Copy
GGD Haaglanden
 
Toezicht op de Kinderopvang juni 2015
Informatiebrief juni 2015 

GGD Haaglanden Toezicht op de Kinderopvang

Onderwerpen in deze informatiebrief

 • Afdeling Toezicht Kinderopvang
 • Wat schrijft u in uw zienswijze
 • Veilig en Fris
 • Wennen in een nieuwe groep
 • Tevredenheid enquête 2015
 • Documenten op locatie
 • Wijzigingen in de Wko

Afdeling Toezicht Kinderopvang

Het is alweer ruim een jaar geleden dat de voormalige GGD Den Haag en GGD Zuid-Holland West samen zijn gegaan en voortaan GGD Haaglanden heten.

De regio Haaglanden bestaat uit de gemeenten Den Haag, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Delft, Midden Delfland, Rijswijk, Westland, Wassenaar en Leidschendam-Voorburg. Op dit moment bestaat onze afdeling uit zo’n 20 inspecteurs, ondersteund door het secretariaat.

Minimaal 1 keer per jaar worden alle locaties voor dagopvang, BSO, peuterspeelzalen en gastouderbureaus bezocht en geïnspecteerd. De gastouders worden bezocht op basis van een steekproef. 

Bijna alle bezoeken vinden onaangekondigd plaats, zodat de inspecteur zich een goed beeld kan vormen van de dagelijkse praktijk.

We streven er naar om grotere organisaties zo veel mogelijk door dezelfde inspecteurs te laten bezoeken. Per jaar maken we hiervoor een interne verdeling. Sowieso vinden we het belangrijk om zo objectief en professioneel mogelijk ons werk te doen, vandaar dat een locatie meestal niet vaker dan 3 jaar achter elkaar door dezelfde inspecteur wordt bezocht.

Een enkele keer wordt een inspectie uitgevoerd door 2 inspecteurs. Soms is dit vooral een praktische keuze, bijvoorbeeld in verband met de grootte van de locatie. Ook gaan toezichthouders samen op pad in het kader van een inwerktraject of om van elkaar te leren (intervisie).

Inspecteurs kunnen zich altijd legitimeren! U mag hier altijd naar vragen!

Leuk om te weten:
 

 • Er zijn op dit moment in de regio Haaglanden zo’n 444 kinderdagverblijven, 409 BSO’s, 178 peuterspeelzalen, 40 gastouderbureau’s en bijna 1300 gastouders.
 • Per maand worden er ruim 160 inspectierapporten naar de verschillende gemeentes verzonden.

Wat schrijft u in uw zienswijze

Uw zienswijze wordt in zijn geheel opgenomen in het definitieve inspectierapport en zal dus uiteindelijk ook te lezen zijn door uw –toekomstige- klanten.

In deze zienswijze kunt u bijvoorbeeld:
 • een toelichting geven op de context waar binnen de overtreding plaats vond, en waarom u het er wellicht niet mee eens bent;
 • nadruk leggen op een positief onderdeel van het rapport;
 • uitleggen wat u doet/gaat doen om een geconstateerde overtreding te verhelpen.

De toezichthouder zal niet meer inhoudelijk reageren op uw zienswijze, maar deze alleen overnemen in het inspectierapport. Ook als u nieuwe documenten meestuurt, wordt het oordeel in het rapport niet meer aangepast. Het rapport beschrijft immers de situatie zoals die was ten tijde van het inspectiebezoek.

De zienswijze op het rapport en de meegestuurde documenten worden wél meegenomen in het handhavingsproces. In het geval van een boete of last onder dwangsom krijgt u overigens nogmaals de gelegenheid om een zienswijze in te dienen. Deze laatste zienswijze heeft dan echter geen betrekking meer op het rapport, maar op het handhavingsproces.

Veilig en Fris

Twijfelt u of de luchtkwaliteit in uw kindercentrum voldoet of wilt u weten of uw locatie al voldoet aan de nieuwe eisen van 2017? Op verzoek van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) heeft de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK) de digitale brochure ‘Veilig en fris’ gemaakt. In deze brochure worden de meest voorkomende ventilatiesystemen in de kinderopvang beschreven en er worden eenvoudige oplossingen aangedragen ter verbetering van het binnenmilieu.

Wennen aan een nieuwe groep

Momenteel is er een flinke discussie ontstaan over het wel of niet meetellen van wenkinderen voor de beroepskracht-kindratio (BKR). Een rechtbank in Oost-Brabant heeft recent een uitspraak gedaan waaruit blijkt dat wenkinderen op beide groepen (dus de eigen groep én de groep waar het kind gaat wennen) meegeteld moeten worden. 

De Brancheorganisatie Kinderopvang gaat deze uitspraak onderzoeken. Zij zeggen namelijk dat het volgens het convenant niet nodig zou zijn om een wenkind dubbel mee te tellen.

Voorlopig is deze situatie nog niet opgelost, en dus houden  we onze huidige werkwijze nog steeds aan:

Wenkinderen moeten altijd mee gerekend worden bij de BKR, dus ook als een kind maar kort gaat wennen! Een kind dat gaat wennen moet te allen tijde weer terug kunnen naar zijn eigen groep, zonder dat de BKR overschreden wordt.

Tevredenheid enquête

In 2015 sturen we bij het verzenden van een definitief inspectierapport een link mee waar u 5 korte vragen kunt beantwoorden over het inspectieproces en hoe u de inspectie ervaren hebt. Met de uitkomsten hiervan zullen wij zo nodig aan de slag gaan om onze dienstverlening verder te verbeteren.

In de afgelopen periode hebben we ruim 50 reacties gehad, waarvoor hartelijk bedankt! We scoren op dit moment gemiddeld het cijfer 8 op de vraag hoe u over het algemeen het inspectie-onderzoek ervaren heeft. Hier zijn we erg trots op!

Documenten op locatie

In de Regeling Wet kinderopvang (Wko) en kwaliteitseisen peuterspeelzalen is vastgelegd dat documenten zoals diploma’s, Verklaring omtrent Gedrag (VOG), risico-inventarisatie en het pedagogisch plan op de kinderopvanglocatie aanwezig dienen te zijn. Dit kan zowel in papieren vorm als digitaal.

Wellicht een handige tip voor bijvoorbeeld invalkrachten: met een smartphone is het tegenwoordig makkelijk om een foto te maken van een VOG en diploma. Deze foto kan dan aan de inspecteur getoond worden als hierom gevraagd wordt.

Wijzigingen in de Wko

Per 1 juli aanstaande wijzigen er weer enkele punten op het gebied van het vier-ogenprincipe en het pedagogisch plan. Houdt u dus de komende tijd goed de informatie die u via uw brancheorganisatie krijgt bij!

Meer informatie

Meer informatie over het toezicht op de kinderopvang, en deze informatiebrief, kunt u ook vinden op onze website: www.ggdhaaglanden.nl. Hier vindt u ook onze contactgegevens. Mocht u vragen hebben, horen we dat graag van u.

Op de website van GGD GHOR Kennisnet kunt u meer informatie vinden over bijvoorbeeld het document ‘Observatie Pedagogische Praktijk’ en de factsheet van het risico-profiel.