Copy

Stichting RTGS


Nieuwsbrief Register Tolken Gebarentaal en Schrijftolken – juli 2017


Hier is de nieuwsbrief met een aantal onderwerpen, die we vanuit het RTGS nog vóór
de zomerperiode met jullie willen delen. Om tolken en andere relaties van het RTGS beter te informeren is het de bedoeling dat de nieuwsbrief voortaan vier keer per jaar verschijnt.
 
 
Nieuwe directeur stelt zich voor…..
Sinds 1 mei j.l. ben ik, Benny Elferink, werkzaam bij RTGS, eerst voor vier uur per week en per 15 juni j.l. twaalf uur. Na mijn jarenlange inzet als belangenbehartiger van tolkgebruikers ben ik toe aan een nieuwe uitdaging om me binnen de tolkvoorziening in te blijven zetten. Hiervoor wil ik met mijn kennis, ervaring en netwerk-contacten dit register binnen het werkveld de komende jaren duidelijker positioneren. De betrokkenheid van zowel de beroepsverenigingen als de belangenorganisaties van tolkgebruikers zijn bij de strategische ontwikkeling van een (kwaliteits-)register onmisbaar. Daarom ben ik al begonnen met een aantal -hernieuwde- kennismakingsgesprekken met verschillende stakeholders; deze zijn prettig verlopen.
Samen met Alie Larkworthy ben ik ook bezig om te kijken hoe de informatie- en communicatielijnen naar geregistreerde tolken, nascholingsaanbieders en stakeholders meer optimaal kunnen verlopen. Om meer inzicht te hebben in de nascholingen voor tolken ben ik van plan in de komende tijd een aantal van deze nascholingen te bezoeken, uiteraard ook bij schrijftolken. Met schrijftolken heb ikzelf - als jarenlange gebruiker van NGT-tolken- weinig ervaring, dus ik wil me hier graag meer in verdiepen. De samenwerking met CPE is essentieel om ons over een aantal inhoudelijke punten m.b.t. nascholingen goed te informeren. Deze punten worden dan vanuit verschillende perspectieven (het voordeel van een breed samengestelde commissie) bekeken. De bedoeling is ook dat ik me in de komende tijd zal bezinnen over vervolgstappen naar het RTGS als kwaliteitsregister voor tolken, maar eerst moet het huidige register normaal lopen, zoals het hoort. Op het kwaliteitsregister zal ik in de volgende nieuwsbrieven terugkomen.
 
Nascholingen
Hoewel het accrediteren van de nascholingen in het algemeen -mede te danken aan inzet van de CPE- redelijk verloopt, zal er in de komende tijd samen met betrokkenen, ook met de stakeholders, goed bekeken worden welke punten binnen het RTGS Reglement aangescherpt of verduidelijkt kunnen worden.  Deze aanscherpingen en/of verduidelijkingen zullen voortaan als 'uitvoeringsregels RTGS' bekend worden gemaakt.  Omdat de uitvoeringsregels binnen de bepalingen van het RTGS Reglement blijven, is hiervoor geen reglementswijziging nodig. De directeur is, in samenspraak met CPE,  belast met deze regels.

Kortgeleden zijn verschillende regels al vastgesteld:
 
  1. Maximale puntentoekenning voor vreemde talen:
Binnen TTV (Taal- en tolkvaardigheden) geldt een maximale puntentoekenning van 1 punt per 4 jaar voor het leren van ‘vreemde talen’.
Overweging: in deze categorie moeten ook punten gehaald worden voor NGT (voor tolken NGT) en Nederlands / veyboardvaardigheden (schrijftolken). 
 
  1. Verplichte aanwezigheid:
Besluit:                minimaal 80% aanwezigheid is vereist
Overweging:     het volgen van een onvolledige training levert onvoldoende meerwaarde op.
 
  1. Vervolgtrainingen - instapniveau:
Besluit: Toelating van deelnemers aan een nascholing wordt overgelaten aan de docent en/of aanbieder van de nascholing. 
Deze deelnemer die meteen kan instappen op niveau 2 krijgt dan wel alleen punten voor de training op niveau 2 en niet voor de training op niveau 1 die hij/zij niet hoefde te volgen.
 
  1. Vervolgtraining – beoordeling:
Besluit: Vervolgtrainingen worden beoordeeld op eigen waarde, dus niet in relatie tot de hieraan voorafgaande training.
Beslissing vloeit voort uit bovenstaand besluit omtrent instapniveau
 
  1. Coachings trajecten:
Besluit: Accreditatie coachingstrajecten is op basis van accreditatie coach.
 
Verder heeft NSV in het kennismakingsgesprek met Benny Elferink als directeur aangegeven, dat het huidige RTGS Reglement niet altijd toepasbaar is op de schrijftolken en de situaties waarin ze werken. Binnenkort is er een vervolggesprek om samen met de NSV en een aantal vertegenwoordigers van schrijftolkgebruikers het Reglement goed door te nemen.

 
Raad van Toezicht RTGS
Eind mei is de Raad bij elkaar geweest. Bij de opening van deze vergadering is stil gestaan bij het overlijden van Bart van der Weijden. Na dit herdenkingsmoment is over de volgende punten gesproken:
  • CPE; Raad is verheugd dat de commissie versterkt is met Linda Gomes, die vanuit de beroepsgroep schrijftolken zitting heeft genomen in deze commissie.
  • Vaststelling jaarrekening 2016, met een overschot van € 23.309. Dit overschot is bestemd voor 'kwaliteitsontwikkeling”. De jaarrekening zal op onze site gepubliceerd worden. Op de volgende vergadering wordt het jaarverslag 2016 vastgesteld; daarna volgt ook hiervan publicatie op de site.
  • Stand van zaken/plan van aanpak RTGS 2017: er moet in de komende tijd gewerkt worden aan de vertrouwensrelatie met de stakeholders en tolken. Ook krijgen de punten vanuit de projectgroep RTGS van NBTG aandacht.
De directeur neemt deze punten mee in zijn gesprekken/contacten met de stakeholders.
 
 
Koninklijke onderscheiding voor Marianne Harterink
Op 26 april j.l. werd Marianne Harterink -tot haar verrassing- benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Zij was nauw betrokken bij het RTG in de periode van juni 2007 tot november 2012 als voorzitter van Raad van Toezicht en is ook nog een tijdje als interim-directeur werkzaam geweest. Wij hebben haar met een mooi bloemstuk gefeliciteerd.
 
 
Samenstelling Commissie Permanente Educatie (CPE)
Eind juni is de commissie bij elkaar geweest, met Linda Gomes als nieuw lid.
Vanwege het vertrek van Lianne van Dijken wordt in samenspraak met NBTG gekeken naar een  opvolger. Binnenkort zal een profielschets voor het nieuwe lid op onze website worden geplaatst. We streven ernaar deze procedure in september a.s. af te kunnen ronden, zodat de Commissie eind september a.s. weer compleet is.
 
 
Slot
In de komende weken tot 14 augustus a.s. zijn we door de zomerperiode beperkt bezet.
We wensen jullie nog fijne zomer toe.
De volgende nieuwsbrief zal eind september/begin oktober verschijnen.
 
Alie Larkworthy en Benny Elferink
Copyright © 2017 Stichting RTGS, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp