Copy
View this email in your browser
Nieuwsbrief Register Tolken Gebarentaal en Schrijftolken 
april 2019
Nieuws vanuit “Amersfoortsestraat 70-D”

De laatste vergadering van Raad van Toezicht in 2018 is mede door de voorbereidingen van het mini-symposium verzet naar januari 2019. Op deze vergadering zullen -naast een terugblik op het mini-symposium en de verdere stappen in verband met de notitie "Kwaliteitsregister 3.0"- het jaarplan en begroting 2019 besproken worden. 

Op het laatste stakeholdersoverleg RTGS van eind oktober j.l. is met de voorzitter van de Klachtencommissie Tolkvoorziening uitgebreid gesproken over het nut en de noodzaak van deze commissie en hoe het hiermee verder zal gaan. In het komend voorjaar komt dit terug in dit overleg, nadat hierover binnen de belangenorganisaties van tolkgebruikers en de beroepsverenigingen gesproken is. 

In september is gesproken met de werkgroep Combitolken over een meer heldere omschrijving van deze tolken en de betrokkenheid van deze werkgroep bij het RTGS. Verder zal de reeds aangekondigde toekenning van zogenaamde 'dubbele' punten voor een nascholing in categorie 1 TTV, wanneer deze zowel aan schrijftolken als aan tolken Gebarentaal wordt aangeboden, meegenomen worden in de volgende ronde Reglementswijzigingen. Hoewel dit al sinds februari 2017 in de praktijk wordt toegepast, moet dit expliciet in het Reglement worden vastgelegd. De werkgroep zal voortaan ook deelnemen aan de stakeholdersoverleggen van het RTGS. 

Begin oktober heeft het overleg met drie huidige coaches plaatsgevonden. Met hen is gesproken over een betere werkwijze voor het accrediteren van de coaching-trajecten en de overwegingen om deze trajecten te splitsen in tolkvaardigheden en tolkhouding. Dit zal nog intern, dus binnen het RTGS, worden besproken.  

In november is een groep van ca 30 vierdejaars tolkstudenten in Soesterberg geweest voor de presentatie over de doelstellingen en werkzaamheden van het RTGS en uitleg over hoe ze straks kunnen inschrijven en nascholingsactiviteiten kunnen volgen. 


Commissie Permanente Educatie (CPE)

Op de laatste dag van oktober is de vergadering van de CPE gehouden. Uit de ‘Kengetallen RTGS’ over het eerste halfjaar blijkt dat er 40 tolken uitstel hebben gevraagd om verschillende redenen. De volgende nascholingsperiode wordt dan korter. Dit wordt gevolgd.  Er zijn gelukkig ook tolken die gebruik maken van de mogelijkheid om hun nascholingsperiode te verkorten. De nieuwe periode begint dan eerder; de einddatum blijft ongewijzigd.   

Het pilotproject van de webinars loopt goed. Dit was opgezet omdat de CPE haar bedenkingen had over de waarde en kennisopname als webinars worden gevolgd. Inmiddels zijn er door KTV wijzigingen aangebracht en zijn tolken verplicht tot het invullen van evaluatieformulieren en vragen over de inhoud. Binnenkort wordt dit geëvalueerd met KTV. 

Zoals bekend is met de NSV afgesproken dat schrijftolken in totaal 6 nascholingspunten moeten behalen, ongeacht de categorie. Dit project loopt tot de ingangsdatum van RTGS Route 3.0. In de tussenliggende periode wordt dit gemonitord.  

Tijdens deze vergadering is ook gesproken over een vaste puntentoekenning voor Efsli. Er is besloten om dit niet te doen. De inhoud is immers elk jaar anders en de aanwezige tolken bezoeken verschillende workshops met elk een ander aandachtspunt (en dus een andere categorie). Dit zou ook kunnen gelden voor ECOS.

De Uitvoeringsregels RTGS zullen enigszins worden aangepast en toegelicht. In februari a.s. komen we hierop terug. 


Nascholingsaanbod in de komende periode

Inmiddels zijn er diverse nascholingen geaccrediteerd en er worden weer veel verschillende trainingen aangeboden door het hele land.
Het aanbod voor het eerste kwartaal zie je in dit document. Uitgebreide informatie is te vinden op de website.
 

Kentalis unit Doofblindheid presenteert zich als nieuwe aanbieder

Wij zijn de officiële werkgroep SHC Nederland en hieronder willen wij ons graag aan jullie voorstellen.  

Onze werkgroep bestaat uit een brede samenwerking tussen verschillende organisaties zoals Kentalis, Bartimeus, Kalorama en GGMD. Het belangrijkste is echter dat onze werkgroep voor een groot deel bestaat uit mensen met verschillende vormen van doofblindheid. 
Hierdoor is een van onze grootste kwaliteiten het feit dat de ervaringsdeskundigen een onmisbare rol spelen in zowel de ontwikkeling van onze cursus SHC, als in het les geven en doceren van onze cursus. 
Verder hebben we, dankzij de ruime participatie van mensen met doofblindheid binnen onze werkgroep, onze cursus SHC scherp kunnen afstemmen op de wensen en behoeften die er binnen de doelgroep leven. 
SHC is een ondersteunende communicatiemethode die onder andere emoties en sfeer, maar vooral ook de non-verbale- en omgevingsinformatie in een ruimte kan beschrijven middels korte aanrakingen op het lichaam. Op deze manier kan een tolk die geschoold is in het gebruik van SHC deze communicatiemethode inzetten als ondersteuning van het tolken op de conventionele wijze. 
Door het vertalen van de non-verbale en omgevingsinformatie vergroot SHC het gevoel van betrokkenheid bij de situatie voor mensen met doofblindheid. 
De basiscursus SHC kan op diverse locaties in Nederland aangeboden worden. 

Wil je het leven van personen die een beperking hebben in horen en zien ook verrijken met deze nieuwe communicatiemethode? 

De aanbieder heeft dit bericht zelf opgesteld en is verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie.
 

 
Fijne Feestdagen

De volgende nieuwsbrief zal begin februari 2019 verschijnen. 
Dan zullen we ook laten weten wanneer het jaarlijkse registratiegeld RTGS 2019 geïncasseerd zal worden.
Copyright © 2019 Stichting RTGS, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp