Copy
View this email in your browser
Nieuwsbrief Register Tolken Gebarentaal en Schrijftolken 
oktober 2020

Corona virus, gevolgen voor de nascholingen en het RTGS 

In de vorige nieuwsbrief waren we nog optimistisch over de terugkeer van het leven zoals we dit kenden vóór Corona. Helaas worden nu langzamerhand weer meer en meer maatregelen aangekondigd. Dit heeft negatieve gevolgen voor ons allemaal, inclusief voor de tolkwerkzaamheden. Gelukkig worden er steeds meer nascholingen online aangeboden. Hopelijk lukt het om het virus ‘in te dammen’ en kunnen we volgend jaar toch weer als vanouds aan het werk.  

Op verzoek van de beroepsverenigingen NBTG en NSV zal het RTGS in de komende tijd goed kijken of de huidige nascholingsperiode van vier jaar door deze crisis verlengd moet worden. Begin volgend jaar zullen we -aan de hand van de Corona-ontwikkelingen en de cijfers in het jaar 2020- hierop terugkomen. Wel willen we benadrukken dat er altijd gevraagd kan worden om uitstel. De volgende periode wordt dan wel korter.  

Nieuws vanuit "RTGS bureau in Bilthoven" 


Zoals in de vorige Nieuwsbrief is vermeld, zal Eelco Huisman, na de maximale zittingsduur van twee termijnen, begin volgend jaar stoppen met het voorzitterschap van de Raad van Toezicht. Inmiddels is de profielschets voor de nieuwe voorzitter op de website geplaatst. 

In augustus jl. heeft het eerste evaluatie-moment voor het pilotproject “Nascholingen voor schrijftolken” plaatsgevonden, dit heeft het RTGS samen met de NSV opgepakt. Tijdens dit pilotproject, dat per 01 juli 2018 is ingegaan, kunnen de schrijftolken naar eigen inzicht de nascholingen volgen waar ze op dat moment behoefte aan hebben en niet meer volgens de vaste puntenverdeling. Er is gesproken over de eerste resultaten van de afgesloten nascholingsperiodes in het eerste halfjaar 2020. Verder zijn we met NSV en de gebruikersorganisaties Hoormij/NVVS en Plotsdoven bezig met twee enquêtes over deze pilot, één onder schrijftolken en een andere onder schrijftolkgebruikers. 

Na indiening van het verzoek om financiële steun voor het project Implementatie Specialisatie bij het UWV heeft in september jl. een gesprek plaatsgevonden met drie ministeries en het UWV waarin we de noodzaak voor dit project hebben toegelicht. Binnenkort horen we de beslissing over deze steunaanvraag. 

Mede door de Corona-maatregelen en managementwisselingen binnen het IGT&D zijn de voorbereidingen voor de “voorlopige registratie voor Dove tolken Gebarentaal ofwel DT-NGT”, met name de ontwikkeling voor de assessments, helaas weer vertraagd tot eind van het jaar. Wel is het RTGS verheugd dat er al een aantal dove studenten zijn ingeschreven bij de tolkenopleiding. Het is een mijlpaal in de tolkengeschiedenis dat dove studenten de opleiding volgen, dit is voor het eerst na de start van de eerste tolkenopleiding in 1985. 

Eind augustus zijn een aantal scriptie-onderzoeken door de vierdejaars student-tolken van het IGT&D gepresenteerd over de volgende onderwerpen: 
- Ervaringen tussen de aansluiting van nascholing en de tolkpraktijk (voor hooggekwalificeerde tolken) 
- Ervaringen van nascholingsaanbieders en de aansluiting op het werkveld 
- Starterspakket voor beginnende Tolken Gebarentaal en Schrijftolken 
- Is er behoefte aan een mentor voor startende tolken? 
Net als vorig jaar zullen de resultaten van deze onderzoeken meegenomen worden bij onze beleidsontwikkelingen op het gebied van de kwaliteit van tolken. 

Voortgang Route naar RTGS 3.0 

Op het laatste stakeholdersoverleg RTGS in september jl. is er in het kader van de “Route naar het RTGS 3.0” uitgebreid gesproken over het punt “Nascholing mag ook de basiscompetenties betreffen”. Dit naar aanleiding van een presentatie van SES (belangenorganisatie van dove en slechthorende studenten). Omdat er over dit punt (nog) geen consensus is tussen de gebruikersorganisaties en de beroepsverenigingen, zal het RTGS zich hierover in de komende tijd beraden voor de besluitvorming. 
 

Wel zijn we met de uitwerkingen van een aantal punten uit de notitie verdergegaan: 

 1. Invulling profiel en portfolio voor tolken 

Sinds de afgelopen zomer is het huidige profiel van tolken uitgebreid met de volgende gegevens: 

 • Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), dat van belang kan zijn in bepaalde tolksituaties 
 • Beëdiging, ook dit is van belang in bepaalde situaties 

Elf tolken hebben al gebruik gemaakt van deze mogelijkheden.   

Voor tolkgebruikers is het prettig om te weten dat deze tolken ingezet kunnen worden bij bepaalde situaties. Momenteel zijn we bezig met de voorbereidingen om aan het portfolio van tolken in de eerste opzet de volgende punten toe te voegen: masteropleiding tolken, toetsing/assessment, bv NFA gebarentaalniveau, accreditaties en overige gevolgde (beroeps-)opleidingen. Ook kunnen tolken zich presenteren via filmpjes van maximaal één minuut. Volgens de huidige planning zal dit in december gereed zijn. 

Naar de ervaringsgebieden bij het profiel zal er -mede gezien de signalen van de organisaties van de tolkgebruikers- nog goed gekeken moeten worden. Om dit juist en inzichtelijk te maken voor tolkgebruikers zou er door tolken meer onderbouwing moeten komen. Wij denken dat dit minder vrijblijvend moet zijn. Hierop komen we nog terug. 

 

 1. Opzet werkgroep feedback  

Binnenkort zal een werkgroep starten met een oriëntatie naar de mogelijkheden van feedback van tolkgebruikers op de kwaliteit van tolken. Deze gemengde werkgroep bestaat uit de vertegenwoordigers van tolkgebruikers, tolken, het RTGS en een onafhankelijk voorzitter. 

 1. Inhoudelijke invulling persoonlijke reflectie  

Naast de huidige vormen van intervisiebijeenkomsten en coach-trajecten zal ook gekeken worden of supervisie-trajecten en/of mentoren toegevoegd kunnen worden. Hierover zijn er gesprekken gevoerd met een aantal experts. Verder overwegen we ook of hiervoor, net als voor doelgroepen, een vrije ruimte kan komen waarin tolken -op basis van hun persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)- zelf voor persoonlijke reflectie kunnen zorgen, bv intercollegiale reflectie. Hierop komen we nog terug. 

 1. Uitwerking ruimere categorieën 

Momenteel wordt goed gekeken naar de volgende punten: 

 • In plaats van nascholingspunten wordt er straks gesproken over nascholingsuren. Met andere woorden: elke tolk dient in vier jaar minimaal 60 nascholingsuren te halen.  

 • Verder over de categorieën: straks zal de nascholingsverplichting in de drie categorieën minimaal 10 uren per categorie zijn. Aangezien het RTGS momenteel samen met de NSV bezig is met het pilot-project “Nascholingen voor Schrijftolken”, is deze verdeling beperkt tot tolken Gebarentaal en het tolk NGT-gedeelte van de combitolken. 
   

 1. Uitwerking ruimere definitie van nascholing 

Er is reeds gestart met de voorbereidingen hiervoor: puntentoekenning voor het ontwikkelen van een training of het ontwikkelen van beleid. Dit kan tot een maximum van 10 uur per nascholingsperiode. De kaders van deze trainingen en beleidsterreinen moeten nog worden vastgesteld. 
Deze kaders worden nog besproken tijdens het stakeholdersoverleg.  

Kengetallen  

De kengetallen van het eerste halfjaar zijn weer bekend en op de website geplaatst. 

Enkele opvallende zaken: 

 • Er zijn tot 30 juni minder nieuwe tolken ingeschreven dan op hetzelfde tijdstip vorig jaar. Veel studenten hebben studievertraging opgelopen. Gelukkig krijgen we op dit moment regelmatig nieuwe tolken die zich aanmelden.  

 • Er zijn 16 tolken die gevraagd hebben of hun nascholingsperiode kon worden verkort. Gemiddeld zijn de periodes met ruim een jaar verkort. Helaas is het niet mogelijk om nascholingsperiodes terugwerkend te verkorten. Daartegenover staan 26 tolken waarvan de nascholingsperiode is verlengd. Gemiddeld gaat dit om 7,5 maanden.   

Commissie Permanente Educatie (CPE)  

In oktober heeft de CPE weer vergaderd via Zoom.  Helaas bleek dat niet alle inhoudelijke punten besproken konden worden, daarom is er eind oktober een extra vergadering gepland. Onderstaand een korte weergave van de wél besproken onderwerpen: 

 • Vanwege het vertrek van Linda Gomes naar de RvT was er behoefte aan een nieuw schrijftolklid. Uit de sollicitanten is gekozen voor Janita Burger. Margot de Vreede zal haar bijstaan als mentor.  

 • Evaluatieformulieren: Om meer inzicht te krijgen in de kwaliteit van nascholingen, willen we tolken vragen om evaluatieformulieren in te vullen. Nu wordt de laatste hand hieraan gelegd en binnenkort hopen we een link te kunnen toevoegen aan de bevestigingsmail van de toekenning van nascholingspunten.  We houden jullie op de hoogte.  

 • Online intervisie: zoals al gemeld wordt nu ook online intervisie geaccrediteerd. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden als bij de ‘gewone’ intervisie op locatie. In de praktijk is inmiddels gebleken dat hiervan veel gebruik wordt gemaakt. Ook komt het voor dat tolken online aansluiten bij de ‘gewone’ intervisies als ze bijvoorbeeld verkouden zijn of klachten hebben. Zo kan er toch intervisie worden gevolgd.  

 • Formulier voor doelgroepverslagen: in de praktijk blijkt dat het onderdeel ‘opgedane ervaringen en inzichten, welk aandeel heb je bijgedragen?’ niet concreet genoeg is. Dit wordt aangepast.   

 

Nieuwe intervisor en coach 

Sinds februari 2020 staat Lianne Nap – van Dijken bij ons geregistreerd als coach én intervisor. Zij stelt zich voor op onze website op zowel de coach- als de intervisorpagina

Afscheid tolken na vele jaren

Regelmatig komen er nieuwe tolken, die net afgestudeerd zijn of het assessment hebben gehaald om te kunnen intreden, bij en een aantal tolken stoppen. Net als de vorige keer zullen we in deze rubriek uitgeschreven tolken noemen, die meer dan 15 jaar zijn geregistreerd. Uiteraard na overleg met de desbetreffende tolken.  

Per 01 augustus is Yvonne Hofkamp te Zevenbergen na tientallen jaren werkzaam te zijn geweest, gestopt met haar tolkwerkzaamheden en uitgeschreven. Zij wilde nog iets meegeven: 

We hebben via MADIDO, Randstad, Tolknet , Tolkcontact, veel veranderingen doorgemaakt. Ik spreek ook de hoop uit dat Gebarentaal nu snel erkend zal gaan worden. Wat zou dat mooi zijn want al jaren is daar het wachten op. Ik blijf dit uiteraard volgen. Wens iedereen nog vele mooie jaren toe , zeker in deze tijd met een goede gezondheid. 

We wensen haar een mooie tijd toe.  


Nascholingsaanbod in de komende periode   

Vanwege Corona zijn veel nascholingen geannuleerd, terwijl verschillende nascholingen ook zijn omgezet in online trainingen.  Vrijwel dagelijks komen er wijzigingen binnen en in verband hiermee is het niet mogelijk een volledig overzicht te maken. Je kunt dus het beste de website in de gaten houden.  

Slot  

De volgende uitgebreide nieuwsbrief verschijnt medio december. 
Take care en blijf gezond 


Alie Larkworthy en Benny Elferink  

Copyright © 2020 Stichting RTGS, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp