Copy
View this email in your browser
Nieuwsbrief Register Tolken Gebarentaal en Schrijftolken 
7 oktober 2021

Beste lezers, 

In deze nieuwsbrief 

 • Route naar RTGS 3.0 - Nieuwe opzet Permanente Educatie RTGS 

 • Voorwaarden voorlopige registratie Dove tolken 

 • Reglement aangepast  

 • Aanpassing andere documenten 

 • Oproep invullen vragenlijst tolken (afstudeer)onderzoek 

 • Nieuw CPE lid  

 • Opgeven van individuele nascholingen 

 • Extra toelichting NGT-uren bij combitolken 

 • Nascholingsaanbieder TYD stelt zich voor 

 

Route naar RTGS 3.0 – nieuwe opzet Permanente Educatie RTGS 

In de notitie ‘kwaliteitsregister 3.0: elke klant de juiste tolk’ uit april 2019 staan een aantal belangrijke onderwerpen beschreven die het RTGS wil oppakken om het kwaliteitsregister vorm te geven. In de afgelopen maanden is gesproken over het vormgeven van deze punten en is er een concrete uitwerking gekomen voor een nieuwe opzet van de Permanente Educatie binnen RTGS. Deze nieuwe opzet is besproken binnen de Commissie Permanente Educatie, de Raad van Toezicht én het stakeholdersoverleg van RTGS. In december zal er een bijeenkomst zijn met nascholingsaanbieders waarbij zij verder geïnformeerd zullen worden over deze nieuwe opzet. Graag nemen we iedereen via deze nieuwsbrief vast mee in deze ontwikkeling en informeren we jullie over de kaders van deze nieuwe opzet. Op een aantal punten zal de komende maanden een verdere uitwerking nodig zijn, dus we kunnen nog niet alle details met jullie delen. Hou onze website en de nieuwsbrief goed in de gaten! 

De kern van de nieuwe opzet is dat: 

 • Deskundigheidsbevordering wordt gekoppeld aan de competenties van het beroep, en dat 

 • Deskundigheidsbevordering kan worden onderverdeeld twee categorieën, namelijk 1. Scholingsactiviteiten en 2. Overige activiteiten.  

Ben je nieuwsgierig naar de nieuwe opzet? Dan is meer informatie te lezen in dit document

Zoals ook in het document te lezen is, is het streven om de aanpassingen per 1 januari 2022 in te voeren. Maar het RTGS is daarbij ook afhankelijk van verschillende andere partijen én vind zorgvuldigheid en draagvlak binnen de stakeholders belangrijker dan snelheid. Dat betekent dat we de komende maanden hard aan het werk gaan om e.e.a. te realiseren, maar over de exacte ingangsdatum kunnen we nog geen concrete toezeggingen doen. We houden jullie daarvan op de hoogte.  
 

Voorwaarden voorlopige registratie Dove tolken 

Jaren is er hard gewerkt om te kijken of en hoe de Dove tolken NGT tot het RTGS zouden kunnen toetreden en onder welke voorwaarden. Want ook voor Dove tolken NGT geldt dat het RTGS de kwaliteit wil borgen. We zijn dan ook ontzettend blij dat de voorwaarden voor voorlopige registratie zijn vastgesteld en de HU binnenkort de mogelijkheid biedt om het assessment (onderdeel van de voorwaarden) af te nemen. Het is nu dan ook écht mogelijk  om voor een voorlopige registratie in aanmerking te komen. De voorwaarden zijn te vinden op de website van het RTGS. We hopen op korte termijn de eerste Dove tolken NGT te kunnen verwelkomen! 

Reglement aangepast  

Het reglement is per 1 oktober 2021 op een aantal punten aangepast. Het gaat hierbij om een aantal tekstuele wijzigingen, zoals typfouten en aanpassingen met betrekking tot genderneutrale verwoording van artikelen. Daarnaast zijn er een aantal inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd. Zo is er een artikel opgenomen met betrekking tot de voorlopige registratie van Dove tolken NGT en is het mogelijk om nascholing op het niveau van basiscompetenties voor nascholingsuren in aanmerking te laten komen. Tot slot zijn er in de bijlage  ‘Aanpassingen Schrijftolken gedurende pilotproject’ een aantal aanvullingen gedaan om de tekst gelijk te trekken met de reguliere voorwaarden. Dit heeft geen effect op de eerder gemaakte afspraken met betrekking tot de pilot. Op de website van RTGS is een versie geplaatst met de belangrijkste wijzigingen zichtbaar (voor de leesbaarheid de aanpassingen m.b.t. genderneutraliteit, typfouten en aanpassing aan paginanummers wel verwerkt) en een versie met de wijzigingen verwerkt te vinden. 

Aanpassing andere documenten 

Het privacystatement van RTGS is op een aantal kleine punten aangepast. Ook het directiereglement van RTGS is tegen het licht gehouden, aangepast aan de huidige situatie en op sommige punten aangevuld. Beide documenten zijn te vinden op de website

 

Oproep invullen vragenlijst tolken (afstudeer)onderzoek 

Een studenttolk heeft ons gevraagd onderstaande oproep te verspreiden onder de geregistreerde tolken.  

---

Beste tolken, 

Bij deze wil ik u vragen deel te nemen aan mijn (afstudeer)onderzoek. 

Uit een onderzoek van Smeijers (2009) blijkt dat de gezondheid van dove en slechthorende mensen slechter is dan van horende mensen en dat communicatie hierbij een belangrijke rol speelt. Het blijkt dat dove/slechthorende mensen vrijwel geen tolk NGT/schrijftolk meenemen naar een bezoek aan de huisarts.  

Maar hoe zit dat met het inzetten van een Tolk op afstand (TOA)? Onderzoek op dit gebied lijkt, zeker in Nederland, zeer schaars. Door het invullen van de vragenlijst kunt u een bijdrage leveren aan meer kennis op dit gebied en hopelijk meer inzicht over hoe we hier in de toekomst mee om kunnen gaan. 

De gegevens zullen anoniem verwerkt worden. 

 

Het invullen van de vragenlijst zal maximaal 15 minuten in beslag nemen. U kunt de vragenlijst tot 31 oktober invullen. 

 

Voor eventuele vragen over dit onderzoek kunt u een mailtje sturen naar simone.vanwieringen@student.hu.nl 

 

De vragenlijst kunt u openen door op deze link te klikken. 

 

Alvast hartelijk dank voor de moeite! 

 

Met vriendelijke groet, 

Simone van Wieringen 

---

Nieuw CPE lid

We zijn blij te kunnen melden dat er een nieuw CPE lid is gevonden om de plek van Wim Poort (namens de tolkgebruikers NGT) op te vullen. Vanaf november zal Marjolein van Duijvenvoorde namens de tolkgebruikers NGT zitting nemen in de CPE. Marjolein stelt zich kort voor: 

‘Mijn naam is Marjolein van Duijvenvoorde en ben 39 jaar oud. Ik woon samen met m'n partner en onze kat Pim in Breukelen. Escape room vind ik geweldig om te doen met mijn vrienden en ook gezellig dineren, borrelen etc. Verder ben ik werkzaam bij de Gelderhorst als salarisadministrateur.   

Ik ga mijn steentje bijdragen bij CPE, vanuit mijn ervaring als tolkgebruiker. Het is goed om te kijken naar de nascholingen aanbod vanuit verschillende perspectief. Door de nascholingen kunnen de tolken zichzelf blijven uitdagen en ontwikkelen. En de tolkgebruikers en tolken kunnen veel van elkaar leren,  wij willen tenslotte allemaal hetzelfde dat het gesprek soepel verloopt.  

 

Ik kijk uit naar de samenwerking met andere CPE leden.’  

Opgeven van individuele nascholingen 

In veel gevallen wordt een nascholing aangemeld door een nascholingsaanbieder. In een enkel geval meldt een tolk zelf een nascholing aan. We merken dat niet altijd duidelijk is welke informatie wij als RTGS dan nodig hebben en dat levert vertraging op. Heb je als tolk een individuele nascholing die je wilt aanmelden? Stuur dan in ieder geval onderstaande informatie mee. Dat zorgt ervoor dat wij het proces van beoordeling zo vlot mogelijk kunnen doorlopen. 

 • Tijdsduur 
 • workshops
  •  wie is de trainer/docent en wat is diens expertise 
  • wat is het onderwerp 
 • duidelijke omschrijving van urentoekenning per categorie en een onderbouwing daarvan 
 • waarom is deze nascholing relevant voor het beroep/jouw beroepspraktijk.

 

Extra toelichting NGT-uren bij combitolken 

Het blijkt dat de weergave van de NGT uren bij combitolken niet voor iedereen duidelijk is, daarom hier nog een korte verduidelijking. Combitolken hebben in hun overzicht van nascholingen per categorie het totaal aantal uren staan én daarnaast het aantal uren op NGT gebied. Het totaal aantal uren is dus inclusief de NGT uren. Een voorbeeld om het te verduidelijken 

Taal- en tolkvaardigheden: 10 uur (2 uur NGT) 

In dit geval heeft een tolk dus in totaal 10 nascholingsuren op het gebied van taal en tolkvaardigheden behaald. 2 uur daarvan worden dus meegerekend bij het minimaal aantal uren nascholing  dat men verplicht voor gebarentaal moet behalen (zie hiervoor artikel 15.4 in het reglement op de website). 

 

Nascholingsaanbieders 

Sinds kort is er een nieuw aanbieder voor de RTGS nascholingscursussen: TYD is door Tobias de Ronde, Yannick Bal en Daan Ferf Jentink opgericht, de drie doven wie participeren in de dovenwereld. Ze hebben handen in elkaar geslagen om de kennis en expertise van de dovengemeenschap op het gebied van de Nederlandse Gebarentaal te verspreiden. TYD gelooft in de visie waarbij de tolken zeer gebaat zullen zijn bij extra aanbod van de gespecialiseerde kennis vanuit de dovengemeenschap. TYD zet vooral alleen de doven en slechthorenden uit dovengemeenschap in, om de doveneconomie te bevorderen en kwaliteiten binnen de dovengemeenschap te ontwikkelen. Komende periode heeft TYD een nascholingscursus met vier verschillende data op planning staan: de kennismakingscursus Straattaal op 23 september, 5 oktober, 18 oktober of 4 november. We hebben ook andere nascholingscursussen in ontwikkeling. Op onze sociale media kanalen vind je meer informatie! Hou het in de gaten en neem een kijkje op de website van TYD.nl/nascholing. Samen met jou hopen wij de kennis over de dovenwereld te bevorderen! 

  

 

Slot    

De volgende nieuwsbrief verschijnt in december 

We wensen jullie allen een mooie herfst! 

  
Markell Gremmen en Alie Larkworthy  

Copyright © 2021 Stichting RTGS, All rights reserved.