Copy
View this email in your browser
Nieuwsbrief Register Tolken Gebarentaal en Schrijftolken 
8 februari 2021

Vandaag een extra Nieuwsbrief in verband met een aankondiging over het incasso van de registratiegelden 2021 en verder een aantal nieuwswaardigheden, met name de verlenging van de nascholingsperiode i.v.m. Corona-maatregelen, de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht en het vertrek van de directeur RTGS. 

Nieuws vanuit “RTGS-bureau in Bilthoven”  

Kortgeleden is in de vergadering van de Raad van Toezicht na de sollicitatieprocedure besloten de heer Harry Bosma te benoemen als voorzitter van deze Raad. Hij is de opvolger van Eelco Huisman, die na acht jaar ofwel de maximale zittingstermijnen deze Raad zal verlaten. In deze Nieuwsbrief zal hij zich voorstellen. In april a.s. zullen we afscheid van Eelco nemen. 

In verband met de benoeming van Benny Elferink als directeur van het Nederlands Gebarencentrum per 1 april zal hij per 31 mei a.s. het RTGS verlaten. Voor zijn opvolging is kortgeleden de werving van kandidaten gestart. De vacature is reeds geplaatst op onze site.

Vanwege de maatregelen tegen het Corona-virus, die gevolgen hebben voor de nascholingsactiviteiten, is besloten de nascholingsperiode met één jaar te verlengen. Hierover meer informatie verder in deze Nieuwsbrief.  

Op het stakeholdersoverleg RTGS, dat in januari jl. heeft plaatsgevonden, is de discussie over de notitie “Kwaliteitsregister 3.0: elke klant de juiste tolk” afgerond. Op dit overleg ging SES, ondersteund door andere organisaties van tolkgebruikers, er alsnog mee akkoord dat nascholingsactiviteiten ook basiscompententies mogen betreffen. Wel zal het RTGS op aandringen van de organisaties van tolkgebruikers zich meer richten op de kwaliteitsbewaking van tolken. Periodieke (niet verplichte) assessments zouden een bijdrage kunnen leveren aan (zelf-)inzicht in de kwaliteit van tolken. Dit zou toegevoegd kunnen worden aan het portfolio van tolken. Verder zal er ook gekeken worden naar de (juridische) mogelijkheden van het gedwongen uitschrijven van slecht functionerende tolken. Ook heeft de Klachtencommissie voor klachten over een tolk Gebarentaal of schrijftolk een toelichting gegeven over hun positie en overwegingen om een zelfstandige organisatie te vormen.  

Helaas zijn er geen reacties gekomen op de Profielschets Specialisatie commissie, die in de vorige Nieuwsbrief is vermeld. In de komende periode zal het RTGS zelf actief potentiële kandidaten benaderen. Mocht je je toch nog willen aanmelden, kan het nog - graag vóór 12 februari a.s. Over de Specialisatiecommissie is een gesprek geweest met de NSV over de mogelijkheden van de specialisatie voor schrijftolken. Ze zullen hierover nog spreken met hun leden. 

Harry Bosma nieuwe voorzitter Raad van Toezicht  

De Raad van Toezicht is blij te kunnen melden dat Harry Bosma vanaf januari 2021 de nieuwe voorzitter is van de Raad van Toezicht. Hij volgt Eelco Huisman op, die na twee perioden van vier jaar het stokje overdraagt. Het RTGS is Eelco Huisman dankbaar voor de acht jaren loyale, betrokken inzet en de prettige samenwerking. Met zijn voorzitterschap hebben de diverse directeuren het RTGS verder ontwikkeld tot een Register dat zich meer dan tevoren bewust is van de noodzaak ook actief de tolkgebruikers en andere stakeholders te betrekken.  

De Raad heeft, gezien de ruime ervaring van Harry als directeur en bestuurder en zijn ervaring als toezichthouder, alle vertrouwen in een goede samenwerking.  

Harry geeft aan: “Ik kijk enorm uit naar het invullen van deze rol. Het Register is een relatief klein, maar cruciaal orgaan binnen de tolkvoorziening. Het is bij uitstek een plek waar alle belangen in dit mooie veld samenkomen, zowel van tolkgebruikers, geregistreerde tolken als ook van andere stakeholders.”  

De voorzitter van de raad is onafhankelijk, dat wil zeggen niet afkomstig vanuit tolkgebruikers of geregistreerde tolken. Harry Bosma is echter wel bekend met de wereld van doven en slechthorenden, zo was hij onder andere bestuurder bij GGMD voor Doven en Slechthorenden, lid Raad van Toezicht bij Tolknet en voorzitter van de NBTG. Harry werkt momenteel bij Amerpoort in de rol van directeur en is lid van de Raad van Toezicht bij het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK).  

“Het Register heeft de afgelopen jaren met mijn voorganger Eelco Huisman aan het roer van de Raad van Toezicht en met Benny Elferink als directeur een aantal belangrijke stappen voorwaarts gezet. Het is nu aan de Raad van Toezicht deze lijn, zoals verwoord in “Kwaliteitsregister 3.0: elke klant de juiste tolk” voort te zetten. Om te beginnen zoeken we, vanwege de mooie overstap van Benny naar het Gebarencentrum, een nieuwe directeur om met ons als Raad van Toezicht te blijven werken aan een professioneel en ambitieus Register. Een Register waarbij gebruikers uit kunnen gaan van kwaliteit en de geregistreerde tolken zich herkennen in het profiel van het Register.” 

Coronavirus, gevolgen voor de nascholingen en het RTGS   

Hoewel nascholingsactiviteiten steeds meer online worden gehouden, zijn er in het afgelopen jaar toch veel nascholingen geannuleerd, waardoor veel tolken niet snel het minimale aantal nascholingsuren konden volgen. Daarom is -gezien de maatregelen tegen het Coronavirus- besloten om de nascholingsperiode met 1 jaar te verlengen. Ging je periode in op of na 1 januari 2017? Dan duurt deze dus 5 jaar.   

Een paar voorbeelden:   
Ingangsdatum 4 januari 2017 – nieuwe einddatum 3 januari 2022 
Ingangsdatum 3 januari 2021 – nieuwe einddatum 2 januari 2026 

Voor tolken wiens huidige periode al was aangepast, zal een individuele aanpassing plaatsvinden. 

Het systeem zal hierop worden aangepast, en we verzoeken jullie dit zelf ook even goed in de gaten te houden.   

Registratiegeld  

Het registratiegeld is geïndexeerd en zal voor 2021 € 175.-- bedragen.   

Dit bedrag zal automatisch worden geïncasseerd rond 21/22 februari 2021.  De ervaring leert dat niet alle automatische incasso's goed verlopen, daarom het dringende verzoek om vooraf je bankgegevens te controleren en nadien na te kijken of het inderdaad is afgeschreven. Mocht dit onverhoopt niet het geval zijn, dan kun je het overmaken vóór 5 maart 2021.  

Als na die datum het registratiegeld nog niet is betaald, zullen er kosten -in verband met de extra administratieve werkzaamheden- in rekening worden gebracht van € 25.--.   

Voortgang Route naar RTGS 3.0  

Zoals eerder aangegeven, is de discussie over het punt “Nascholing mag ook de basiscompetenties betreffen” in de Route naar RTGS 3.0 afgerond, waarmee de notitie “Kwaliteitsregister RTGS 3.0: elke klant de juiste tolk” vastgesteld is.  
Aan de hand van deze notitie zijn we nog hard bezig met de uitwerkingen:  

 1. Invulling profiel en portfolio voor tolken  

Voor tolkgebruikers is het prettig om te weten dat bepaalde tolken ingezet kunnen worden bij bepaalde situaties.   

Nog vandaag is onze site aangepast met aantal punten voor het profiel:  

 • Beschikbaarheid als tolkmentor: op verzoek van de Hogeschool Utrecht is dit toegevoegd. In je profiel kun je laten zien of je beschikbaar bent voor tolkobservaties en/of stages B. Hierover staat verder in deze Nieuwsbrief meer informatie.  

 • Roepnaam: op verzoek van aantal tolkgebruikers wordt deze naam nu duidelijk in het profiel gezet i.v.m. de vindbaarheid.   

 • Filmpje: nu kunnen tolken zich presenteren via filmpjes van maximaal één minuut. De werkwijze hiervoor is als volgt: 

 • - In je profiel kun je een VideoURL en Datum ingeven (https://www.stichtingrtgs.nl/ik-ben-tolk/mijn-gegevens).  
  - Er is een uitleg pagina over hoe en wat je toevoegt: (https://www.stichtingrtgs.nl/uitleg-video) De link hiervoor staat ook op de 'Mijn gegevens pagina". 
  - De video wordt dan getoond onder de introductie tekst. We zijn benieuwd naar jullie video's!  

Momenteel zijn we nog bezig met de voorbereidingen om aan het portfolio van tolken in de eerste opzet de volgende punten toe te voegen: masteropleiding tolken, toetsing/assessment, bv NFA gebarentaalniveau, accreditaties en overige gevolgde (beroeps-)opleidingen. In de volgende Nieuwsbrief RTGS van april komen we hierop nog terug.
 

 1. Werkgroep feedback   

De tweede bijeenkomst van de gemengde werkgroep van vertegenwoordigende organisaties van tolkgebruikers, tolken en het RTGS zal binnenkort plaatsvinden.  

 1. Inhoudelijke invulling persoonlijke reflectie   

Naast de huidige vormen van intervisiebijeenkomsten en coach-trajecten zal ook gekeken worden of supervisie-trajecten en/of mentoren toegevoegd kunnen worden. Hierover zijn gesprekken gevoerd met een aantal experts. Verder overwegen we ook of hiervoor, net als voor doelgroepen, een vrije ruimte kan komen waarin tolken -op basis van hun persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)- zelf voor persoonlijke reflectie kunnen zorgen, bv intercollegiale reflectie. Momenteel wordt hierover door een externe expert een notitie geschreven, die in het komende voorjaar a.s. verder besproken zal worden.  

 1. Uitwerking ruimere categorieën  

Dit is met de volgende punten al meegenomen in de Reglementswijzigingen per 1 januari 2021:  

 • In plaats van nascholingspunten wordt er gesproken over nascholingsuren. Met andere woorden: elke tolk dient in vier jaar minimaal 60 nascholingsuren te halen. Voor combitolken geldt dat zij 90 uur nascholing dienen te volgen.
 • De nascholingsverplichting in de drie categorieën is minimaal 10 uren per categorie.  

Aangezien het RTGS momenteel samen met de NSV bezig is met het pilotproject “Nascholingen voor Schrijftolken”, is deze verdeling beperkt tot tolken Gebarentaal en het tolk NGT-gedeelte van de combitolken.  

In de vorige Nieuwsbrief is aandacht besteed aan de Reglementswijzigingen voor combitolken op het gebied van te behalen nascholingsuren.  

De regels voor tolken NGT zijn per 1 januari jl. aangepast en in de afgelopen periode is gebleken dat dit niet voor iedereen helder is.  

Daarom volgt hieronder artikel 15.4:   

Per nascholingsperiode dient de tolk Gebarentaal minstens zestig toegekende uren nascholing te hebben gevolgd, waarvan ten minste:   
- 10 nascholingsuren in de categorie Taal -en Tolkvaardigheden   
- 10 nascholingsuren in de categorie Attitude   
- 10 nascholingsuren in de categorie Doelgroepen   
30 uur zelf te besteden in de diverse categorieën.  

  Dit biedt meer ruimte om naar eigen wens nascholingen te volgen.    

 1. Uitwerking ruimere definitie van nascholing  

Er is reeds gestart met de voorbereidingen om uren toe te kennen voor het ontwikkelen van een training of het ontwikkelen van beleid. Dit kan tot een maximum van 10 uur per nascholingsperiode. De kaders van deze trainingen en beleidsterreinen moeten nog worden vastgesteld en worden besproken tijdens het stakeholdersoverleg.  

Opgave tolkmentor in het profiel  

Het IGT&D wil graag in samenwerking met gediplomeerde (ofwel geregistreerde) tolken de studenten een zo optimaal mogelijk beeld geven van het tolkberoep en hen dat in de praktijk laten ontwikkelen en ervaren.  
Hiervoor hebben zij jullie inzet nodig. Om het voor iedereen transparanter te maken, biedt het RTGS de optie om in je profiel aan te vinken of je een student wil begeleiden. Dit werkt als volgt:

Ja, ik wil/wil niet  
Het gaat hierbij om twee opties: tolkobservaties in het begin van de opleiding en stage B als eindstage. Kies de optie(s) waartoe jij bereid bent.  

Optie: Student mag mij observeren 
Studenten moeten tolkobservaties doen en deze analyseren. Doel is om een gevarieerd beeld te krijgen van het vak. Dus kan jij studenten zes keer een andere opdracht laten zien? En ben je bereid om over je vak in gesprek te gaan? Dan ben jij degene waarmee ze graag op pad gaan!  

Optie: Tolkmentor – stage B
Stage B is de laatste stage van de student waarbij ze mee gaan lopen met gediplomeerde tolken in het werkveld. Elke gediplomeerde tolk kan mentor zijn van de studenten, daar zijn geen extra voorwaarden aan verbonden. Een student kan verschillende mentoren hebben om de diversiteit van het werkveld te zien en ervaren. Heb je als tolk bijvoorbeeld maar één keer in de maand of week een geschikte opdracht, dan kan je al mentor worden.  

Kengetallen 
We zijn blij jullie te kunnen melden dat er op 31 december 2020 651 tolken staan ingeschreven.  
De verdeling is als volgt:  

Jaar 

NGT tolken 

Schrijf tolken 

Combi   tolken 

ASL 

Tolk NGT/ASL 

Totaal 

2019 

496 

98 

38 

635 

2020 

506 

102 

41 

651 

 
 

Nascholingsactiviteiten CPE  

De CPE vergadert regelmatig en dit kan leiden tot wijzigingen in de uitvoeringsregels.  

In de praktijk is gebleken dat het goed voorbereiden van lesstof de training zelf naar een hoger niveau kan tillen.  

Daarom is het volgende besloten:  

"Essentiële leeractiviteiten die thuis uitgevoerd worden, kunnen gewaardeerd worden met uren onder de volgende voorwaarden: de trainer specificeert deze activiteit(en) in het programma en borgt dat er een controle is op het uitvoeren van de activiteit(en). “ 

Een voorbeeld van deze essentiële activiteiten is: 

Voorbereidingsuren voor het lezen van literatuur voorafgaand aan een training. In dat geval verifieert de trainer tijdens de training of de stof doorgenomen is.  

Slot    

De volgende nieuwsbrief verschijnt medio april.   
Take care en blijf gezond   

  
Alie Larkworthy en Benny Elferink   

Copyright © 2021 Stichting RTGS, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp