Copy
BPdelivery is a cloud services broker that facilitates portfolio management, order- and delivery processes and invoice processes within the cloud supply and demand chain.
View this email in your browser
        meets            
 

The road to (maintaining) certification has never been easier

Met BPdelivery worden ISO certificeringen eenvoudiger

Het behalen van een ISO certificering wordt veelal als papieren rompslomp gezien, en al worden de certificeringen al minder "papier-gebaseerd", vele organisaties breken zich nog steeds het hoofd over wat er nu precies nodig is om aan de verschillende normeisen te voldoen. ISO's High Level Structure (HLS) heeft hier al behoorlijke verbetering in gebracht, maar feit is dat het nog steeds lastige trajecten blijven om ze succesvol te doorlopen. Met BPdelivery worden deze trajecten een stuk eenvoudiger.

ISO27001, 9001, 27018, 20000 en NEN7510
Certificeringen die binnen productie, cloud, zorg, service en ICT bedrijven het meest in het oog springen zijn ISO27001 (Informatiebeveiliging), ISO9001 (Kwaliteitsmanagement), ISO27018 (Cloud), ISO20000 (IT-servicemanagement) en NEN7510 (Informatiebeveiliging in de Nederlandse zorgmarkt). Bedrijven die de intentie hebben deze certificeringen te behalen of te onderhouden, zullen gemerkt hebben dat een aantal onderdelen een repetitief karakter hebben. Onderdelen hiervan betreffen Human resource management, asset management, portfolio management, supplier relation ships en access control.

Met BPdelivery geeft uw organisatie al invulling aan een behoorlijk aantal normelementen van genoemde certificeringen. Uw organisatie hoeft zich daar dus niet meer over te buigen omdat de processen van user-, contract-, asset- en facturatiemanagement volledig geregeld zijn via BPdelivery.

Voorbeelden
Veel certificeringen zijn afgeleid van de informatiebeveiligings standaard, ISO27001, Vanzelfsprekend gaan de andere normen daar nog iets verder in met specifieke eisen. Hieronder vindt u slechts een kleine greep uit een aantal normelementen en hoe BPdelivery hierbij aansluit:

ISO27018:
7.3: Termination and change of Employment
(User management is standaard in BPdelivery)
ISO9001:
7.1.1: Resources
8.1.7: releasemanagement products/services
(User- en Product Management is standaard in BPdelivery)
ISO27001:
A.7.3: Termination and change of employment,
A.8: Asset management
A.9.2: User Access management
(User (access)- en Product Management is standaard in BPdelivery)

Wij helpen u verder
Met BPdelivery heeft u bovenstaande normelementen in ieder geval onder controle. Daarnaast zijn er per genoemde normen minimaal 7-10 elementen aan te wijzen waar BPdelivery de norm volgt en invult voor uw organisatie. Bpdelivery kan uw organisatie ook ondersteunen in de begeleiding naar succesvolle ISO certificering. Interesse? Maak een afspraak met ons. www.bpdelivery.com

Over ons
BPdelivery is een organisatie die de orkestratie van ordering, levering en facturatie tussen aanbieders en afnemers faciliteert. Dat doen wij whitelabeled. Momenteel werken wij met partners in Nederland, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland en Slowakije. Heeft u interesse in de mogelijkheden die BPdelivery u kan bieden als klant of partner? Neemt u dan contact op met info@bpdelivery.com
With BPdelivery ISO certifications get easier

Going through an ISO certification is often seen as a lot of paperwork. Though certifications are becoming less "paper-based", a lot of organizations still experience a lot of headaches to identify what they exactly need to meet the different standards demands. ISO's High Level Structure (HLS) changed some of this in a positive way but the fact remains that getting certified is still not "a walk in the park". With BPdelivery the road to certifications become a lot easier.

ISO27001, 9001, 27018, 20000 and NEN7510 
Certification schemes that are common within production environments, cloud, healthcare, service and ICT companies are ISO27001 (Informationsecurity), ISO9001 (Quality management), ISO27018 (Cloud), ISO20000 (IT-servicemanagement) and NEN7510 (Information security in the Dutch healthcare market). Companies that have the intention to go for these certifications or to maintain them, must have noticed that some of these schemes have repetitive elements. Some elements are Human resource management, asset management, portfolio management, supplier relationships and access control.

When using BPdelivery your organization is already set for a significant amount of controls within these certification standards. Your organization does not have to worry about this because the standard processes of user-, contract, asset- and invoice management are fully taken care of.

Examples
A lot of certification standards are derived from the information security standard, ISO27001. Ofcourse the other standards go further in this with more specific requirements. Below you will find a couple of examples from some common standards and how BPdelivery supports these elements:

ISO27018:
7.3: Termination and change of Employment
(This is a standard feature within BPdelivery)
ISO9001:
7.1.1: Resources
8.1.7: releasemanagement products/services
(User- en Product Management is a standard feature within BPdelivery)
ISO27001:
A.7.3: Termination and change of employment,
A.8: Asset management
A.9.2: User Access management
(User (access)- en Product Management is a standard feature within BPdelivery)

We can help 
With BPdelivery you control the above elements in any case. Apart from these specific controls we can identify at least 7 to 10 elements where BPdelivery follows the standards and takes care of this within your organization. BPdelivery can also guide your organization towards successfull ISO certifications. Are you interested? Feel free to contact us. www.bpdelivery.com

About us
BPdelivery is an organization that facilitates the full orchestration behind ordering, delivery and invoicing between supply and demand. We do this whitelabeled. Currently, we are working with partners in the Netherlands, France, Germany, Switzerland and Slovakia. Are you interested in the possibilities BPdelivery can offer you as a customer or partner? please contact us through info@bpdelivery.com
Copyright © 2015 BPdelivery B.V, All rights reserved.

CoC id: 57878935 / VAT id: NL 852775829B01

unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp