Copy

Nieuwsbrief zorg | Wkkgz | Governancecode 2017 | Nieuwe ISO of HKZ norm 2015 al geïmplementeerd? | Terugblik Workshop Interne audits | MTO

Tweet
Share
Forward


In deze nieuwsbrief

 • Wet Kwaliteit, Klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
 • Vernieuwde zorgbrede governancecode 2017
 • Heeft u de nieuwe ISO of HKZ normen 2015 al geïmplementeerd?
 • Terugblik Workshop Interne audits
 • Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)

Wet Kwaliteit, Klachten en geschillen zorg
 
De overheid heeft wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt en wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Deze wet is op 1 januari 2016 ingegaan. Deze wet geldt voor bijna iedere instelling of onderneming werkzaam in de zorg.

Als zorgaanbieder moet u daarom een aantal zaken regelen. De belangrijkste verplichtingen zijn:

 • Systeem voor veilig melden van incidenten
 • Controleren functioneren zorgverlener voor indiensttreding
 • Meldplicht bij Inspectie voor de Gezondheidszorg
 • Extra informatieplicht
 • Klachtenfunctionaris
 • Geschilleninstantie
 • Overeenkomsten
Klik hier voor meer informatie over de wet en een uitgebreid overzicht van wat u moet regelen.
 

 

Vernieuwde zorgbrede governancecode 2017
 
De code vervangt de Zorgbrede Governancecode van 2010. Het belangrijkste doel van de nieuwe code is verheldering te geven over wat verplicht is en wat niet. Daardoor worden de principes transparant, eenvoudig implementeerbaar en toetsbaar.

Wat betekent de herijkte Zorgbrede Governancecode voor uw zorginstelling?
Waar de huidige code uitgaat van een generiek ‘pas toe of leg uit-beginsel’, kent de nieuwe code een onderverdeling in regels die mogen (pas toe of leg uit) en regels die moeten (pas toe) worden toegepast. Het pas toe of leg uit-beginsel houdt in dat zorginstellingen de regel moeten toepassen, tenzij het afwijken van de regel gemotiveerd kan worden.

In de nieuwe code wordt voorgeschreven welke regels verplicht moeten worden toegepast. In totaal bestaat de code uit 8 principes waarvan 4 maatschappelijke principes en 4 governance principes. Elk van de principes is nader uitgewerkt in de vorm van een pas toe-regel, een pas toe of leg uit-regel of een richtinggevend advies. De code bevat ruim 40 verplichte regels. Zo moet bijvoorbeeld worden opgenomen dat de raad van bestuur collectief eindverantwoordelijk is voor en bevoegd tot het besturen van de zorgorganisatie en voor de algemene gang van zaken.

Download de beoogde Zorgbrede Governancecode 2017
 

Heeft u de nieuwe ISO of HKZ normen 2015 al geïmplementeerd?

Organisaties die ISO of HKZ gecertificeerd zijn, dienen vóór medio september 2018 getoetst te zijn tegen de nieuwe norm.

Inmiddels hebben wij met diverse organisaties de overgang gemaakt  De volgende onderwerpen zijn hierbij relevant:

 • Leiderschap
 • Externe en interne context
 • Eisen van stakeholders en geldende wet- en regelgeving
 • Risicomanagement
 • Acties om kansen en risico’s op te pakken
 • Beheer van gedocumenteerde informatie
 • Kennismanagement
 • Beheersing en monitoring prestaties van leveranciers

Plan de overgang tijdig, zodat deze kan plaatsvinden tijdens de reguliere externe audit of bij hercertificering. 
 
Wilt u ook een voorstel op maat? U kunt hiervoor terecht bij uw adviseur.
Ook kunt u zich melden via onze website of telefonisch via telefoonnummer 0161-745 007.

Terugblik Workshop Interne audits

Op 29 september jl. heeft de workshop “Meer halen uit interne audits – risicogericht en waarderend auditten” plaatsgevonden. Wij kijken terug op een leerzame en inspirerende middag.

Alle deelnemers en de heer Bennie Toebes van TÜV Nederland bedankt voor jullie bijdrage.

 

Medewerkerstevredenheidsonderzoek 

Meer inzicht krijgen in de tevredenheid van uw medewerkers?

Kleemans kan een onafhankelijk medewerkerstevredenheidsonderzoek uitvoeren binnen uw organisatie.
Via een digitale vragenlijst wordt de tevredenheid van de medewerkers gemeten. De vragenlijst bestaat uit een set standaard vragen die in de loop van de jaren is ontwikkeld. Deze kunnen in overleg aangevuld worden met organisatiespecifieke vragen. 

Neem contact op met onze adviseur Ingrid van Rijckevorsel (T. 0161-745007) voor meer informatie. Op de drempel van het Nieuwe jaar 
danken wij u voor het in ons
gestelde vertrouwen
en de goede samenwerking.
Wij wensen u Prettige Kerstdagen
en een Gelukkig Nieuwjaar.

Volg ons via:

Website
Twitter
LinkedIn
Email
Copyright © 2016 Kleemans organisatieadvies, All rights reserved.

Ons contactadres is:
Kleemans organisatieadvies
Bolbergseweg 12 a
4854 NG Bavel, Nederland
Tel: 0161 745 007
Mail: info@kleemans.nl

unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp