Copy
GGD Haaglanden filler.png
filler.png
 
filler.png Informatiebrief
Februari 2020
lijn2.png
Toezicht op de Kinderopvang (TOKIN)

Samen met de gemeenten bewaken wij de kwaliteit van kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders. Wij zijn toezichthouder en controleren of een locatie voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen.

Via deze periodieke informatiebrief informeren we u graag over een aantal actuele onderwerpen.
schaduw_boven.png

In deze informatiebrief

Contact met gastouders voorafgaand aan inspectieonderzoek gastouderbureau

In 2020 zullen toezichthouders een aantal gastouders telefonisch gaan benaderen. Dit doen ze om informatie te krijgen ter voorbereiding op het inspectiebezoek bij het gastouderbureau. Met name de gastouders zelf ervaren de begeleiding en ondersteuning door het gastouderbureau in het praktijk.

Adviesrecht oudercommissie en ouders

Een oudercommissie (OC) biedt de ouders de mogelijkheid op medezeggenschap over de kwaliteit van de kinderopvang. Een houder dient zich voldoende in te spannen om een OC te formeren. Er is een aantal wettelijk vastgestelde onderwerpen waar de OC adviesrecht over heeft, zoals prijswijziging, pedagogisch beleid en voedingsaangelegenheden.

In een kindercentrum waar 50 of minder verschillende kinderen per week worden opgevangen, en nog geen oudercommissie is ingesteld, moet de houder aantoonbaar inspanning leveren om een oudercommissie in te stellen. Daarnaast moeten de ouders op een andere wijze actief betrokken worden bij onderwerpen waarvoor adviesrecht geldt.
 
Ouders moeten in ieder geval altijd worden geïnformeerd over:
 • Het pedagogisch beleid (inclusief de tijden waarop mogelijk wordt afgeweken van de BKR)
 • Het aantal beroepskrachten op een groep kinderen (beroepskracht-kind-ratio)
 • De groepsgrootte
 • De opleidingseisen van beroepskrachten
 • Inzet van beroepskrachten die in opleiding zijn
 • Het beleid over veiligheid/gezondheid, inclusief het vierogen-principe
 • Het veiligheids- en gezondheidsbeleid
 • Inspectierapporten
 • Klachtenregeling
 • Het beleid over het gebruik van de voertaal als dat geen Nederlands is
Een toezichthouder kan tijdens een inspectiebezoek vragen om (digitale) documenten waaruit blijkt dat de ouders over deze onderwerpen geïnformeerd worden.

Samenvoegen locaties

Op de momenten dat de kinderen van een locatie op een andere locatie worden opgevangen, bijvoorbeeld op rustige dagen of tijdens schoolvakanties, dan moet u er aan denken dit goed vast te leggen in de plaatsingsovereenkomsten met de ouders. U hoeft wat betreft het clusteren niet voor elke locatie een geheel nieuw contract met ouders af te sluiten. Dit kan ook in een bestaand contract geregeld worden (mits ondertekend door de ouders).

Opvangen op een andere locatie mag niet in situaties waarbij ad hoc of kort van tevoren wordt besloten de kinderen op een andere locatie van de houder op te vangen, dan de locatie die in het contract is genoemd.
 
Daarnaast is het van belang de werkwijze goed te beschrijven in het pedagogisch beleidsplan, ook in de situatie dat kinderen alleen tijdens activiteiten op een andere locatie worden opgevangen.

Opvang op de eigen locatie maar op een andere groep

Naast het bieden van opvang op een andere locatie wordt in praktijk geregeld een hele groep bij een andere groep opgevangen. Als één of enkele kinderen of een hele groep bij een andere groep worden opgevangen is het ook noodzakelijk ouders vooraf schriftelijk toestemming te laten geven. Ieder kind mag in maximaal 2 stamgroepen worden opgevangen.

Wie moeten zich inschrijven in Personen Register Kinderopvang bij gastouderopvang?

Tijdens de inspectiebezoeken bij gastouders blijkt soms dat gastouders niet goed weten wie zich in moeten schrijven in het PRK. Op deze website staat dit duidelijk uitgelegd. Wilt u, als houder van een gastouderbureau, deze informatie nogmaals onder de aandacht van de bij u aangesloten gastouders brengen? Kijk voor meer informatie op www.veranderingenkinderopvang.nl.

Plaatsen van een link naar de inspectierapporten op de website

Inspectierapporten in het LRK zijn momenteel niet altijd te openen via de link op de website van de kinderopvangorganisaties. Dit heeft te maken met de invoering van de vernieuwde in-één-oogopslag op 2 januari jl. Hierdoor is de structuur binnen het publieksportaal LRK aangepast. De URL’s van specifieke voorzieningen zijn gewijzigd en daarom zijn de verwijzingen naar URL’s in de linkjes vaak niet meer correct. De link naar het LRK zal door u zelf aangepast moeten worden. 

3F taaleis voorschoolse educatie-locaties

Pedagogisch medewerkers die in een ve-groep (willen) werken, moeten aantoonbaar het taalniveau 3F voor mondelinge taalvaardigheid en lezen beheersen.

De beheersing van taalniveau 3F kan bijvoorbeeld worden aangetoond door middel van een hbo-diploma, een wo-diploma of een diploma van een associate degree-opleiding.
 • een havo- of vwo-diploma mét op de bijbehorende cijferlijst een voldoende resultaat (5,5 of hoger) voor het vak Nederlands. Hierbij maakt het niet uit wanneer het diploma is behaald.
 • Voor medewerkers met een diploma op mbo-4 niveau is het generieke examenonderdeel Nederlandse taal op niveau 3F onderdeel van de opleiding en geldt dat: beheersing op de onderdelen mondelinge taalvaardigheid en lezen moet worden aangetoond met een voldoende (5,5 of hoger) voor het centraal examen Nederlandse taal, een voldoende voor de afzonderlijke onderdelen spreken en gesprekken voeren op het instellingsexamen Nederlandse taal, of een voldoende voor een gecombineerd resultaat voor deze twee onderdelen op het instellingsexamen Nederlandse taal, of een voldoende voor het gehele instellingsexamen Nederlandse taal.
 • Voor medewerkers met een diploma op mbo-3 niveau is het generieke examenonderdeel Nederlandse taal op niveau 2F onderdeel van de opleiding. Ook met dit diploma kan beheersing van taalniveau 3F op de onderdelen mondelinge taalvaardigheid en lezen worden aangetoond.
 • De volledige opsomming is in de factsheet te vinden.

Klanttevredenheidsonderzoek 2019

Eind 2019 hebben wij een klanttevredenheidsonderzoek gestuurd naar alle organisaties in onze regio. De respons is echter helaas te laag (minder dan 1%) om conclusies te kunnen trekken en te kunnen verbeteren. Mogelijk is het onderzoek over het hoofd gezien of vergeten door te sturen naar de locaties. Vandaar dat we dit jaar graag nogmaals het onderzoek willen uitzetten waarbij we de locaties direct zullen benaderen.

Hiervoor hebben wij de e-mailadressen van alle locaties nodig. Helaas is deze informatie niet uit het LRK te genereren dus zullen we u binnenkort per e-mail verzoeken de e-mailadressen van uw locaties aan ons door te geven.

We willen u alvast bedanken voor uw medewerking.

Meer informatie

Mocht u op zoek zijn naar informatie bekijkt u dan ook eens onze website: www.ggdhaaglanden.nl/tokin en onze Facebookpagina. Op beide platformen worden geregeld berichten geplaatst.
schaduw_onder.png
slogan.png