Copy
NGTV Nieuwsbrief 18-2016
Bekijk hier de online versie
NIEUWSBRIEF 10 NOVEMBER 2016


 
ALGEMENE LEDENVERGADERING 17 DECEMBER 2016
Op 17 december vindt de volgende Algemene Ledenvergadering plaats. Dat is later in het jaar dan gebruikelijk, maar dat geeft het bestuur meer tijd om zo een volledig beleidsplan plus begroting 2017 te presenteren.
 
Locatie: Zaalverhuur7, Boothstraat 7, 3512 BT Utrecht.

De dag ziet er als volgt uit:
10.00 – 12.00 uur             Thematisch ochtendprogramma
                                          Hiermee kunnen PE-punten worden behaald. 
                                          Invulling van dit programma volgt z.s.m.

12.00 – 13.30 uur             Lunch
13.30 – 17.00 uur             Algemene Ledenvergadering
17.00 uur                          Hapje en drankje
 
De agenda voor de Algemene Ledenvergadering ziet er als volgt uit:
1.       Opening en vaststellen agenda
2.       Mededelingen
3.       Notulen algemene ledenvergadering 3 september 2016
4.       Presentatie modelovereenkomsten DBA
5.       Presentatie uitkomst ledenpeiling
6.       Beleidsplan 2017
7.       Begroting 2017
8.       Invulling directiefunctie
9.       Rondvraag en sluiting

COORDINATORENDAG 29 OKTOBER
Op 29 oktober jl. vond in Utrecht een zeer geslaagde en goed bezochte coördinatorendag plaats. De meeste kringen en secties waren vertegenwoordigd en er is uitgebreid gesproken over de gang van zaken in de kringen en secties. Zowel meer algemene als financiële zaken zijn hierbij aan de orde geweest. Gezamenlijk is besproken welke uitgangspunten zouden moeten worden gehanteerd voor de werkwijze in de kringen en de secties. Deze uitgangspunten worden vervolgens in het bestuur besproken en zullen na besluitvorming hierover worden opgenomen in het NGTV-beleidsplan 2017 waarover de Algemene Ledenvergadering 17 december zal besluiten. Het tweede deel van de middag stond in het teken van Permanente Educatie en de aanvraag die het NGTV heeft gedaan bij het Bureau Wbtv om als erkende onderwijsinstelling te worden aangewezen. Ook dit was een levendige discussie waarvan de uitkomsten eveneens zullen worden verwerkt in het beleidsplan.
 
RONDE LANGS KRINGEN EN SECTIES

Mirjam van Dootingh op zaterdag 5 november in gesprek met de Kring Noord- en Oost-Nederland.
Fotograaf: Agnes Roozeveld


Mirjam van Dootingh is begonnen met een ronde langs alle kringen en secties. Zij is aanwezig bij bijeenkomsten van kringen en secties en geeft een presentatie over wat het NGTV sinds haar aantreden en sinds de benoeming van het huidige bestuur heeft gedaan en wat de beleidsvoornemens voor de nabije toekomst zijn. Hierover gaat zij uiteraard uitvoerig in gesprek met de leden. Zij heeft inmiddels de volgende kringen en secties bezocht:

- Kring Amsterdam
- Kring Arnhem-Nijmegen
- Kring Den Haag
- Kring Zeeland – West-Brabant
- Kring Noord- en Oost-Nederland
- Kring Midden- en Oost-Brabant
- Duitse kring
- Franse kring

Volgende week zal Mirjam ook het Vertalersforum bezoeken en ze wordt natuurlijk ook graag uitgenodigd door kringen en secties waar ze nog niet is geweest. Met het bezoeken van deze bijeenkomsten kunnen PE-punten worden behaald.
 

VERTEGENWOORDIGER FIT
In het kader van het FIT-lidmaatschap van het NGTV is het bestuur op zoek naar een kandidaat voor de functie van ‘FIT Europe coördinator’. Dit is een vrijwillige functie voor een NGTV-lid dat het leuk vindt om op Europees niveau betrokken te zijn bij besluitvorming rondom tolken en vertalen. Tevens behoort het bijwonen van de jaarlijkse vergadering bij deze functie. Vooralsnog zijn wij op zoek naar iemand die dit in ieder geval in 2017 wil gaan doen. In het kader van de ontwikkelingen binnen FIT Europe zal het bestuur in 2017 besluiten of het lidmaatschap in 2018 zal worden gecontinueerd. In dat geval zijn we op zoek naar iemand die deze functie minimaal 3 jaar wil vervullen.
 
Eisen
- Ruime ervaring als tolk en vertaler (liefst in allebei)
- Vloeiend in Engels en Frans (in ieder geval perfecte beheersing van 
  één van de twee) in woord en geschrift
- Goede communicatieve eigenschappen
- Goed standpunten kunnen verwoorden
- Diplomatieke antenne bezitten
- Een mening (en kennis) hebben over cruciale punten in ons vak, zoals
  bijvoorbeeld PE, beëdiging, aanzien van tolken en vertalers, etc.
- Stevig in de schoenen staan
- Uitstekende netwerkkwaliteiten en deze ook ten volste benutten
- Ervaring binnen besturen en/of netwerkfuncties is een pré
 
Takenpakket o.a.
- Het bijhouden van alle FIT correspondentie, waar nodig topics signaleren die
  voor het NGTV en haar leden van belang zijn en hierover teksten aanleveren
  voor de NGTV-website en -nieuwsbrief
- Communicatie naar FIT Europe
- NGTV-standpunten inbrengen in vergaderingen
- Bijwonen van de jaarlijkse Annual Meeting (Europa) (op basis van reis- en
  verblijfskostenvergoeding)
- Bijwonen van FIT Mundus vergaderingen (indien financieel mogelijk)
- Zelf vanuit Nederland issues aankaarten bij FIT Europe ter discussie,
  informatie, etc.
- Verantwoording afleggen aan bestuur m.b.t. genomen beslissingen vanuit FIT
- Aanspreekpunt van NGTV-leden voor wat betreft FIT Mundus en Europe
 
Voor meer informatie over FIT Europe en/of over deze boeiende rol kan men mailen naar  anita.van.adelsbergen@ngtv.nl. Rechtstreeks solliciteren kan ook via dit mail adres. We ontvangen graag een korte motivatie en een CV vóór 15 december 2016.
 

WINNAARS CADEAUBONNEN NGTV-LEDENENQUETE
Op de NGTV-ledenenquête hebben uiteindelijk 470 leden gereageerd. Dat geeft dus een zeer betrouwbaar beeld van hoe de leden tegen het NGTV aankijken. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 17 december a.s. (zie hiervoor) zal uitgebreid worden stilgestaan bij de resultaten.
Uit alle inzendingen zijn inmiddels blind drie leden getrokken die ieder een cadeaubon van
€ 50 hebben gewonnen. De winnaars zijn inmiddels persoonlijk geïnformeerd. Het NGTV-bestuur feliciteert
- Marnix Peters
- Anne Marie Westra
- Lisette Eindhoven
van harte met deze prijs!


 
ENQUETE LINGUAAN
Binnen 48 uur had al meer dan 150 leden deze enquête ingevuld. We hopen en verwachten natuurlijk nog veel meer reacties.
 
BELASTINGDIENST OPENT MELDPUNT WET DBA
Onlangs is het Meldpunt Wet DBA van de Belastingdienst live gegaan. Staatssecretaris Wiebes wil zo de “onbedoelde effecten op de arbeidsmarkt” door de Wet DBA in kaart brengen. “Op basis van de meldingen inventariseren de ministeries van Financiën en SZW de knelpunten. De knelpunten pakken zij op samen met branche- en belangenorganisaties. In het laatste Kamerdebat erkende Wiebes dat er mogelijk meer knelpunten zijn dan verwacht, al geeft hij aan geen idee te hebben hoeveel zzp’ers er last hebben van de veranderde wetgeving.
Op de website kunnen zowel zelfstandigen, opdrachtgevers als intermediairs hun knelpunten opgeven. Wiebes zal de uitkomsten daarvan ongetwijfeld gaan verwerken in zijn volgende voortgangsrapportage naar de Kamer, die uiterlijk 12 december moet verschijnen. De Kamer wil ook nog voor het kerstreces een debat over die rapportage. De hoeveelheid en aard van de klachten zal ongetwijfeld een rol spelen in de toon van dat debat. Vooralsnog lijkt het opschorten van de Wet geen optie. Waarschijnlijker is het dat de implementatieperiode, die loopt tot 1 mei 2017, wordt opgerekt tot eind 2017.
De website is niet bedoeld als ‘vraag & antwoord’-site. “Als u een melding doet, krijgt u geen persoonlijke reactie: het meldpunt is bedoeld voor de inventarisatie van knelpunten” zo geeft de Belastingdienst nadrukkelijk aan. Anders dan aanvankelijk gemeld, kunnen de knelpunten anoniem opgegeven worden.
Door alle onzekerheid die ontstaan is na invoering van de wet DBA per 1 mei 2016 heeft staatssecretaris Wiebes beloofd ook na de eerder benoemde overgangsperiode van 1 jaar, niet vanaf 1 mei 2017 boetes uit te delen aan goedwillende zzp-ers, die niet precies werken volgends de nieuwe regels voor zelfstandigen.


KWETSBAARHEID IN JOOMLA
is een van de populairste pakketten voor het bouwen van websites. Recent heeft Joomla een aantal kritieke kwetsbaarheden gedicht die specifiek de volgende 2 problemen aanpakt:
1.       Het eerste beveiligingslek maakt het mogelijk voor gebruikers om zich te
          registreren op de Joomla website, ook als deze functie is uitgeschakeld.
2.       Via het tweede beveiligingslek kunnen gebruikers zich met verhoogde
          rechten registreren op de website.
De beveiligingslekken zijn aanwezig in de Joomla-versies 3.4.4 t/m 3.6.3. Om het probleem te verhelpen, wordt geadviseerd om Joomla  te updaten naar versie 3.6.4 door de beveiligingsupdate te installeren via:

https://www.joomla.org/announcements/release-news/5678-joomla-3-6-4-released.html

 Is uw website inmiddels aangevallen of vermoedt u een lek, bijvoorbeeld omdat u berichten van verstuurde spam ontvangt? Dan is de kans aanwezig dat u uw website uit een oudere back-up terug moet halen; het is niet altijd mogelijk om de verstopte code te verwijderen uit uw site.


 UNIVERSITAIRE VERTAAL- EN TERMINOLOGIEDAG OP VRIJDAG 25 NOVEMBER
Op vrijdag 25 november vindt bij de Universiteit Antwerpen (Stadscampus, Prinsstraat 8) de universitaire vertaal- en terminologiedag plaats. Deze jaarlijkse bijeenkomst, een initiatief van de Nederlandstalige Universitaire Talencentra in Nederland en België (NUT), wil vertalers, academici, deskundigen en alle andere geïnteresseerden samenbrengen tijdens een boeiende namiddag met workshops, presentaties en kansen om kennis en ervaringen uit te wisselen.
Dit jaar komen volgende gastsprekers hun expertise delen:
- Nathalie De Sutter: over het vertalen en uitrollen van SNOMED terminologie in
  België
- Peter Goessens: over Termias, de digitale vertaler van Ethias
- Miet Ooms: over het Nederlands van de Vlaamse vertaler en de
  taaladviesdiensten
- Jeroen Aspeslagh, prof. dr. Leona Van Vaerenbergh & prof. dr. Joost 
  Buysschaert: over de samenwerking tussen EU-DG Translation en de vertaalopleidingen in  Vlaanderen
Meer informatie en inschrijven (verplicht):
www.linguapolis.be/vertaal-en-terminologiedag
Inschrijven kan tot en met 14 november 2016 (of tot het maximum aantal plaatsen is bereikt).
 
CONFERENCE THE MANY FACETS OF LEGAL INTERPRETING AND TRANSLATION, 30 EN 31 MAART 2017
Eulita (European Legal Interpreters and Translators Association) en de Austrian Association of Certified Court Interpreters organiseren op 30 en 31 maart 2017 in Wenen, Oostenrijk, de conferentie The Many Facets of Legal Interpreting and Translation. Conferentietalen zijn Engels, Frans en Duits.
 

CALL FOR PAPERS
Recent developments in Europe have shown that the services of legal interpreters and translators (LITs) are increasingly needed not only in criminal courts but also in other judicial and administrative settings. Legal interpreters and translators therefore face new challenges in their day-to-day work. At the same time, universities and professional associations are adapting and expanding their curricula. In recent years, court interpreters and translators have also branched out into other areas of legal interpreting and translation (asylum law, family law, civil law, arbitration, etc.). Examples from international practice can provide useful insights into developing additional professional qualifications.
Contributors are requested to send abstracts (max. 250 words) of their papers and short CVs to vienna-conference@eulita.eu by 15 January 2017.

 

The proposed topics are:
- Good practices in legal interpreting and translation (LIT)
- Cooperation with judicial and other stakeholders
- New LIT issues resulting from EU legislation
- Professional ethics of LITs
- New training programmes resulting from demographic changes in Europe
- Different job profiles for LITs
- New technologies in LIT and the impact on professional practice
- Intercultural communication in legal and public service interpreting settings
- Future prospects
 
The preliminary programme, the venue and other details of the conference will be announced
in January 2017.
 
REGISTRATION FEES
Early bird registration fee (until 15 February 2017) .............. € 150
Regular registration fee..........................................................€ 180
For further information visit the EULITA website at www.eulita.eu
 
VRAGEN OF OPMERKINGEN NAAR AANLEIDING VAN DEZE NIEUWSBRIEF OF CONTACT MET HET BESTUUR?
Mail over de nieuwsbrief naar Mirjam van Dootingh: mvdootingh@gmail.com.
Iedereen die contact wil met het bestuur, kan mailen naar bestuur@ngtv.nl. Via Mirjam worden berichten dan in het bezit gesteld van één of meerdere bestuursleden.
 
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Postadres:
NGTV
Postbus 77
Leiden, 2300 AB
Netherlands

Add us to your address book


Uitschrijven    Voorkeuren aanpassen 

Email Marketing Powered by Mailchimp