/PZO-ZZP-en-de-European-Freelancers-Week. Om gratis deel te kunnen nemen is het van belang om bij de opmerkingen te vermelden dat u NGTV-lid bent! Wacht niet te lang met aanmelden voor dit evenement want vol is vol!. Voor vragen kan contact worden opgenomen met Roos van Dorp, via: dorp@pzo.nl
 
VRAGEN OF OPMERKINGEN NAAR AANLEIDING VAN DEZE NIEUWSBRIEF?
 
Mail dan naar Mirjam van Dootingh: mvdootingh@gmail.com.
 
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Postadres:
NGTV
Postbus 77
Leiden, 2300 AB
Netherlands

Add us to your address book


Uitschrijven    Voorkeuren aanpassen 

Email Marketing Powered by Mailchimp