Copy
View this email in your browser
nieuwsbrief RTGS april 2018
Nieuwsbrief Register Tolken Gebarentaal
en Schrijftolken 
April 2018
Hier is de nieuwsbrief RTGS april met een aantal onderwerpen, die we vanuit het RTGS willen delen. Naast de gebruikelijke hoofdstukken is er ook een kort verslag van de Heidag RTGS in maart jl. en een apart hoofdstuk over de komende reglementswijzigingen. Verder ook het hoofdstuk “Een nieuwe aanbieder presenteert” over Ilse Jobse als gebarendocent.

Nieuws vanuit “Amersfoortsestraat 70-D”
Begin april jl. zijn het jaarverslag en de jaarrekening 2017 van het RTGS vastgesteld door Raad van Toezicht en deze zijn reeds gepubliceerd op onze site. Vorig jaar was er ondanks een  subsidie van ruim € 16.000.- aan de NBTG voor het project Specialisatie een klein verlies van € 411,- met gevolg dat het vermogen nog ruim € 50.000,- blijft. Verder is besloten dat de kosten voor de "Route naar RTGS 3.0" uit de reserve meerkosten kwaliteitsregister gefinancieerd zullen worden.
Sinds begin van dit jaar is Wim Poort als projectleider aan de slag gegaan voor het project Vernieuwing website RTGS. Aan de hand van de lijst inventarisatie verbeteringen website RTGS, samengesteld door de projectgroep NBTG samen met aantal stakeholders, en aantal knelpunten en wensen van ons heeft hij het programma van eisen voor dit project opgesteld. Op dit moment wordt er aan de nieuwe website gewerkt. Daarnaast heeft de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) momenteel ook onze aandacht.
In januari jl. is het project Specialisatie onder leiding van de NBTG gestart met de werkzaamheden van Andre Potters-Kemp (hij was in de periode van 2009/10 binnen het RTGS de projectleider van het PIN-project). Over dit project is er een bericht opgenomen in deze Nieuwsbrief.
Het RTGS is verheugd dat de HU-IGT&D bereid is goed te kijken naar een opleiding van Dove Tolken NGT (DT-NGT). Dit is in het grote overleg met de projectgroep DT-NGT, NBTG, werkgroep Relayteams Justitie van Trainingshub en het RTGS medegedeeld. De bedoeling is dat deze opleiding in de zomer 2019 gaat starten. Het RTGS zal samen met aantal betrokken stakeholders goed kijken naar de mogelijkheden van voorlopige ofwel tijdelijke erkenning van deze Dove Tolken NGT, die reeds werkzaam zijn voor bepaalde situaties, waaronder ook de relayteams Justitie. in eerste instantie werd inschrijving bij de HU-IGT&D als eis gesteld door het RTGS. Nu kan dit na vierjarige opleiding pas vanaf zomer 2023, dus wordt er gezocht naar mogelijkheden tussen nu en zomer 2023.

 
Heidag RTGS
De huidige wijze waarop de kwaliteit van de tolken bewaakt wordt door het RTGS voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Hierover zijn veel signalen ontvangen vanuit diverse kanten. Daarom wordt er binnen het RTGS -in het kader van Route naar RTGS 3.0 - gekeken naar aanpassingen en verbeteringen. De inbreng van de projectgroep NBTG (mede namens de stakeholders) alsmede suggesties van individuele tolken en aanbieders van de nascholingsactiviteiten zijn meegenomen. Vanuit het RTGS is het belangrijk dat de kwaliteit van tolken echt wordt geborgd en dat er meer mogelijkheden komen tot specialisatie. In maart is voor de leden van Raad van Toezicht, CPE en het bureau een beleiddag in Houten georganiseerd, de Heidag.
Vooraf konden ideeën over de toekomstige koers van het RTGS worden ingediend over kwaliteit en hoe dit te realiseren. Hieruit kwamen verschillende suggesties naar voren zoals: regelmatige assessments voor tolken, toetsing van nascholingen, accrediteren nascholingsaanbieders, portfolio voor tolken, opzet van de categorieën, rol van de specialisaties, verschillende tolkniveau's, rol van de marktwerking voor kwaliteit,  overweging "vergroten van kennis" ook op te nemen in het Reglement, meer eigen verantwoordelijkheid van de tolk. Een veelheid aan ideeën en dus bleek één dag niet voldoende, daarom komt er op 16 mei een vervolgbijeenkomst. 
We houden jullie op de hoogte!
 
Reglementswijzigingen RTGS
Zoals we eerder hebben aangegeven, zullen we tijdens de “Route naar het RTGS 3.0" kijken naar eventuele verbeteringen van het kwaliteitsregister voor tolken. Er wordt nu ook gewerkt aan kleine aanpassingen van het Reglement die op korte termijn ingevoerd kunnen worden. Het gaat om de volgende onderdelen:
- aanpassing categorie Doelgroepen: het huidige reglement is te beperkt voor nascholingsactiviteiten, daarom zal dit reglement voor deze punt iets verruimd worden zodat deze categorie verschillende activiteiten bevat, o.a. vrijwilligerswerk bij de belangenorganisaties, sociale omgang met de doelgroep, bijwonen congressen/informatiebijeenkomsten, georganiseerd door doelgroepen zelf. Voor  schrijftolken kan hier bv een familiedag van Stichting Plotsdoven onder vallen.
- aanpassing goedkeuringsprocedure mbt nascholingen: om belangenverstrengeling van een aantal functies binnen het RTGS te voorkomen, worden een aantal reglementsartikelen aangescherpt.
- aanpassing samenstelling Commissie Permanente Educatie: door een betere balans tussen tolken gebarentaal en schrijftolken en verschillende tolkgebruikers zal de CPE in plaats van de huidige 5 straks uit 4 tot 6 leden bestaan.
Wat het voorstel NSV en gebruikersorganisaties van schrijftolken betreft, heeft de Raad van Toezicht besloten nu alleen te kijken naar specifieke aanpassingen voor de schrijftolken, namelijk:
- basisvaardigheden voor NmG  voor alle schrijftolken
en wat betreft het lexicon en grammatica van andere gesproken talen, nu streefniveau boven B1 van het ERK: 
- voor specifieke situaties kan er bekeken worden of niveau van A1 van toepassing kan zijn. Dit wordt bekeken door de CPE.
- Het maximum van één punt per periode voor het leren van “vreemde talen” vervalt.
Een aantal in dit voorstel genoemde fundamentele aanpassingen, met name de opzet in categorieën, nascholing op basis van vertrouwen en het accrediteren van de aanbieders  worden meegenomen naar de Route naar het RTGS 3.0 Hierover heeft het RTGS overleg met de NSV.
Verder wordt er nu gewerkt aan de aanpassingen voor het Reglement voor herintredende tolken, die binnenkort aan de stakeholders voorgelegd zullen worden. Om kwaliteit voor tolken te behouden, zouden ze -indien ze eerder om welke reden dan ook,  zijn uitgeschreven uit het RTGS- bij de herinschrijving een assessment moeten doen om aan te tonen dat ze nog aan de eindkwalificaties van de opleiding HU (HBO diploma Tolk Nederlandse Gebarentaal of AD schrijftolk) voldoen.

Commissie Permanente Educatie (CPE)
- C-eis coaches
Op dit moment zijn er bij het RTGS 3 coaches ingeschreven. Omdat zij ook tolken coachen op gebaarvaardigheid is het belangrijk dat de coaches zelf gebaarvaardig zijn op C-niveau. Dit kan worden getoetst bij het IGT&D. Onze coaches zullen deze toets binnenkort afleggen. Nieuwe coaches moeten bij inschrijving aantonen dat zij gebaarvaardig zijn op C-niveau door overlegging van een recent  bewijsstuk waaruit blijkt dat zij het C-niveau behaald hebben.  
- Intervisoren
Tot nu toe werd er van intervisoren verwacht dat zij staan ingeschreven bij een relevante beroepsvereniging. In de praktijk bleek echter dat een lidmaatschap geen meerwaarde heeft. Bij de verschillende beroepsverenigingen wordt geen of zeer weinig aandacht besteed aan het geven van intervisie. Daarom is besloten om dit te laten vallen.
-uitbreiding met Saar Muller
We zijn blij te kunnen melden dat de CPE is uitgebreid met Saar Muller te Amsterdam. Zij is schrijftolkgebruiker en zet regelmatig schrijftolken in bij vergaderingen en bijeenkomsten vanuit haar werk. Door haar toetreding komt de balans tussen gebarentolk- en schrijftolkgebruikers beter in evenwicht.  Om misverstanden te voorkomen: het gaat niet om Sarah Muller, die eerder in de periode van 2009 tot 2013 namens de tolkgebruikers NGT in onze Raad van Toezicht heeft gezeten.

Nascholingsperiode
Flexibele eindtermijn met als maximum de verkregen uitsteltijd
In de vorige nieuwsbrieven is gemeld dat verschillende tolken er niet in slagen om binnen 4 jaar alle benodigde nascholingspunten te halen. De periode kan vervolgens op verzoek worden verlengd en de nieuwe periode zal worden toegekend onder aftrek van het verleende uitstel. 
Soms blijkt dat het verleende uitstel langer is dan nodig en gelukkig zijn er ook tolken die ruim binnen de 4-jarige periode alle punten hebben behaald.
In de praktijk wordt daarom een flexibele einddatum gehanteerd.
Het kan immers voorkomen dat een tolk binnen een lopende nascholingsperiode alle punten heeft behaald en vervolgens een geschikte nascholing ziet. In theorie zouden de punten hiervoor niet meer meetellen want de nieuwe periode begint immers met nul punten.
Dit kan ontmoedigend werken en dat is absoluut niet de bedoeling van het RTGS.
Tolken kunnen in bovengenoemde situatie een verzoek indienen om de periode te verkorten. Zo kunnen de punten toch meetellen.  

Aanbieders nascholingsactiviteiten
In maart is er een werkbezoek gebracht aan KTV (Kennisnet voor Taal- en Vakopleidingen) te Nijkerk, een vrij grote aanbieder op gebied van nascholingsactiviteiten. Met hen is gesproken over o.a. beoordelingstermijn aanvraag voor nascholingsactiviteiten, mogelijkheden webinars, andere nascholingsactiviteiten e.d.

Een nieuwe aanbieder presenteert zich
Ilse Jobse, gebarendocent en voetreflextherapeut.
De kracht van improviseren. Wij verbeteren samen onze gebarentaal, mimiek, gezichtsuitdrukking en lichaamshouding. De deelnemers in de groep beheersen op verschillende niveau's de gebarentaal (NmG). Ook zijn de talenten en voorkeuren divers. De ene cursist leert graag over een bepaald thema, de ander heeft andere leerdoelen en een derde komt wellicht nauwelijks met NmG gebaren in aanraking. Hoe zorg ik er voor dat een gebarenles voor alle (schrijf)tolken leuk en ontzettend leerzaam is, en dat het beklijft zonder dat iemand afhaakt of het niet wil of durft te gebruiken vanwege onzekerheid? Door met hen te improviseren creëren zij een eigen kunnen en stijl. Hierdoor ontstaat meer zelfvertrouwen en durf met als gevolg dat zij zich vrijer voelen in het gebruik van mimiek / uitdrukking / lichaamshouding om duidelijk te maken wat zij willen zeggen of vragen. Stel dat je een gebaar niet weet of niet meer weet, wat dan? Door improviseren durf je op dat moment iets te bedenken, zodat de communicatie toch vlot verloopt.
Improviseren met je handen en voeten betekent letterlijk: iets spontaan bedenken om zo goed mogelijk duidelijk te maken wat je daarmee wilt zeggen of vragen. Wanneer het om improviseren gaat bedenken mensen mimiek/ gezichtsuitdrukking ter plekke.
De groep is heterogeen qua niveau. De doelstelling van deze nascholing is de gebarenvaardigheid van de schrijftolken te vergroten en ontwikkelen. Naast dat zij zoveel mogelijk gebaren leren zullen zij ook veel baat hebben bij de groepsimprovisaties waarmee ik NmG-methode heb ontwikkeld. Bij iedere improvisatie leren de (schrijf)tolken op hun eigen niveau. Dit zorgt ervoor dat niemand afhaakt: iedereen leert naar beste kunnen of dit nu makkelijk of moeilijk is. De mimiek / gezichtsuitdrukking / lichaamshouding ontwikkelt hierdoor. Spelenderwijs komen zij verder in de communicatie met elkaar tijdens de nascholing en met doven en slechthorenden in de praktijk. Zij ontdekken hun eigen kwaliteiten en merken hoe fijn het is om samen te leren en te oefenen. We creëren een veilige sfeer waarin iedereen zich vrij mag voelen om te ontwikkelen. Naast het improviseren, leren de deelnemers ook verschillende vormen van conversaties en interacties op gebied van werk, gezondheidszorg, onderwijs, vakanties, vrije tijd etc.
Tijdens de les wordt er wisselend gewerkt met en zonder stem. Zonder stem is het doel dat de deelnemers op de gebaren en gezichtsuitdrukkingen moet letten. Na het volgen van cursussen krijgt de deelnemers een bewijs van deelname, mits ze het voldoende haalt. Eind van de vijfde les krijgen ze een toets.
We eindigen elke les met ZEN-oefeningen die gericht zijn op adem, ontspanning, lichaamshouding en massagetechnieken.
In mijn cursussen laat ik het zien hoe verhelderend gebaren kunnen werken voor iedereen die visuele ondersteuning nodig hebben in de communicatie. De nadruk ligt bij mijn cursussen op ritme en structuur. Mimiek en lichaamshouding zijn daarbij van belang om de boodschap goed over te laten komen. Het blijft dus niet bij alleen maar woordjes en losse gebaren. Ik bied series in Amersfoort van 5 lessen á 4 uur en daarna vervolgcursussen.
 
Project Specialisatie
Het thema specialisatie is voor de meesten onder ons geen verrassing. Immers binnen de beroepsgroepen en de tolkgebruikers leeft al jaren de wens om specialisaties binnen het beroep te bevorderen. Enerzijds is het voor de tolken een kwaliteitsslag die gemaakt kan worden en anderzijds wordt het voor tolkgebruikers inzichtelijk in welke mate iemand gespecialiseerd is. Op papier is het dan ook een win-win situatie.
De praktijk is vaak weerbarstiger dan we zouden willen. Om zo zorgvuldig mogelijk met de materie om te gaan is er eind 2016 een werkgroep ingesteld met als doel het thema specialisatie uit te werken. De projectgroep heeft in 2017 besloten om een externe projectleider aan te trekken om het proces te begeleiden. Nadat de financiering rondkwam is de projectleider januari 2018 formeel gestart.
Om het project een kans van slagen te geven is er ingezet op een breed draagvlak. In de projectgroep nemen dan ook de volgende organisaties deel: NBTG, Platform/Dovenschap, NSV en RTGS. Daarnaast zijn aan de projectgroep toegevoegd de 2 initiatiefnemers van voorstellen tot een specialisatiesysteem. Een van de dragende factoren in de projectgroep is dat de deelnemers gaan voor het gezamenlijke belang.
De doelstelling van het project is het komen tot een transparant specialisatiesysteem. We kunnen ons voorstellen dat de opzet (het hoe & wat) van een dergelijk systeem vragen oproept. Wellicht ook vragen waar we op dit moment aan de start van het proces niet meteen antwoord op hebben. Punten die in de projectgroep aan bod komen zijn onder meer:
· Wanneer spreken we over een specialisatie?
· Hoe bepaal je wanneer kennis & vaardigheden op voldoende niveau zijn?
· Welk systeem wordt gehanteerd t.o.v. specialisaties?
· Op welke manier worden tolkgebruikers erin betrokken?
· Hoe kunnen specialisaties worden aangeboden?
· Et cetera
De afspraak is dat er eind 2018 een specialisatiesysteem ligt wat voor iedereen helder en duidelijk is. Gedurende het proces zal er dit jaar dan ook regelmatig een terugkoppeling plaats vinden. Daarnaast blijven de vertegenwoordigers in de projectgroep nauw verbonden met de achterban. We staan uiteraard open voor vragen en/of suggesties.
Andre Potters-Kemp Projectleider andre@potterskemp.nl

Slot
De volgende nieuwsbrief zal nog vóór de zomerperiode verschijnen.
Alie Larkworthy en Benny Elferink
 
 
Copyright © 2018 Stichting RTGS, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp