Copy
Nieuwsbrief nr. 16
View this email in your browser

December 2017

 

Geachte relatie,

We kijken terug op een bijzonder mooi jaar. Niet alleen behaalden we als een van de weinige juridische onderzoeksgroepen in Nederland het hoogst mogelijke resultaat voor de wetenschappelijke kwaliteit van ons onderzoek in de afgelopen jaren ('excellent'), maar ook hebben we maatschappelijk relevant onderzoek verricht. UCERF-ers sleepten diverse prijzen in de wacht (zie verderop in deze nieuwsbrief). Daarnaast organiseerden we verschillende conferenties, waaronder het jaarlijkse UCERF-symposium, en ook een internationale conferentie over de Brussels IIbis-verordening en public workshops in het kader van het Empowering European Families project. Rechtsvergelijkend onderzoek naar de regeling voor vermiste personen is deze week gepubliceerd (zie ook onderaan). Het onderzoek naar de evaluatie van de kinderbeschermingswetgeving is nog in volle gang, waarbij we samenwerken met het Verwey Jonker Instituut. De evaluatie van de transgenderwet wordt volgend jaar gepubliceerd. We namen de key note speech op de wereldconferentie van de International Society of Family Law voor onze rekening en gaven lezingen bij het Europese parlement en de ERA over Europese ontwikkelingen op het terrein van gendergelijkheid en non-discriminatie. Binnen Dynamics of Youth, een belangrijk strategisch thema binnen de Universiteit Utrecht, doen we onderzoek naar Belonging van kinderen na scheiding en naar de factoren die van invloed zijn op de mogelijkheden die jongeren hebben om hun kansen te benutten. Ook participeren we in verschillende andere UU-brede strategische thema’s en projecten, zoals in Institutions for Open Societies, de Hub Building a Gender Inclusive Society en de Hub Future of Work. Twee nieuwe promovenda kwamen onze gelederen versterken.
Goed om te noemen is dat op 26 januari 2018 de promotie van Evelien Wijk-Verhagen over redelijkheid en billijkheid in het personen- en familierecht plaats vindt in het Academiegebouw. 
  
Kortom, het was een inspirerend jaar met mooie resultaten. 
Een belangrijke verandering staat voor de deur in 2018. Het departement Rechtsgeleerdheid zal per 8 januari verhuizen van de binnenstad naar Rijnsweerd.
Ons nieuwe bezoekadres vanaf 8 januari 2018 is: Newtonlaan 201, 4e verdieping, 3584 BH Utrecht. Ons nieuwe postadres is Newtonlaan 231, 3584 BH Utrecht. Wij hopen u snel te kunnen verwelkomen in ons nieuwe kantoor.
 
We wensen u een inspirerend 2018!
  

Met vriendelijke groet,

prof. dr. Wendy Schrama

 
 

UCERF symposium

Op donderdag 22 maart 2018 zal het twaalfde UCERF-symposium plaatsvinden. Wij nodigen u allen van harte uit om aanwezig te zijn bij dit symposium over actuele ontwikkelingen in het familierecht.

Het programma ziet er als volgt uit:

13.00 Ontvangst
13.30 Welkom door prof. dr. Wendy Schrama

13.40 Prof. dr. Freek Schols - Het nieuwe huwelijksvermogensrecht: kan men gerust trouwen zonder huwelijkse voorwaarden?

14.00 Mr. dr. Evelien van Wijk-Verhagen - Redelijkheid en billijkheid in het familierecht
14.20 Mr. Friso Kleefmann - KEI, procesrecht personen- en familierecht

15.30 Prof. dr. Charlotte Declerck - De rechterlijke herziening van verblijfsregelingen van kinderen naar Belgisch recht
15.50 Dr. Irma Hein - Wilsbekwaamheid bij kinderen
16.10 Mr. Sandra Verburgt - Internationaal familierecht

De middag wordt afgesloten met een receptie.

Aanmelden kan vanaf januari via www.uu.nl/ucerf. Voor meer informatie, kunt u mailen naar secretariaat.privaatrecht@uu.nl

FJR prijs voor Soraya Bou-Sfia

Op de FJR-studiemiddag d.d. 30 november jongstleden is de FJR-prijs voor het beste artikel van een jonge onderzoeker op het gebied van het familie- en jeugdrecht uitgereikt aan Soraya Bou-Sfia, voor haar eerste publicatie 'Het verbreken van de afstammingsband: (n)immer een weegschaal nodig?' (FJR 2017/44). In het artikel staat de vraag centraal of rechters bij het beoordelen van verzoeken tot het verbreken van de afstammingsband de belangen en rechten van een kind ((zouden) moeten) betrekken, waaronder het recht op behoud van identiteit ex artikel 8 IVRK. Uit het onderzoek blijkt dat zowel een duidelijke visie van de wetgever als een duidelijke opvatting in de rechtspraak en de rechtswetenschap ontbreekt, reden waarom zij oproept om na te denken over de te volgen uitgangspunten in deze afstammingsrechtelijke kwesties. De jury was lovend over het artikel, dat omschreven werd als 'het resultaat van mooi gedegen en origineel onderzoek'.

Jaap Doek Kinderrechtenscriptieprijs voor Charlotte Mol

Op 14 december 2017 heeft Charlotte Mol de Jaap Doek Kinderrechtenscriptieprijs gewonnen voor haar scriptie 'The Child's Right to Representation of Article 12 UNCRC in Family Law Proceedings: A comparison and evaluation of the legal frameworks in Australia, France, the Netherlands and South Africa'. De prijs wordt uitgereikt voor de beste masterscriptie op het terrein van kinderrechten. In haar scriptie heeft Charlotte onderzocht in hoeverre het kind recht heeft op juridische vertegenwoordiging in het familierecht op grond van artikel 12 van het VN-Kinderrechtenverdrag. De jury prees Charlotte's scriptie omdat die heel goed in elkaar zit qua methode en uitwerking en  wetenschappelijk en maatschappelijk zeer relevant is. Meer informatie over de prijs en de scriptie vindt u hier.

Femke de Kievit, Jaap Doek en Charlotte Mol bij de uitreiking van de Jaap Doek kinderrechtenscriptieprijs.

Nominaties UCERFers

Verschillende UCERFers zijn genomineerd voor een aantal prijzen. Zo was Yasemin Yildiz ook genomineerd voor de FJR-prijs. Daarnaast was de afstudeerscriptie van Femke de Kievit genomineerd voor de Molengraaff-scriptie prijs voor de beste privaatrechtelijke scriptie en voor de Jaap Doek kinderrechtenscriptieprijs 2017.

WODC onderzoek vermissing

In opdracht van het WODC hebben Wendy Schrama, Christina Jeppesen de Boer en Merel Jonker, in samenwerking met (Legal Research Master-)studenten, rechtsvergelijkend onderzoek gedaan naar 'de regeling en rechtsgevolgen van vermissing in rechtsvergelijkend perspectief'. De onderzoeksvraag die centraal stond, was: Welke beleids- en wettelijke maatregelen bestaan er voor (achterblijvers van) vermiste personen in Nederland, België, Denemarken, Duitsland en Engeland & Wales en kunnen deze maatregelen een oplossing bieden voor de gesignaleerde knelpunten (van achterblijvers) in Nederland? Zijn er eventueel andere mogelijkheden om deze knelpunten op te lossen? Afgelopen maandag is het onderzoek gepubliceerd op de website van het WODC en het zal binnenkort verstuurd worden naar de Tweede Kamer.

Arbeid en zorg

Het thema arbeid en zorg stond prominent op de agenda van het seminar Current Reflections on EU Gender Equality Law (Europäische Rechtsakademie) in Trier. Aanleiding is het richtlijnvoorstel dat de Europese Commissie in het kader van de Europese Sociale Pijler in april van dit jaar heeft gepubliceerd (COM (2017) 253 final). Susanne Burri heeft tijdens dit ERA seminar een lezing gehouden over de Historical evolution and assessment of EU work-life balance policies voor universiteitsmedewerkers uit verschillende landen. Voor meer informatie zie hier.

Legal seminar in Brussel

Eén van de taken van het Europees netwerk van juridische deskundigen in gendergelijkheid en non-discriminatie is het jaarlijks organiseren van het zogenaamde legal seminar. Op uitnodiging van de Europese Commissie komen vertegenwoordigers van EU lidstaten, equality bodies en de juridische deskundigen van het netwerk bij elkaar. De keynote speech werd dit jaar verzorgd door Olivier de Schutter - professor aan de Katholieke Universiteit Leuven - en had de wisselwerking tussen economie en non-discriminatie als centraal thema. Deelnemers konden aan zes verschillende workshops deelnemen, met o.a. recente jurisprudentie van het Hof van Justitie en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens over gendergelijkheid en non-discriminatie; de vertegenwoordiging van vrouwen in Raden van besturen; kledingvoorschriften op het werk en religieuze symbolen en arbeid en zorg. Informatie over de verschillende presentaties is te vinden op de website van het netwerk. Alexandra Timmer en Susanne Burri zijn de coördinatoren van de gender stream van dit netwerk.

Bijeenkomst van het Europees netwerk van juridische deskundigen in gendergelijkheid en non-discriminatie van de Europese Commissie

De jaarlijkse bijeenkomst van alle experts van het Europees netwerk van juridische deskundigen in gendergelijkheid en non-discriminatie heeft op 30 november jl. plaatsgevonden in Brussel. Nationale deskundigen uit 35 landen (uit de 28 lidstaten van de Europese Unie, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, Turkije, Macedonië, Servië en Montenegro), senior deskundigen, coördinatoren (o.a. Alexandra Timmer en Susanne Burri) en ondersteuners van dit netwerk hebben zowel organisatorische als inhoudelijke onderwerpen besproken met elkaar en met vertegenwoordigers van het Directoraat-Generaal Justitie en Consumentenzaken van de Europese Commissie. Twee thema's stonden specifiek op de agenda: gendergelijkheid in de zogenaamde platform economie en transgenders. Zie hier voor meer informatie over dit netwerk.

Empowering European Families

Begin december 2017 presenteerde het Empowering European Families team onder leiding van Christiane Wendehorst en Wendy Schrama de resultaten van dit grote project in Trier bij de ERA. In een tweedaagse conferentie werden de verschillende internationale contracten voor paren in Europa gepresenteerd. Er zijn toolboxen ontwikkeld voor juridische professionals, waaronder het notariaat, om internationale cliënten die overwegen huwelijkse/partnerschapsvoorwaarden op te stellen of een samenlevingscontract aan te gaan, van goed advies te voorzien. De praktijk is op dit punt weerbarstig, niet alleen omdat het Europese ipr op zichzelf al moeilijk te overzien kan zijn voor de verschillende lidstaten, maar ook omdat er binnen het familierecht zelf uiteenlopende nationale regels gelden voor het huwelijksvermogensrecht, alimentatie en pensioen. De toolboxen bevatten compacte informatie, aangevuld met landenrapporten en vergelijkende tabellen voor de lidstaten. Deze zullen in 2018 gepubliceerd worden. De resultaten zijn door de praktijk positief ontvangen. Zie verder de website van het team.
Share
Tweet
Share
Forward

Copyright © 2017 UCERF, All rights reserved.

Our mailing address is:
info@ucerf.nl 

unsubscribe from this list    update subscription preferences 

 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
UCERF · Janskerkhof 12 · Utrecht, 3512 BL · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp