Copy
View this email in your browser
Nieuwsbrief Register Tolken Gebarentaal en Schrijftolken 
Juli 2018
Via deze RTGS nieuwsbrief willen we naast vaste rubrieken jullie informeren over verschillende onderwerpen, zoals de onderscheiding voor Benny, de reglementswijzigingen die per 1 juli 2018 van kracht zijn geworden en een kort verslag van het vervolg van de Heidag in mei. Op verzoek van een aantal aanbieders zullen we voortaan nascholingen die in de komende periode gehouden worden in de Nieuwsbrief vermelden.
Benny Elferink koninklijk onderscheiden
Met trots neemt de Raad van Toezicht van RTGS in deze Nieuwsbrief even de ruimte om u te vertellen, dat onze directeur bij de jaarlijkse lintjesregen in de prijzen is gevallen. Het heeft Zijne Majesteit behaagd om Benny voor o.a. al zijn verdiensten binnen en ten behoeve van de Dovengemeenschap te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Op donderdag 26 april kreeg Benny in zijn woonplaats de bijbehorende versierselen uitgereikt door de burgemeester van Woudenberg. Benny werd er compleet door verrast en glunderde van oor tot oor. De Raad van Toezicht denkt namens velen te spreken, als wij hem en zijn familie van harte feliciteren met deze erkenning voor zijn tomeloze inzet voor de doelgroep.
Eelco Huisman, voorzitter
Nieuws vanuit “Amersfoortsestraat 70-D”
Kortgeleden zijn de reglementswijzigingen voor de verbreding van categorie doelgroepen, de goedkeuringsprocedure en samenstelling CPE vastgesteld door Raad van Toezicht. Deze zullen per 1 juli ingevoerd worden. Verder is Raad van Toezicht ook akkoord gegaan met de opzet van het pilotproject "aanpassingen voor de schrijftolken". Deze wijzigingen worden verderop in deze nieuwsbrief verder uitgelegd. 
Het voorstel voor de Reglementsaanpassingen voor herintredende tolken is na uitgebreide discussie in het stakeholdersoverleg (bestaande uit de belangenorganisaties van tolkgebruikers en de beroepsverenigingen) voorlopig aangehouden, omdat een aantal zaken nog verder uitgezocht moeten worden. Om kwaliteit voor tolken te behouden, zouden ze -indien ze eerder om welke reden dan ook, zijn uitgeschreven uit het RTGS- bij de inschrijving een assessment moeten doen om aan te tonen of ze nog aan de eindkwalificaties van de opleiding HU (HBO diploma Tolk Nederlandse Gebarentaal of AD schrijftolk) voldoen.
 
De NGTB heeft begin juni besloten te stoppen met André Potters-Kemp als projectleider van het project Specialisatie. We staan achter deze beslissing. Momenteel wordt door de NBTG  gewerkt aan een doorstart voor dit project. Aangezien dit project -mede door signalen vanuit de werkveld- voor ons van groot belang is, is een goede doorstart noodzakelijk.

In mei heeft het RTGS -net als veel andere organisaties- intern gekeken naar toepassingen van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Hiervoor is een Privacy Statement opgesteld en toegevoegd aan de download-pagina op onze site.
 
Om de rollen- en takenverdeling binnen het RTGS goed in beeld te hebben, is de notitie"Organen en instrumenten van RTGS" door de Raad van Toezicht vastgelegd. Deze wordt binnenkort op de site geplaatst.
 
Zoals in de vorige nieuwsbrief vermeld, is het RTGS verheugd dat de HU-IGT&D bereid is goed te kijken naar een opleiding van Dove Tolken NGT (DT-NGT), die in de zomer 2019 zal beginnen. Het RTGS zal samen met aantal betrokken stakeholders goed kijken naar de mogelijkheden van voorlopige erkenning van deze Dove Tolken NGT, die reeds werkzaam zijn in bepaalde situaties. Uiteraard is de voorlopige erkenning gekoppeld aan inschrijving bij de HU-IGT&D voor deze opleiding. Op korte termijn moet er goed gekeken worden naar de inhoud van deze erkenning in relatie tot de situaties waarin getolkt kan worden door DT-NGT.
 
Heidag RTGS-II en mini-symposium RTGS 3.0
Tijdens de eerste Heidag is gebleken dat de wijze waarop het RTGS de kwaliteit van de tolken bewaakt, niet meer van deze tijd is. Tolken zijn professionals en kunnen zelf het beste beoordelen hoe zij hun vaardigheden op peil houden en verbeteren, dit toegespitst op de behoeften van hun klanten ofwel tolkgebruikers. De tweede Heidag is bekeken hoe dit via Route RTGS 3.0 gerealiseerd kan worden. Hierbij zijn verschillende punten ter sprake gekomen, zoals het portfolio, feedback mogelijkheden en verruiming van de verplichte punten per categorie. Al deze punten zullen worden uitgewerkt, hiervoor zijn verschillende werkgroepen samengesteld. Deze uitwerkingen zullen we op het RTGS mini-symposium, dat mogelijk eind november a.s. zal plaatsvinden, gaan presenteren. We zullen dan met diverse groepen belanghebbenden en relaties van gedachten wisselen. Hieraan voorafgaand worden deze plannen besproken op het stakeholdersoverleg eind oktober. Alvast vooruitlopend op Route 3.0 is besloten een pilotproject te starten met de NSV en de schrijftolken. Hierover staat meer verderop in deze nieuwsbrief. Kortom, we houden jullie op de hoogte! 


Reglementswijzigingen RTGS per 1 juli
Per 1 juli worden de volgende wijzigingen ingevoerd:
  1. aanpassing categorie Doelgroepen, zie artikel 14.3: het huidige reglement is te beperkt voor nascholingsactiviteiten, daarom zal dit iets verruimd worden zodat deze categorie verschillende activiteiten omvat, o.a. vrijwilligerswerk bij de belangenorganisaties, sociale omgang met de doelgroep, bijwonen congressen/informatiebijeenkomsten, georganiseerd door doelgroepen zelf. Voor schrijftolken kan hier bijvoorbeeld een familiedag van Stichting Plotsdoven onder vallen
  2. aanpassing goedkeuringsprocedure m.b.t. nascholingen, zie nieuw artikel 13: om belangenverstrengeling van een aantal functies binnen het RTGS te voorkomen, zijn een aantal reglementsartikelen aangescherpt
  3. aanpassing samenstelling Commissie Permanente Educatie: door een betere balans tussen tolken gebarentaal en schrijftolken en verschillende tolkgebruikers zal de CPE in plaats van de huidige 5 straks uit 4 tot 6 leden kunnen bestaan.
Op de site staat het nu het nieuwe Reglement van 01 juli 2018. 

Pilotproject RTGS – NSV
We zijn blij te kunnen melden dat het RTGS in samenwerking met de NSV een pilotproject heeft geformuleerd waarin de schrijftolken een aantal aspecten van RTGS 3.0 gaan toetsen. Reden om te kiezen voor een pilot is om zo inzicht te krijgen in het effect van een aantal reglementswijzigingen die het RTGS in gedachten heeft.
Één van de reglementswijzigingen is dat schrijftolken naast het vergroten of verdiepen van kennis ook kennis mogen onderhouden. En op verzoek van de NSV komen de categorieën in zijn geheel te vervallen. Gedurende het pilotproject heeft RTGS de vakgebieden nog wel administratief onderverdeeld in de categorieën.
Het RTGS wil in deze pilot de schrijftolken het vertrouwen geven dat zij naar eigen inzicht de nascholingen volgen waar de schrijftolk op dat moment behoefte aan heeft en niet meer volgens een vaste puntenverdeling. Vanzelfsprekend blijft het aantal nascholingspunten welke verplicht behaald moeten worden in een nascholingsperiode ook voor schrijftolken op 6 nascholingspunten staan.
Het pilotproject start op 1 juli 2018 en loopt tot de invoering van RTGS 3.0. In het reglement zal bij het betreffende artikel een verwijzing komen naar een bijlage waarin het betreffende artikel conform het pilotproject staat beschreven. Het pilotproject zal in samenwerking met het bestuur van de NSV geëvalueerd worden.

Commissie Permanente Educatie (CPE)
Corline Koolhof heeft helaas besloten haar werkzaamheden voor de CPE te beëindigen. Wij danken haar voor haar inzet en betrokkenheid bij het RTGS. Haar expertise en passie zullen worden gemist. Tijdens de onlangs gehouden vergadering bleek dat er op dit moment nog geen behoefte is aan uitbreiding. De CPE blijft dus voorlopig bestaan uit 5 leden.
 
Op de laatste vergadering is het beoordelingsproces nog eens doorgenomen. Omdat Benny Elferink als directeur meer betrokken zal zijn bij dit proces, met name bij afkeuringen, twijfelgevallen en langdurige discussies over de nascholingsaanvragen, zijn een aantal punten aangepast.  Hiermee wil het RTGS bereiken dat het proces sneller en soepeler gaat lopen. Ook dit zal op de website worden gepubliceerd.
 
KTV biedt regelmatig webinars aan en sinds enige tijd is het invullen van evaluatieformulieren na een webinar verplicht. Vanuit het RTGS wordt deze ontwikkeling met belangstelling gevolgd en KTV is benaderd voor een pilotproject. Het doel is om op die manier meer inhoudelijk inzicht te krijgen in de webinars.

In de praktijk blijkt dat presentielijsten soms laat worden ingeleverd. Volgens het Reglement moet een 'verzoek toekenning nascholingspunten' uiterlijk binnen 6 weken na de einddatum in bezit zijn van het bureau van de Stichting RTGS. 
 
In het eerste kwartaal van 2018 zijn meer aanvragen voor nascholingsactiviteiten binnengekomen dan in 2017, nl. 106 ten opzichte van 73. Hiervan waren per eind maart 87 aanvragen geaccepteerd.

Nascholingsaanbod in de komende periode
Inmiddels zijn er diverse nascholingen geaccrediteerd en er worden weer veel verschillende trainingen aangeboden door het hele land.
Onderstaand het aanbod voor de komende periode per 29 juni; uitgebreide informatie hierover is te vinden op de website.
 
Nasch. Nr. nascholing modaliteit datum plaats
8033 Zingen in gebarentaal NGT 03-07-2018 Nijkerk
20276 Intervisie Utrecht NGT/Schrijftolk 10-07-2018 Utrecht
5784 Zomergasten hr. Wesemann NGT/Schrijftolk 12-07-2018 Utrecht
5788 Zomergasten hr. Pavloff NGT/Schrijftolk 19-07-2018 Utrecht
5783 Zomergasten mw. Vonk-Huisjes NGT/Schrijftolk 02-08-2018 Utrecht
21314 Theatertolken NGT 17-08-2018 Zandvoort
20260 Meet and Greet met het onderwijs NGT/Schrijftolk 18-08-2018 Woerden
5791 Zomergasten hr. Elferink NGT/Schrijftolk 23-08-2018 Utrecht
16172 Voorber. online ondertitelen van Nederlandstalige (web)video's Schrijftolk 01-09-2018 Soesterberg
20300 De samenwerking tussen tolken NGT/Schrijftolk/ASL 04-09-2018 Woerden
5869 5/6 Experttolk Kinderen NGT 08-09-2018 Dordrecht/Breda
22335 Intervisie Utrecht openbaar NGT/Schrijftolk 11-09-2018 Utrecht
5657 Van kinderwens tot peutertijd NGT 12-09-2018 Nijkerk
18177 De geschiedenis. v.d. schrijftolk NGT/Schrijftolk 13-09-2018 Woerden
20247 Tolken bij uitvaart NGT/Schrijftolk 13-09-2018 Nijkerk
21312 Optimale interactie en comm. rond uw tolkdienst NGT/Schrijftolk/ASL 14-09-2018 Nijkerk
21311 Geldzaken tolken NGT 15-09-2018 Gouda


Tolkinsigne presenteert zich als een aanbieder
Nascholing omdat het verplicht is voor punten of als vervolmaking? Vervolmaking is de term die onze Zuiderburen gebruiken en welke ik goed vind passen. Het mooie beroep van tolk als jas steeds meer op maat vervolmaken, passend bij jou en bij de vraag uit het werkveld! Waardoor jij je op een goede en prettige wijze kan bewegen als tolk.
Vanuit deze visie biedt TolkInsigne reeds vanaf 2006 workshops, trainingstrajecten, intervisie en coaching aan. Voor elk wat wils, op maat en nauw aansluitend bij de beroepspraktijk.
Zo kan je individueel in coaching een stand van zaken opmaken en kijken waar je sterke punten en uitdagingen liggen. Je kunt het bij één sessie laten of je kunt daarna je uitdagingen in meerdere sessies trainen met ondersteuning van de coach. Of je kunt met dillema’s in coaching terecht.
Wil je op maat met eigen vragen in een klein groepje aan de slag dan zet je vertaalvisie in. In een groepje van 4 tolken brengt ieder vertaalvragen in waarvoor we vertaalopties gaan verzamelen.
Of volg je een trainingstraject van 5 sessies, waardoor je gedurende 4 maanden kunt groeien, waarbij je tussendoor de tips en tricks oefent in de praktijk. Een groep van 10-12 collega’s stimuleert en ondersteunt je in deze groei. Daarnaast geeft TolkInsigne ook nog 1 of 2daagse workshops rond bepaalde thema’s, met gastsprekers.
Alle aanbod komt in aanmerking voor punten. Kom jij ook langs om jouw tolkenjas meer passend te maken bij jouw wensen en stijl?
TolkInsigne voor training en coaching van tolken, schrijftolken en studenttolken
Martie Emmerzaal
De aanbieder heeft dit bericht zelf opgesteld en is verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie.
 
Slot
De volgende nieuwsbrief zal begin/medio oktober verschijnen. Wij wensen jullie een fijne zomer toe.
 
Alie Larkworthy en Benny Elferink
Copyright © 2018 Stichting RTGS, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp