Copy
View this email in your browser
Nieuwsbrief Register Tolken Gebarentaal en Schrijftolken 
april 2019
Nieuws vanuit “Amersfoortsestraat 70-D”

Begin april jl. zijn het jaarverslag en de jaarrekening 2018 van het RTGS vastgesteld door Raad van Toezicht en deze worden in begin mei gepubliceerd op onze site. Vorige jaar was er –als we de kosten voor de “Route naar RTGS 3.0” meetellen- een tekort aan € 8.416. Omdat de kosten voor deze Route, met name Heidagen en het mini-symposium RTGS, in totaal € 14.565, in feite gefinancierd zijn uit de reserve meerkosten kwaliteitsregister van € 23.309, is het jaar met een positief saldo van € 6.149 afgesloten. Met gevolg dat de algemene reserve gestegen is naar € 56.972. De reserve meerkosten kwaliteitsregister is gedaald tot € 8.744. 

Na een korte oriëntatie-ronde zijn we in gesprek met een partner over facilitaire samenwerking ten behoeve van de werkzaamheden van ons Register, o.a. gebruik van de kantoor- en vergaderfaciliteiten. Hierover hopen we jullie snel te kunnen berichten. 

Kortgeleden is het project Specialisatie door de NBTG afgerond met een goed naslagwerk met een model voor een specialisatie-systeem. Momenteel wordt er samen met hun overlegd over het vervolgtraject, met name proefdraaien van een - nog te bepalen - specialisatie. In mei wordt hier nog op het stakeholdersoverleg RTGS over gesproken. 

Aangezien het incasso voor de registratiegelden ondanks vooraankondiging via de Nieuwsbrief RTGS - net als vorig jaar- door ca 30 tolken gestorneerd is, overweegt het RTGS vanaf volgend jaar hiervoor kosten in rekening te brengen in verband met extra administratie. Gedacht wordt aan € 25. 

In februari jl. zijn acht tolk Gebarentaalstudenten van de Hogeschool Utrecht –IGT&D in onze opdracht gestart met een onderzoek: “Wat vinden de tolken een kwalitatief goede nascholing?”.  
Hoewel dit onderzoek gericht is op de nascholingen ten behoeve voor tolken Gebarentaal, hopen we dat de resultaten ook van toepassing kunnen zijn voor de schrijftolken. Over dit onderzoek is er door hun een stuk geschreven in deze Nieuwsbrief. We hopen op medewerking van tolken Gebarentaal voor hun enquête, die binnenkort verspreid zal worden.  
 

Reglementswijzigingen uitstel 

Helaas hebben we de geplande reglementswijziging voor herintredende tolken moeten uitstellen tot 01 juli a.s. De bedoeling is dat deze tolken, die door o.a. emigratie naar het buitenland, keuze van een andere beroepsrichting e.d. eerder zijn uitgeschreven, na deze datum bij herinschrijving een assessment doen bij de Hogeschool Utrecht - IGT&D, om aan te tonen dat ze nog aan de eindkwalificaties van deze opleiding voldoen. Tegelijk zal het reglement worden aangepast met betrekking tot de zogenaamde "dubbele" punten voor combitolken.  

 

Heidag RTGS III 

Op 06 maart heeft de Heidag weer plaatsgevonden in Houten. Hierop hebben leden van Raad van Toezicht, CPE, directeur en bureaumedewerker samen, onder leiding van Watze Hepkema, verder gesproken over de Route naar RTGS 3.0. Eerst zijn de, tijdens het symposium, via post-its gemaakte opmerkingen bij de stellingen alsmede de ontvangen brieven van de stakeholders in groepjes verder verdiept. Aan de hand van deze opmerkingen is de notitie “Kwaliteitsregister 3.0: elke klant de juiste tolk” doorgenomen en aangepast. De aangepaste notitie zal binnenkort gepubliceerd op de site. In de komende tijd zullen de stakeholders betrokken worden bij een aantal uitwerkingen. In april zijn er overleggen van de Raad van Toezicht met de NBTG en NSV gepland. Hierin zal worden gesproken, mede vanwege schriftelijke opmerkingen, over de doel, positie en ambities van het RTGS als kwaliteitsregister.  


Commissie Permanente Educatie (CPE)

De geplande vergadering in april wordt uitgesteld; een nieuwe datum wordt gepland.    

-Vanuit de CPE is er behoefte aan een nieuwe CPE-er vanuit de HU-IGT&D. Benny heeft hierover contact opgenomen met Henny v.d. Neut; ze zullen in april terugkomen. Maartje Sleiffer blijft sowieso in de CPE, er is immers geen vervanger voor Corline Koolhof. 
- Er komen de laatste tijd verschillende aanvragen binnen voor langdurige nascholingen, gericht op 1 specifiek facet van het tolken, zoals muziektolken. Feitelijk horen deze nascholingsactiviteiten plaats bij specialisaties die er nu nog niet zijn. Zij hebben echter ook toegevoegde waarde voor tolkwerkzaamheden in de dagelijkse praktijk. Binnen het RTGS zal worden bekeken hoe hiermee het beste kan worden omgegaan.   
- De inhoudelijke kwaliteit van nascholingen is lastig te beoordelen. Voor de tolken en het RTGS is het natuurlijk van belang dat er kwalitatief goede nascholingen worden aangeboden. Binnen het RTGS zal worden bekeken hoe dit het beste kan worden opgepakt.  
- Regelmatig komen verslagen binnen van activiteiten voor het verkrijgen van doelgroeppunten, die door de verruiming van categorie doelgroepen sinds vorige jaar juli mogelijk zijn gemaakt, en kunnen punten worden toegekend. De verslagen gaan over allerlei activiteiten, zoals deelname aan een werkgroep Doof+, het meewerken aan een theatervoorstelling van doofblinden, organisatie van een sportief evenement en aanwezig zijn bij een diner met dove gasten waaronder een chef-kok, een gebarendocent en een etiquettespecialist.   
- Het komt regelmatig voor dat tolken de benodigde punten behalen ver vóór het einde van de lopende nascholingsperiode. Op verzoek kan de nascholingsperiode worden verkort. De eindtermijn van de volgende nascholingsperiode verandert niet, dus tolken hebben dan meer tijd om de punten te behalen. Het voordeel hiervan is dat, als er een intensieve training wordt gevolgd, deze nu in de nieuwe periode kan vallen, waardoor de punten toch meetellen. In het eerste kwartaal hebben hiervan al 17 tolken gebruik gemaakt, waaronder 2 schrijftolken. Gemiddeld wordt de huidige periode met 10 maanden verkort.  

Onderzoek nascholingen 

Wij zijn acht studenten tolk NGT die onderzoek doen namens het RTGS. Het RTGS wil graag de kwaliteit van de nascholing verbeteren, omdat er nu onvrede is onder de tolken NGT over de nascholing. Hiervoor is het nodig dat het RTGS weet wat de wensen van tolken NGT zijn. In de komende weken gaat u een enquête ontvangen. Wij stellen het erg op prijs als u deze wilt invullen. Hiermee draagt u bij aan de verbetering van de kwaliteit van de nascholing. De resultaten uit ons onderzoek zullen meegenomen worden om de nascholing en het nascholingssysteem binnen het RTGS 3.0 te verbeteren. U ontvangt de enquête binnenkort in uw mailbox. Alvast heel erg bedankt voor uw tijd! 

Scriptiegroep RTGS, 

Louisa Buitenhek / Laura Groot /Carola Jochemsen / Isa Kaijim / Julie Mallo / Rebecca Redert /
Elisa Scheffers / Lieke Smeets’ 

 

Presentielijsten – graag digitaal! 
Graag ontvangen we presentielijsten digitaal: dus gescand of als pdfbijlage bij de mail. Op deze manier voorkomen we dat lijsten via de post lang onderweg zijn of, in het ergste geval, niet aankomen.
  

Term combitolk 

In de vorige nieuwsbrief is de volgende term “combitolk NGT/ASL” gebruikt. 

Dit kan echter verwarring oproepen over de term “combitolk”. Daarom zal voortaan “combitolk” alleen worden gebruikt als het gaat om een tolk die zowel NGT als het schrijftolken beheerst.  

Als tolken meerdere gebarentalen beheersen als dit worden aangegeven als “Tolk NGT/ASL”.  


Nevero presenteert zich als nieuwe aanbieder: 

Bij Nevero geven we workshops en opleidingen die zijn toegespitst op mediatoegankelijkheid. Dat houdt in dat audiovisueel materiaal toegankelijk wordt gemaakt voor mensen die niet goed zien of horen. 

Op dit moment bieden wij drie verschillende opleidingen aan. 

1. E-cursus ‘Gidsen voor mensen die blind of slechtziend zijn’ 

Deze online-opleiding is bedoeld voor mensen die professioneel als gids werkzaam zijn én voor vrijwilligers die zin hebben om blinde en slechtziende museumbezoekers te vergezellen tijdens een rondleiding. 

2. E-cursus ‘Ondertitelen’ 

In deze online-opleiding leer je om ondertitels aan te maken bij webvideo’s, films en tv-programma’s. Wat deze ondertitelcursus onderscheidt van andere opleidingen op de markt, is dat je niet alleen leert om uit een vreemde taal in het Nederlands te vertalen en te ondertitelen, maar ook om Nederlandse video’s te voorzien van ondersteunende ondertiteling of ondertiteling voor doven en slechthorenden. 

3. Audiodescriptie schrijven voor film en tv 

In deze eendaagse opleiding leer je hoe een audiodescriptie bij een film of tv-programma tot stand komt. Het is een praktische workshop waarin het schrijven en timen van het audiodescriptiescript centraal staat. 
De aanbieder heeft dit bericht zelf opgesteld en is verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie. 


Nascholingsaanbod in de komende periode

Inmiddels zijn er diverse nascholingen geaccrediteerd en er worden weer veel verschillende trainingen aangeboden door het hele land.
Het aanbod tot 12 juli zie je in dit document. Meer informatie staat op de website.

Tot Slot  

De volgende nieuwsbrief zal in eind juni/begin juli a.s. verschijnen.  

 Fijne paasdagen gewenst! 
 

Alie Larkworthy en Benny Elferink  

Copyright © 2019 Stichting RTGS, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp