Copy
View this email in your browser
Nieuwsbrief Register Tolken Gebarentaal en Schrijftolken 
15 juli 2021

Beste tolken, 

 

Hierbij de reguliere Nieuwsbrief van het RTGS. 

Er zijn weer veel ontwikkelingen binnen onze organisatie, dus veel leesplezier gewenst!  

Bestuurswisseling RTGS  

Op 1 juni heeft er een bestuurswisseling plaatsgevonden binnen het RTGS. Benny Elferink heeft na ruim vier jaar afscheid genomen en Markell Gremmen is vol energie gestart. Hieronder neemt Benny afscheid van jullie en stelt Markell zich voor. 

 • Afscheid Benny 

In verband met mijn andere functie bij het Nederlands Gebarencentrum per april j.l. zijn mijn werkzaamheden als directeur bij het RTGS na ruim vier jaar per eind mei j.l. gestopt. Vóór deze tijd was ik ook ruim 3,5 jaar lid van de Raad van Toezicht, dus na bijna acht jaar betrokken te zijn bij het RTGS kan ik met tevredenheid terugkijken naar deze mooie en bewogen tijden. In de afgelopen periode hebben we samen met de Raad van Toezicht, stakeholders, CPE en andere betrokkenen in de "Route naar het RTGS 3.0" getimmerd aan het bouwwerk van het kwaliteitsregister voor tolken. Vanuit dit bouwwerk zijn er nu  verschillende uitwerkingen gekomen, die in de komende tijd nog aandacht zullen vragen. Naast deze Route zijn de (organisaties van) tolkgebruikers steeds meer in beeld gekomen binnen het Register. Voor mij is deze betrokkenheid essentieel voor de kwaliteitsbehoud en -bewaking voor tolken. Gezien de vlotte overdracht aan Markell Gremmen heb ik alle vertrouwen in haar visie en inzet in deze koers. Graag wil ik jullie als tolken bedanken voor de prettige contacten. Uiteraard zal ik als tolkgebruiker deze ontwikkelingen -op gepaste afstand- volgen en tot ziens in het werkveld. 

 •   Voorstellen Markell 

‘Ik ben 39 jaar oud, getrouwd en moeder van drie kinderen. Sinds 2007 ben ik gediplomeerd tolk NGT. Ik heb het tolken altijd gecombineerd met andere functies in het werkveld, zoals beleidsmedewerker bij de NBTG en interim directeur-bestuurder bij Tolknet. Ik krijg van zowel het tolken als management/beleidsfuncties enorm veel energie. Het RTGS is voor mij natuurlijk een bekende organisatie. Daar waar na de oprichting de focus lag op registratie en deskundigheidsbevordering, is er binnen het RTGS de laatste jaren ook meer aandacht gekomen voor de kwaliteitsbewaking. Tolkgebruikers verwachten immers een bepaald basisniveau van tolken en hebben daarnaast ook ieder hun eigen verwachtingen, wensen en behoeften van een tolk. Ik zie het als een enorme uitdaging om, samen met alle betrokken partijen, het RTGS verder door te ontwikkelen tot een kwaliteitsregister. Dat kan in mijn ogen ook prima vanuit de visie dat een tolk meer eigen regie zou moeten hebben en meer eigen verantwoordelijkheid zou moeten krijgen in het invullen van hun eigen deskundigheidsbevordering. Daarin zijn al wat stappen gemaakt, maar ook dit wordt in de komende maanden verder opgepakt en uitgewerkt.’ 

Ondanks dat Markell het werkveld al goed kent zorgt een bestuurswisseling toch voor wat vertraging in bepaalde processen. Zo is er in eerdere berichtgeving aangegeven dat het volgen van nascholingen op het niveau basiscompetenties (waarmee bedoeld wordt, scholing onder het niveau van de eindtermen van de HU)  per 1 juli 2021 opgenomen zou worden in het reglement. Dat is niet haalbaar geweest en deze wijziging zal dan ook in de eerstvolgende reglementswijziging worden meegenomen. 

Coronavirus, gevolgen voor de nascholingen en het RTGS   

Inmiddels zijn alle nascholingsperiodes per heden verlengd met 1 jaar. Als er hieromtrent iets niet duidelijk is, mail dan gerust.  

 •   Aanpassing cat. 3 doelgroepen  

Volgens het reglement mogen tolken NGT in de categorie doelgroepen maximaal 5 uren behalen met het inleveren van doelgroep verslagen. In deze huidige corona-periode zijn/worden er weinig fysieke  bijeenkomsten georganiseerd en het aanbod in de categorie doelgroepen is ook niet zo ontzettend groot. Ook online bijeenkomsten kunnen in aanmerkingen komen voor doelgroep-verslagen. Er is besloten om een uitzondering te maken (vanwege corona) en in ieder geval tot 31-12-2021 die beperking van 5 uur los te laten. 

Route naar RTGS 3.0  /aanpassingen website

 • Profiel 

Binnen het profiel is er een aanpassing en uitbreiding ingevoerd als het gaat om gender. Het veld ‘Sekse’ wordt aangepast naar Gender en naast de opties voor man en vrouw is een derde optie toegevoegd. Hiervoor wordt nu x/x gebruikt met als toelichting: x/x = genderneutraal.  

 • Portfolio 

De eerste stap in het portfolio is gerealiseerd. Het is vanaf nu mogelijk voor tolken om opleidingen (ook opleidingen anders dan de reguliere (schrijf)tolk opleiding) toe te voegen aan hun portfolio. Tolken kunnen deze opleidingen aanmelden en daarbij een diploma uploaden. Vervolgens wordt dit gecheckt door het RTGS en kan de opleiding goed- of afgekeurd worden. Afkeuring zal alleen gebeuren als het diploma en de ingevulde informatie niet overeenkomen. Er wordt dus geen inhoudelijke beoordeling gedaan. Na goedkeuring verschijnt de opleiding in het overzicht van de tolk. Het diploma verschijnt niet op de website. Ook de tolkopleiding zou kunnen worden toegevoegd aan het overzicht, zodat dit helemaal compleet is en tolkgebruikers ook kunnen zien wanneer de opleiding precies is afgerond. . 

De mogelijkheden om assessments & accreditaties toe te voegen volgen op een later moment. 

 •  Nascholingsverplichting combitolken – NGT uren 

Voor combitolken geldt dat zij, om aan de nascholingsverplichting te voldoen, een minimaal aantal uren in categorie 1 (TTV) en categorie 2 (Attitude) moeten volgen op NGT gebied. Het systeem is hierop aangepast, waardoor voor tolken nu het totaal aantal uren én daarachter het aantal uren op NGT gebied inzichtelijk zijn. 

 • Nascholingsperiode - Automatische mail  

Vanaf heden ontvangen tolken automatisch een mailtje drie maanden voordat de nascholingsperiode afloopt. Hierin staat of is voldaan aan de nascholingsverplichting en een overzicht van de geregistreerde nascholingsuren. Mochten er uren ontbreken, dan heb je nog de tijd om nascholingen te volgen of, als dit niet meer lukt, om uitstel aan te vragen. We vertrouwen erop hiermee eventuele onprettige verrassingen te kunnen voorkomen.  

 • Nieuwsbrief ook voor tolkgebruikers 

Op dit moment wordt de nieuwsbrief van RTGS alleen verstuurd naar tolken en nascholingsaanbieders. Vanaf heden is er ook de mogelijkheid voor anderen om zich via de website aan te melden voor de nieuwsbrief, zodat zij deze automatisch via de mail ontvangen. Dit kunnen bijvoorbeeld tolkgebruikers zijn of andere geïnteresseerden. De komende tijd zal er iedere 30 dagen een pop-up op de website verschijnen, zodat mensen geattendeerd worden op deze site. Het zou kunnen dat je als tolk ook deze pop-up ziet. Dit gebeurt niet als je ingelogd blijft op de site. De pop-up kun je als tolk dus gewoon wegklikken.   

 • Landkaart 

Sinds april is de landkaart in de lucht. Het doel van de landkaart is om voor tolkgebruikers meer inzichtelijk te maken waar tolken (ongeveer) gevestigd zijn. Wil de tolkgebruiker bijvoorbeeld een tolk zoeken voor een opdracht in een bepaalde regio, dan kan hij/zij kijken welke tolken daar woonachtig zijn. Na de vorige nieuwsbrief zijn er wat vragen ontstaan over de privacy van de tolken in deze. Deze hebben we opgepakt en we kunnen daarover het volgende meedelen: 

 • Adresgegevens van de tolken worden NIET gepubliceerd. Alleen de woonplaats die onder het kopje ‘bedrijfsgegevens’ ingevuld is.  

 • Het vlaggetje wordt vervolgens geplaatst op je woonadres, maar is vervolgens vrij eenvoudig te verplaatsen naar een andere straat of wijk. Hierdoor kan een tolkgebruiker wel het gebied zien waarin je woont, maar dus niet het specifiek adres. 

 • Uiteraard kun je er altijd voor kiezen om jezelf niet zichtbaar te maken op de landkaart. Dat is een keuze die een tolk zelf maakt. 
   

 • Filmpje NGT/NmG 

Graag brengen we nogmaals de mogelijkheid om een filmpje in NGT/NmG te uploaden onder de aandacht. In de vorige nieuwsbrief hebben we jullie geïnformeerd over deze mogelijkheid. Met dit filmpje heb je de mogelijkheid om je zelf te profileren en te laten zien wie je bent. De mogelijkheid is ontwikkeld naar aanleiding van de behoefte van tolkgebruikers om bij tolken die zij niet kennen, de stijl van gebaren te kunnen zien om te bepalen of zij dit prettig vinden. Daarnaast biedt het de (schrijf)tolken ook de mogelijkheid om zichzelf voor te stellen en bijvoorbeeld aan te geven wat voor situaties je vaak tolkt of andere waardevolle informatie voor tolkgebruikers te delen. Met de zomervakantie in het vooruitzicht, en wellicht een rustigere periode op komst, misschien een mooi moment om wat tijd vrij te maken een filmpje te maken? Mocht je hulp nodig hebben bij het uploaden van het filmpje dan kunnen we je daar altijd bij helpen! 

Overige ontwikkelingen 

 • Dove tolken NGT 

Het IGT&D van de HU is druk bezig met de laatste uitwerkingen van het assessment voor de Dove Tolken NGT. Dit assessment is een van de voorwaarden voor de voorlopige registratie in het RTGS. Nu het assessment bijna een feit is, zullen alle voorbereidingen voor de voorlopige registratie worden opgepakt en bij een eerstvolgende reglementswijziging worden meegenomen.   

 • Stakeholdersoverleg  

Tijdens de stakeholdersvergadering op 14 juni is er kennis gemaakt met de nieuwe directeur. Daarnaast zijn de stakeholders geïnformeerd over de komende wijzigingen aan het profiel en portfolio, zijn het jaarverslag en de jaarrekening ter kennisname voorgelegd én is er uitgebreid stilgestaan bij de klachtencommissie.  

 • Vergadering Raad van Toezicht 

Tijdens de Raad van Toezicht vergadering op 23 juni zijn de meest recente ontwikkelingen binnen het RTGS besproken en is uitgebreid stil gestaan bij de Wet Bestuur en Toezicht Rechtpersonen (WBTR) en gekeken in hoeverre het RTGS hieraan voldoet en welke aanpassingen er eventueel nog nodig zijn. 
Daarnaast is er afscheid genomen van Benny en is hij bedankt voor zijn inzet in de afgelopen jaren.  

CPE  

In juni is er weer een vergadering georganiseerd met de CPE. Hierin is o.a. gesproken over de notitie persoonlijke reflectie, het volgen van nascholingen op basiscompetentie niveau en een aantal punten uit route 3.0. Naar aanleiding van de input van de CPE, worden zaken verder uitgewerkt. Zodra hierover meer duidelijkheid is, zullen we jullie daarover informeren.  

Van zowel de CPE-leden Wim Poort als Daan Heimans loopt in november 2021 de zittingstermijn af. Daan Heimans heeft er dan één periode op zitten en heeft te kennen gegeven zijn periode te willen verlengen. Dus heel fijn dat we de komende jaren nog gebruik kunnen maken van zijn kennis en expertise. Wim Poort heeft er in november twee termijn op zitten en kan dus niet meer verlengen. We gaan, in overleg met Dovenschap, op zoek naar een opvolger voor hem. 

Nascholingsaanbieders 

 • Maarten Vogelaar coach op C-niveau 

Maarten Vogelaar is gebarentaalvaardig op C-niveau. Dit is gebleken uit een onlangs afgenomen assessment. Wij feliciteren hem van harte met dit resultaat. Maarten staat bij ons ingeschreven als coach en kan dus ook coaching geven op het gebied van taal- en tolkvaardigheden. 

 

 • Nascholingsaanbieders op website RTGS 

Het RTGS heeft aanbieders de mogelijkheid gegeven om zich ook te presenteren op de website van het RTGS. De aanbieders die hier tot op heden gebruik van hebben gemaakt zijn te vinden op  

https://www.stichtingrtgs.nl/nascholing/aanbieders.  

 

Slot    

De volgende nieuwsbrief verschijnt in september/oktober 

We wensen jullie allen een goede zomer! 

  
Markell Gremmen en Alie Larkworthy  

Copyright © 2021 Stichting RTGS, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp