Copy
Mededeling Stichting RTGS

nieuwsbrief februari 2017


Hierbij informeren wij u over een aantal zaken:
Afscheid directeur RTGS
De Raad van Toezicht van de Stichting Register Tolken Gebarentaal en Schrijftolken (RTGS) deelt u mee dat er in goed overleg is besloten om de samenwerking met de huidige directeur, Bart van der Weijden te beëindigen. Wij danken hem voor zijn inzet en betrokkenheid als bestuurder van RTGS de afgelopen jaren. De beëindiging van de samenwerking zal geen invloed hebben op de continuïteit van het Register. Bart heeft toegezegd actief te blijven tot zijn opvolger in functie is. Het is evident dat de RvT van RTGS snel op zoek gaat naar een goede plaatsvervanger. Op korte termijn zal er dan ook worden gestart met de werving van een nieuwe directeur. Voor vragen kunt u terecht bij info@stichtingrtgs.nl
Namens de Raad van Toezicht van de Stichting RTGS
Eelco Huisman, voorzitter

Aantal ingeschreven tolken
Het aantal ingeschreven tolken was aan het begin van het jaar 574.
Dit zijn 460 tolken Gebarentaal, 82 Schrijftolken, 31 Combitolken en 1 tolk ASL.
In januari 2016 stonden 568 tolken ingeschreven. 
In het afgelopen jaar hebben 29 tolken besloten om te stoppen en zijn 35 afgestudeerd. Na verwerking van alle in- en uitschrijvingen zijn er dus 6 tolken bijgekomen.
Het aantal NGT tolken is gedaald van 465 naar 460; het aantal schrijftolken gestegen van 71 naar 82.

Nascholingseisen
Op 14 maart 2016, is besloten om de nascholingseisen voor de Combitolken nader te omschrijven: van de zes te behalen punten in de categorie Taal- en Tolkvaardigheden moeten er nu drie behaald worden die bedoeld zijn voor Schrijftolken en drie voor tolken Gebarentaal. Wanneer een nascholing geschikt is voor beide groepen, mogen de behaalde punten in beide categorieën worden geteld; ze tellen dan dus dubbel. De ingangsdatum van deze wijziging verschilt per tolk en is gelijk aan de begindatum van de nieuwe nascholingsperiode.

RBTV
Via het RTGS behaalde nascholingspunten gelden nu ook bij het RBTV; wij ontvingen hierover onderstaande mail:
RTGS overzichten van de daar(in) goedgekeurde nascholingspunten kunnen als onderbouwing bij een PE-registratie worden geüpload. Tolken gebarentaal of schrijftolken kunnen  deze  als een scholingsactiviteit registreren via het portaal “Mijn Wbtv”. De aanbieder is dan stichting RTGS. Daarnaast kan men ook per bijscholingsactiviteit afzonderlijk PE-punten registreren.
NB: Het RTGS hanteert een puntenberekening van  1 nascholingspunt per 10 uren scholing. (1 nascholingspunt geregistreerd en goedgekeurd door het RTGS is 10 PE-punten.) Men moet dan het aantal nascholingspunten, toegekend door het RTGS, vermenigvuldigen met 10.  

Uitvoeringsregels
Nadat eind 2015 het nieuwe reglement van kracht werd, is er vorig jaar gewerkt aan de aanscherping van een aantal regels. Dit heeft geresulteerd in een aantal uitvoeringsregels. Deze regels zullen wij binnenkort op onze website bekendmaken. Raadpleeg onze site dus regelmatig!
Geen vlieguren-eis voor ingeschreven tolken
RTGS had in 2015 van stakeholders (NBTG, NSV en gebruikersverenigingen) instemming verkregen met het principe om aan ingeschreven tolken naast de nascholingsverplichting ook een jaarlijkse tolkvaardigheidseis op te leggen. Begin 2016 is vervolgens een concrete eis daarvoor in het Reglement (minimaal 100 uren netto tolkactiviteiten per jaar) in concept wederom aan stakeholders voorgelegd. Op 6 juli 2016 heeft de RvT alle ingekomen reacties gewogen en geconcludeerd dat het noodzakelijke brede draagvlak voor zo’n eis alsnog ontbreekt. De vlieguren-eis is daarmee van de baan.
 
Registratiegeld 2017
Op 27 februari  zullen wij het jaarlijkse registratiegeld van uw rekening incasseren. Het bedrag is ongewijzigd vastgesteld op € 155,==.
Wilt u zorgen voor voldoende saldo?
Ons incassocontract met de bank is gewijzigd: wij kunnen nog maar één keer per jaar geld van uw rekening incasseren. Dus mocht het geïncasseerde bedrag worden gestorneerd, wilt u dan zelf voor betaling zorgdragen? Ons rekeningnummer is NL19 ABNA 0499 1749 25.


Bedankt voor de medewerking.

Bart van der Weijden en Alie Larkworthy