Copy
View this email in your browser
Nieuwsbrief Register Tolken Gebarentaal en Schrijftolken 
december2020

Website RTGS 

Zoals we jullie via onze speciale Nieuwsbrieven in de afgelopen weken hebben geïnformeerd, is de provider waaraan onze website is verbonden, op 16 november j.l. aangevallen, waardoor onze site met de gegevens over tolken en nascholingsactiviteiten ruim twee weken niet bereikbaar is geweest. Ook zijn hierdoor de gegevens van de periode van zes weken vóór deze aanval vernietigd. In de afgelopen weken hebben we dit – op basis van de correspondentie- zoveel mogelijk weer ingevoerd. Op dit moment is -afgezien van een aantal punten- alles bijgewerkt.  

Daarnaast is er -door deze cyberaanvallen- mogelijk een datalek ontstaan. Uiteraard hebben we dit gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Hierover hebben we jullie geïnformeerd dat het goed is om je wachtwoord voor toegang te wijzigen. 

We vinden deze problemen  heel vervelend en daarom bieden we jullie onze verontschuldigingen aan. We zijn nog in bespreking met ons ICT-bedrijf om in de toekomst dit voorzover mogelijk te voorkomen. 

Corona virus, gevolgen voor de nascholingen en het RTGS 

Helaas is het Corona-virus nog druk bezig. Dit heeft negatieve gevolgen voor ons allemaal, inclusief voor de tolkwerkzaamheden. Gelukkig worden er steeds meer nascholingen online aangeboden. Hopelijk lukt het om het virus ‘in te dammen’ en kunnen we volgend jaar toch weer als vanouds aan het werk.

Begin volgend jaar zullen we op verzoek van de beroepsverenigingen NBTG en NSV -aan de hand van de cijfers in het jaar 2020- nog erop terugkomen of het nodig is dat de huidige nascholingsperiode van vier jaar door deze crisis verlengd moet worden. Wel willen we benadrukken dat er altijd gevraagd kan worden om uitstel. De volgende periode wordt dan wel korter.

Nieuws vanuit "RTGS bureau in Bilthoven" 

Momenteel loopt de sollicitatie-procedure voor de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht nog, die volgens de planning eind januari a.s. afgerond zal worden. We hopen hierover in de volgende Nieuwsbrief meer te kunnen vertellen. 

Op de laatste vergadering van de Raad van Toezicht is het (korte) Jaarplan RTGS 2021 vastgesteld met vier hoofdonderwerpen:  

 1. Gevolgen van de Corona-maatregelen voor nascholingen 
 2. Uitwerking van de Route naar het RTGS 3.0 
 3. Lopende zaken op verschillende gebieden 
 4. Aandacht voor de interne organisatie 

Dit is nu ook geplaatst op onze site. 

In het kader van het pilotproject “Nascholingen voor schrijftolken”, dat het RTGS samen met de NSV heeft opgepakt, zijn er  medio november twee enquêtes verspreid onder schrijftolkgebruikers en schrijftolken.  Deze enquëte kunnen jullie nog invullen tót 31 december a.s. Uiteraard hopen we op een goede respons. De gebruikersorganisaties stichting Hoormij/NVVS, stichting Plotsdoven en Dovenschap zijn ook hierbij betrokken om deze te verspreiden onder hun doelgroepen.  

Kortgeleden is er een -prettig- kennismakingsgesprek gevoerd met het nieuwe management-team van het HU-IGTD: Judith Smit (nieuwe directeur), Marlies Ngouateu (opleidingsmanager) en Maartje de Meulder (hoofddocent). Ook zijn de ontwikkelingen omtrent de opleiding DT-NGT alsmede de voorlopige registratie van deze DT-NGT uitvoerig gesproken. Hoewel we verheugd zijn dat dove studenten nu toegelaten zijn tot de tolkenopleiding, zijn we teleurgesteld dat een aantal afspraken m.b.t. de voorlopige registratie DT-NGT steeds niet zijn nagekomen. Verder is er ook gekeken naar de mogelijkheden voor bredere onderzoeken naar de kwaliteit van tolken en beroepskwalificaties. Deze twee punten krijgen nog een vervolg. 
 

Profielschets 

Ondanks de afwijzing voor de financiële steun voor het project Implementatie Specialisatie door de ministeries hebben we  besloten met dit project toch -in groeimodel- door te gaan. Hiervoor zal begin volgend jaar een specialisatiecommissie (SC) van drie personen gevormd worden, die met aantal taken m.b.t. specialisatie belast zal worden. Daarom in deze Nieuwsbrief een oproep met een profielschets die je hier kunt vinden.
Verder heeft de NSV ons laten weten dat ze voortaan betrokken willen worden bij dit project. Er zal nog besproken worden welke vorm deze betrokkenheid  zal krijgen. 

Voortgang Route naar RTGS 3.0 

Momenteel zijn we nog in beraad over het punt “Nascholing mag ook de basiscompetenties betreffen” in de Route naar  RTGS 3.0, waarover nu (nog) geen consensus is tussen de gebruikersorganisaties en de beroepsverenigingen. Op het volgend stakeholdersoverleg  medio januari zal het RTGS met een standpunt komen. Hopelijk kan dit punt dan afgerond worden. 

Uiteraard zijn we met de uitwerkingen van een aantal punten uit de notitie in de afgelopen tijd verder gegaan: 

 1. Invulling profiel en portfolio voor tolken 

Voor tolkgebruikers is het prettig om te weten dat welke specifieke tolken ingezet kunnen worden bij bepaalde situaties. Momenteel zijn we nog bezig met de voorbereidingen om aan het portfolio van tolken in de eerste opzet de volgende punten toe te voegen: masteropleiding tolken, toetsing/assessment, bv NFA gebarentaalniveau, accreditaties en overige gevolgde (beroeps-)opleidingen. Ook kunnen tolken zich presenteren via filmpjes van maximaal één minuut. Helaas is dit -door de problemen met de website- vertraagd en we hopen in januari hierover meer duidelijkheid te hebben. 

 1. Opzet werkgroep feedback  

De eerste bijeenkomst van de gemengde werkgroep van vertegenwoordigende organisaties van tolkgebruikers, tolken en het RTGS heeft plaatsgevonden. Op deze bijeenkomst is aan de hand van de NBTG voorstellen uitgebreid gesproken over verschillende vormen van het geven van feedback vanuit tolkgebruikers. We hopen deze discussie op de vervolgbijeenkomst in begin maart af te kunnen ronden. 

 1. Inhoudelijke invulling persoonlijke reflectie  

Naast de huidige vormen van intervisiebijeenkomsten en coach-trajecten zal ook gekeken worden of supervisie-trajecten en/of mentoren toegevoegd kunnen worden. Hierover zijn gesprekken gevoerd met een aantal experts. Verder overwegen we ook of hiervoor, net als voor doelgroepen, een vrije ruimte kan komen waarin tolken -op basis van hun persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)- zelf voor persoonlijke reflectie kunnen zorgen, bv intercollegiale reflectie. Momenteel wordt hierover door een externe expert een notitie geschreven, die in februari a.s. verder besproken zal worden. 

 1. Uitwerking ruimere categorieën 

Dit is met de volgende punten al meegenomen in de Reglementswijzigingen per 1 januari 2021: 

 • in plaats van nascholingspunten wordt er straks gesproken over nascholingsuren. Met andere woorden: elke tolk dient in vier jaar minimaal 60 nascholingsuren te halen.  

 • Verder over de categorieën: straks zal de nascholingsverplichting in de drie catergorieën minimaal 10 uren per categorie zijn. Aangezien het RTGS momenteel samen met de NSV bezig is met het pilot-project “Nascholingen voor Schrijftolken”, is deze verdeling beperkt tot tolken Gebarentaal en tolk NGT-gedeelte van de combitolken. 

 1. Uitwerking ruimere definitie van nascholing 

Er is reeds gestart met de voorbereidingen hiervoor: puntentoekenning voor het ontwikkelen van een training of het ontwikkelen van beleid. Dit kan tot een maximum van 10 uur per nascholingsperiode. De kaders van deze trainingen en beleidsterreinen moeten nog worden vastgesteld en worden besproken tijdens het stakeholdersoverleg. 

 

Combitolken 

De wijzigingen in januari hebben geen invloed op de lopende pilot met schrijf- en combitolken. Voor combitolken geldt dat zij gedurende de nascholingsperiode 90 uur nascholing moeten volgen. 

Wat de verdeling van de nascholingsuren in categorieën voor de combitolken per 01 januari 2021 betreft, zal de verdeling als volgt zijn: 

 • minimaal 10 uren taal- en tolkvaardigheden 
 • minimaal 10 uren attitude 
 • minimaal 05 uren doelgroepen 
 • minimaal 30 uren zelf te besteden in de categorieën 
 • de overige 45 uren zelf te besteden conform de opzet van het pilotproject nascholingen voor schrijftolken 
Ook geldt: wanneer een nascholing in de categorie Taal- en Tolkvaardigheden geschikt is voor zowel tolken gebarentaal als schrijftolken, zullen de behaalde punten dubbel worden geteld.  

Aangezien dit mogelijk niet duidelijk is gecommuniceerd met de groep combitolken, zullen we volgende week maandag nog korte speciale Nieuwsbrief RTGS voor deze groep verspreiden. 

Enquête schrijftolken

Het “Pilotproject Schrijftolken’ loopt alweer een tijdje en nu zijn er enquêtes uitgezet onder schrijftolken en schrijftolkgebruikers.
De sluitingsdatum is gesteld op 31 december a.s. 
We willen graag jullie mening over dit project weten. Ben je hier nog niet aan toegekomen? 
Dan onderstaand nog even het bericht met de link: 

Beste schrijftolken, 

Op dit moment loopt het "Pilotproject Schrijftolken". 
Tolken hebben nu meer mogelijkheden om naar eigen behoefte nascholingen te volgen.  

De projectgroep Monitoring Pilotproject Schrijftolken is benieuwd naar jullie mening hierover. 

Daarom is in samenwerking met de NSV een enquête opgesteld, die je hier kunt vinden: http://www.schrijftolk.org/enquete-pilotproject-schrijftolken 

 We zijn blij als je hiervoor even 10 minuten tijd vrij wilt maken. 

Dank je wel alvast. 

 

Commissie Permanente Educatie (CPE) 

Janita is ons nieuwe CPE-lid. Hieronder stelt zij zich voor:  

  Mijn naam is Janita Burger, schrijftolk en docent NGT en trots dat ik per september 2020 gekozen ben tot lid van de Commissie Permanente Educatie (CPE) van het RTGS. Als kersverse schrijftolk zal ik mij binnen de CPE vooral bezig houden met het beoordelen van de pedagogische en didactische aspecten van de aangeboden nascholingen. De specifieke/inhoudelijke aspecten van nascholingen voor schrijftolken zal ik in samenwerking met Margot de Vreede beoordelen in hoeverre deze voldoen aan het reglement Nascholingen RTGS. Mijn beide opleidingen bieden zo een mooie combinatie aan kennis bij het beoordelen van nascholingen. Een bijkomend voordeel van het feit dat ik net afgestudeerd schrijftolk ben, is dat ik de opleiding nog helder op mijn netvlies heb staan en daardoor kan beoordelen of een nascholing al dan niet aansluit bij, dan wel een herhaling is van de verworven competenties van de opleiding schrijftolk. Mijn credo als docent NGT en Schrijftolk is: stilstaan is achteruitgang en dus zet ik mij heel graag in voor het blijven ontwikkelen van schrijftolkvaardigheden en didactische en pedagogische vaardigheden. 
 

De CPE is ook in november ‘op afstand bijeen’ gekomen. Tijdens deze vergadering is over diverse onderwerpen gesproken, zoals: 

 • Muziektolken: Deze trainingen hebben ook in ‘gewone tolksituaties’ toegevoegde waarde en daarom zullen zij worden goedgekeurd 

 • Toetsen: Na sommige trainingen wordt een toets aangeboden en bij het behalen hiervan kunnen extra nascholingsuren worden gegeven. De tolk reflecteert immers op de aanboden leerstof en dit heeft een meerwaarde. De aanbieder geeft vooraf door om welke toets het gaat 

 • Formulier aanbieden nascholingen: Het formulier kan beter en zal worden aangepast. Hierover zal nog worden doorgesproken. 

 

Nieuwe intervisor en coach 

We hebben een nieuwe coach, Daniëlla van den Heuvel én een nieuwe intervisor, Heleen van den Houten kunnen inschrijven. Meer informatie over hen kun je vinden op onze website.  
 

Reglement – aanmelden nascholingen/presentielijsten 
Het komt de laatste tijd regelmatig voor dat er nascholingen worden aangemeld die al geruime tijd geleden zijn gegeven. Ook presentielijsten komen soms erg laat binnen. Hiervoor zijn verschillende redenen, bijvoorbeeld als een tolk 1x per 4 jaar, zo tegen het einde van de nascholingsperiode, de punten bekijkt en dan merkt dat er nascholingen niet zijn vermeld. Nascholingen moeten nog worden beoordeeld door de CPE, nascholingsperiodes kunnen niet worden afgesloten en zo ontstaan er allerlei vertragingen. 

Het Reglement is hierover duidelijk, zoals vermeld in artikel 11.3: Activiteiten kunnen als nascholing worden aangemeld tot maximaal een maand na de einddatum van de activiteit. 

Presentielijsten moeten binnen 6 weken na de einddatum worden aangeleverd (artikel 16.4). 

Tot nu toe is hier altijd soepel mee om gegaan, maar we zullen hier in de toekomst strakker de hand aan gaan houden, dus controleer regelmatig je nascholingsoverzicht en hou hier alsjeblieft rekening mee. Nascholingsaanbod in de komende periode   

Vanwege Corona zijn veel nascholingen geannuleerd, terwijl verschillende nascholingen ook zijn omgezet in onlinetrainingen.  Vrijwel dagelijks komen er wijzigingen binnen en in verband hiermee is het niet mogelijk een volledig overzicht te maken. Je kunt dus het beste de website van de diverse aanbieders in de gaten houden. 


Tot slot

De volgende uitgebreide nieuwsbrief verschijnt in januari.

Voor nu wensen we jullie prettige kerstagen en een goed begin van 2021.
Take care en blijf gezond.

Alie Larkworthy en Benny Elferink
Copyright © 2020 Stichting RTGS, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp