Copy
Fakulteta za organizacijske študije, Novi trg 5, 8000 Novo mesto
     Razvijamo vašo ustvarjalnost.
E-novice (september 2017)                                                                   
Letnik: 9      Številka: 5

Potovanje FOŠ od kakovosti proti odličnosti


 
Razmišljanje in delovanje FOŠ na poti od kakovosti proti odličnosti temelji na treh izhodiščih. Na definiciji organizacije kot ciljno usmerjenih razmerjih med ljudmi, principu PDCA ter internalizaciji vodstvene filozofije, temelječe na gradnikih univerzalne odličnosti.
Prepričani smo, da potovanje od kakovosti proti odličnosti FOŠ sovpada z nenehnim preseganjem  postavljenih ciljev in sočasnem razvoju ustvarjalnih potencialov zaposlenih, ki se udejanjajo v organizacijskih razmerjih – torej v procesih. Govor o kakovosti je govor o ljudeh in potovanje proti organizacijski odličnosti sloni na osebni odličnosti posameznikov. Ko odličnost postaja verodostojna vrednota organizacijske kulture in le ta prehaja iz »jaz kulture« v »mi kulturo«, potem ne izostane niti poslovna odličnost in z njo uspešnost.

Demingov krog PDCA (Plan-Do-Check-Act) razumemo kot »zlati« princip, kjer planiranju pripisujemo ključno veljavo. Kakovost oziroma odličnost planiranja sloni na odličnosti razmišljanja, govorjenja, obnašanja in delovanja. Tu gre za dokazovanje verodostojnosti. Na FOŠ pri planiranju odločilno pomembnost pripisujemo Strateškemu načrtu in Poslovniku sistema vodenja. Strateški načrt smo oblikovali že pred samo ustanovitvijo FOŠ, tako kot tudi Poslovnik sistema vodenja. V njima imamo definirano procesno shemo in strateške cilje kar nam služi za uspešno in učinkovito vodenje FOŠ – torej organizacije kot ciljno usmerjenih razmerij med ljudmi. Ravno procesi so tisti, preko katerih udejanjamo definicijo organizacije in s tem tudi korak Do iz PDCA kroga kot tudi koraka Check in Act. Ključna je torej kakovost dela v celotnem ciklu PDCA. Kakovost se »pridela«. Potovanje od kakovosti proti odličnosti temelji na nenehnem izboljševanju procesov.
 
Zelo pozorno negujemo našo vodstveno filozofijo. Zavedamo se, da je to »humus« naše fakultete. Že vse od ustanovitve dalje smo se pri vodenju trudili čim bolj verodostojno udejanjati sodobno organizacijsko paradigmo, ki sloni na gradnikih modela odličnosti EFQM. Sedaj, ko stopamo v deseto leto delovanja FOŠ, pa želimo našo vodstveno filozofijo usmerjati preko petih gradnikov otoške rastoče strategije univerzalne odličnosti in mojstrstva. Tako prisegamo na vzgojo, izobraževanje in vseživljenjsko učenje, sproščanje človekovih ustvarjalnih potencialov, družbeno odgovorno sonaravno delovanje, usmerjenost v samopreseganje in dosežke ter etičnost razmišljanja in delovanja.
 
Ob vsem tem naj še poudarim, da se na FOŠ zavedamo razlike med vodenjem sistema kakovosti in kakovostjo sistema vodenja. Na FOŠ nismo nikoli razvijali posebnega sistema vodenja kakovosti – razvijali smo kakovost sistema vodenja. Na FOŠ tudi nismo nikoli imeli posebne politike kakovosti – imamo enotno poslovno politiko. Na FOŠ ne opredeljujemo posebnih ciljev kakovosti – opredeljene imamo cilje sisteme vodenja. Modelov, standardov in modelov kakovosti oziroma odličnosti ne vpeljujemo ločeno - uporabljamo jih za nenehno izboljševanje našega sistema vodenja in jih upoštevamo kot miselni okvir za organizacijsko učenje, spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti.
 
Spoštovani naši sodelavci, člani akademskega zbora, študentje in ostali deležniki. Radosti me dejstvo, da zaposleni na FOŠ in člani akademskega zbora v to potovanje od kakovosti proti odličnosti vlagamo vse svoje ustvarjalne potenciale. Ko bomo v to prepričali tudi naše študente in jih preko projektnega pristopa tudi pritegnili k temu potovanju, potem bomo lahko tudi spoznali, da verodostojno udejanjamo naše akademsko poslanstvo kot tudi poslanstvo FOŠ:
 
Razvijamo ustvarjalne potenciale posameznikov in organizacijske znanosti ter prispevamo k nenehnemu izboljševanju kakovosti življenja.
 
prof. dr. Boris Bukovec, dekan

Prvi doktorski zagovor tujega študenta

V sredo, 30. avgusta 2017 je na FOŠ potekal prvi zagovor doktorske disertacije tujega študenta. Sameer Mohammed Majed Dandan je kot prvi doktorski študent iz tujine, in sicer Jordanije, uspešno obranil svojo doktorsko disertacijo z naslovom »Stakeholder Satisfaction with Competencies Transfer in the Framework of Educational Policy Elements«. Doktorska disertacija je nastala pod mentorstvom doc. dr. Daniela Klimovskega, ki prihaja iz Comenius University, Slovaška in izr. prof. Dr. (Združene države Amerike) Annmarie Gorenc Zoran.

Celoten zagovor doktorske disertacije je bil mednarodno obarvan, saj smo na zagovoru gostili tudi častnega konzula Jordanije, g. Samirja Amarina, ki je po zagovoru izrazil veselje in zadovoljstvo nad uspešno obranjeno doktorsko disertacijo ter pozdravil možnost izobraževanja tujih študentov na naši fakulteti.

Visoki obisk tako predstavlja priložnost za vzpostavitev uspešnega mednarodnega akademskega sodelovanja Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu tudi z Jordanijo, s čimer fakulteta krepi svoje mednarodno delovanje.

Jean Monnet Chair -
dr. Uroš Pinterič


Jean Monnet Chairje prestižna nazivna akademska pozicija, katero od leta 1989 prejemajo izbrani (s strani Evropske unije) specialisti s celega sveta za svoje raziskovalno delo na področju različnih vidikov razvoja Evropske unije. Od leta 1989 je bilo v svetovnem merilu podeljenih približno 1700 tovrstnih projektov, od tega v Sloveniji približno 20. Letos se je tej izbrani skupini pridružil tudi naš sodelavec prof. dr. Uroš Pinterič, ki ob tej priložnosti vabi k študiju dva doktorska in tri magistrske študente, ki želijo pod njegovim mentorstvom v naslednjih letih izpopolniti znanje na področju nadaljnega razvoja Evropske unije.
  Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
Erasmus+: Higher Education - Knowledge Alliances, Bologna Support, Jean Monnet
Zagovora doktorskih disertacij v juliju

V juliju smo imeli dva uspešna zagovora doktorskih diseratcij.
17. julija je svojo doktorsko nalogo zagovarjala Beti Godnič. Nalogo z naslovom "
Prilagajanje logističnih storitev po vstopu novih članic v Evropsko unijo in Šengensko območje" je izdelala pod mentorstvom prof. ddr. Janeza Usenika.
Naslednji dan, 18. julija je svojo nalogo z naslovom "Gradniki konsistentnosti menedžmenta kakovosti in njihov vpliv na rezultate organizacije" uspešno ubranil Vinko Bogataj. Izdelal jo je pod mentorstvom izr. prof. dr. Gordane Žurga ter  zasl. prof. dr. Adolfa Šostarja.

 
Obema čestitamo in želimo obilo raziskovalnih uspehov še naprej.

Zagovori zaključnih del

7. julija je Simona Vene zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom "Interno komuniciranje in uspešno reševanje konfliktov", ki jo je izdelala v sodelovanju z mentorico mag. Iris Fink Grubačević.
V četrtek, 21. septembra smo imeli zagovore treh kandidatov. Najprej je Miloš Škorc zagovarjal diplomsko nalogo z naslovom "Stres gasilca v času intervencije", ki jo je izdelal pod mentorstvom mag. Iris Fink Grubačević. Sledil je zagovor magistrske naloge Monike Avbar, z naslovom "Čuječnost kot orodje za ohranjanje ravnovesja med delom, družino in študijem ter pomoč", pod mentorstvom izr. prof. dr. Annmarie Gorenc Zoran. Za zaključek dneva pa je Suzana Gorenc zagovarjala diplomsko nalogo, ki jo je pripravila pod mentorstvom zasl. prof. ddr. Marije Ovsenik z naslovom "Vpliv zadovoljstva na kakovost delovnega življenja".
Vsem iskreno čestitamo in želimo veliko uspehov.

Uspešno prestali recertifikacijsko presojo sistema vodenja

V torek, 19. 9. 2017, smo na Fakulteti za organizacijske študije v Novem mestu uspešno prestali recertifikacijsko presojo po standardu sistema vodenja kakovosti ISO 9001 in standardu sistema vodenja varovanja informacij ISO/IEC 27001. Trije presojevalci certifikacijske hiše Bureau Veritas pri presoji našega sistema vodenja niso ugotovili neskladnosti in tako priporočili ohranitev certifikatov za naslednja tri leta.

FOŠ je sistem vodenja kakovosti v poslovni proces vpeljala najprej s certifikatom ISO 9001 v letu 2011, v letu 2014 pa ga nadgradila z integrirano presojo po ISO/IEC 27001, s čimer smo postali prva fakulteta v Sloveniji z omenjenima certifikatoma. Posebej smo ponosni na dejstvo, da je naša fakulteta ena izmed 25% organizacij, ki je uspešno opravila tudi prehod na novi standard sistema vodenja kakovosti po ISO 9001:2015. Na FOŠ tako še naprej dokazujemo svojo verodostojnost za izvajanje programov Menedžment kakovosti preko uvajanja sodobnih pristopov v naše delo.

Izšla je septembrska številka revije RUO

V septembru je izšla tretja letošnja številka revije RUO - Revija za univerzalno odličnost. Vsi članki so prosto dostopni na spletni strani.
Avorji tokratne številke:
Beti Godnič, Robert Vodopivec, Vinko Bogataj, Gašper Škulj, Drago Bračun, Alojzij Sluga,  Eva Gungel, Judita Peterlin, Vojko Kaluža, Štefan Bojnec, Petrischa Robnik, Melita Moretti, Tomaž Sallubier, Borut Rusjan, Matjaž Mulej in Tjaša Štrukelj.

Vabljeni k branju!
IZZIVI PRIHODNOSTI
v DOAJ

V avgustu je izšla tretja letošnja številka revije Izzivi prihodnosti (Challenges of the Future). Vsi članki so prosto dostopni na spletni strani.
Avtorji avgustovske številke so:
Anna Kołomycew, Bogusław Kotarba, Urška Metelko Diana Ludrovcová, Uroš Pinterič in Monika Hergezelová.
Takoj po izidu nove številke smo izvedeli, da je revija sprejeta v mednarodno podatkovno zbirko DOAJ. Čestitamo ustvarjalcem revije za uspeh.
Vabljeni k branju in soustvarjanju prihodnjih številk.

Uspešno zaključen projekt PKP Industrija 4.0

31. julija 2017 se je uspešno zaključil Industrija 4.0 – razvoj delavnic za mladino, ki se je sofinanciral iz Javnega razpisa Po kreativni poti do znanja 2016/17, katerega cilj je bil razviti sklop delavnic za spodbujanje uporabe naprednih tehnologij, učenje reševanja kompleksnih problemov in krepitev ustvarjalnosti med mladimi. V projekt, katerega vodilni partner je bila Fakulteta za organizacijske študije, so bili vključeni pedagoški mentorji s Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu, Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto, Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto ter delovna mentorja iz gospodarskega sektorja, in sicer iz Razvojnega centra Novo mesto, Svetovanje in razvoj, d.o.o. ter JAPINA, raziskovanje in razvoj, d.o.o., pri njem pa je sodelovalo tudi 7 študentov.

Študenti so v sklopu projekta prepoznali dobro prakso, ki jo danes najdemo v Sloveniji in v svetu. Proučili so tako načine izvajanja delavnic kot tudi njihovo vsebino. Osredotočili so se na novosti na področju uporabe naprednih tehnologij, najbolj zanimive produkte pa so tudi preizkusili ter nato oblikovali sklope celoletnih delavnic.Dve delavnici sta bili praktično izvedeni v Podzemlju in v Trebnjem.

Glavni izziv projekta je bil omogočiti čim širšemu krogu mladih v celotni regiji stik z najrazličnejšimi »sodobnimi tehnologijami«. Približati jim je bilo treba poklice prihodnosti in skozi večletno sodelovanje v takšnih delavnicah razvijati kompetence, ki bodo ključne za uspeh »Industrije 4.0«.

Kot rezultat projekta je nastal tudi spletni portal, tako da bo projekt živel tudi naprej, v okviru rezultatov projekta pa so predvidene tudi zaposlitve študentov v partnerskih podjetjih.

FOŠ uspešna na razpisu ARRS za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij

Znani so rezultati razpisa ARRS za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2017 in FOŠ je bila uspešna kar pri šestih monografijah. Letos bodo iz tega naslova izadne naslednje monografije:
  • Mateja Kalan, Maja Meško: Model McKinsey 7-S kot kazalnik odličnosti organizacije
  • Marta Kavšek, David Bogataj: Celostna obravnava dolgotrajne oskrbe v Sloveniji
  • Lea-Marija Colarič-Jakše: Sodelovalno mreženje in izraba inovacijskega potenciala na turističnem prostoru 
  • Štefan Ivanko: Podlage in metode za raziskovanje in projektiranje organizacije
  • Jožef Ovsenik, Marija Ovsenik: Nova doktrina organizacije - Preusmeritev pozornost
  • Gordana Žurga: Kakovost v slovenski javni upravi. Delovanje Odbora za kakovost 1999 - 2012 
Veselimo se krepitve naše založniške dejavnosti in znanstvenega dela na naši fakulteti.
Priporočeno branje tega meseca ...

Iz knjige ...

Subject-Oriented Business Process Management

Activities performed in organizations are coordinated via communication between the people involved. The sentences used to communicate are naturally structured by subject, verb, and object. The subject describes the actor, the verb the action and the object what is affected by the action. Subject-oriented Business Process Management (S-BPM) as presented in this book is based on this simple structure which enables process-oriented thinking and process modeling.

3. prijavni rok za vpis

 do 27. septembra 2017 
na spletnem portalu
eVŠ.

 N A P O V E D N I K
 
27.9.: Zaključek 3. prijavnega roka

29.9.: Vpis po 3. prijavnem roku

1. 10.: Začetek študijskega leta 2017/2018

3. 10.: Uvodni dan
Facebook
Facebook
Website
Website
Email
Email
Copyright © 2017 Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu 
 
FOŠ e-novice izdaja vodstvo Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu praviloma vsak mesec. S FOŠ e-novicami želimo izboljšati informiranje članov akademskega zbora in vseh ostalih notranjih in zunanjih sodelavcev fakultete. Prejemniki FOŠ e-novic so vsi člani akademskega zbora, študenti in ostali posamezniki, ki so izrazili pripravljenost za sodelovanje s fakulteto. 

Urednica: Vesna Grabnar

unsubscribe from this list    update subscription preferences


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Faculty of Organisation Studies Novo mesto · Novi trg 5 · Novo mesto 8000 · Slovenia

Email Marketing Powered by Mailchimp