Copy
Nieuwsbrief MAART 2017
Klik hier als je deze mail niet kan lezen.

IN DIT NUMMER

Chronic care - projecten Tienen en Leuven

Preventiewijzer

Ontwikkeling zorgprogramma's

Dementie

Zorgsystemen diabeteszorg

Activiteiten

 

Gemeenschappelijke nieuwsbrief voor de 1ste lijn

Het project ‘Samen in beweging op één lijn’ is een samenwerking tussen SEL GOAL, Panal vzw, Logo Oost-Brabant, LMN Groot-Leuven, LMN Hageland, LMN Tienen-Landen, Vlabo en het GGZ-Netwerk Transmurale zorg Leuven & Tervuren.
Het heeft de bedoeling om de samenwerking tussen deze actoren te vereenvoudigen en de efficiëntie te verhogen.

In kader van dit project zijn de bovenvermelde partners trots te melden dat zij vanaf de maand maart 2017 naar buiten te treden met de gemeenschappelijke nieuwsbrief 'Nieuws voor de 1ste lijn'. Deze nieuwsbrief bundelt relevante informatie uit en voor de eerste lijn van de verschillende netwerkorganisaties. 

Het project 'Samen in beweging op één lijn' werd mogelijk gemaakt dankzij de steun van provincie Vlaams-Brabant.

Gemeenschappelijke kalender eerste lijn

Naast de gezamelijke nieuwsbrief werd er in kader van het project 'Samen in beweging op één lijn' ook beslist om een gezamelijke kalender te maken van alle vormingen en evenementen die georganiseerd worden door de verschillende partners (SEL GOAL, Logo Oost-Brabant, LMN Groot-Leuven, LMN Hageland, LMN Tienen/Landen, Vlabo, Panal, Artikel 107).

Deze kalender kan je hier raadplegen.

Reorganisatie van de eerste lijn

   
Op 16 februari stelde minister Jo Vandeurzen zijn nieuwe beleidsvisie op de organisatie van de eerstelijnszorg voor op een talrijk bijgewoonde conferentie. We laten je in dit artikel graag al kort kennis maken met een aantal elementen uit deze tekst.
In de plannen voor de reorganisatie worden de patiënt en de mantelzorger centraal gesteld, en komt er meer aandacht voor onder andere multidisciplinair samenwerken, buurtgerichte zorg en zorgcoördinatie.
 De focus wordt gelegd op de zorg- en hulpverlening dicht bij de patiënt en samen met de patiënt, door een zorgteam dat vlot samenwerkt en dat zorg en welzijn integreert. Het gedeelde patiëntendossier dat er zal komen tegen 2020 zal een belangrijk hulpmiddel worden in deze samenwerking. Meerdere vormen van samenwerking in een zorgteam zullen mogelijk blijven, er zullen dus geen formele samenwerkingsverbanden moet afgesloten worden. Elke patiënt kan in volledige vrijheid zijn eigen zorgteam samenstellen.

Wat ook duidelijk naar voor komt in de beleidstekst, is dat de woonzorgactoren een expliciete plaats krijgen in de eerste lijn en dat de lokale besturen nog meer dan vroeger een regierol krijgen in de organisatie van de eerste lijn.
De ondersteuning van de zorgaanbieders zal gebeuren door de eerstelijnszone (op niveau van 75.000 à 125.000 inwoners) en de regionale zorgzone (op niveau van 400.00 à 500.00 inwoners). Deze regio’s werden nog niet definitief afgebakend door de minister, tot grote teleurstelling van vele aanwezigen op de conferentie. Er komt later dit jaar een oproep naar de eerstelijnsactoren en de lokale besturen om een aanvraag voor de erkenning van een eerstelijnszone in te dienen. U hoort nog van ons, met andere woorden…
 
Wie meer wil weten, is van harte welkom op de info-avonden die SEL GOAL, BAF, LMN Groot Leuven en LMN Hageland organiseren: op 23 maart in Aarschot, en op 26 april in Leuven. Meer info en mogelijkheid tot inschrijven: op www.zorgtrajecten-brabant.be

Week van de valpreventie

De zesde editie van de Week van de Valpreventie staat voor de deur. Met de slogan "Blijf in beweging, doe het veilig!" roepen we iedere 65-plusser op om deel te nemen.
 
Tijdens deze zesde editie ligt de focus op actief bezig zijn en dit op een veilige manier. Dat wil zeggen, met aandacht voor de verschillende valrisicofactoren zoals voeten en schoeisel, zicht, medicatie, duizeligheid, voeding of gedrag en veiligheid in huis.
We roepen alle verenigingen, organisaties, intermediairs, woonzorgcentra, gezondheids- en welzijnswerkers en iedereen die in contact komt met 65-plussers op om aan de slag te gaan en valpreventie-activiteiten te organiseren tijdens de Week van de Valpreventie van 24 tot 30 april 2017Registreer nu en maak kans op een bezoek van onze Vliegende Reporter. De origineelste inzendingen maken dan weer kans op de Award Week van de Valpreventie.     
 
Naast de bestaande materialen en activiteiten rond valpreventie zijn er dit jaar enkele nieuwigheden om het nieuwe thema onder de aandacht te brengen, zoals een folderaffiche en artikel. Al de materialen kunnen besteld worden via www.valpreventie.be.
 
Wij kijken uit naar jullie initiatieven! 

Ondersteuning eerste lijn vanuit netwerk 107

GGZ ondersteuning nodig in de eerstelijn ?
Laat u bijstaan door onze GGZ netwerken in de regio !

Eerstelijn helpt succesvol bij afbouw wachtlijsten GGZ in zorgregio Leuven
Sinds 2013 overleggen in het Leuvense de eerstelijn, de welzijnszorg, de GGZ, de verslavingszorg en VAPH over knelpunten in de continuïteit van GGZ-zorg in de regio.
Daaruit kwam een nieuwe werking: bij GGZ noden in de thuisomgeving zet het mobiel GGZ-team in op het ontwikkelen van een autonoom zorgteam voor elke cliënt met huisarts en mantelzorgers en standby-functie van mobiel team bij crisis. Daarbij volgt de huisarts in stabiele omstandigheden de cliënt al sneller zelf op, maar bij dreigende crisis ondersteunt het mobiel team naadloos. De nieuwe benadering kon in zorgregio Leuven de wachttijd voor mobiele teams terugdringen tot minder dan een half jaar.
Het regionaal zorgoverleg richt zich dit jaar op een betere samenwerking tussen huisartsen en psychiaters. Tegelijk is een werkgroep opgestart om ook thuiszorgwerkers beter te ondersteunen in -verband met GGZ-problemen. Neem hiervoor contact met ons netwerk GGZ via laura.beuken@vlabo.be
Schakelteam internering
Het schakelteam internering helpt ook in onze regio bij  doorstroom van geïnterneerde personen naar gepaste zorg en maatschappelijke integratie.
Het schakelteam werkt op casusniveau en is aanspreekbaar voor ondersteuning bij het uitwerken van zorgtrajecten voor personen met een interneringsstatuut. Alsook kan informatie, advies en ondersteuning rond forensische- en netwerkthema’s gevraagd worden.

Meer informatie vindt u op www.schakelteam.be.

Seminarie ouderen met psychische problemen

Op 20 januari 2017 organiseerde de Stuurgroep 'Geestelijke Gezondheid Ouderen' van het Overlegplatform Geestelijke Gezondheid Vlaams-Brabant (Vlabo) een seminarie rond de vraagstelling of ouderen met psychische problemen best benaderd worden als volwassenen in een andere levensfase of in de preventie, vroegdetectie, diagnostiek, behandeling, nazorg en ondersteuning best rekening gehouden wordt met een specifieke aanpak eigen aan ouderen. Aan dit seminarie namen vertegenwoordigers van de Vlaamse overheid, het Federaal Kenniscentrum Gezondheidszorg, beleidsmedewerkers uit de GGZ en eerste lijn, GGZ-zorgverstrekkers uit de gespecialiseerde ouderenteams, evenals familie- en cliëntenorganisaties deel. Volgende topics kwamen aan bod:
  1. Geestelijke Gezondheidszorg voor ouderen: Specifiek? (Godfried Van Beuren, Stuurgroepvoorzitter)
  2. Specificiteit van de GGZ voor ouderen (Dr. An Haekens, Alexianen Zorggroep Tienen)
  3. Mobiele geestelijke gezondheidszorg voor ouderen (Dr. Satya Buggenhout, UPC KU Leuven)
  4. Vlabo-project ‘Geestelijke Gezondheid ouderen’ (Goedele Romanus, projectmedewerker)
  5. Lessons learned & kritische reflecties:
-        Paul Clerckx, Ervaringsdeskundige
-        Dr. Johan Luyckfasseel, Samenwerkingsinitiatief EersteLijnsgezondheidszorg Zenneland

De presentaties zijn te consulteren via boven vermelde links.

Chronic care - projecten Tienen en Leuven


Twee pilootprojecten ‘geïntegreerde zorg voor chronisch zieken’ zijn opgestart in Tienen en Leuven.
Ze zijn onderdeel van een reeks landelijke proefprojecten waarin men voor het eerst de switch wil maken van ziektegestuurde zorg naar behoeftegestuurde zorg met meer gebruikerstevredenheid, meer efficiëntie, en betere kwaliteit van zorg.
Zorgzaam Leuven (fusiegemeenten Leuven) wil wijkgebonden samenwerking tussen hulpverleners organiseren, gericht op de zorg voor chronische (waaronder psychische) aandoeningen.
Het Chronic Care project te Tienen richt zich op preventie en buurtgerichte toeleiding naar toegankelijke zorg bij chronisch zieken met specifieke kwetsbaarheid omwille van (kans)armoede-problematiek.
Beide proefprojecten hebben verregaande vrijheden verkregen van de overheid. 

Meer informatie kan je vinden op www.integreo.be en  www.zorgzaamleuven.be 

Preventiewijzer

Heb je een patiënt of cliënt die meer wil weten over gezonde voeding? Of wil je hem of haar wetenschappelijk onderbouwde informatie bezorgen over stoppen met roken?

De preventiewijzer biedt een overzicht van nuttige websites en telefoonnummers per gezondheidsthema. Je kan per patiënt een scheurbriefje meegeven waarop je de voor hem of haar relevante info aanduidt. Daarmee kan hij of zij thuis aan de slag.

Bekijk of bestel de preventiewijzer.

Ontwikkeling van zorgprogramma’s (COPD, hartfalen, ...)

Uit de huisartsenbevraging die het LMN Groot Leuven in 2016 heeft gedaan blijkt dat COPD, hartfalen en chronische psychische problemen thema’s zijn waar soms extra ondersteuning welkom is.
Om tegemoet te komen aan deze nood wil het LMN Groot Leuven, samen met de verschillende beroepsgroepen in de eerste lijn, zorgprogramma’s creëren om zo de multidisciplinaire samenwerking op elkaar af te stemmen, bestaande initiatieven rond deze thema’s te bundelen en eventuele moeilijkheden te bespreken. Voorafgaand zal een masterclass georganiseerd worden zodat men vanuit dezelfde visie de zorgprogramma’s kan ontwikkelen. Deze zal in het voorjaar van 2017 doorgaan.
 
Mensen die vragen of interesse hebben om deel te nemen aan de masterclass en dus daarna willen meewerken aan een zorgprogramma, mogen Sarah (COPD/hartfalen) of Ann (chronische psychische problemen) contacteren: sarah@khobra.be en ann@khobra.be 

Dementie

Contactpunt dementie voor professionele hulpverleners
U heeft het idee dat er iets niet pluis is bij een patiënt en er zijn nog geen hulpverleners ingeschakeld? Een cliënt of mantelzorger vraagt zélf naar bijkomende hulp en ondersteuning? U ervaart de nood aan een vaste begeleider?
Neem dan contact op met het contactpunt dementie, een laagdrempelig meldpunt voor huisartsen, specialisten, apothekers, verpleegkundigen, verzorgers, sociale diensten,… 


Het contactpunt heeft als doel een brug te slaan tussen uw cliënt en alle mogelijke hulpverleners die hem kunnen helpen in het dementieproces. Uw cliënt zal zich meteen gesteund voelen en zal ook snel effectief hulp ervaren.
 
De maatschappelijk werkers van de ziekenfondsen gaan na of er nood is aan gespecialiseerde (thuis)zorg of opvang, verschaffen informatie en administratieve ondersteuning en staan in voor langdurige begeleiding indien nodig. Ook de mantelzorger wordt daarbij niet vergeten!
 
Het contactpunt dementie staat 24/24 voor u klaar! U kan het contactpunt dementie bereiken via het nummer 078/05.08.19 of via mail naar (contactpuntdementie@dmwvlaanderen.be).
Dementiewijzer
De dementiewijzer is een handig hulpmiddel dat op een laagdrempelige manier informatie geeft aan mantelzorgers en professionelen in de zorg voor mensen met dementie. Op de voorzijde van deze kleurrijke waaier krijg je een overzicht van het ruime aanbod aan diensten en voorzieningen in de dementiezorg. Op de achterzijde staan heldere communicatietips. De dementiewijzer is een uitgave van het Expertisecentrum dementie Memo in samenwerking met SEL Zorgnetwerk Zenneland, SEL Goal  en de provincie Vlaams-Brabant.

De dementiewijzer kost 1 euro per stuk en kan gekocht of besteld worden via Memo.
Mail het ingevulde bestelformulier door naar memo@dementie.be.

Zorgsystemen diabeteszorg

Voortraject diabetes (zorgmodel voor opvolging patiënt met diabetes type 2) 
 
Een zorgmodel (‘Opvolging/voortraject’) wil patiënten met diabetes type 2 beter omkaderen. Het gaat om  patiënten die niet opgenomen zijn in een zorgtraject of een gespecialiseerd en geconventioneerd centrum (diabetesconventie).
De huisarts/huisartspraktijk mag het nomenclatuurnummer 102852 gebruiken op voorwaarde dat hij het GMD van de patiënt beheert of deel uitmaakt van de geregistreerde groepering van huisartsen waarin een arts dat GMD beheert. Dit moet je wel jaarlijks opnieuw aanvragen.
De patiënten ingeschreven in het voortraject hebben recht op terugbetaling van bepaalde diëtetiek- en podologieverstrekkingen die de huisarts heeft voorgeschreven.
 
Op 1 februari 2016 verdwijnt de diabetespas. Vanaf die datum mag de huisarts dus geen diabetespas meer aanvragen voor zijn patiënten. Wel voorziet men een overgangsperiode: de patiënten die een diabetespas ontvingen vóór 1 februari 2016 kunnen die blijven gebruiken tot 31 december 2017.
 
Op 1 juli 2016 trad een nieuwe diabetesovereenkomst in werking met volgende impact op de zorgtrajecten diabetes type 2: groep 3A (2 of meer insuline-injecties) van de diabetesovereenkomst wordt vervangen door groep C. Patiënten kunnen met 2 insuline-injecties per dag enkel nog tijdelijk opgenomen worden in groep C van de diabetesovereenkomst én op voorwaarde dat zij ook multimorbiditeit vertonen.
De ‘nieuwe’ patiënten met diabetes type 2 en 2 insuline-injecties (zonder multimorbiditeit), die nog in geen enkel programma opgenomen zijn, kunnen niet meer opgenomen worden in een diabetesovereenkomst en zullen moeten opgenomen worden in een zorgtraject diabetes type 2. 
 
Een volledig overzicht van de zorgsystemen diabetes vind je op http://www.zorgtrajecten-brabant.be/

Activiteiten

23/03 - Infoavond: Eerstelijnshervormingen: wat verandert er voor u? (Aarschot)

26/04 - Infoavond: Eerstelijnshervormingen: wat verandert er voor u? (Haasrode)

04/05 - Platformbijeenkomst 'Incontinentie' 

04/05 - Platformbijeenkomst 'Hulpmiddelen'

09/05 - Motiveren kan je leren

Deze nieuwsbrief is een uitgave van 8 netwerkorganisaties uit de eerstelijn en de geestelijke gezondheidszorg:
SEL GOAL vzw
www.selgoal.be
info@selgoal.be 

LMN Groot-Leuven
www.zorgtrajecten-brabant.be
ann@khobra.be en sarah@khobra.be

LMN Hageland
www.zorgtrajecten-brabant.be
katrien@lmnhageland.be en kim@lmnhageland.be

LMN Tienen/Landen
www.zorgtrajecten-brabant.be
margo.lmntienenlanden@gmail.com en
jolien.lmntienenlanden@gmail.com
Logo Oost-Brabant
www.logo-oostbrabant.be
info@logo-oostbrabant.be

Panal vzw
www.panal.be
vragen@panal.be

GGZ-Netwerk Transmurale zorg Leuven & Tervuren
www.vlabo.be
info@vlabo.be

Vlabo vzw
www.vlabo.be
info@vlabo.be

 
Wens je geen nieuwsbrief meer te ontvangen? Schrijf je hier uit. 
Hebt u opmerkingen over deze nieuwsbrief, stuur dan gerust een mailtje naar nieuws@1stelijn.be.
Stuur deze nieuwsbrief door.

Copyright  'Samen in beweging op één lijn' ©  
Alle rechten voorbehouden


This email was sent to lien.vandevelde@selgoal.be
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Samen in beweging op één lijn · M. Theresiastraat 63a · Leuven 3000 · Belgium

Email Marketing Powered by Mailchimp