Copy
View this email in your browser
Nieuwsbrief Register Tolken Gebarentaal en Schrijftolken 
23 april 2021

Beste tolken, 

 

Hierbij de reguliere Nieuwsbrief van het RTGS. 

Er zijn weer veel ontwikkelingen binnen onze organisatie, dus veel leesplezier gewenst!  

Nieuws vanuit “RTGS-bureau in Bilthoven”  

Vorige week is bekend gemaakt dat Markell Gremmen per 1 juni de directie-taken van Benny Elferink zal overnemen. Zij heeft gezien veel positieve reacties er zin in. Voor een goede overdracht zal Benny nog tot de zomerperiode op afstand betrokken blijven en op een aantal overleggen Markell ondersteunen. Kortom, er zal worden gezorgd voor een soepele overgang. In de volgende Nieuwsbrief RTGS zal Markell zich voorstellen en Benny zijn RTGS periode afsluiten. 

Eind maart j.l. zijn het jaarverslag en de jaarrekening RTGS 2020 vastgesteld door de Raad van Toezicht. In dit jaarverslag wordt op verschillende ontwikkelingen teruggeblikt, met name uitwerking van Route naar het RTGS 3.0. Ook staan er kengetallen over aantallen tolken en nascholingen in vermeld. Verder ziet de jaarrekening er goed uit, met een overschot van € 10.379, dat toegevoegd zal worden aan de bestemmingsreserves kwaliteitsregister 3.0 en Specialisatie. Het jaarverslag en de jaarrekening kun je lezen via de linkjes en op de website.  

Kortgeleden is er weer contact geweest met het management van het IGT&D over de mogelijkheden voor assessments ten behoeve van de voorlopige registratie van Dove tolken NGT, die jarenlang werkzaam zijn. Er wordt nu hard aan gewerkt om deze assessments nog vóór de zomerperiode te laten plaatsvinden. 

In de afgelopen periode zijn er een aantal mensen benaderd of zij zitting willen nemen in de Specialisatie Commissie. Gelukkig zijn er een aantal positieve reacties, zodat deze Commissie mogelijk nog vóór de zomer kan starten. 

Na enkele problemen is het registratiegeld 2021 toch begin maart geïncasseerd. Helaas blijkt dat dit niet bij alle tolken is gelukt. Wel hebben een aantal tolken het registratiegeld zelf overgemaakt naar onze rekening. De andere groep tolken, die per eind maart j.l. het registratiegeld toch nog niet heeft overgemaakt, wordt hierover per mail benaderd. Nogmaals: tolken zijn zelf verantwoordelijk voor de tijdige betaling van deze kosten. 

Kort geleden is met de NSV over de stand van zaken m.b.t. het pilotproject nascholingen schrijftolken gesproken. Mede te danken aan de inzet van een aantal organisaties en het netwerk binnen de Hoormij/NVVS, stichting Plotsdoven en NSV hebben 47 schrijftolkgebruikers en 40 schrijftolken deelgenomen aan de enquêtes van vorig jaar december. Voor dit project hebben deze enquêtes waardevolle informatie opgeleverd. Omdat het voor dit project een nulmeting betreft, zullen we de resultaten meenemen in de komende ontwikkelingen. Volgens de huidige planning zal begin volgend jaar weer een enquête gehouden worden. Verder is besloten dat dit pilotproject vier jaar zal duren. 

De werkgroep combitolken heeft ons Reglement doorgenomen en hun adviezen op het gebied van correcties en lay-out doorgegeven. Onze dank daarvoor alvast en deze worden meegenomen in de volgende ronde Reglementswijzigingen per juli 2021. 

Ook dit jaar zullen er aantal tolkstudenten van het IGT&D onderzoeken voor ons uitvoeren. De onderwerpen zijn: Ervaringen ervaren tolken in Coronatijd, startende tolken in coronatijd en portfolio tolken NGT/Nederlands; op weg naar de juiste klant.

Vertrekkend voorzitter Raad van Toezicht, Eelco Huisman, neemt afscheid 

De tijd vliegt. Ten afscheid neem ik u graag even in vogelvlucht mee langs 8 jaren voorzitterschap. 

Bij mijn aantreden begin 2013 was Ria van Vliet directeur ad interim. Zij had de opdracht om t.b.v. de continuïteit van RTGS (destijds nog RTG) een oplossing te zoeken voor de in voorgaande jaren kwetsbaar gebleken parttime éénpersoonsfunctie van directeur/secretaris. Bij vertrek van die ene functionaris viel er steeds een aanmerkelijk gat en begon diens opvolger weer met een grote achterstand. Samen met Ria bezocht ik een aantal verwante organisaties met wie we een directeur en een administratief medewerker zouden kunnen delen. Uiteindelijk vonden we die bij Tolknet. Bart van der Weijden werd aldus in 2014 tevens directeur RTGS en Alie Larkworthy nam de administratieve taken van het register op zich.  

Nu 8 jaar later zijn we alweer twee directeuren verder. Voor Bart bleek de functie niet op het lijf geschreven. Hij gaf ons de ruimte om in zijn plaats Benny Elferink aan te trekken. Helaas heeft Bart de start van Benny niet meer meegemaakt. Bart overleed plotseling op veel te jonge leeftijd. Met Benny hebben we gelukkig een gouden greep gedaan. Hij heeft met veel furore de ontwikkeling van RTGS tot kwaliteitsregister in gang gezet. RTGS 3.0 staat met instemming van stakeholders definitief in de steigers. Wij hebben het volste vertrouwen in de uitwerking van RTGS 3.0, maar onverwacht moet dat nu gebeuren door weer een andere directeur. De promotie van Benny tot directeur van het Gebarencentrum laat de nevenfunctie van directeur RTGS niet meer toe. Gelukkig ziet het er naar uit, dat we erin slagen om een goede opvolger voor Benny te strikken. Voor die selectie was net op tijd de nieuwe voorzitter beschikbaar.  

Gelukkig zijn we voor de continuïteit niet meer alleen afhankelijk van de directeur. Met de verdeling van de oorspronkelijke éénpersoonsfunctie over een directeur en een administratief medewerker hebben we toch ook bereikt dat nooit meer een compleet gat valt, omdat beiden nooit tegelijk zullen vertrekken. En inderdaad: Alie Larkworthy is vanaf het samengaan met Tolknet de dragende kracht voor het dagelijks werk van RTGS gebleken. Alie heeft met ons mee willen gaan, toen Tolknet ophield te bestaan en zij blijft ook nu weer de rechterhand naast haar derde directeur. Samen met de CPE vormen de directeur en Alie het deskundige hart van ons voor tolken èn tolkgebruikers zeer belangrijke beroepsregister. 

Het was een voorrecht om als voorzitter van de Raad van Toezicht met hen allen samen te werken. Zoals het ook een voorrecht was om dat te doen in teamverband met de leden van de Raad. Dat waren er door de 8 jaar heen in totaal elf – zonder uitzondering gedreven door grote betrokkenheid op de kwaliteit van het tolkproces. Het allermooist waren de gelegenheden waarbij Raad, Bureau en CPE voltallig aanwezig waren. Ik bewaar warme herinneringen aan mijn 8 jaren RTGS. 

Eelco Huisman 

Coronavirus, gevolgen voor de nascholingen en het RTGS   

Inmiddels zijn alle nascholingsperiodes per heden verlengd met 1 jaar. Als er hieromtrent iets niet duidelijk is, mail dan gerust. 
De volgende stap is het aanpassen van periodes op verzoek van individuele tolken zelf. Als dit is gedaan, worden de desbetreffende tolken hierover via mail geïnformeerd.  

Voortgang Route naar RTGS 3.0  /aanpassingen website

 1. Invulling profiel en portfolio voor tolken  

De website wordt steeds vaker gebruikt door tolkgebruikers en bezoekers om een beeld te krijgen van de in Nederland geregistreerde tolken. Een gevolg hiervan is dat het voor tolken dus steeds belangrijker is om zich goed te profileren in hun profiel en portfolio. Hiervoor komen diverse nieuwe mogelijkheden in de website beschikbaar. 

 • Opgave tolkmentor in het profiel  

Inmiddels hebben al diverse tolken aangegeven dat zij bereid zijn om nieuwe studenten te begeleiden of dat studenten hen voor observaties kunnen benaderen. Voor websitegebruikers is het nu mogelijk om specifiek hierop te zoeken. 

 • Filmpjes op de website  

De in de vorige nieuwsbrief gegeven instructie bleek niet voor iedereen duidelijk. Daarom is een nieuwe instructie geschreven. Als je bent ingelogd kun je deze vinden op de pagina met je profielgegevens. We hopen dat veel tolken van deze mogelijkheid om zich te profileren gebruik zullen maken. Ook hiervoor geldt dat websitegebruikers hierop nu -via selectie- specifiek kunnen zoeken.  

 • Landkaart  

Op de website zal een landkaart worden geplaatst. Het doel hiervan is dat het voor websitegebruikers inzichtelijker wordt waar tolken zijn gevestigd. Als een tolkgebruiker uit Limburg  een tolk wil inzetten in Groningen, kan deze via de kaart zien welke tolken daar gevestigd zijn. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de door de tolken in hun profiel ingevulde bedrijfsplaatsen.  
Nu zetten we natuurlijk niet ongevraagd je gegevens op deze kaart. Daarom vragen we jullie om in je profiel aan te geven of dit akkoord is. Zonder je toestemming verschijn je dus niet op de landkaart. Wil je ook op de landkaart worden weergegeven? Update dan je profielgegevens! Komende maandag wordt de kaart zichtbaar gezet, het zou leuk zijn als er al een goed overzicht kan worden geboden.  

 • Portfolio 

Momenteel zijn we nog bezig met de voorbereidingen om aan het portfolio van tolken in de eerste opzet de volgende punten toe te voegen: masteropleiding tolken, toetsing/assessment, bv NFA gebarentaalniveau, accreditaties en overige gevolgde (beroeps-)opleidingen. 

 1. Werkgroep feedback   

Op deze tweede bijeenkomst van de gemengde werkgroep van vertegenwoordigende organisaties van tolkgebruikers, tolken en het RTGS is uitvoerig gesproken over een aantal pilots over verschillende mogelijkheden tot het geven van feedback.  

 1. Inhoudelijke invulling persoonlijke reflectie   

Inmiddels is een notitie door een externe expert opgesteld. De CPE heeft deze besproken. Hierin wordt gekeken of er naast de huidige vormen van intervisiebijeenkomsten en coach-trajecten ook supervisie-trajecten en/of mentorschap toegevoegd kunnen worden. In de CPE is uitgebreid besproken over het begrip Attitude, dat in feite ruimer is dan persoonlijke reflectie. 

 1. Basiscompetenties 

Per 1 juli kunnen ook NGT tolken nascholingen op basiscompetenties volgen. Het Reglement zal hierop worden aangepast.  

 1. Uitwerking ruimere categorieën 

Het is gebleken dat de nieuwe regels over de minimale nascholingsuren per categorie voor tolken NGT niet duidelijk zijn. Daarom onderstaand de regels zoals ze op dit moment gelden: 

  
Tolken NGT moeten in 4 jaar minimaal 60 nascholingsuren volgen.  
Cat. 1 Taal- en tolkvaardigheden:                                            minimaal 10 uur 
Cat. 2 Attitude                                :                                          minimaal 10 uur 
Cat. 3 Doelgroepen                        :                                         minimaal 10 uur 
Naar eigen inzicht te verdelen over de 3 bekende categorieën:              30 uur  

                                                     

 

Nascholingsactiviteiten CPE  

In april is de CPE weer extra bijeengekomen. Naast het bespreken van de notitie over inhoudelijke invulling persoonlijke reflectie is met name het onderwerp essentiële leeractiviteiten thuis weer ter sprake gekomen.   
"Essentiële leeractiviteiten die thuis uitgevoerd worden, kunnen gewaardeerd worden met uren onder de volgende voorwaarden: de trainer specificeert deze activiteit(en) in het programma en borgt dat er inzicht is op het uitvoeren van de activiteit(en)".  

Deze activiteiten kunnen dus noodzakelijk zijn. 
Gevolg hiervan is dat de training in principe korter kan duren, cursisten hebben zich immers thuis al voorbereid. Er zijn dan minder contacturen nodig. Daarnaast kan de training meer verdieping bieden, de cursisten hebben de basisinformatie al gelezen. 

 Aandachtspunten: 

 • de uren, besteed aan het voorbereiden, komen dus niet automatisch op bij de contacturen. De contacturen worden minder. 

 • de aanbieder moet bij het aanbieden duidelijk aangeven wat er wordt verstaan onder de essentiële leeractiviteiten 

 •  waarom deze noodzakelijk zijn  

 •   en met hoeveel uur de contacturen dan worden verminderd  

Dit zal per 01 juli a.s. ingevoerd worden, momenteel wordt er gewerkt aan de Toelichting Reglement/uitvoeringsregels. 

Een nieuwe aanbieder stelt zich voor:

Op1lijn is een on-line communicatie platform waar docenten Gebarentaal lessen aanbieden. 

Op1lijn werkt met verschillende docenten die allemaal hun zijn eigen stijl hebben. 

Door deze verschillende stijlen en een verscheidenheid aan niveaus en thema’s kan op1lijn op een plezierige en laagdrempelige manier de kennis van gebarentaal aanbieden. Alle lessen zijn online. Een mooie manier om je gebarenlexicon bij te spijkeren…. 

Bekijk ons aanbod op de website van www.op1lijn.online of stuur een mail naar info@op1lijn.online

 

Slot    

De volgende nieuwsbrief verschijnt eind juni
Take care en blijf gezond   

  
Alie Larkworthy en Benny Elferink   

Copyright © 2021 Stichting RTGS, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp