Copy
NGTV Nieuwsbrief 13-2016
Bekijk hier de online versie
NEDERLANDS GENOOTSCHAP VAN TOLKEN EN VERTALERS


Geachte leden van het NGTV,
 
De ballotagecommissie is belast is met de werving en selectie van kandidaten voor het bestuur van het NGTV . Deze commissie nodigt hierbij alle leden van harte uit zich kandidaat te stellen voor het bestuur van het NGTV.
Daarnaast worden alle leden verzocht de ballotagecommissie te wijzen op geschikte kandidaten voor het bestuur. Dat kunnen NGTV-leden zijn, maar ook externe kandidaten.
 
Het NGTV is momenteel sterk in ontwikkeling. Gestreefd wordt naar betere profilering van de beroepsgroep, vergroting van het aantal leden, optimale inrichting van de verenigingskolom, professionalisering van het bestuur, versterking van het werkapparaat en bestendiging van de relaties met relevante externe partijen.
 
Om dit te bereiken zoekt het NGTV per direct 5 à 7 nieuwe bestuursleden.
 
Het bestuur is verantwoordelijk voor:
  • De beleidsuitvoering van de vereniging; de ontwikkeling van het beleid en de (bewaking van de) uitvoering daarvan.
  • De externe vertegenwoordiging van de vereniging (samen met de interim-manager).
  • Het aansturen van bureau en interim-manager.
  • Slagvaardig reageren op externe ontwikkelingen.
Het bestuur bestaat uit minimaal 5, maar bij voorkeur 7 leden. In het bestuur hebben ten minste één tolk en één vertaler zitting. Het streven is daarnaast professionele bestuursleden te benoemen die geen lid zijn. Het aantal niet-NGTV-leden in het bestuur mag nooit groter zijn dan het aantal NGTV-leden. Bestuursleden worden benoemd door de ALV voor een periode van drie jaar en zij kunnen tweemaal herbenoemd worden. De voorzitter en de penningmeester worden in functie benoemd, de overige functies worden door het bestuur in onderling overleg verdeeld. Er wordt naar gestreefd een jurist met kennis van voor het NGTV relevante aandachtsgebieden in het bestuur te benoemen.
Eén van de bestuursleden zal naast zijn reguliere bestuursfunctie ook worden benoemd tot waarnemend voorzitter.
 
Omdat de ervaring al meerdere malen heeft geleerd dat het niet eenvoudig is uit eigen gelederen een voorzitter te vinden die past op het profiel, wordt ernaar gestreefd een externe voorzitter aan te trekken. Dit kan een interim-voorzitter zijn voor ca. één jaar. In deze periode kan dan één van de zittende bestuursleden toegroeien naar het voorzitterschap. Bij de werving van de overige bestuursleden zal de bereidheid/geschiktheid van de kandidaten voor deze functie ook expliciet aan de orde worden gesteld.
Ieder bestuurslid is verantwoordelijk voor één of meerdere portefeuilles.
Deze portefeuilles worden door het bestuur in goed overleg verdeeld, de portefeuillehouder heeft mandaat binnen deze portefeuille en rapporteert op hoofdlijnen aan de medebestuursleden.
 
De tolk en vertaler in het bestuur dienen lid te zijn van de vereniging. Samenstelling van het bestuur geschiedt op basis van competenties, niet op basis van vertegenwoordiging. Voor het bestuur is ‘good governance’ leidend. Dit betekent dat onder andere de beslissingsprocessen, de wijze van controle en toezicht uitoefenen en het leiderschap binnen het NGTV gebaseerd zijn op openheid, integriteit en verantwoording. Het bestuur heeft een voorbeeldfunctie voor de leden.
 
Alle leden kunnen zich kandidaat stellen voor een bestuurszetel. Selectie geschiedt op basis van het bijgevoegde bestuursprofiel zoals dat 9 juni 2016 is vastgesteld door College van Advies en Bestuur; er wordt echter ook ruimte gecreëerd voor kandidaten (jongere generatie) met ontwikkel-potentieel.
Het bestuur vergadert gemiddeld eens per vier à zes weken.
 
Interesse?
Men kan zich kandidaat stellen door voor donderdag 11 augustus motivatie en CV te mailen naar de interim-manager en tevens voorzitter van de ballotagecommissie: mvdootingh@planet.nl. Ook namen van geschikte kandidaten kunnen naar dit mailadres worden gestuurd.
 
Meer informatie?
Voor meer informatie over deze vacatures, kan contact worden opgenomen met de interim-manager en voorzitter van de ballotagecommissie,
Mirjam van Dootingh, mvdootingh@planet.nl, 06-53156731.
 
Gesprekken
De gesprekken met de geselecteerde kandidaten worden gevoerd op
dinsdag 30 en woensdag 31 augustus op een centraal in het land gelegen locatie (waarschijnlijk Amersfoort of Utrecht).
 
Benoeming
Op de ALV van 3 september a.s. vindt de benoeming plaats.
In de nieuwsbrief van 18 juli jl. werd gesproken van begin oktober;
dat moet zijn 3 september.
 
Reserveer deze datum voor een ingelaste Algemene Ledenvergadering.
De ALV is van 13.30 uur tot uiterlijk 17.00 uur, met aansluitend een hapje en drankje. De ontvangst is om 13.00 uur. De locatie volgt.
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Postadres:
NGTV
Postbus 77
Leiden, 2300 AB
Netherlands

Add us to your address book


Uitschrijven    Voorkeuren aanpassen 

Email Marketing Powered by Mailchimp