Copy
Mededeling Stichting RTGS

nieuwsbrief Register Tolken Gebarentaal en Schrijftolken 

oktober 2017

 

Hier is de najaarsnieuwsbrief RTGS met een aantal onderwerpen, die we vanuit het RTGS met jullie willen delen. Voor betere informatievoorziening aan tolken en andere relaties van het RTGS zal er voortaan een nieuw hoofdstuk “aanbieders nascholingsactiviteiten” opgenomen worden, waarin nieuwe aanbieders jullie ook kunnen informeren. Mediazione geeft in deze nieuwsbrief de eerste aftrap. 

 

Uitvoeringsregels RTGS 

In de vorige nieuwsbrief is er al stuk geschreven over een aantal Uitvoeringsregels RTGS. Om de samenhang met het Reglement RTGS te blijven houden, zullen deze voortaan opgenomen worden in de twee nieuwe documenten: 

- "2017-10 Toelichting op het reglement RTGS" 

- "2017-10 Aanmeldingsprocedure nascholingsactiviteiten", die door CPE is gemaakt voor ondersteuning voor het aanmelden 

Beide documenten zijn te vinden op de downloadpagina. 

Een nieuwe aanvulling op deze lijst uitvoeringsregels is:  

Categorie 2 heeft betrekking op 'attitude' - de houding en het gedrag van de tolk in de tolksituatie. Hiermee wordt uitdrukkelijk NIET bedoeld de fysieke houding van de tolk of het verbeteren hiervan. Nascholingen in deze categorie moeten gericht zijn op het beroep 'tolk', zie hiervoor artikel 13.2 van het reglement: 

Niet in aanmerking komen nascholingen die niet gericht zijn op het functioneren als tolk maar die te beschouwen zijn als competenties die nodig zijn om in het algemeen een beroep te kunnen uitoefenen. 

 

Commissie Permanente Educatie (CPE) 

Eind september is de commissie bij elkaar geweest.  

In samenspraak met de NBTG is gekeken naar een opvolger voor Lianne van Dijken. We hebben een sollicitatie ontvangen en binnenkort vindt een gesprek plaats.  

Tijdens gesprekken met de NSV en de gebruikersorganisaties van schrijftolken over de aanpassing van het Reglement RTGS voor schrijftolken bleek dat het goed zou zijn als er binnen de CPE meer evenwicht zou komen op schrijftolkgebied. Hiervoor is er behoefte aan een schrijftolkgebruiker. Hier wordt nu in samenspraak met stichting Plotsdoven en stichting Hoormij naar gezocht. We houden jullie op de hoogte!   

In het eerste halfjaar zijn 129 aanvragen binnengekomen, hiervan zijn er 119 goedgekeurd, 4 afgekeurd en 6 aanvragen zijn nog in behandeling.  

    

Nascholingsperiode 

Het blijkt dat verschillende tolken er niet in slagen om binnen 4 jaar alle benodigde nascholingspunten te halen. Ook de verdeling van de punten over de categorieën is niet voor iedereen duidelijk. Voor alle volledigheid: de nascholingsverplichting staat in artikel 14.5 van het Reglement precies beschreven.  

Tot nu toe werd, na de verlenging van een periode en het behalen van alle punten, weer een nieuwe volledige periode van 4 jaar toegekend. Eigenlijk worden tolken die wél alle punten binnen de 4 jaar halen, hierdoor benadeeld.  
Het RTGS wil dit strakker regelen, met name dat de nieuwe periode voortaan onder aftrek van het verleende uitstel zal worden toegekend. 
Voorbeelden: De nascholingsperiode van tolk A en B eindigt op 1 januari 2018. Tolk A heeft uitstel aangevraagd en gekregen tot 30 juni 2018. Na afloop van dit uitstel zal een nieuwe periode ingaan van 1 juli 2018 – 1 januari 2022. Tolk B heeft een jaar uitstel gekregen, dus tot 1 januari 2019. De nieuwe periode loopt dan van 1 januari 2019 – 1 januari 2022. 

Deze verandering gaat 1 januari 2018 in.  

 

Aanbieders nascholingsactiviteiten 

In de afgelopen periode hebben aantal nieuwe aanbieders voor nascholingsactiviteiten gemeld bij het RTGS, we zijn verheugd omdat deze een bijdrage kunnen leveren aan de verrijking en verdieping van verschillende nascholingsactiviteiten. Welkom bij de groep aanbieders: Dennis Hoogeveen Consultancy, Hilma Dekens, Wat Telt en Mediazione.  

Met deze vier nieuwe is de lijst aanbieders uitgebreid tot 23 organisaties (gebaseerd op hun geaccrediteerde activiteiten sinds januari 2016) 

Mede namens de Commissie Permanente Educatie (CPE) zijn ze uitgenodigd voor een overleg RTGS met de aanbieders op maandagavond 6 november in Soesterberg. 

 

Een nieuwe aanbieder presenteert zich:

Mediazione is een onafhankelijk bureau dat gespecialiseerd is in Toegepaste Psychologie. Mediazione beschouwt de wereld als een gezamenlijke plek voor mensen met verschillende achtergronden, culturen, talen, en geschiedenis en vooral voor mensen met eigen kwaliteiten. Deze mensen willen en moeten iets met elkaar delen, zoals werk, interesse, sport en liefde. Deze mensen communiceren met elkaar. Maar ze zijn zich meestal niet volledig bewust van hun eigen potentie of van hoe ze kunnen groeien. Mediazione ziet het als zijn opdracht dit bewustzijn te vergroten en deze groei te verwezenlijken. 

Mediazione heeft kennis van, en biedt diensten aan op het gebied van: 

-          Lichaamstaal en visualiseren 

-          Conflictmanagement en mediation 

-          Persoonlijke reflectie 

-          Team samenwerking en reflectie 

-          Cliënt / tolk / derden situaties 

-          Nederlandse Gebarentaal, International Sign 

  

Mediazione hanteert daarbij verschillende vormen: 

-          Workshop 

-          Training 

-          Coaching en begeleiding 

-          Dagvoorzitter, spreker 

-          Onderzoeks- en adviesrapport 

  

Raad van Toezicht RTGS 

Eind september is de Raad weer bij elkaar geweest. Op deze vergadering zijn de volgende punten besproken: 

- Samenstelling Raad: in verband met het aanvaarden van het directeurschap door Benny Elferink is een vacature ontstaan voor een lid van de Raad vanuit NGT-gebruikers. Dovenschap heeft twee kandidaten voorgedragen. Namens de Raad is met beiden gesproken en vervolgens is door de Raad -na afweging- gekozen voor de heer Albert Wijbenga. De Raad is tevens akkoord gegaan met een benoeming van de voorzitter voor de tweede termijn. 

- Kort jaarverslag 2016: dit is vastgesteld en zal op onze site gepubliceerd worden 

- Aanvraag project Specialisatie NBTG: de NBTG heeft hiervoor, mede namens een 

aantal organisaties, een verzoek ingediend voor een financiële bijdrage van € 16.456. Hoewel de Raad positief staat tegenover deze aanvraag, heeft ze behoefte aan meer scherpte van aantal punten, waaronder het opdrachtgeverschap van de NBTG en de verwachte output en afronding van dit project 

- Opzet stakeholdersoverleg RTGS: voor betere informatie- en communicatielijnen met de gebruikers- en beroepsverenigingen van tolken gaat de Raad akkoord met de opzet van een stakeholdersoverleg. 

- Bijzondere goedkeuringsprocedure m.b.t. nascholingen, waarbij leden van Raad van Toezicht of CPE belanghebbend zijn:. Op deze wijze wordt de onafhankelijkheid van beoordeling beoogd en meer transparantie bereikt. Een gevolg hiervan is dat er binnen het RTGS Reglement een aantal kleine wijzigingen doorgevoerd moeten worden. Hierover komt eind 2017 informatie op onze site 

 

Slot 

De volgende nieuwsbrief zal nog vóór de kerst verschijnen. 

 

Alie Larkworthy en Benny Elferink