Copy
E-novice (julij 2014) / E-News (July 2014)
letnik 6 / volume 6
številka 6 / number 6
Trening in prosti čas sta enako pomembna!

Pred nami so dopustniški dnevi, ki jih bomo preživeli vsak po svojih predvidevanjih. Naši bioritmi so, hoteli ali ne, usmerjeni v razumno prepletanje naporov in počitkov. Tako kot moramo v delovnem dnevu poskrbeti za ravnovesje med delom in sprostitvijo, tako nas tudi izkušnje učijo, da moramo poskrbeti za zadostno mero počitka v sklopu delovnega tedna.
Tako ima tudi dan v tednu ime »nedelja«, ki pa ga ni dobil po tem, da je pač sedmi dan zmanjkovalo dela. Ime nedelja sporoča, da si je smiselno tedensko vzeti en dan za odmik od vsakodnevnih obveznosti in dovoliti času, da se mu prepustimo.
Odličnost osebnega menedžmenta po mojem prepričanju leži v spoznanju dejstva, da si moramo v sklopu vsakega dneva in tedna zagotoviti ustrezno ravnovesje med našimi zmožnostmi in hotenji. Dnevni in tedenski počitki služijo »ohranjanju« in »izboljševanju« naše življenjske forme.
Da. Na sebe in na svoje življenje moramo gledati tako, kot na sebe gledajo vrhunski športniki. Vrhunski športniki zelo rahločutno uravnavajo svoj trening in prosti čas. Zavedajo se, da je  prosti čas vzvod za izboljševanje s treningom načrtovanih aktivnosti. Vedo tudi, da če s treningom ne dosežejo načrtovanih rezultatov, morajo velikokrat povečati odmerek počitka. Vrhunski športniki svoje dosežke načrtujejo v olimpijskih, letnih, mesečnih in tedenskih ciklusih, kjer namenoma poskrbijo za smiselno načrtovane »počitnice«. V zavesti vsakega vrhunskega trenerja in športnika domuje prepričanje, da brez upoštevanja pomena prostega časa in počitka ni nenehnega napredovanja, temveč utrujenost, padec forme in izgorelost.
Z utrujenostjo, padcem forme in izgorelostjo pa se srečujemo prav vsi - tudi če nismo vrhunski športniki. Smo pač vrhunski sodelavci v vrhunskih ekipah - od nas se pričakuje, da smo odlični sodelavci v odličnih organizacijah. Med odličnim sodelavcem in odličnim športnikom ni bistvene razlike, oba morata vsak dan »dati svoj maksimum«.
Ker si vrhunski športniki pred začetkom nove tekmovalne sezone »načrtovano privoščijo« počitek, želim vsem vam, da pred začetkom novega študijskega leta zaužijete zadostno mero sprostitve, ki vam ne bo pomagala samo obnoviti življenjske forme, temveč vam jo bo še pomagala dvigniti na višjo raven.
Vzemite si čas za samega sebe – to je stvar svobodne izbire vsakega od nas.
Pa lepo in prijetno se imejte.
 
izr. prof. dr. Boris Bukovec,
dekan
Zaključila se je Poletna šola 2014: Projektni menedžment in pridobivanje EU sredstev
 
Letošnja Poletna šola 2014 Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu in Centra za izobraževanje in svetovanje je bila namenjena vsem študentom, ki so si želeli hitreje napredovati, pridobiti ECTS kreditne točke izven svojih matičnih zavodov ter zaposlenim in drugim zainteresiranim z namenom pridobivanja uporabnega znanja iz področja projektnega menedžmenta. Potekala je od 2. do 19. junija. S Poletno šolo so želeli povečati vpetost fakultete v okolje in spodbuditi njeno sodelovanje s strokovnjaki iz področja projektnega menedžmenta in negospodarstva kot tudi s drugimi visokošolskimi zavodi, sporočajo s fakultete.
Udeleženci so se srečali s procesnimi pristopi pri obvladovanju projektov in teoretičnimi spoznanji številnih predavateljev, pa tudi z najnaprednejšimi praktičnimi rešitvami, ki jih organizacije doma in po svetu uporabljajo na poti do uspešno izvedenih projektov.
Ključen poudarek je bil na pridobivanju teoretičnih in praktičnih znanj na podlagi študij primerov najodličnejših organizacij v Sloveniji (sodelovali so Racio razvoj d.o.o., RIC Novo mesto, TPV, d.d. in DRPD Novo mesto) ter izkušenj tujih strokovnjakov.
Eden od teh je bil dr. Daniel Klimovský, docent za področje javne uprave na Tehnični univerzi v Košicah (Slovaška) in na Palacky Univerzi v Olomoucu (Češka). Je ambasador Regional Studies Association na Slovaškem, koordinator delovne skupine za Lokalne politike pri NISPAcee, član delovne skupine COST IS 1207: Reforme lokalnega javnega sektorja v Evropi, ter glavni koordinator iniciative POL-LOC, ki združuje 20 Evropskih visokošolskih institucij iz 15 držav. Od leta 2012 je član nadzornega odbora Open Society Foundation na Slovaškem. Od konca leta 2013 je zunanji ekspert Sveta Evrope.

 
_________________________________________
 
Summer School 2014: Project Management and Acquisition of EU Funds
 
The Faculty of Organisation Studies in Novo mesto, in collaboration with the Centre for Education, Training and Consultation hosted the 2014 Summer School on Project Management and Acquisition of EU Funds taking place from 2nd to 19th June 2014.
Nov mandat dekana
 
Na Fakulteti za organizacijske študije v Novem mestu so v juniju potekale volitve dekana in članov Senata FOŠ za mandatno obdobje od 1. 10. 2014 do 1. 10. 2016. Za dekana FOŠ je bil izvoljen dosedanji dekan, izr. prof. dr. Boris Bukovec, ki so ga soglasno podprli tako člani Akademskega zbora kot tudi člani Senata FOŠ.

________________________________

New Dean's Term

In June, elections were held for the Dean and Senate Members of the Faculty of Organisation Studies for the term 1 Oct 2014 to 01 Oct 2016. The current Dean of FOS, Dr. Boris Bukovec, Associate Professor was re-elected and unanimously supported by the Academic Assembly members as well as Senate members FOS.

Javni razpis za podelitev Nahtigalovih priznanj 2014
 
Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto je objavilo javni razpis za podelitev Nahtigalovih priznanj za ustvarjalne dosežke dijakov in študentov, njihovih mentorjev in drugih raziskovalcev. Namen Nahtigalovih priznanj je dvig raziskovalne kulture na področju Dolenjske in Bele krajine in opozarjanje na odlične dosežke posameznikov in skupin na področju raziskovalnega dela in mentorskega dela z mladimi.
Vljudno vas pozivamo k preučitvi razpisa in prijavi potencialnih kandidatov. Posameznike lahko za podelitev priznanja predlaga njihov delodajalec, šola, raziskovalni, diplomski ali doktorski mentor, učiteljski zbor, predavateljski zbor ali katedra.
Na razpisu lahko sodelujejo vsi posamezniki in raziskovalne skupine, katerih raziskovalno delo ali življenjska pot sta povezana z Dolenjsko, Posavjem ali Belo krajino, ne glede na njihovo raziskovalno področje.
Javni razpis in Pravilnik o Nahtigalovih priznanjih sta objavljena na spletni strani.
Rok za oddajo prijav je vključno do 10. 9. 2014.
Prijave pošljite na naslov:

Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto
Novi trg 5
8000 Novo mesto,
s pripisom »Nahtigalovo priznanje«
.
___________________________________

Invitation for Nahtigal Awards 2014
 
University and Research Centre Novo mesto has issued a public tender for Nahtigal awards for creative achievements of students, their mentors and other researchers. The purpose of the Nachtigal awards is to raise research culture in Dolenjska and Bela Krajina and to highlight great achievements of individuals and groups in the field of research and mentoring with young adults.
Participation is open to all individuals and research groups whose research work or life path is associated with Dolenjska, Posavje or Bela Krajina.
The invitation to submit nominations for the Nahtigal Awards can be found at: http://www.unm.si/si/unm/dogodki/detajl/?id=784
Application deadline is 10 September 2014.
Zagovori diplomskih in magistrskih nalog
 
Zadnji mesec je bil zelo pester z zagovori diplomskih, magistrskih in doktorskih nalog. Veliko naših študentov si je z uspešnim zagovorom zaključne naloge prislužilo nove nazive in brezskrbne počitnice.
V torek, 1.7. 2014, sta se je na Fakulteti za organizacijske študije v Novem mestu se zgodila dva zagovora diplomskih nalog. Najprej je svojo diplomsko nalogo z naslovom »Spremljanje zadovoljstva s študijem in karierne poti diplomantov FOŠ« zagovarjala Tanja Simonič, ki jo je izdelala pod mentorstvom izr. prof. dr. Borisa Bukovca. Sledil je zagovor diplomske naloge Sabine Vrhovnik, z naslovom »Okoljski vidiki centralne čistilne naprave po rekonstrukciji«, ki jo je izdelala pod mentorstvom predavatelja Mateja Jevščka. Zagovore smo ta dan zaključili z zagovorom magistrske naloge Milana Simončiča, ki je pod mentorstvom  izr. prof. dr. Gordane Žurga pripravil nalogo z naslovom »Družbeno odgovorno komuniciranje Nuklearne elektrarne Krško z zunanjimi deležniki«.
Torek, 8.7. 2014 je bil še en dan v tem mesecu, rezerviran za zagovore diplomskih in magistrske naloge. Najprej je svojo diplomsko nalogo z naslovom »Organizacija in varnost pri delu na delovišču s cestno zaporo« zagovarjala Tatjana Šenica, ki jo je izdelala pod mentorstvom doc. dr. Tatjane Mlakar in somentorstvom mag. Marjana Žnidarja.
Sledil je zagovor magistrske naloge z naslovom »Primerjava percepcije kakovosti med dijaki in učitelji na srednjih šolah«, ki jo je pod mentorstvom izr. prof. dr. Annmarie Gorenc Zoran zagovarjala Mojca Gajić Bojanc.
Dan smo zaključili z zagovorom diplomske naloge Ive Schweiger, ki jo je pripravila pod mentorstvom izr. prof. dr. Borisa Bukovca, z naslovom »Organizacijska klima in zadovoljstvo zaposlenih v podjetju Interdent d.o.o.«.
 
Vsem diplomantom in magistrantom čestitamo!
____________________________________

Successful Thesis Defenses
 
Undergraduate Diploma Thesis
Tanja Simonič under the supervision of Dr. Boris Bukovec, Associate Professor defended her thesis with the title of Monitoring Satisfaction with Studies and Career Paths among Graduates of the Faculty of Organisation Studies.
Sabina Vrhovnik under the supervison of Matej Jevšček defended her thesis entitled:Environmental Aspects of Central Wastewater Treatment Plant after its Reconstruction.
Tatjana Šenica under the supervison of Dr. Tatjana Mlakar, Assistant Professor and Marjan Žnidar, Msc. Defended her thesis with the title of Organisation of Work and Workplace Safety at Worksites with Raod Closures.
Iva Schweiger under the supervison of Dr. Boris Bukovec, Associate Professor defended her thesis called Organisational Climate and Employee Satisfaction in Interdent Ltd.
 
Postgraduate Master's Thesis
Milan Simončič under the supervision of Dr. Gordana Žurga, Associate Professor defended his thesis: Social Responsible Communication of Nuclear Power Plant Krško with External Stakeholders.
Mojca Gajić Bojanc under the supervision of Dr.Annmarie Gorenc Zoran, Associate Professor defended her thesis: Comparing Perception of Education Quality among Students and Teachers in Secondary Education.
Uspešni zagovori doktorskih  disertacij pred poletjem

V četrtek, 19. 6. 2014, se je na Fakulteti za organizacijske študije v Novem mestu zgodil tretji uspešni zagovor doktorske disertacije. Doktorsko disertacijo z naslovom "Model organiziranosti zunanjega izvajanja informatike" je pod mentorstvom izr. prof. dr. Borisa Bukovca zagovarjal Franc Brcar. Po uspešno opravljenem zagovoru je pridobil naziv doktor znanosti s področja menedžmenta kakovosti. S tem je fakulteta pridobila že tretjega doktoranta doktorskega študijskega programa Menedžment kakovosti, ki ga uspešno izvaja že četrto študijsko leto.
V četrtek, 3.7. 2014, se je na Fakulteti za organizacijske študije v Novem mestu doktorsko disertacijo z naslovom "Karierni načrt kot gradnik osebne odličnosti" pod mentorstvom ddr. Marije Ovsenik zagovarjala Marija Turnšek Mikačić. Po uspešno opravljenem zagovoru je pridobila naziv doktorica znanosti s področja menedžmenta kakovosti.
Zadnja dva zagovora doktorskih disertacij pred poletjem sta se zgodila v četrtek, 10. julija. Anton Peršič je pod mentorstvom dr. Mirka Markiča zagovarjal doktorsko diseratcijo z naslovom »Vpliv modela odličnosti družbeno menedžmenta na podslovno odličnost«, Ivan Erenda pa pod mentorstvom izr. prof. dr. Maje Meško in somentorstvom izr. prof. dr. Borisa Bukovca zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom »Voditeljske kompetence ter intuitivno odločanje vršnih in srednjih menedžerjev v avtomobilski industriji«. Oba sta po uspešnem zagovoru pridobila naziv doktor znanosti s področja menedžmenta kakovosti.
Vsem novim doktorjem znanosti čestitamo!
_______________________________________

Successful Defenses of a Doctoral Dissertations
 
Franc Brcar under the supervision of Dr. Boris Bukovec, Associate Professor defended his dissertation: IT Outsourcing Organization Model.
Marija Turnšek Mikačić under the supervision of Ddr. Marija Ovsenik, Full Professor: Career Planning as the Fundamentals od Personal Excellence.
Anton Peršič under the supervision of Dr. Mirko Markič, Full Professort: The Impact of the Model of Excellence in Social Responsibility Management on Successful Corporate Operations.
Ivan Erenda under the supervision of Drs. Maja Meško and Boris Bukovec Associate Professors: The Leadership Competencies and Intuitive Decision-making of Top and Middle Managers in the Automotive Industry.
Upon successful defenses they were awarded with the title of Doctor of Science in the field of Quality Management. Sincerest congratulations to all!
Doktorski študij na FOŠ
 
FOŠ je inovativna in mlada fakulteta, ki edina v Sloveniji izvaja doktorski študijski program s področja menedžmenta kakovosti. Študijski program izvajamo 4 leta, doktorandi po zaključku pridobijo znanstveni naslov doktor znanosti s področja menedžmenta kakovosti. Doktorski študij na FOŠ je izrazito raziskovalno usmerjen. V 1. letniku poteka v treh intenzivnih in zgoščenih sklopih (trije predmeti), preostali dve leti pa sta namenjeni izključno za delo na doktorski raziskavi. Naš cilj je, da študent čim prej po vpisu na podlagi lastnega raziskovalnega interesa začne sodelovati z izbranim mentorjem.
Ob tem so jim s svojimi napotki v nenehno oporo izbrani mentorji, ki pokrivajo najrazličnejša raziskovalna področja. Študij je individualno naravnan in podpira študente pri doktorskih raziskavah s ciljem oblikovanja novih organizacijskih modelov.
Doktorski študentje pridobijo tudi priložnost sodelovanja v raziskovalnem, projektnem ter pedagoškem delu fakultete. Mesečno ponujamo tudi doktorske kolokvije, ki krepijo sodelovanje med študenti ter jim ponujajo priložnosti za izmenjavo mnenj in predstavitve najnovejših spoznaj s področja organizacijskih študij.
Več informacij o doktorskem študiju lahko dobite na naslednjem informativnem dnevu, ki bo 4. septembra 2014, lahko pa nam pišete na info@fos.unm.si in se dogovorimo za osebni termin predstavitve doktorskega študija na FOŠ.
_________________________________________________

Doctoral studies at the FOS
 
FOS is an innovative, young Faculty that offers a doctoral study program in the field of quality management. PhD candidates obtain their doctoral degree with the title of Doctor in Science from the field of Quality Management. Doctoral studies at FOS is highly research-oriented.During the first year of studies, doctoral students attend three intensive weeks spread out throughout the academic year with individual consultations and work during the remaining time. Years 2 and 3 are oriented towards working on the PhD research.  On a monthly basis we offer doctoral colloquiums, which enhance the cooperation between students and provide them with opportunities to exchange views and meet the latest presentations in the field of organizational studies.
More information about the Ph.D. program may be obtained on 4th September 2014 or you can write to us at info@fos.unm.si and arrange a personal meeting at FOS.
Erasmus razpis in mobilnost v študijskem letu 2014/2015
 
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu  je objavila Razpis programa Erasmus+ za študijske izmenjave (SMS) in praktično usposabljanje študentov (SMP) v študijskem letu 2014/2015.
(*na besedo razpis pa link na: http://www.fos.unm.si/si/mednarodno-sodelovanje/razpisi/)
Program Erasmus+ študentu omogoča, da del rednih študijskih obveznosti na kateri koli stopnji študija (vključujoč pripravo diplomskih, magistrskih ali doktorskih nalog, a izključujoč raziskovalno delo, ki ni neposredna študijska obveznost) namesto v matični instituciji opravi v partnerski instituciji v tujini. Partnerske institucije so tiste institucije, s katerimi ima matična fakulteta študenta podpisan bilateralni sporazum o izmenjavi študentov v določenem študijskem letu. Število izmenjav in trajanje posamezne izmenjave je določeno v vsakem od bilateralnih sporazumov.
Izmenjava študentov je enkratna priložnost za pridobivanje dragocenih mednarodnih izkušenj in osebnih vezi. Poleg pridobivanja znanja tujega jezika, spoznavanja različnih kultur in navad gre za vzpostavljanje novih študijskih možnosti, poslovnih vezi, stikov, idej in zamisli. Erasmus za študenta predstavlja samostojno pot, neodvisnost, osebno rast, odgovornost, potovanje, zabavo in dragocena nova poznanstva.
Z veseljem sporočamo, da sta Evropska Komisija in Nacionalna agencija – CMEPIUS Fakulteti za organizacijske študije v Novem mestu za namen študija in prakse v študijskem letu 2014/2015 namenili: 
število razpoložljivih mest SMS: 1
število odobrenih mesecev: 3
višina dotacije: 1.050,00 EUR
 
število razpoložljivih mest SMP: 1
število odobrenih mesecev: 3
višina dotacije: 1.350,00 EUR
Fakulteta bo zbirala prijave do vključno 15.10.2014.
___________________________________________
.
Erasmus calls and mobility in the 2014/2015 academic year
 
Faculty of Organizational Studies in Novo mesto has published a call for Erasmus+ student exchange (SMS) and practical training of students (SMP) in the academic year 2014/2015.
Erasmus+ enables a student to be a part of regular coursework at any stage of their studies (including preparation of Bachelor, Master or Doctoral Theses, but excluding research work that is not directly coursework) carried out abroad at a partner institution instead of the parent institution. Partner institutions are those institutions with which the university student signed a bilateral agreement on the exchange of students in a given academic year. Exchanges and the duration of each exchange is specified in each of the bilateral agreements.
Exchange students receive a unique opportunity to gain valuable international experience and personal ties. In addition to acquiring foreign language skills, learning about different cultures and traditions it comes to the creation of new study opportunities, business links, contacts, ideas and concepts. Erasmus presents to the studen an indepentent path, independence, personal growth, responsibility, travel, entertainment and valuable new contacts.
We are happy to announce that the European Commission and National Agency - CMEPIUS allocated to the Faculty of Organizational Studies in Novo mesto for the purpose of study and practice in the academic year 2014/2015 the following availble mobilities:
the number of places available SMS: 1
the number of approved months: 3
Grant: € 1,050.00

the number of places available SMP: 1
the number of approved months: 3
Grant: € 1,350.00
Slika: freedigitalphotos.net

 
Kolektivni dopust FOŠ
 
Obveščamo vas, da odhajamo tudi mi na počitnice. Polni energije in v pričakovanju novih izzivov se vrnemo 4. avgusta. Želimo vam prijetne in brezskrbne počitnice.
Referat bo med 21. julijem in 8. avgustom 2014, zaradi kolektivnega dopusta, ZAPRT.
Predlagamo vam, da vse nujne zadeve v referatu uredite do petka, 18. julija 2014.
Hkrati vas obveščamo, da bo med 14. julijem in 8. avgustom 2014 zaprta tudi Knjižnica FOŠ.
______________________________

FOS Summer Break
 
We would like to inform you that we are also going on break. We will return on 8 August full of energy and in anticipation of new challenges. We wish you a pleasant and carefree summer break!
The Students Office will be closed between 21 July and 8 August 2014.
We suggest that you arrange all urgent matters by Friday, 18th July 2014.

At the same time we would also like to inform you that from 14 July to 8 August 2014, Library FOS will also be closed.
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Copyright © 2014 Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu 

FOŠ e-novice izdaja vodstvo Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu praviloma vsak mesec. S FOŠ e-novicami želimo izboljšati informiranje članov akademskega zbora in vseh ostalih notranjih in zunanjih sodelavcev fakultete. Prejemniki FOŠ e-novic so vsi člani akademskega zbora, študenti in ostali posamezniki, ki so izrazili pripravljenost za sodelovanje s fakulteto. 

Urednica: Vesna Grabnar (vesna.grabnar@fos.unm.si)

Lektorica: Jerneja Šurla Gašperšič
Lektorica angleških tekstov: Annmarie Gorenc Zoranunsubscribe from this list    update subscription preferences