Copy
View this email in your browser
Nieuwsbrief Register Tolken Gebarentaal en Schrijftolken 
april 2020

Corona virus, gevolgen voor de nascholingen en het RTGS 

Het virus heeft invloed op de hele maatschappij en dus zeker ook op het RTGS. In verband hiermee is het heel positief dat de persconferenties van het kabinet direct zijn getolkt in Nederlands Gebarentaal voor doven en slechthorenden. 

Er zijn veel nieuwe ontwikkelingen: verschillende nascholingen/intervisiebijeenkomsten worden geannuleerd en aanbieders zijn druk aan het werk om nascholingen, indien mogelijk, om te zetten naar on-line varianten. Dit zorgt voor veel wijzigingen, daarom wordt er nu geen overzicht van nascholingen meegestuurd.  
De informatie op de website zal worden aangepast, dus het is zeker de moeite waard om regelmatig een kijkje te nemen. 

Als nascholingen worden geannuleerd, kan het gevolg zijn dat je de vereiste nascholingspunten binnen de periode niet kunt halen. Stuur dan een mail naar het RTGS met het verzoek om uitstel/verlenging van de nascholingsperiode. Graag hierin ook meteen een nieuwe planning, zodat helder is voor welke periode uitstel nodig is. Per individuele situatie zal een zorgvuldige afweging worden gemaakt.  Hou er wel rekening mee dat de verlengingsperiode in mindering wordt gebracht op de nieuwe nascholingsperiode. 

Wellicht ten overvloede: Als er voor twee opeenvolgende nascholingsperiodes uitstel wordt gevraagd, zal hiernaar extra kritisch worden gekeken.  

 

Voor de jaarlijkse registratiekosten, waarvan het incasso is gestorneerd, zou normaal gesproken met ingang van dit jaar nog extra € 25,= administratiekosten in rekening gebracht moeten worden. Aangezien veel tolken, door de maatregelen tegen het Corona-virus, het nu en in de komende tijd niet makkelijk hebben, is besloten van de administratiekosten voor het jaar 2020 af te zien. 

  


Nieuws vanuit “RTGS-bureau in Bilthoven”  

Het geplande stakeholdersoverleg RTGS is door de maatregelen tegen het Corona-virus uitgesteld naar juni. Ondertussen zijn er wel voorbereidingen getroffen in verband met de uitwerkingen van de volgende onderwerpen in het kader van de Route naar het RTGS 3.0: 

 • Invulling portfolio voor tolken 

 • Opzet werkgroep feedback 

 • Inhoudelijke invulling persoonlijke reflectie 

Deze zullen op het volgende stakeholdersoverleg besproken worden.  


Kortgeleden heeft de Raad van Toezicht het Jaarverslag RTGS 2019 vastgesteld. In dit verslag wordt op verschillende ontwikkelingen teruggeblikt. Ook staan er kengetallen over het aantal tolken en nascholingen in vermeld.  

Verder is de Jaarrekening RTGS 2019 ook vastgesteld met een overschot van € 11.160,= dat toegevoegd zal worden aan de bestemmingsreserve meerkosten kwaliteitsregister 3.0 ofwel Route naar het RTGS 3.0. Het Jaarverslag en de Jaarrekening kun je lezen via de linkjes en op de website. 

Na de benoeming van Linda Gomes, die Margot de Vreede na haar maximale zittingstermijnen als RvT lid vervangt, heeft de Raad van Toezicht Dorien de Graaf benoemd als opvolger van Alma Gerritsen. Dit in overleg met de stichting Plotsdoven en Hoormij. Zij zal in de Raad de belangen van schrijftolk- en NmG tolkgebruikers behartigen. 

Na lancering van de nieuwe website RTGS in december zijn we verdergegaan met de voorbereidingen voor een aantal verbeteringen en uitbreidingen van de mogelijkheden voor tolkgebruikers en tolken. Dit betreft met name het portfolio van tolken met de mogelijkheid dat tolken zich in maximaal één minuut in NGT en/of NmG kunnen presenteren in filmpjes. 

Het RTGS is verheugd dat in totaal vijf tolkstudenten zich hebben aangemeld voor de volgende onderzoeken, die we als opdrachtgever als volgt hebben geformuleerd: 

 • Diepte-onderzoek kwaliteit aan nascholing  

 • Verwachtingen vanuit tolkgebruikers/ervaringsdeskundigen m.b.t. kwaliteitseisen van tolken  

 • Is er behoefte aan meer begeleiding/mentor voor startende tolken?  

Aangezien in de opleiding AD voor schrijftolken geen scriptie-onderzoeken gemaakt worden, zal met het IGT&D besproken worden of er voor schrijftolken meer onderzoeken uitgevoerd kunnen worden. 

 

Het is nu nog niet duidelijk of het IGT&D in september 2020 echt zal beginnen met de opleiding voor Dove tolken NGT. Daarom zullen we ons binnen het RTGS over de positie en voorlopige erkenning opnieuw beraden. Hierbij zullen we aantal betrokken partijen consulteren, met name de werkgroep Dove tolken NGT, NBTG en Dovenschap. 


Nieuwsberichten op site 

Gelukkig komen er regelmatig nieuwe tolken die zich inschrijven in het RTGS. 

Onlangs hebben we Rebecca Rijken (net afgestudeerde tolk Gebarentaal) kunnen inschrijven met tolknummer 1000, een heel mooi/bijzonder tolknummer. Sinds de oprichting van het Register - in 2001 wordt er op volgorde genummerd. We vertrouwen erop dat de jaarlijkse groei van het aantal tolken een steentje bijdraagt aan het oplossen van het grote tolkentekort. 
 

Commissie Permanente Educatie (CPE)  

De samenstelling van de CPE zal dit jaar veranderen. Linda Gomes is kortgeleden als lid van de Raad van Toezicht benoemd. Er zal worden gezocht naar een vervanger voor haar in de CPE. Totdat deze is gevonden, is Margot de Vreede bereid de honneurs waar te nemen. Er wordt een profielschets voor een nieuw lid op onze site geplaatst. 

In februari is de eerste CPE vergadering van dit jaar gehouden. Onderstaand een paar van de belangrijke onderwerpen: 

 • Intervisoren: Er is een vragenlijst gemaakt die is verzonden naar de bij ons bekende intervisoren. De resultaten hiervan zullen ter sprake komen tijdens de vergadering van mei a.s. Meer informatie volgt nadien. 

 • Intervisie op afstand: ondanks de nieuwe technologische mogelijkheden zal dit door het RTGS momenteel niet worden geaccepteerd. De redenen hiervoor zijn o.a. het niet kunnen garanderen van privacy en de technische mogelijkheden. Bij Skype b.v. kan maar 1 persoon tegelijk aan het woord zijn, dus interactie is beperkt. Tijdens ‘gewone’ intervisie kunnen mensen ook reageren op elkaars mimiek, stemintonaties enz. Dit is lastiger als je elkaar niet kunt zien, zoals bij E-intervisie. 

 • De kwaliteit van nascholingen blijft een belangrijk aandachtspunt. Het RTGS heeft meer inzicht nodig en daarom wordt gekeken naar een evaluatie systeem. Dit is ook voorgelegd aan de aanbieders. Mede door verschillende reacties van deze aanbieders zijn we nog bezig goed te kijken hoe dit aangepakt kan worden. Dus ook hierover brengen we jullie op een later tijdstip op de hoogte.  

 • Starterspakket voor beginnende tolken, waaronder coachingstrajecten: Dit wordt uitgewerkt, meer nieuws hierover volgt!  

 • Coaching: kortgeleden is besloten om dit te verdelen: Coaching in cat. 1 Taal- en tolkvaardigheden, kan alleen gegeven worden door coaches, gebaarvaardig op C-niveau. Voor de huidige coaches geldt dat zij vanaf januari 2018 drie jaar hebben om aan te tonen dat zij aan deze niveau-eis voldoen. Voor coaching in cat. 2 Attitude, geldt de C-eis niet. Wel dienen ze de opleidingen, zoals genoemd in de criteria, gevolgd te hebben. 

We ontvangen regelmatig vragen over de criteria waaraan doelgroepverslagen moeten voldoen. Deze staan op de website.  
 

Tolken als nascholingsaanbieder 

Het komt regelmatig voor dat tolken zelf nascholingen geven. Tot nu toe konden deze, na te zijn ingelogd als tolk, gewoon worden aangemeld. Voor het RTGS is het daardoor lastiger om inzicht te krijgen in de aanbieders en de soorten nascholingen die zij aanbieden. In de toekomst gaat dit veranderen. Tolken die zelf nascholingen geven, moeten dan voldoen aan de kwaliteitseisen die aan aanbieders worden gesteld, waaronder het aanbieden van een portfolio of CV. Hierna zal een aparte inlogcode gegeven worden. Het is de bedoeling om dit per 1 juli a.s. in te laten gaan. 

Presentielijsten – graag digitaal en op tijd! 

Presentielijsten digitaal versturen gaat veel sneller dan via de post en dat scheelt, want in het Reglement is vastgelegd dat presentielijsten uiterlijk binnen 6 weken na de einddatum van de activiteit bij het RTGS moeten zijn. Tot nu toe werden ook presentielijsten die na die periode nog werden ontvangen, verwerkt. In dit tijdperk van digitalisering, is geen reden meer voor een te late toezending. Daarom zullen in de toekomst presentielijsten die worden ontvangen ná de 6 weken termijn, niet meer worden geaccepteerd. Hou hier dus rekening mee!  

Intervisoren 

Op de website staat een overzicht van door het RTGS geaccepteerde intervisoren. De bedoeling is dat de wijzigingen van dit overzicht voortaan ook via de Nieuwsbrief RTGS gemeld zullen worden. We zijn blij te kunnen melden dat hieraan onlangs twee nieuwe intervisoren zijn toegevoegd, namelijk Suzanne Heuft en Lianne Nap. Op onze website stellen zij zich voor. 

 

Verzoeken vanuit het werkveld 

Tolkstudenten zijn bezig met een scriptieonderzoek. Zij vragen jullie medewerking daarvoor: 

Geachte heer/mevrouw, 

Voor ons scriptieonderzoek zijn wij op zoek naar gebarentolken die ook ervaring hebben met het tolken voor doofblinde mensen die onze enquête in zouden willen vullen.  

Onze onderzoeken hebben te maken met het huidige curriculum binnen het IGT&D op de Hogeschool Utrecht en de nascholingsmogelijkheden voor tolken en hoe deze verbeterd kunnen worden in de toekomst. De volgende onderwerpen komen aan bod: vingerspelling in de hand, het communicatiesysteem LORM, Social Haptic communication, gebarentaal aspecten in tactiele gebaren, begeleiden en nascholingen voor tolken. 

De enquête duurt ongeveer 15 minuten. De enquête begint door te klikken op de volgende link: https://forms.gle/R3RBZzRJbSTBnQ8T7 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben kunt u altijd contact met ons opnemen via brynn.vankaam@student.hu.nl

Alvast bedankt voor uw hulp! 

Met vriendelijke groet, 

Brynn van Kaam, Floor Lemmers, Karlijn Smit, Vera Bulkens en Iris van der Bruggen. 

In deze tijd wordt ook extra aandacht gevraagd voor vereenzaming van doofblinden: 

Misschien kennen jullie vanuit je klantenkring en/of privé ook mensen die op dit moment vereenzamen. 
Daarom willen we graag aandacht besteden aan het volgende initiatief: 

Vanuit het Instituut voor Gebaren, Taal en Dovenstudies willen wij in deze rare tijden graag iets doen voor mensen met verhoogd risico op eenzaamheid door de coronacrisis. Wij bieden aan om studenten te koppelen aan doven en doofblinden voor online contact. 

Met deze studenten kan worden gecommuniceerd op afstand, bijvoorbeeld via: 

 • Telefoon (als het gehoor goed genoeg is) 

 • Beeldbellen (als het zicht goed genoeg is) 

 • Chatten in geschreven Nederlands (eventueel met voorleessoftware of brailleleesregel of ander hulpmiddel) 

Voor meer informatie hierbij de algemene flyer en een flyer voor doofblinden 
De laatste flyer is qua kleuren niet voor iedereen ideaal leesbaar, dus daarom hieronder ook nog de de tekst die op de flyer staat):  

"Bent u doofblind en zit u in deze coronatijden alleen thuis? Vindt u het gezellig om met een student kennis te maken? Dit kan in NGT via beeldbellen of in geschreven NL via chat.  

  

Interesse of meer info? Neem dan contact op: jamie.knecht@hu.nl" 

 

 

Slot  

De volgende uitgebreide nieuwsbrief verschijnt in juni. 
Take care en blijf gezond 


Alie Larkworthy en Benny Elferink  

Copyright © 2020 Stichting RTGS, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp