Copy
View this e-mail in your browser
> Voortgang voor enkele focusthema’s van Good Move: 
Good Neighbourhood
Nieuws over lokale mobiliteitscontracten
Actie A2 "Rustigere wijken creëren" staat momenteel in het middelpunt van de belangstelling. Om de problemen in verband met de uitvoering van deze actie op het terrein beter te begrijpen, komen hieronder enkele basisconcepten van het gewestelijke mobiliteitsplan Good Move aan bod.

De bedoeling van de 50 acties van het Gewestelijk mobiliteitsplan is mobiliteitsdiensten en infrastructuur te ontwikkelen die een divers verplaatsingsaanbod mogelijk maken, opdat iedereen naargelang van zijn/haar noden de beste verplaatsingswijze en het beste traject kan kiezen.

Op gewestelijke schaal één verplaatsing op vier vervangen die doorgaans met de auto wordt gemaakt door een andere vervoerswijze kan al op een wezenlijke wijze bijdragen aan de gewestelijke uitdagingen.


Het verbeteren van de openbare ruimte ten behoeve van de bewoners, het vergemakkelijken van het gebruik van openbaar vervoer, lopen en fietsen, en het aanmoedigen van het gebruik van gedeelde voertuigen betekent dat wij moeten nadenken over de beste manier om het gebruik van de openbare ruimte in elke wijk opnieuw in evenwicht te brengen, afhankelijk van de specifieke kenmerken ervan. Dat is de hoofdambitie van deze actie om de wijken verkeersluw te maken.

Om de specifieke studies en overlegmomenten voor elke wijk tot een goed einde te brengen, werd de versterkte samenwerking tussen de gewestelijke en gemeentelijke diensten een echt succes waar men terecht trots op mag zijn. Proficiat voor het werk dat de afgelopen jaren werd verwezenlijkt!

Een aantal factoren hebben inderdaad geleid tot een terugkeer naar de oorspronkelijke situatie in Kuregem. Dat mag echter niet verhullen dat de toepassing deze zomer van de voorgestelde maatregelen in de wijken Colignon - Josafat en in de Vijfhoek nu al vruchten afwerpt. Er wordt voortdurend geëvalueerd en er worden indien nodig aanpassingen aangebracht om zo goed mogelijk in te spelen op de uitdagingen van elke wijk. 

In de wijk Colignon-Josafat blijkt de actie een echt succes. Hier kunnen zowel fietsers als voetgangers en wagens zich nu rustig verplaatsen. De levenskwaliteit wordt er dus beter. En er wordt op dit elan voortgegaan. Tegen begin november zal een derde en laatste fase in werking treden.

Tegelijkertijd zullen er enkele eerste maatregelen worden ingevoerd in de wijk Flagey - Vijvers. Deze maatregelen gaan de werkelijke uitvoering van het gekozen scenario vooraf, dat gepland is voor het voorjaar 2023.

Afspraak dus volgend jaar voor het vervolg, en voor een balans over de eerste verkeersluwe wijken.
 Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft de prijs "Rue de l'Avenir" gewonnen voor de actie Stad 30
 
De prijs "Rue de l'Avenir" (Toekomststraat) werd in 2022 aan het Brussels Hoofstedelijk Gewest uitgereikt voor het Stad 30-beleid

"Rue de l'Avenir" is een Zwitserse vereniging die met haar ereprijs een doeltreffend beleid of een vernieuwende aanpak beloont
. We hopen op dit elan voort te gaan en nog meer prijzen in de wacht te slepen!
 Stad aan de kinderen 
 
In het kader van de Week van de Mobiliteit vond de leuke burgeractie "Stad aan de kinderen” in de straten van Sint-Gillis plaats. Met deze actie konden kinderen van zes basisscholen in de gemeente hun aanwezigheid in de openbare ruimte zichtbaar maken, door hun weg naar school met veelkleurig krijt te markeren en hun traject af te bakenen. Het succes van de actie blijkt uit zowel het aantal deelnemers als het algemene enthousiasme en onderstreept het belang om de stad veiliger en gezonder te maken voor alle kinderen. 

Foto: © Stad aan de kinderen
 
Good Network
 Fietspad op de Tervurenlaan
 
De verbetering van het fietsnet wordt voortgezet. Het fietspad op de Tervurenlaan werd deze week afgewerkt. Meer informatie over de stand van zaken van de uitvoering van het Good Move-plan kan hier worden geraadpleegd.
 
Good Service
Nieuwe regelgeving betreffende taxidiensten
Op 22 oktober wordt een nieuwe regelgeving voor de Brusselse taxi- en limousinesector van kracht. Deze hervorming moet de sector van het bezoldigd personenvervoer onder een gemeenschappelijk statuut verenigen, via identieke exploitatievoorwaarden voor exploitanten en chauffeurs. De wetgever voorziet in drie categorieën van taxidiensten: standplaatstaxi's, straattaxi's en ceremonietaxi's.  De regering zal de tarieven voor elke categorie bepalen.  De hervorming voorziet in een erkenningsmechanisme dat de boekingsbemiddelaars de toestemming verleent hun diensten op het Brusselse grondgebied aan te bieden met de toegestane exploitanten. Alle erkenningen worden toegekend voor zeven jaar. Alle chauffeurs moeten in het bezit zijn van een bekwaamheidsattest om te kunnen werken. Meer informatie zal de komende weken worden verspreid, met name via de website van Brussel Mobiliteit en de nieuwsbrief Taxinews.
 
 Cairgo Bike
 
Dankzij Cairgo Bike kunnen alle openbare of privé organisaties, ongeacht hun activiteitensector of grootte, gratis steun krijgen van urbike om met bakfietsen te beginnen.

Urbike en Brussel Mobiliteit hebben een conversion tool ontwikkeld, bedoeld voor een eerste kennismaking. Door enkele eenvoudige vragen te beantwoorden, ontvangt de onderneming gepersonaliseerde advies.
Als bedrijven verder willen gaan kunnen ze dan contact opnemen met urbike voor ondersteuning op maat: testen van apparatuur, verkeerstraining of meer uitgebreide begeleiding.


Wilt u ondersteuning? Doe de test op de conversion tool of neem contact op met urbike via cairgo@urbike.be
 
Premies Cairgo Bike
Brussel Economie en Werkgelegenheid verleent subsidies aan Brusselse KMO's voor de aankoop van bakfietsen en fietskarren. In augustus had het regionale bestuur al 178 subsidies toegekend.

Voor meer informatie over de voorwaarden waaronder deze subsidies worden toegekend, kunt u terecht op de website van Brussel Economie en Werkgelegenheid.


Getuigenissen
Ontdek de getuigenis van
Karen die de bakfiets ontdekte en de getuigenis van Angélique die uitlegt hoe Vivaqua de bakfiets ging gebruiken dankzij een ondersteuning op maat.
Good Choice
 Gratis P+R's en lagere Cycloparking-tarieven
 
Goed nieuws voor pendelaars en fietsers: in onze P+R's gelden voortaan nieuwe tarieven. Deze tarieven passen binnen het kader van het nieuwe lucht-, klimaat- en energieplan, dat in mei werd goedgekeurd en waarin de regering zich ertoe verbindt de uitvoering van het Good Move-plan te versnellen. Dat is intussen gebeurd met de voortzetting van actie D3 van het gewestelijke mobiliteitsplan

Momenteel zijn er 7 P+R's in Brussel: Ceria/Coovi, Lennik-Erasmus, Stalle, Delta, Herrmann-Debroux, Roodebeek en Kraainem.

Alle praktische informatie staat op de website van
parking.brussels: tarieven, abonnementen, 
adressen, aansluitingen van de MIVB... De aansluitingen met de De Lijn-lijnen staan op de website delijn.be

Foto : © parking.brussels

 
 Brusselse financiële hulp bij de aankoop van een elektrische fiets

Tal van gemeenten bieden hulp om een elektrische fiets aan te kopen.
Deze acties passen ook in het kader van de uitvoering van actie D3 van het gewestelijke mobiliteitsplan
Deze steunbedragen variëren naargelang de gemeente.

Foto: © Le Soir

 
Good Partner
Nieuwe parkeerordonnantie
In Brussel is een nieuwe parkeerordonnantie van kracht. Zij verankert de doelstellingen van Good Move nog meer in de parkeerreglementering, zoals de wens om het parkeren op de weg over te hevelen naar het parkeren buiten de weg om ruimte vrij te maken en zo Brusselaars een betere levenskwaliteit te bieden. 

De ordonnantie legt de beginselen vast alsook een geharmoniseerd gewestelijk kader voor parkeren binnen de gemeenten, en vereenvoudigt het opstellen van gemeentelijke parkeerplannen.

De ordonnantie heeft ook de bedoeling de doeltreffendheid van het parkeeragentschap te verbeteren en ervoor te zorgen dat bepaalde faciliteiten, zoals die voor personen met een handicap, behouden blijven, en dat de nieuwe technologieën voor parkeercontrole naar behoren worden aangepast.  

Later zal de ordonnantie gepaard gaan met een herziening van het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan (GPBP) en met besluiten die de gewestelijke parkeerreglementering nader zullen preciseren. Deze dienen dan op gemeentelijk niveau te worden ontwikkeld. Net als bij deze ordonnantie zullen de gemeenten worden geraadpleegd in het kader van het opstellen van de besluiten.
Nieuwe samenstelling van de GMC & aanpassingen inzake autodelen
 
De regering heeft in september twee nieuwe besluiten uitgevaardigd.
 
De eerste wijziging betreft de samenstelling van de Gewestelijke Mobiliteitscommissie (GMC), die nu 53 leden telt met de toevoeging van equal.brussels en de nationale handelsfederatie UPTR, die de economische belangen van de transport- en logistieksector verdedigt.
 
De tweede betreft de wijziging van het decreet rond autodelen met drie belangrijke aanpassingen die nieuwe exploitanten in staat moeten stellen een erkenning aan te vragen.
  • de herziening van de Ecoscore-drempels voor de nieuwe voertuigen die in gebruik worden genomen, die minder streng zijn.
  • de verlenging van de maximale huurperiode van een voertuig.
  • de opheffing van de beperking van de prijsstelling uitsluitend op basis van de afgelegde afstand en/of de duur van de huur, waardoor andere forfaitaire bedragen kunnen worden toegepast en dus een breder cliënteel kan worden aangetrokken.
Good Knowledge
Nieuw op het Good Move Observatorium
 
Wat hebben de volgende uitspraken met elkaar gemeen?
  • Er zijn 213 deelauto's beschikbaar in Brussel.
  • 245 scholen zijn actief in schoolvervoersplannen.
  • 69 (pre)metrostations in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2022.
Het antwoord is eenvoudig: ze maken deel uit van de nieuwe gegevens die beschikbaar zijn op de pagina's over mobiliteit van de schoolbevolking, gedeelde mobiliteit en openbaar vervoer van het Good Move Observatorium.
Verplaatsingsgewoonten die zijn veranderd
 
De verplaatsingsgewoonten van de Brusselaars zijn veranderd ten opzichte van de periode vóór de pandemie. U heeft uiteraard al vastgesteld dat telewerk veel vaker plaatsvindt en dat werknemers meer flexibel kunnen opspringen met hun werkuren. Tal van cijfers zijn vanaf nu beschikbaar op het Good Move Observatorium.
Gids van de Mobiliteit en de Verkeersveiligheid
 
De 65ste Gids van de Mobiliteit en de Verkeersveiligheid werd eind september gepubliceerd. Deze gids richt zich op de volgende thema's: het autodelen, het project Vélo Solidaire en de start van een nieuwe opleiding over de toegankelijkheid van de openbare ruimte en de regels in verband met de verkeerslichten en het verkeer voor fietsers op busstroken. Het nieuwe nummer kunt u hier raadplegen.
Waar zijn de auto's?
 
Dat is de vraag die het BISA zich in de 53ste Focus stelt.
Deze studie verstrekt gedetailleerde gegevens over het aantal privé- en bedrijfswagens op het Brusselse grondgebied alsook in de nabije rand.
Lees het artikel
hier.
Kent u andere professionele mobiliteitsactoren die geïnteresseerd zijn in de mobiliteits- en verkeersveiligheidsactualiteit van het Brussels Gewest en de evolutie van de Good Move-projecten?
Aarzel niet om hen de Good Move-nieuwsbrief door te sturen.
Zij kunnen zich rechtstreeks abonneren via deze link:


Twitter
Facebook
Website
LinkedIn
YouTube
Instagram
Spotify
Copyright © 2022, Brussel Mobiliteit, All rights reserved.
Our mailing address is:
mobiliteit@gob.brussels
You can update your preferences or unsubscribe from this list.