Copy
Fiscale Radar #3
View this email in your browser

In deze uitgave

Blijf op de hoogte

LinkedIn
Twitter
Website

Jaarcongres LVLB 


Beste collega,
 
Staat 9 oktober as al in je agenda gereserveerd voor het congres van de LVLB?
 
Graag willen we je attenderen op het jaarlijkse congres tevens Algemene Ledenvergadering van de Landelijke Vereniging Lokale Belastingen op donderdag 9 oktober as, van 09.30 – 16.00 uur.

Thema van het congres dit jaar is ‘Een leven lang (af)leren’. In onze vereniging is nu veel expertise aanwezig dat niet of nog onvoldoende met elkaar wordt gedeeld. Tijdens het congres willen we samen de deelnemers met én van elkaar leren. Dit kan in workshops rondom actuele (maatschappelijke) ontwikkelingen maar ook tijdens de netwerkmomenten. Ons doel is dat de deelnemers met hun opgedane kennis de volgende dag aan de slag kunnen gaan op de werkvloer.
Het programma is nog in wording. Op de website van de vereniging maar ook via de social media LinkedIn en Twitter houden we je hierover op de hoogte. En begin september ontvang je de uitnodiging met de mogelijkheid om je aan te melden voor het congres, de algemene ledenvergadering en de workshops
 
We kijken er naar uit om je te ontmoeten op 9 oktober a.s.

Namens het bestuur van de Landelijke Vereniging Lokale Belastingen,
Claudia Toet, wnd. Voorzitter,

Even voorstellen

Ik ben Theo Monfils, 51 jaar en ik woon met mijn vrouw en 11 jarige zoon in Wijk bij Duurstede. In mijn vrije tijd houd ik graag bezig met onder andere sporten, lezen, geschiedenis en social media. 
Sinds april 2011 ben ik teamleider Belastingen in de gemeente Stichtse Vecht. Deze fusiegemeente is per 1 januari 2011 ontstaan uit de vroegere gemeenten Maarssen, Breukelen en Loenen. In de afgelopen jaren is het team erin geslaagd ondanks de fusieperikelen goede resultaten op het gebied van de WOZ, heffen en innen te bereiken. Daarnaast is de dienstverlening aan de burger een voortdurend aandachtspunt, Ook hierin hebben we binnen Stichtse Vecht al veel bereikt. Iets waar wij trots op zijn en blijven. Voor april 2011 ben ik ondermeer in verschillende managementfuncties werkzaam geweest bij het UWV, een waterschap en een belastingkantoor van waterschappen. Vooral in deze laatste werkkring heb ik ervaren dat samenwerken op belastinggebied tussen lokale overheden lonend kan zijn op veel terreinen. Hierbij spelen zaken als een efficiëntere inzet van middelen, het meervoudig gebruik van gegevens en het gezamenlijk inrichten van werkprocessen een grote rol. In mijn optiek kan en zal de Landelijke vereniging lokale belastingen veel kunnen betekenen voor de gemeenten en samenwerkingsverbanden om een goede uitvoering van het belastingproces in al haar facetten mogelijk te maken. In mijn functie als bestuurslid wil ik graag hier een steentje aan bijdragen door inzet van mijn kennis en ervaring op dat gebied. Ik vind het ook belangrijk dat zoveel mogelijk van onze leden bij het werk van de Lvlb betrokken zijn en worden, iets wat in toenemende mate al wel gebeurt, maar zeker ook meer mag worden. Het gebruik van social media daarbij is volgens mij onontbeerlijk. 

De Lvlb kan ook zeker een ontmoetingsplek zijn om ervaringen met elkaar uit te wisselen. Ik hoop dat veel leden daar de komende tijd gebruik van zullen maken, uiteraard om te beginnen op het congres op 9 oktober aanstaande. We zien elkaar dan zeker! 
De Commissie Rijksbelastingen heeft 12 mei een internetconsultatie over de komende Vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen ingediend (de consultatie is hier na te lezen). Daarna werd het stil vanuit het Ministerie van Financiën.
 
Op Prinsjesdag zal duidelijk worden hoe het uiteindelijke wetsvoorstel er uit zal zien. Naar aanleiding daarvan zullen belastingadvieskantoren gemeenten gaan bestoken met voorlichtingen. Een mogelijk interessante voorlichting voor bedrijfsfiscalisten wordt op 30 september gehouden aan de universiteit van Nijenrode. Organisatie: Deloitte. Een van de gastsprekers (of mogelijk twee) komen uit de Commissie Rijksbelastingen LVLB.
Ook is de commissie bezig met geluiden vanuit het Ministerie van Financiën dat met Prinsjesdag in het Belastingplan 2015 nieuwe regels voor de omzetbelasting (btw) bij sportbeoefening komen te staan. Het ministerie wil dit van belast naar vrijgesteld brengen daar de opbrengsten lager zijn dan de kosten. Het gevolg is dat gemeenten veel minder btw terugkrijgen. De commissie heeft onder haar leden een inventarisatie gemaakt. De cijfers zijn nu bekend bij de VNG en VSG (Vereniging Sport en Gemeenten). Beide organisaties hebben een brief naar de politiek gestuurd.
Hoge Raad geeft duidelijkheid over de woondelenvrijstelling ex artikel 220e Gemeentewet
In de arresten van 15 november 2013 (ECLI: NL:HR:2013:1125 en ECLI:NL:HR:2013:1126, zaaknummers 11/05565 en 11/05566) heeft de Hoge Raad richtlijnen over de woondelenvrijsteling in de OZB geformuleerd. Hiermee heeft de Hoge Raad duidelijkheid over de toepassing van de woondelenvrijstelling gegeven waar lang op is gewacht. De commissie Heffingen geeft hier een toelichting op. U kunt de toelichting hier lezen. 
Paul Ingenhou namens de Commissie Heffingen van de Landelijke Vereniging van Lokale Belastingen


Door Arri Hartog v
oorzitter commissie Kennis en Kunde

Kennis + Kunde = vakbekwaamheid

Sinds kort mag ik voorzitter zijn van de commissie Kennis en Kunde. Eén van de eerste mijlpalen was het mede-organiseren van de zeer leerzame studiemiddag ‘WOZ-btw-Vpb’. Een initiatief van Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden (GBD). In coproductie samengesteld en georganiseerd met het ESBL en de LVLB. Een mooi voorbeeld waartoe een bundeling van kennis en kunde van drie geheel verschillende organisaties kan leiden.
 
Na deze zomervakantie ga ik in nauwe samenwerking met college-commissieleden zichtbaar aan de slag. Voor leden en bestuur. Ter voorbereiding daarop heb ik mij de afgelopen maanden eerst intensief verdiept in de materie van kennis en kunde. Ook in hoe het ‘opleidingenveld’ is samengesteld. Maar eerst heb ik mij de vraag gesteld wat de begrippen kennis en kunde inhouden. Ik heb dat eenvoudig gehouden door mij te beperken tot wat Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse Taal daarover schrijft. ‘Kennis is het geheel van wat iemand weet. Kunde is kennis in een vak, een bekwaamheid.’ Als een brug geslagen wordt tussen kennis en kunde dan leidt dat dus tot vakbekwaamheid, tot vakmanschap (m/v).
 
Over bruggen slaan. ‘Bruggen slaan’ is de titel/het motto van het regeerakkoord van VVD-PvdA van 29 oktober 2012. Wat zou daarin opgenomen zijn over kennis, kunde, vakbekwaamheid en vakmanschap? Al in de inleiding krijg ik daar antwoord op. Op pagina 2 van het akkoord staat namelijk de volgende belangwekkende passage opgenomen:
 
Een sterke economie heeft baat bij een hoge kwaliteit van dienstverlening door de overheid. Dat kan alleen als we vakmanschap meer ruimte en waardering geven. Mensen in de voorste linie van het onderwijs, in de zorg en bij de politie moeten trots kunnen zijn op hun werk en zich gesteund weten door hun leidinggevenden. Vertrouwen, ruimte en voldoende tijd zijn daarbij belangrijke randvoorwaarden. Niet toegeven aan de reflex om op elk incident te reageren met nieuwe regelgeving. Bewezen vakmanschap belonen met minder verantwoording en controle. Het loongebouw moet zo in elkaar zitten dat echte vakmensen voor promotie niet hoeven te vluchten in managementfuncties.
 
Ik neem eenvoudigheidshalve aan dat het kabinet bedoelt dat alle medewerkers bij de overheid trots moeten kunnen zijn op hun werk. Zich gesteund weten door hun leidinggevenden en dat het vakmanschap meer ruimte en waardering gegeven wordt.
 
Het is een uitdaging deze betekenisvolle woorden te vertalen naar concrete activiteiten binnen onze LVLB. Ook op het gebied van kennis en kunde. Daarbij beseffend dat de instroom van jonge medewerkers door de bezuinigingen nagenoeg tot stilstand is gekomen. En ook dat door verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd mensen langer blijven werken. Verdergaande digitalisering, ontwikkelingen op het gebied van open data, duurzaamheid en de roep om een hoge kwaliteit van dienstverlening door de overheid zijn eveneens ontwikkelingen met een grote impact op ons vakgebied. Met onlosmakelijk een grote invloed op de wijze waarop de scholingsactiviteiten zijn ingericht en welke mogelijkheden daartoe geboden worden.
 
Met dit hele scala aan ontwikkelingen in gedachte gaan we binnen de commissie na de zomervakantie aan de slag. Op eigentijdse wijze concretiseren en delen wat leden van ons mogen verwachten. Passend bij de talenten die elk mens heeft, op welke leeftijd dan ook. Kennis en kunde als fundament voor vakbekwaamheid en vakmanschap binnen een vakgebied waarin wij best wel trots mogen uitstralen.

Commissie Benchlearning

Verslag workshop 'Van elkaar leren in een vertrouwde omgeving'


De workshop was een groot succes. Collega's uit het vakgebied zijn op 4 juni met elkaar in discussie gegaan over het thema kwijtschelding. De aanwezige kennis onder de deelnemers was groot over dit onderwerp. Zodoende werd de kennis over en weer gedeeld met collega's en kwam men tot nieuwe inzichten. De deelnemers waren zeer tevreden over de workshop kwijtschelding. Voor een uitgebreid verslag kunt u deze link en deze link volgen.
 
We willen graag alle deelnemers bedanken voor hun enthousiasme en inzet. Zonder jullie inbreng was dit niet mogelijk geweest. We hopen jullie en andere leden weer te mogen begroeten op het congres of op een nieuwe workshop binnen het kader van benchlearning.


Commissieleden en auditoren gezocht!
De commissie is op zoek naar nieuwe leden en auditoren. Als commissielid denk je o.a. mee over het inzetten van de benchmark als benchlearningtool en andere manieren om benchlearning te versterken tussen de leden. Daarnaast is de commissie ook op zoek naar auditoren. Als auditor word je ingezet om gegevens te valideren en benchlearning tussen belastingorganisaties te bevorderen. Als auditor krijg je een training van 2 dagen voor je aan de audit(s) begint. Je geeft als auditor zelf aan hoeveel audits je wilt afnemen (met een minimum van één). De commissie komt zo'n 4 - 6 keer per jaar bijeen. Heb je interesse? Meld je dan aan bij de secretaris Niels van Dulmen: nvdulmen@hotmail.com

Namens de commissie Benchlearning,
Jan Vonk, bestuurder LVLB en voorzitter commissie Benchlearning

Wist u dat?
Kostendelersnorm in de bijstand per 01-01-2015

 

Vanaf 1 januari 2015 geldt de kostendelersnorm in de bijstand. De uitkering voor een bijstandsgerechtigde die met 1 of meer anderen samenwoont, gaat dan naar 50%. Zij kunnen namelijk de kosten voor levensonderhoud delen. Het maakt niet uit met hoeveel personen iemand samenwoont.

Lees meer

Volg ook de 'bedrijfspagina' van de LVLB met uw LinkedIn profiel. Onze thuishaven op LinkedIn. Blijf zo ook op de hoogte van nieuwtjes, groepsdiscussies en informatie over o.a. het congres. Klik op de button hierboven.
Bedrijfspagina LVLB LinkedIn

      

 

                

  

      

       

        

          

 
Share
Tweet
Forward
+1
Share
Copyright © 2014 Landelijke Vereniging Lokale Belastingen, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp