Copy
NGTV Nieuwsbrief 10-2016
Bekijk hier de online versie
ALGEMENE LEDENVERGADERING 16 APRIL 2016
 
In de Algemene Ledenvergadering van 16 april heeft het College van Advies het “Advies ter bevordering van een sterke beroepsvereniging” uitgebracht aan de ALV. Zowel College van Advies als bestuur waren van mening dat het noodzakelijk was een advies uit te brengen over het functioneren van het bestuur en met name over de samenstelling van het bestuur.
Zoals bekend zijn achtereenvolgende besturen er niet in geslaagd - zoals ook het huidige bestuur er niet in slaagt - een evenwichtig en stabiel bestuur te vormen. Daarnaast is er een gebrek aan continuïteit en zijn door vorige besturen in het leven geroepen verworvenheden door volgende besturen weer ongedaan gemaakt. Hierdoor wordt het huidige bestuur veel te zwaar belast en moet zich te veel bezighouden met uitvoerende zaken in plaats van met besturen. Om die reden heeft het College geadviseerd een interim-manager aan te stellen en een ballotagecommissie in te stellen die de opdracht krijgt nieuwe bestuursleden te werven en te selecteren. De interim-manager heeft onder ander de opdracht deze ballotagecommissie te vormen.
Dit advies is door de ALV staande de vergadering goedgekeurd.
 
In deze nieuwsbrief wordt de interim-manager voorgesteld en wordt nader ingegaan op de werkwijze van de ballotagecommissie en wat in dat kader aan alle leden wordt gevraagd.
 
AANSTELLING INTERIM-MANAGER
 
In vervolg op het besluit van de ALV op 16 april jl. is Mirjam van Dootingh aangesteld als interim-manager van het NGTV. Van Dootingh (57) is psycholoog en heeft een lange staat van dienst binnen beroeps- en brancheorganisaties.
Mirjam van Dootingh heeft zo’n 25 jaar directie-ervaring waarvan de laatste
20 jaar als directeur van diverse branche- en beroepsorganisaties, zowel op structurele als op interim-basis. Binnen deze functies heeft zij veelal voor en met hoogopgeleide professionals gewerkt, vergelijkbaar met de professionals binnen onze beroepsgroep. Mirjam was onder andere directeur van een Districts Huisartsenvereniging en van de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten. Op interimbasis werkte zij voor de Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen en het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie. Ze heeft veel ervaring met het ontwikkelen van (fusie)organisaties en samenwerkingsverbanden en het ontwikkelen van nieuwe producten, diensten en activiteiten. Zij heeft verder haar sporen verdiend in belangenbehartiging, lobby, (stevige) onderhandelingssituaties en het orde op zaken stellen in organisaties vergelijkbaar met het NGTV.
 
NGTV-voorzitter Ton Máčel is ingenomen met het aantreden van Van Dootingh: “Door onze positie in het veld hebben we echt behoefte aan een ervaren interim-manager die het begin kan markeren van een nieuw tijdperk binnen onze vereniging en leiding gaat geven aan de professionalisering van de NGTV in de volle breedte en de uitvoering van onze kerntaak: de versteviging van de positie van tolken en vertalers en het behartigen van hun belangen. Wij zien in Mirjam iemand met de ervaring en deskundigheid die nodig is om dit te realiseren.”
 
Mirjam zal gaan werken aan een betere profilering van de beroepsgroep, vergroting van het aantal leden, optimale inrichting van de verenigingskolom, professionalisering van het bestuur, versterking van het werkapparaat en bestendiging van de relaties met relevante externe partijen. Waar mogelijk zal zij hierbij een beroep doen op de leden om hierin een actieve rol te spelen.
 
WAT GAAT ER OP DE KORTE TERMIJN GEBEUREN
 
Het streven is zo spoedig mogelijk een compleet nieuw bestuur te benoemen.
Tot die tijd vergaderen bestuur en College van Advies (CvA) ongeveer eens per maand samen met Mirjam van Dootingh. In deze vergaderingen komen alleen urgente zaken die geen uitstel kunnen verdragen aan de orde. Alle andere zaken worden opgepakt door de interim-manager of blijven liggen tot het nieuwe bestuur is benoemd. De eerste vergadering heeft inmiddels plaatsgevonden op 9 juni en daarin is onder andere gesproken over de ballotagecommissie, het bestuursprofiel en de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering.
 
Ballotagecommissie
Het bestuur en College van Advies (CvA) hebben op 9 juni een procedure vastgesteld voor het vinden van geschikte leden voor de ballotagecommissie. Het uitgangspunt is dat alle leden van het NGTV hiervoor beschikbaar en verkiesbaar zijn en dat een lid zich pas kan terugtrekken als kandidaat als men benaderd wordt voor de ballotagecommissie.
De ballotagecommissie bestaat uit vijf leden: twee tolken, twee vertalers en Mirjam van Dootingh als voorzitter. Minimaal twee leden moeten bestuurs- of gelijkwaardige ervaring hebben.
De ballotagecommissie kan zich laten bijstaan door maximaal twee externe deskundigen.
Alle leden van het NGTV worden 16 juni 2016 via de mail uitgenodigd om
voor 27 juni 2016 twee namen te mailen van leden die zij geschikt achten voor de ballotagecommissie, in volgorde van belangrijkheid en desgewenst met motivatie. In de week van 5 juli 2016 wordt geteld hoe vaak welke naam genoemd is. Deze lijst blijft geheim. Mirjam benadert in de week van 5 juli 2016 de hoogst genoteerde kandidaat. Op het moment dat een kandidaat wordt benaderd, kan hij/zij de functie aanvaarden of met redenen omkleed weigeren. Dit blijft tussen de kandidaat en Mirjam; niemand zal weten wie benaderd is en wie geweigerd heeft. Mirjam zal alle kandidaten vragen of zij zich kandidaat willen stellen voor het bestuur want in dat geval kunnen zij geen zitting nemen in de ballotagecommissie. Zodra op deze wijze alle leden van de ballotagecommissie zijn geworven, wordt de voltallige ballotagecommissie bekend gemaakt.
De ballotagecommissie bepaalt haar eigen werkwijze, maar er mag vanuit gegaan worden dat kandidaten voor het bestuur gevraagd zullen worden hun belangstelling voor een bestuursfunctie kenbaar te maken door middel van een schriftelijke motivatie met CV waarna de kandidaten zullen worden uitgenodigd voor één of meerdere gesprekken met de ballotagecommissie.
 
Bestuursprofiel
Het bestuursprofiel – zoals eveneens op 9 juni 2016 vastgesteld door CvA en bestuur - is leidend voor de werving en selectie van bestuursleden. Gezien de noodzaak z.s.m. te komen tot een nieuw bestuur zal de ballotagecommissie haar opdracht zo snel als mogelijk en verantwoord is uitvoeren.
In het bestuursprofiel is over het nieuwe bestuur onder andere het volgende vastgelegd: het bestuur bestaat uit vijf leden. In het bestuur hebben ten minste één tolk en één vertaler zitting. De voorzitter en de penningmeester worden in functie benoemd, de overige functies worden door het bestuur in onderling overleg verdeeld.
Omdat de ervaring al meerdere malen heeft geleerd dat het niet eenvoudig is uit eigen gelederen een voorzitter te vinden die past op het profiel, wordt ernaar gestreefd een externe voorzitter aan te trekken. Dit kan een interim-voorzitter zijn voor ca. één jaar. In deze periode kan dan één van de zittende bestuursleden toegroeien naar het voorzitterschap. Bij de werving van de overige bestuursleden zal de bereidheid/geschiktheid van de kandidaten voor deze functie ook expliciet aan de orde worden gesteld.
Verder is ieder bestuurslid verantwoordelijk voor één of meerdere portefeuilles die door het bestuur in goed overleg worden verdeeld.
 
De samenstelling van het bestuur geschiedt op basis van competenties, niet op basis van vertegenwoordiging. Voor het bestuur is ‘good governance’ leidend. Dit betekent dat onder andere de beslissingsprocessen, de wijze van controle en toezicht uitoefenen en het leiderschap binnen een onderneming gebaseerd zijn op openheid, integriteit en verantwoording. Het bestuur heeft een voorbeeldfunctie voor de leden.
Alle leden kunnen zich kandidaat stellen voor een bestuurszetel. Selectie geschiedt op basis van dit bestuursprofiel, maar er wordt ook ruimte gecreëerd voor (jongere generatie met) ontwikkel-potentieel.
Zowel de ALV als het bestuur worden ondersteund door de interim-manager.
Het volledige bestuursprofiel zal worden gepubliceerd als de oproep aan alle leden uitgaat zich kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie.
 
Algemene Ledenvergadering
Het streven is z.s.m. vijf kandidaten voor het nieuwe bestuur ter benoeming voor te dragen aan de Algemene Ledenvergadering. Naar verwachting zal dat in september mogelijk zijn. Om die reden zal meteen nadat alle kandidaten zijn geselecteerd een ALV worden uitgeschreven. Hierover ontvangen alle leden uiteraard tijdig bericht. In deze ALV zal ook worden uiteengezet wat er op dat moment binnen het NGTV speelt daar het NGTV momenteel sterk in ontwikkeling is.
 
Vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Mail dan naar Mirjam van Dootingh: mvdootingh@planet.nl
 
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Postadres:
NGTV
Postbus 77
Leiden, 2300 AB
Netherlands

Add us to your address book


Uitschrijven    Voorkeuren aanpassen 

Email Marketing Powered by Mailchimp