Copy
View this email in your browser
Nieuwsbrief Register Tolken Gebarentaal en Schrijftolken 
juli 2020

Corona virus, gevolgen voor de nascholingen en het RTGS 

Gelukkig wordt het leven langzamerhand weer iets ‘normaler’.  Na de vele annuleringen van nascholingen merken we nu dat het langzaam weer wordt opgestart en veel nascholingen worden nu online aangeboden. Het annuleren van nascholingen heeft veel negatieve gevolgen voor de tolken wiens nascholingsperiode (bijna) afloopt. We ontvangen dan ook veel verzoeken om de nascholingsperiode te verlengen. Het spreekt vanzelf dat we hiermee coulant omgaan. Hou er wel rekening mee dat een verleend uitstel, van b.v. 3 maanden, zal worden afgetrokken van de volgende nascholingsperiode. Deze is dan dus korter.    


Nieuws vanuit “RTGS-bureau in Bilthoven”  

Na toetreding van Linda Gomes en Dorien de Graaf als twee nieuwe leden van de Raad van Toezicht is gestart met de procedure voor de opvolging van Eelco Huisman. Na de maximale zittingsduur zal hij in januari 2021 stoppen met het voorzitterschap van de Raad. 

Op het stakeholdersoverleg RTGS in juni j.l. zijn de stakeholders akkoord gegaan met een aantal wijzigingen in de notitie “Organen en instrumenten van RTGS. Deze nieuw vastgestelde versie is op onze site geplaatst. 

Binnenkort is het eerste evaluatie-moment voor het pilotproject “Nascholingen voor schrijftolken”, dat we samen met de NSV zullen oppakken. Tijdens dit pilotproject, dat per 01 juli 2018 is ingegaan, kunnen de schrijftolken naar eigen inzicht de nascholingen volgen waar ze op dat moment behoefte aan hebben en niet meer volgens een vaste puntenverdeling.  

Kortgeleden is het project Implementatie Specialisatie ingediend bij UWV met het verzoek om financiële steun. Dit project is een vervolg op het literatuuronderzoek, uitgevoerd door de NBTG in het voorjaar 2019 met financiële steun van het RTGS. Met de steun van UWV hopen we in het komende najaar aan de slag te kunnen gaan met de uitwerking van het specialisatie-systeem en vorming van de specialisatie-commissie. In de tweede fase volgt het proefdraaien met een specialisatie. 

Ook wordt er nu gewerkt aan de voorbereidingen voor de “voorlopige registratie voor Dove tolken Gebarentaal ofwel DT-NGT”, nu de Hogeschool Utrecht met ingang van het nieuwe studiejaar dove student-tolken zal toelaten. Om in aanmerking te komen voor de voorlopige registratie, dient een Dove tolk NGT naast een inschrijving voor deze opleiding een assessment DT-NGT met een voldoende te halen. Het streven is dat deze assessments nog in het komende najaar plaatsvinden. 

In de afgelopen maanden zijn er een aantal scriptie-onderzoeken door de vierdejaars student-tolken van het IGT&D uitgevoerd, waarbij het RTGS als opdrachtgever betrokken was. Net als vorig jaar zullen de resultaten van deze onderzoeken meegenomen worden bij onze beleidsontwikkelingen op het gebied van de kwaliteit van tolken. 

De samenwerking met de Berengroep op het gebied van facilitaire zaken zal na één jaar voortgezet worden. Inmiddels kunnen we -na een interne verhuizing bij de Berengroep- in een andere ruimte werken met veel meer licht:  

Voortgang Route naar RTGS 3.0 

Tijdens het laatste stakeholdersoverleg RTGS in juni j.l. is dit onderwerp weer besproken. Dovenschap is na geruime tijd nu weer vertegenwoordigd. Hierover zijn we verheugd, nu is er meer balans tussen de organisaties van tolkgebruikers en de beroepsverenigingen van tolken.  

Hoewel de notitie “Kwaliteitsregister 3.0: elke klant de juiste tolk” al volledig in december 2019 is vastgesteld, zouden we nog terugkomen op het punt “Nascholing mag ook de Basiscompetenties betreffen”.  Op het volgende overleg zal een stakeholder de bezwaren tegen deze wijziging in een presentatie toelichten, waarna we discussie over dit punt kunnen afronden. 

Verder zijn de uitwerkingen voor de drie punten uit de notitie uitvoerig besproken: 

  1. Invulling portfolio voor tolken 

Naast het huidige profiel met de gegevens van tolken zal er in het komende najaar een portfolio toegevoegd worden waarin tolken hun -aantoonbare- vaardigheden en ervaringen kunnen toevoegen.  

In de eerste opzet kunnen de volgende punten in dit portfolio toegevoegd worden: masteropleiding tolken, toetsing/assessment, bv NFA gebarentaalniveau, accreditaties en overige gevolgde (beroeps-)opleidingen. 

Ook kunnen tolken zich presenteren via filmpjes van maximaal één minuut 

  1. Opzet werkgroep feedback  

In het komende najaar zal een werkgroep starten met een oriëntatie naar de mogelijkheden van feedback van tolkgebruikers op de kwaliteit van tolken. Deze gemengde werkgroep zal bestaan uit de vertegenwoordigers van tolkgebruikers, tolken, het RTGS en een onafhankelijk voorzitter. 

  1. Inhoudelijke invulling persoonlijke reflectie  

Naast de huidige vormen van intervisiebijeenkomsten en coach-trajecten zal ook gekeken worden of supervisie-trajecten en/of mentoren toegevoegd kunnen worden. Verder is ook te overwegen of hiervoor -net als voor doelgroepen- een vrije ruimte kan komen waarin tolken -op basis van hun persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) zelf voor persoonlijke reflectie kunnen zorgen, bv intercollegiale reflectie. Hierop komen we nog terug in het komende najaar. 

 

Vernieuwing website RTGS, binnenkort als fase twee een volgende stap  

Onderstaand de belangrijkste wijzigingen voor tolken:   
De profielpagina is aangepast, je kunt nu ook aangeven of je op social media actief bent, aanvinken of je een VOG hebt en/of beëdigd bent en een BTW en KvK nummer invullen. Voor tolkgebruikers is het belangrijk om beëdigde tolken snel te kunnen vinden, b.v. bij de aankoop/verkoop van een huis of bij juridische zaken en bij een aantal situaties, o.a. onderwijs, justititiële settings e.d. wordt om een VOG gevraagd. 
De foto van het tolkprofiel wordt automatisch aangepast aan de nieuwe richtlijnen. Kijk dus nog even extra of je foto up-to-date is.   
Tot nu toe kunnen tolkgebruikers op woonplaats zoeken, maar dit zal worden omgezet naar bedrijfsplaats. De woonplaats wordt dus niet meer vermeld. Privé gegevens zijn niet zichtbaar tenzij je dit zelf publiek zet. Hieronder kun je alvast zien hoe het eruit komt te zien. Allereerst het nieuwe profiel:
 
Vervolgens het profielmenu en de pagina waarop je het profiel kunt bewerken

In november staan de volgende wijzigingen gepland, zoals een Google landkaart met de bedrijfsplaatsen en de mogelijkheid om filmpjes in het portfolio van tolken op te nemen.  

Toegangsrechten 
De automatisering zal op een andere manier worden opgezet.  
Dit gaat verlopen via 3 lijnen, die we rollen noemen, elk met andere paginarechten. Iedereen krijgt één account met eventueel meerdere rollen: 

  • Tolken: kunnen zichzelf aanmelden, eigen profielgegevens aanpassen en nascholingen inzien.  

  • Aanbieders: kunnen nascholingen aanmelden die vervolgens worden beoordeeld door de CPE 

  • Intervisoren en coaches: kunnen intervisiebijeenkomsten/coachingssessies  aanmelden   

Tot nu toe kunnen tolken ook nascholingsaanvragen invoeren, zelf nascholingen en intervisies aanmaken. Dit gaat dus veranderen per 15 juli a.s.  

Als je na deze datum inlogt als tolk, kun je geen nascholingen of intervisies meer aanmelden.  Aanbieders van nascholingen zien alleen nog de pagina waarmee nascholingen kunnen worden aangemeld en intervisoren en coaches alleen de aanmeldingspagina voor intervisies/coachingssessies. De organisaties moeten dit dan dus zelf doen.  Nascholingen zoals EFSLI of ECOS kunnen worden aangemeld door de beroepsverenigingen. Natuurlijk zijn er ook individuele nascholingen die je als tolk kunt volgen. Neem hierover contact op met Alie, zij zal ze dan voor je invoeren.  

Er zijn verschillende personen die meerdere rollen hebben, een tolk kan immers ook intervisor en/of aanbieder zijn. Dit zal worden aangepast vóór 15 juli.  

Mocht nu blijken dat je, ná 15 juli, bepaalde dingen toch niet meer kunt doen, b.v intervisies invoeren terwijl je door het RTGS wel erkend bent als intervisor, neem dan contact op. Alie zal dan gaan uitzoeken wat het probleem is.  

Commissie Permanente Educatie (CPE)  

In mei heeft de CPE weer vergaderd via Zoom.  Onderstaand een korte weergave van de besproken onderwerpen: 

  • Linda Gomes zit nu in de Raad van Toezicht en voor nu heeft Margot de Vreede haar plaats overgenomen. Inmiddels hebben we 2 sollicitaties ontvangen op de vacature voor een schrijftolklid binnen de CPE en binnenkort zullen hiermee gesprekken worden gevoerd.  Margot de Vreede heeft vroeger al ervaring opgedaan met CPE werkzaamheden en heeft toegezegd om de nieuwe kandidaat bij te staan als mentor.  

  • Evaluatieformulier: Vorig jaar bleek uit de onderzoeken van de HU studenten dat veel tolken niet tevreden zijn over de kwaliteit van nascholingen. Om meer zicht te krijgen hierop is een evaluatieformulier opgesteld. Om het invullen hiervan zo makkelijk mogelijk te maken is met de automatiseerder afgesproken om hiervoor een link te maken in de mail waarin wordt bevestigd dat de punten zijn toegekend. Dit gaat in het najaar van start en we hopen op een goede respons. Uiteindelijk zijn we daar allemaal bij gebaat!   

  • Online intervisie: er is besloten om nu ook online intervisie te accrediteren. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden als bij de ‘gewone’ intervisie op locatie. Op deze wijze wordt het ook in deze tijden nog mogelijk om toch intervisie te volgen.  

Coaches: 

Van onze coaches op TTV (Taal- en TolkVaardigheden) gebied, verwachten we dat ze gebaarvaardig zijn op C-niveau. De al eerder ingeschreven coaches kunnen hiervoor in de overgangsperiode van drie jaar een assessment doen bij de HU. Martie Emmerzaal heeft dit assessment NFA gehaald op C-niveau.   
Wij feliciteren haar van harte met dit mooi resultaat.  
 

Nascholingsaanbod in de komende periode   

Vanwege Corona zijn veel nascholingen geannuleerd, terwijl verschillende nascholingen ook zijn omgezet in online trainingen.  Vrijwel dagelijks komen er wijzigingen binnen en in verband hiermee is het niet mogelijk een volledig overzicht te maken. Je kunt dus het beste de website in de gaten houden.  

Slot  

De volgende uitgebreide nieuwsbrief verschijnt in begin/medio oktober. 
We wensen jullie een goede zomer. Take care en blijf gezond 


Alie Larkworthy en Benny Elferink  

Copyright © 2020 Stichting RTGS, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp