Copy

Nieuwsbrief Kunsten en Cultureel Erfgoed

KUNSTEN

 • Coachingstraject voorzitters en beoordelaars
 • Draaiboek beoordeling
 • Afdeling Kunsten gaat digitaal
 • Engelse versie KIOSK
 • Uitstel indiendatum actieplan 2016
 • Middelen internationaal en creatieopdrachten muziek
 • Onderscheid multidisciplinaire en transdisciplinaire werking
 • Goed bestuur voor kunstenorganisaties

CULTUREEL ERFGOED

 • Onderzoeksopdracht cultureel-erfgoeddepots
 • Groot onderhoud 2015
 • Wijziging Cultureel-erfgoeddecreet
 • Oproep subsidies voor competentieontwikkeling
 • Vlaamse oproep Memory of the World
 • Heroriëntatie Europeana Vlaanderen Overlegplatform
 • Begeleide wandeling Kasteel van Gaasbeek
 • VIAA: De Beeldcapsule

INDIENDATA

 • Eerstkomende indiendata binnen het Cultureel-erfgoeddecreet, het Kunstendecreet en de reglementen
KUNSTEN
Coachingstraject voorzitters en beoordelaars

Om de voorzitters en beoordelaars voor te bereiden op hun advieswerk in het kader van het nieuwe Kunstendecreet, organiseerde de afdeling Kunsten in samenwerking met het Kunstenpunt twee coachingsdagen in De Studio in Antwerpen.

Met respectievelijk 173 en 205 inschrijvingen zijn beide dagen, waarvan de eerste plaatsvond op 25 juni en de tweede op 8 september, druk bijgewoond. Telkens werd ingegaan op de vernieuwingen als gevolg van het nieuwe decreet aan de hand van een aantal presentaties en workshops.

Op 8 september hield Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz ook een toespraak om zijn visie op de beoordeling uiteen te zetten.
Bekijk de speech en lees de presentaties

Draaiboek beoordeling

Minister Gatz heeft het draaiboek beoordeling, dat door de adviescommissie Kunsten werd ontwikkeld, goedgekeurd.

Hoofddoel van dit document is een maximale garantie op een gelijke behandeling van aanvragen binnen het Kunstendecreet, en dat op een zo transparant mogelijke wijze. Het biedt informatie, een gemeenschappelijk scenario en gedeelde principes waarop alle betrokken actoren kunnen terugvallen. De afspraken zijn gebaseerd op bepalingen in het Kunstendecreet en het uitvoeringsbesluit, evenals op de Strategische Visienota Kunsten. Ze werden door de administratie en de adviescommissie samen pragmatisch uitgewerkt om de beginselen van behoorlijk bestuur (motiveringsplicht, gelijkheidsbeginsel, rechtszekerheidsbeginsel, zorgvuldigheidsbeginsel, redelijkheid en fair play) zoveel mogelijk te bevorderen.

Voortaan zal voor elke aanvraag zowel in het zakelijke als het artistieke advies een conclusie worden gegeven, die varieert tussen zeer goed, goed, voldoende, nipt onvoldoende en volstrekt onvoldoende. Deze conclusie is geen rekenkundig eindoordeel gebaseerd op gewogen scores op elk criterium maar een oordeel dat gebaseerd is op overleg en waarbij naar een consensus wordt gestreefd. De afstemming van het zakelijk en het artistiek advies, waarbij prioriteit wordt gegeven aan het artistiek advies, zal leiden tot een indeling van de beoordeelde aanvragen in 25 verschillende categorieën.

Aanvullend bij de beoordeling per criterium maar nog steeds op basis van de decretale criteria zal een advies een aanvraag ook nader beschrijven aan de hand van door de minister geselecteerde aandachtspunten uit de visienota:
•    een correcte vergoeding van de kunstenaars
•    samenwerking en krachtenbundeling
•    spreiding van activiteiten
•    ondernemerschap en bereidheid om risico te nemen
•    aandacht voor maatschappelijke ontwikkelingen: digitalisering, diversiteit, verstedelijking, globalisering, budgettaire context.

Met de goedkeuring van het draaiboek en de selectie van de aandachtspunten door de minister kan de beoordeling van de eerste projectaanvragen die op 15 september werden ingediend en de beoordeling van de ondersteuning voor werkingssubsidies – uiterste indiendatum 1 oktober - van start gaan.

Lees het draaiboek

Afdeling Kunsten gaat digitaal

De afdeling Kunsten ontwikkelde in de loop van 2015 samen met de dienst IT een digitaal platform zodat aanvragers hun dossiers digitaal kunnen indienen én opvolgen: KIOSK.

Dit platform wordt het voornaamste communicatiekanaal tussen aanvragers en administratie en wordt gebruikt om aanvragen te doen maar ook onder meer om werkingsverslagen in te dienen en beslissingen mee te delen. Zowel voor de aanvragers als voor de administratie is dit een grote sprong voorwaarts. Het betekent immers dat organisaties en kunstenaars geen papieren versies – vaak in veelvoud - van dossiers meer moeten bezorgen aan de administratie, wat kostenbesparend is én een pak vriendelijker voor het milieu. Doordat het platform bovendien gekoppeld is aan andere toepassingen, kan de administratie de dossiers op een meer efficiënte en tijdbesparende manier verwerken.

Uiterlijk 15 september 2015 konden organisaties en kunstenaars voor het eerst een digitale aanvraag voor ondersteuning indienen via KIOSK. In totaal kwamen er 346 aanvragen voor beurzen en projectsubsidies binnen:
 • 87 aanvragen voor een kortlopende beurs
 • 25 voor een meerjarige 
 • 65 aanvragen voor een projectsubsidie kunstenaars
 • 169 aanvragen voor een projectsubsidie organisaties.

Lees meer

Engelse versie KIOSK

Vorige week ging de Engelse versie van KIOSK online. Deze kan gekozen worden via de taalkeuzeknop EN links bovenaan het scherm.

Buitenlandse organisaties die op 15 september een aanvraag wilden indienen maar dit niet tijdig konden doen omdat de Engelstalige versie nog niet beschikbaar was, krijgen voor deze indienronde uitzonderlijk de kans om hun aanvraag tot 1 oktober 2015 in te dienen.

Vanaf de volgende projectenronde, concreet 15 januari 2016, loopt de uiterste indiendatum voor aanvragers uit Vlaanderen en uit het buitenland gelijk.

KIOSK

Uitstel indiendatum actieplan 2016

Omdat de organisaties die op meerjarige basis ondersteund worden bezig zijn met de opmaak van hun aanvraag, die uiterlijk 1 oktober ingediend moet worden, is beslist de indiendatum voor het actieplan 2016 uitzonderlijk uit te stellen. Concreet is de indiendatum verschoven van 31 oktober naar 30 november 2015.
Lees meer

Middelen internationaal en creatieopdrachten muziek

Minister Gatz besliste om bij de toekenning van de middelen voor creatieopdrachten muziek en voor internationale initiatieven die plaatsvinden in 2015, de volgorde van de indiening van de dossiers te respecteren.

De beperkte middelen die op dit moment nog beschikbaar zijn, volstaan niet om alle nu reeds ingediende aanvragen te kunnen ondersteunen. Er kunnen bijgevolg geen nieuwe aanvragen meer worden ingediend voor 2015. 

Zijn definitieve beslissing omtrent de reeds ingediende aanvraagdossiers zal de minister nemen en bekend maken zodra hij beschikt over alle adviezen.

Lees meer

Onderscheid multidisciplinaire en transdisciplinaire werking

Organisaties die een werkingssubsidie aanvragen, kunnen in KIOSK de optie transdisciplinair aanvinken. Het is belangrijk daarbij voor ogen te houden dat een transdisciplinaire werking anders wordt geïnterpreteerd dan een multidisciplinaire.

Organisaties die activiteiten organiseren binnen twee of meerdere disciplines, hebben een multidisciplinaire werking. In dat geval vinkt u in KIOSK de verschillende toepasselijke disciplines aan.

Enkel wanneer bij de activiteiten van een organisatie de disciplines zodanig verweven zijn dat ze nog maar moeilijk van elkaar kunnen onderscheiden worden en er nieuwe vormen van creëren, vertonen, enzovoort, ontstaan, is de werking niet meer multidisciplinair. In dat geval wordt ze als transdisciplinair beschouwd en selecteert u deze optie in KIOSK.

Lees meer

Goed bestuur voor kunstenorganisaties

Op 31 augustus 2015 bracht de Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC) advies uit over de principes van goed bestuur i.h.k.v. het Kunstendecreet. Door de verankering van deze principes in een besluit zullen organisaties die een werkingssubsidie ontvangen vanaf 2017 een aantal voorwaarden moeten naleven op het vlak van goed bestuur.

Het besluit is op 17 juli principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering, en zal na het advies van de Raad van State opnieuw aan de Vlaamse Regering worden voorgelegd voor definitieve goedkeuring.

Lees het advies van de SARC
CULTUREEL ERFGOED
Onderzoeksopdracht cultureel-erfgoeddepots
 
Voor de depotproblematiek gaf de Vlaamse overheid een onderzoeksopdracht aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB). De opdracht betrof een analyse van en bouwstenen voor de uitwerking van een programma van eisen voor cultureel-erfgoeddepots in Vlaanderen. Het ae-LAB van VUB voerde de opdracht uit tussen januari en juni 2015. In de publicatie "Analyse van en bouwstenen voor de uitwerking van een programma van eisen voor cultureel-erfgoeddepots in Vlaanderen" vindt u de resultaten van het onderzoek.
Lees meer

Groot onderhoud 2015

Op 27 oktober 2015 gaat in Het Pand in Gent het Groot Onderhoud door. Dit jaar staat de dag in het teken van… de toekomst. Meer precies het toekomstige cultureel-erfgoedbeleid voor Vlaanderen en Brussel. We blikken vooruit, maar kijken ook achterom, naar de lessen die we trekken uit het verleden. Want op 27 oktober is het precies tien jaar geleden dat de Kaderconventie van Faro boven de doopvont gehouden werd. Enkele kritische geesten en opiniemakers delen hun visie en ideeën. U kan uw licht laten schijnen over mogelijke scenario’s voor het cultureel-erfgoedbeleid van morgen én van de komende decennia. 

Aan het eind van de dag reikt minister Gatz de Cultuurprijs voor Cultureel Erfgoed uit.

Programma en inschrijving

Wijziging Cultureel-erfgoeddecreet

Na het advies van de Raad van State, wijzigt de Vlaamse Regering definitief het Cultureel-erfgoeddecreet van 6 juli 2012. Het gaat om technische aanpassingen met een beperkte beleidsmatige impact.

De aanpassingen aan het decreet gebeuren om een aantal lopende beleidsperiodes te verlengen met een of twee jaar. Dit maakt het mogelijk om op termijn de cultureel-erfgoedorganisaties tegelijk te beoordelen in een gezamenlijke subsidieronde in 2018.

Daarnaast wordt ook de subsidieperiode voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) aangepast, zodat de VGC haar meerjarenplanning 2016-2020 kan indienen als aanvraag voor een cultureel-erfgoedconvenant. 

Lees meer

Oproep subsidies voor competentieontwikkeling

Als vaste medewerker van een museum of van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek krijgt u de mogelijkheid om in het buitenland werk- en leerervaringen op te doen of duurzame contacten op te bouwen. Het gaat om een (in)formeel leertraject of netwerkmoment op maat gericht op competentieontwikkeling, en met het oog op kennisdeling binnen en buiten de eigen instelling.

Een deel van de kosten op het vlak van transport en verblijf kan worden gesubsidieerd.

Lees meer

Vlaamse oproep Memory of the World

Het UNESCO Memory of the World (MoW) programma werd in het leven geroepen om het behoud en de toegankelijkheid van dit documentair erfgoed te stimuleren. Tevens wil het mensen bewust maken van de waarde van dit erfgoed voor de hedendaagse samenleving en die van de toekomst. Binnenkort volgt er een oproep voor kandidaturen voor het Memory of the World Register.

Om hierop vanuit België/Vlaanderen in te spelen, is er een  voorbereidende procedure uitgewerkt. Momenteel loopt er een oproep voor kandidaat-dossiers. De deadline voor het kenbaar maken van interesse voor een kandidatuur, en dit door het inzenden van het eerste ontwerp, is 30 oktober 2015.

Lees meer

Heroriëntatie Europeana Vlaanderen Overlegplatform

Het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media werkt momenteel aan een heroriëntatie van het Europeana Vlaanderen Overlegplatform en zal in de loop van oktober een hernieuwde missie en werkwijze publiceren. Deze heroriëntatie kadert in de Europeana taskforce Connecting networks for information sharing and collaboration waarin het overlegplatform als case uit Vlaanderen samen met andere internationale samenwerkingsmodellen geanalyseerd wordt met als doel om aanbevelingen te publiceren over het vormgeven en mobiliseren van lokale netwerken om met digitale culturele uitdagingen om te gaan.
Lees meer

Begeleide wandeling Kasteel van Gaasbeek

Voortaan kan je de begeleide wandeling De follies in het park van Gaasbeek reserveren. Een enthousiaste gids neemt je mee op een unieke wandeling langs het Barokpaviljoen, de triomfboog, de kapel, de schuur en het achthoekige paviljoen.

Praktische informatie
 • deze rondleiding duurt minstens anderhalf uur en kost € 65, max. 15 personen per groep
 • reserveren is telkens vereist: T. + 32 (0)2 531 01 30 of bezoek.gaasbeek@vlaanderen.be.
Copyright foto: Jo Exelmans

Lees meer

VIAA: De Beeldcapsule

Met De Beeldcapsule wil het Vlaams Instituut voor Archivering (VIAA) samen met 27 media- en erfgoedorganisaties de unieke verzameling aan audiovisueel archiefmateriaal in Vlaanderen onder de aandacht brengen en de noodzaak aankaarten om zorg te dragen voor dit waardevolle erfgoed. 

VIAA werd in 2012 opgericht door de Vlaamse Regering om een geïntegreerde aanpak voor het digitaal bewaren en ontsluiten van cultureel erfgoed in Vlaanderen mogelijk te maken.

Lees meer
Deel deze nieuwsbrief:
> Lees meer


Wenst u deze nieuwsbrief niet meer te ontvangen? Schrijf u uit.