Copy
Nieuwsbrief Stichting RTGS juli 2019

Nieuwsbrief Register Tolken Gebarentaal en Schrijftolken 

Juli 2019

 

Hier is een nieuwsbrief RTGS met een aantal onderwerpen, die we vanuit het RTGS met jullie willen delen. 

Laatste nieuws vanuit “Amersfoortsestraat 70-D”, voortaan “Rembrandtlaan 4” 
Vorige week zijn onze spullen, met name laptops en het archief, verhuisd van Soesterberg naar Bilthoven. Na deheel prettige samenwerking met Tolknet op facilitair gebied zoals het gebruik van de kantoor- en vergaderfaciliteiten, hopen we dit te kunnen voortzetten met Berengroep/Tolkcontact.  

 

Ons nieuwe (post)adres is:  

Rembrandtlaan 4, 3723 BJ Bilthoven  
E-mailadres: info@stichtingrtgs.nl (ongewijzigd)  
Mobiel T: 06-51441417 (ongewijzigd) 

 
Uiteraard blijft het RTGS, net als in de afgelopen jaren, een onafhankelijke organisatie.  
 
Als dank voor goede tijd in de afgelopen vijf jaar hebben we als afscheid een lekkere taart genuttigd 

 

 

 

Kortgeleden zijn twee wijzigingen in het Reglement RTGS over herintredende tolken en “dubbele” punten voor combitolken vastgesteld door Raad van Toezicht. Hierover wordt elders in de Nieuwsbrief meer verteld. 

Op het laatste stakeholdersoverleg is gesproken over het project Specialisatie voor tolken Gebarentaal. De NBTG heeft een model van een specialisatie-systeem gemaakt, onderbouwd met een gedegen naslagwerk. Vanuit de stakeholders is er –afgezien van een aantal vragen/punten - voldoende draagvlak om hiermee verder te gaan. Samen met NBTG wordt gekeken naar de vorming van “specialisatie-commissie” en de (financiële) mogelijkheden voor implementatie. Het afgeronde onderzoek is al op onze website geplaatst. 

Naar aanleiding van de eerste notitie “Kwaliteitsregister 3.0” heeft het RTGS van de NBTG en de NSV reacties ontvangen over de positie en ambities van het kwaliteitsregister alsmede over de rol van de Raad van Toezicht binnen de organisatie. In april heeft de Raad van Toezicht –samen met directeur- hierover uitgebreide gesprekken gevoerd met beroepsverenigingen. De NSV zal, na raadpleging met hun leden, hierop te zijner tijd nog terugkomen. 

Momenteel wordt er nog gewerkt aan het project Vernieuwing website. Volgens de huidige planning zal deze in oktober in de lucht gaan.  

Kortgeleden is een vervolgbijeenkomst over de opleiding van Dove tolken Gebarentaal georganiseerd met het IGT&D, de werkgroep Dove tolken NGT en de NBTG. Omdat het oorspronkelijke curriculum voor deze tolken niet geaccepteerd is door de examencommissie van de Hogeschool Utrecht, moesten er aanpassingen worden gemaakt. Het gevolg is dat deze opleiding pas op zijn vroegst in augustus 2020 kan starten in plaats van in augustus 2019. Het is voor het werkveld zeker spijtig dat dit vertraagd is. 
In het komende najaar zullen we -als het curriculum in grote lijnen bekend is- verder kijken naar de voorlopige registratie van deze groep Dove tolken Gebarentaal. 

Op uitnodiging van het project “Opzet register voor tolken Gebarentaal” van de Ierse tolkenorganisatie Sign Language Interpreting Service heeft Benny in Deaf Village te Dublin een presentatie gegeven op hun National Forum. Verteld is hoe het RTGS is opgezet, welke ontwikkelingen er zijn doorgemaakt en vooral hoe belangrijk het is dat een register een onafhankelijke positie inneemt. Mede door deze presentatie heeft deze organisatie in de discussie met het Forum meteen toegezegd dat hun register ook onafhankelijk zal zijn. Ook is er uitvoerig gesproken over de reikwijdte van het begrip “kwaliteit van tolken” en de rol van het register. 

 

Reglementswijzigingen  
Het huidige reglement zal na zorgvuldige voorbereidingen en overleggen per 15 juli a.s. op de twee volgende punten worden aangepast:  

 1. herintredende tolken (zie artikel 4): door deze wijziging dienen tolken, die door emigratie, keuze van een andere beroepsrichting e.d. eerder zijn uitgeschreven, bij herinschrijving een assessment te doen bij de Hogeschool Utrecht - IGT&D, om aan te tonen dat ze nog aan de eindkwalificaties van de opleiding voldoen.  

 1. “dubbele punten” voor combitolken voor nascholingsactiviteiten in de categorie Taal- en tolkvaardigheden (zie artikel 15.5): hoewel dit in de praktijk al een aantal jaren wordt toegepast, wordt dit nu formeel opgenomen in het Reglement. 

Het Reglement wordt in 2 versies op de site geplaatst: één met gemarkeerde wijzigingen en een “schone” versie. 

Voortgang “Route naar het RTGS 3.0” 
Op het stakeholdersoverleg RTGS is de aangepaste notitie “Kwaliteitsregister 3.0: elke klant de juiste tolk” in mei aan de orde geweest. Omdat deze notitie eerder al was vastgesteld door de Raad van Toezicht, vonden de stakeholders deze gang van zaken niet correct. Op dit moment wordt er samen met diverse partijen verder gekeken hoe deze “Route” verder kan gaan. In ieder geval komt dit punt terug op het volgende stakeholdersoverleg.  

Commissie Permanente Educatie (CPE) 
Tijdens de CPE vergadering in mei zijn onder meer de volgende onderwerpen ter sprake gekomen:   

 • Het HU-IGT&D heeft een kandidaat voorgesteld als nieuw CPE lid; binnenkort zal hiermee een gesprek worden gehouden  
 • Er komen regelmatig aanvragen binnen voor schriftelijke cursussen. Hierbij is het belangrijk dat de cursus past bij het beroep van ‘Tolk”. Als de vaardigheden worden getoetst en de toets wordt met een positief resultaat afgesloten, zullen de punten worden toegekend  

 • De inhoudelijke kwaliteit van nascholingen is lastig te beoordelen. Voor de tolken en het RTGS is het natuurlijk van belang dat er kwalitatief goede nascholingen worden aangeboden. Dit onderwerp zal worden besproken op het eerstvolgende overleg met nascholingsaanbieders  

 • Soms blijkt uit het doelgroepverslag dat de tolk, als gevolg van de opgedane ervaringen, haar tolkhouding heeft veranderd. De CPE zal ook hiernaar kijken en eventueel de punten verdelen over de categorieën doelgroepen en attitude  

 • Bij het RTGS worden ook punten gegeven voor het volgen van een coachtraject. Nu is besloten onderscheid te maken tussen coaches op het gebied van Taal- en Tolkvaardigheden en coaches op het gebied van attitude.  
  Alléén coaches met een gebarentaalvaardigheid op ERK-niveau C mogen coachen op het gebied van Taal- en Tolkvaardigheid. 
  Voor het coachen op het gebied van houding/attitude geldt de C-eis niet. 

 • In oktober wordt weer een nieuw overleg met nascholingsaanbieders gepland. 

Enquête NGT tolken 
De enquête is volledig ingevuld door 107 tolken.  De scriptie-onderzoeken van de acht tolkstudenten zijn eind juni gepresenteerd en we hebben contact opgenomen om een afspraak te maken over een presentatie voor ons als opdrachtgever. Dat zal na de zomerperiode worden. We zijn erg benieuwd naar het resultaat! 

Presentielijsten – graag digitaal! 
We zijn verhuisd en daarmee is de kans op zoekgeraakte post wat groter.  Daarom nogmaals het volgende verzoek:  
Stuur presentielijsten digitaal - dus gescand of als PDF bij de mail.  
Op deze manier voorkomen we dat lijsten via de post lang onderweg zijn of, in het ergste geval, niet aankomen.  

Nascholingsperiode 
Wellicht ten overvloede nog even wat extra informatie: 

 • Punten die je ‘teveel’, dus bóven de benodigde 6 of 9 punten behaalt, kunnen NIET worden meegenomen naar een volgende periode. Nb: NGT tolken moeten er wel rekening mee houden dat er ook wordt gekeken naar de punteneis per categorie.  

 • Heb je alle punten voor de lopende nascholingsperiode al gehaald en wil je een hele interessante, lange nascholing volgen?  Neem even contact op zodat je nieuwe periode vervroegd ingaat. De punten tellen dan in de nieuwe periode mee. De einddatum van de nieuwe periode blijft ongewijzigd, dus deze periode is langer dan 4 jaar.  

Term combitolk 
De werkgroep combitolken is bezig geweest om een duidelijke omschrijving te maken over het begrip ‘combitolk’. Hierover is overleg geweest met de achterban en afgesproken is om de onderstaande omschrijving te gebruiken in alle communicatie naar derden:  

Een combitolk is een tolk die in het Register Tolken Gebarentaal en Schrijftolken (RTGS) geregistreerd staat als tolk Nederlandse Gebarentaal en als schrijftolk. 
De vaardigheden van de combitolk betreffende het schrijftolken en het gebarentolken kunnen in één tolksetting gecombineerd worden.  

 NB: 
Als tolken meerdere gebarentalen beheersen zal dit worden aangegeven als “Tolk NGT/ASL”.  

MONA presenteert zich als nieuwe aanbieder: 
'MONA is een door Bureau Wbtv erkende PE-aanbieder en verzorgt als zodanig nascholingsactiviteiten voor tolken en vertalers. Daarnaast bemiddelt MONA in hooggekwalificeerde tolken en vertalers die werken met een van de talen uit het taalgebied van het Midden-Oosten en Noord-Afrika (MONA-regio).  
 
In de cursussen die MONA aanbiedt, ligt de nadruk op overdracht van kennis en begrip van juridische terminologie, regelgeving en procedures. Gedacht kan worden aan scholingsactiviteiten over onder meer het materiële strafrecht, strafprocesrecht, vreemdelingenrecht, echtscheidingsrecht en vreemdelingenrecht. 
 
Op onze website www.tvmona.nl kunt u de actuele door RTGS goedgekeurde cursussen terugvinden.'  
De aanbieder heeft dit bericht zelf opgesteld en is verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie. 

Nascholingsaanbod in de komende periode  
Inmiddels zijn er diverse nascholingen geaccrediteerd en er worden weer veel verschillende trainingen aangeboden door het hele land.  Uitgebreide informatie hierover is te vinden op de website.  Een kort overzicht tot en met 27 september vindt u hier.Slot 
We wensen jullie een fantastische zomer met veel mooi weer! 
De volgende nieuwsbrief zal in oktober verschijnen. 

Alie Larkworthy en Benny Elferink