Copy
View this email in your browser
Nieuwsbrief Register Tolken Gebarentaal en Schrijftolken 
februari 2020

Hier is een korte nieuwsbrief met een belangrijke mededeling over het Incasso registratiegelden RTGS 2020. 
Verder zijn aantal onderwerpen opgenomen, waaronder de nieuwe rubriek  “Afscheid tolken na vele jaren”. 
De volgende nieuwsbrief zal in april uitkomen. 

  

Incasso registratiegelden RTGS 2020 

Op 24 februari zullen wij het jaarlijkse registratiegeld van je rekening incasseren. Het bedrag is net als vorig jaar € 170,==.  

Graag willen we jullie dringend verzoeken de volgende stappen door te lopen: 

  • Controleren of je bankrekening en – gegevens bij ons nog correct zijn, eventuele aanpassingen dienen vóór 17 februari in jullie toegang/portal uitgevoerd te zijn 

  • Het incasso zal op 24 februari uitgevoerd worden. Mocht er bij je bank toch iets misgaan of het geïncasseerde bedrag wordt toch gestorneerd, dan dient dit bedrag vóór 01 maart a.s. door jezelf overgemaakt te worden naar ons rekeningnummer NL19 ABNA 0499 1749 25 met vermelding van je naam en RTGS-nummer. 

  • Bij het uitblijven van deze betalingen zullen er in verband met extra werkzaamheden hiervoor € 25 als extra administratiekosten in rekening gebracht worden. 

Alvast dank! 


Nieuws vanuit “RTGS-bureau in Bilthoven”  

Inmiddels zijn de sollicitatiegesprekken met drie personen voor de vacature van een lid Raad van Toezicht vanuit schrijftolken, die door de NSV zijn voorgedragen, afgerond met de benoeming van Linda Gomes. Zij zal in april Margot de Vreede, die al acht jaren zitting heeft gehad in deze Raad, opvolgen. Uiteraard zijn we blij – gezien haar kennis en de betrokkenheid bij de CPE in de afgelopen drie jaren- met deze benoeming. Aangezien zij uiteraard niet meer zal deelnemen in de CPE, zullen we binnenkort kijken naar haar opvolging in de CPE. 

Verder loopt de sollicitatieprocedure nog voor de vacature van een lid Raad van Toezicht vanuit de schrijftolkgebruikers en we hopen dit in het voorjaar af te kunnen ronden. 


Aantal tolken per 2020  

Bij het begin van het nieuwe jaar staan er 635 tolken in het RTGS ingeschreven.  
In totaal zijn er nu 496 tolken NGT, 98 schrijftolken, 38 combitolken, 1 ASL en 1 AUSLAN tolk en 1 combitolk NGT/ASL. 
In 2019 zijn er 21 tolken bijgekomen, in 2018 waren dit er 20.  
Feitelijk zijn er 43 ‘nieuwe’ tolken, maar 22 tolken hebben zich laten uitschrijven.  
Sinds 1.1.2015 zijn er in totaal 81 tolken bijgekomen. Als wordt gekeken naar de percentages, is er een verschuiving te zien. 
Jaar 
NGT 
Schrijftolk 
Combitolk 
2015 
82% 
13% 
5% 
2020 
78% 
15% 
6% 
 
 

Kengetallen  

Het overzicht van de kengetallen is af. Je kunt het hier downloaden en natuurlijk staat dit ook op de site. We zijn blij dat het aantal nascholingsactiviteiten is gestegen. Voor het eerst staat er meer informatie op over de nascholingsperiodes. Het aantal tolken wat aangeeft de periode te willen verkorten is hoog, nl. 57. Zij hebben hun punten binnen de 4-jaarsperiode behaald. Gelukkig daalt het aantal tolken wat uitstel heeft moeten aanvragen van 44 in 2018 naar 32 in 2019.  

Afscheid tolken na vele jaren 

Regelmatig komen er nieuwe tolken, die net afgestudeerd zijn of het assessment hebben gehaald om te kunnen intreden, bij en een aantal tolken stoppen. Voortaan zullen we in deze rubriek uitgeschreven tolken noemen, die meer dan 15 jaar zijn geregistreerd. Uiteraard na overleg met de desbetreffende tolken. 

Per 01 januari zijn de volgende tolken na tientallen jaren werkzaam te zijn geweest, gestopt met hun tolkwerkzaamheden en uitgeschreven: 

  1. Maria Groen te Amersfoort 

  1. Tineke Schoemaker te Noordwolde 

We wensen hun een mooie tijd toe. 
 

Vooraankondiging wijziging inlogcodes  

Tot nu toe konden tolken die zelf nascholingen organiseren/aanbieden deze zelf aanmelden via de tolkinlogcode.  

Inmiddels gebeurt dit steeds vaker en om de bestanden van nascholingsaanbieders beter inzichtelijk te maken, zullen de desbetreffende tolken nieuwe inlogcodes ontvangen vóór 1 juli 2020. 

Nascholingen van congressen zoals Efsli, Ecos of nascholingen die je op individuele basis volgt, kun je nog wel via je tolkinlogcode aanbieden, hierin verandert dus niets. 

 

Slot  

De volgende nieuwsbrief zal begin april 2020 verschijnen.  

Alie Larkworthy en Benny Elferink  

Copyright © 2020 Stichting RTGS, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp