Copy
Fakulteta za organizacijske študije, Novi trg 5, 8000 Novo mesto
Razvijamo vašo ustvarjalnost
E-novice                                                   Letnik: 7                                             Številka: 5
Ob uspehih nagradite sami sebe
 
V modelu odličnosti EFQM je v merilu »Voditeljstvo« zapisano, da vodje krepijo kulturo odličnosti med zaposlenimi tudi na tak način, da pravočasno in ustrezno izražajo priznanja timom in posameznikom za njihova prizadevanja na vseh ravneh organizacije.
 
Kako se tega kot vodje najbolj učinkovito naučimo?  Osebno menim, da s preverjanjem delovanja te logike na osebni ravni. Ko bomo sami na sebi občutili »blagodejno« delovanje te »formule«, jo bomo lažje in bolj iskreno uporabili v poslovnem okolju. Odločite se, da boste sami sebe izrekli priznanje ob osebnih dosežkih.
Praznujete rojstni dan – sami sebi kupite zanimivo knjigo. Imenitno se vam zdi, da  ste uspešno zaključili pomemben projekt – sami sebe ali pa prijatelje povabite na ogled gledališke predstave. Imate prijeten občutek, da je bil dan naporen a uspešen – privoščite si dolg sprehod. Zaključili ste študij na fakulteti – naredite  si svoj »dan zmage« in uresničite si vsaj eno od želja, ki so se vam pojavile v otroških sanjah.  Dosegli ste pomemben dosežek v vaši poklicni karieri – nagradite se z daljšim potovanjem, da »najdete« pozabljene sanje in greste novim izzivom nasproti.
 
Ko sami sebi dokazujemo da zmoremo nam proslavljene dosežkov pomaga graditi pozitivno samopodobo, ko pa se nam nizajo neuspehi, pa moramo le te smiselno »relativizirati«.  Tudi v takih primerih moramo prepoznati priložnost za »priznavanje prizadevanja«. Če smo kljub »realnemu neuspehu« vlagali v aktivnost svoj osebni maksimum, potem ne »napadajmo«  svoje samopodobe. Nagradimo  se za svoje prizadevanje.
 
Pri tem razmišljanju sem vseskozi imel v mislih študente, ki jih čakajo »delovne počitnice«  in jesenski izpitni roki. Če ste opravili več kot polovico izpitov – potem si »vzemite sorazmerno nagrado« za opravljene in ta naj vam pomaga sproščati vaše ustvarjalne potenciale, ki jih boste potrebovali za uspeh na jesenskih rokih.
 
Saj bo šlo. Potrebno je pozitivno razmišljanje, vztrajnost pri študiju in vizualiziaciji uspeha. Športniki to vedo. Zmaga na tekmi se zgodi najprej v glavi – tako se tudi uspeh na izpitu zgodi najprej v glavi. Kot športnik greš na tekmo da zmagaš – kot študent greš na izpit da ga uspešno opraviš.
 
 
 
prof. dr. Boris Bukovec
dekan
ČLANEK

Sistem vodenja kakovosti

Mag. Bojan Tomšič, viš. pred. o razlogih za vzpostavitev sistema vodenja kakovosti

V razmerah globalizacije sveta, ko se zdi svet zaradi odpiranja meja in pod vplivom informacijskega razvoja vse manjši, postaja konkurenčnost vse pomembnejši dejavnik obstoja in razvoja organizacij (podjetij, ustanov, zavodov,..).

Tehnološki in ostali razvoj ter odprtost tržišč imata za posledico vedno večjo kupno moč odjemalcev (kupcev, naročnikov, pacientov,..) in večje možnosti za izbiro. V teh razmerah postaja tudi odjemalec vse bolj osveščen in zahteva za svoj denar storitve, ki z vseh vidikov ustreza njegovim zahtevam, potrebam oziroma pričakovanjem.

Organizacije morajo pravočasno zaznati hitre spremembe v okolju in se nanje odzivati tako, da se nenehno prilagajajo novim pogojem in zahtevam odjemalcev. V konkurenčni bitki lahko obstanejo le tako, da razvijajo svoje tehnološke, organizacijske in človeške potenciale in zagotavljajo konkurenčno kakovost svojih storitev. 

Nova spoznanja o pomenu človeškega faktorja za uspešnost organizacije so spremenila tudi pojmovanje kakovosti.

Da bi dosegli kakovost, ki jo pričakuje odjemalec, ni dovolj, da se teži k stalnemu nadzoru proizvoda ali storitve, ampak se mora vgraditi kakovost v proces razvoja in izvajanja kot preventivne aktivnosti, ki zadevajo vse zaposlene in so zanjo tudi vsi odgovorni, vsak glede na svoj položaj v strukturi organizacije. Višji je njegov položaj, večja je njegova odgovornost.

Tako kot na področju materialne proizvodnje postaja kakovost vse pomembnejša tudi na področju storitev. Izjema niso niti javne organizacije (javni zavodi), kjer se potrebne spremembe morda najtežje uveljavljajo. V pogojih recesije so tudi te organizacije izpostavljene nenehnemu krčenju proračunskih sredstev in je verjetno pridobivanje novih odjemalcev vse težje in možno le z ustrezno kakovostjo storitev.

Le s stalnim prilagajanjem zahtevam odjemalcem, njihovim pričakovanjem in nenehnim izboljševanjem kakovosti si bodo organizacije lahko zagotovile svoj obstoj in nadaljnji razvoj.

Reforma v organizacijah predvsem družbenega značaja (zdravstvene in druge podobne organizacije) na Švedskem je pokazala, da so značilnosti kakovostnih storitev v takih organizacijah naslednje:

 • odjemalec, želi aktivno sodelovati v vseh fazah izvajanja storitve, od definiranja svojih potreb do iskanja načina oziroma oblike zadovoljitve;
 • vsak odjemalec je obravnavan glede na svoje specifične potrebe: upoštevajo se njegove želje, izkušnje ob seveda upoštevanju materialnih virov in seveda tudi stroke;
 • storitve so rezultat neposredne komunikacije med odjemalcem in izvajalcem (dobaviteljem), ne pa v naprej izdelana dobrina.

Omenjena spoznanja nakazujejo na to, da se morajo organizacije temeljito poglobiti v sebe, se procesno organizirati, tako da bodo jasno in nedvoumno opredelile svoje procese, določile njihove skrbnike oziroma lastnike, analizirale procese, da bi z ustreznimi ukrepi zagotovile njihovo stalno izboljševanje in na ta način tudi pričakovano kakovost poslovanja.

Sistem vodenja kakovosti poslovanja naj bo postavljen tako, da imajo vsi predvideni procesi oziroma v okviru teh procesov opredeljene aktivnosti ali dejavnosti v čim večji meri preventivni značaj, kar pomeni, da je možno morebitne neskladnosti ob pojavu takoj odpravljati z ustreznimi ukrepi in preprečiti njihovo ponavljanje, kajti ugotavljanje nepravilnosti s klasičnimi metodami nadzora po izvedeni storitvi je dandanes lahko le izjemen primer, ne pa način dela oziroma stalna praksa.

Bistvo ustrezno zgrajenega sistema kakovosti je v tem, da se dejavnosti oziroma aktivnosti, ki vplivajo na kakovost proizvoda ali storitve načrtujejo, dosledno izvajajo, nadzirajo in izboljšujejo na osnovi dokumentiranosti sistema. To pomeni, da naj bo podrobno določen plan dela, organizacija dela in odgovornosti posameznih organizacijskih enot. Vsak udeleženec v posameznem procesu, tako organizacijska enota kot posameznik, mora natančno vedeti, kje je njegovo mesto v procesu, kako so opredeljene njegove naloge, odgovornosti in pooblastila ter kompetence (izobrazba, znanja, izkušnje in veščine), vse z namenom, da bi procesi potekali skladno z zahtevami in bi se stalno dvigovalo zadovoljstvo odjemalcev.

Pomembna zahteva za vsak posamezen proces, ki se izvaja, je ustvarjanje dodane vrednosti za izvajalca in odjemalca. V kolikor se ugotovi, da proces ne ustvarja za enega ali drugega dodane vrednosti, je potrebno razmisliti o upravičenosti izvajanja takega procesa.

Takšne procese uvajanja sistema kakovosti opravljam v podjetju Kakovost 2000, d.o.o., sem pa zelo vesel, da lahko to svoje znanje delim v okviru študijskih programov Menedžment kakovosti na Fakulteti za organizacijske študije v Novem mestu (FOŠ). Ta pridejo do posebnega izraza še posebej v sklopu poletnih šol z naslovom Sistem vodenja kakovosti, ki jo letos že tretjič izvajajo na FOŠ. Na tak način FOŠ sistematično prepleta uporabno znanje preko študijskih programov. 

Pri tem se mi zdi pomembno tudi to, da FOŠ verodostojno udejanja svoje akademsko poslanstvo, saj je FOŠ tudi sama pri sebi razvila in vpeljala sistem vodenja, ki temelji na filozofiji TQM, kjer se osredotočenosti v odjemalce – študente pripisuje največji pomen.

Mag. Bojan Tomšič, viš. pred.

 

ČLANEK

Sproščanje moči sodelavcev je umetnost, ki jo je vredno osvojiti in gojiti

HRM kot ključni proces TQM, mag. Karmen Gorišek

Spodbujanje zaposlenih kot pogoj uspešnosti organizacij je preprosta in nič nova trditev.  Nove so le številne pojavne oblike, ki zajemajo ne le psihološki fenomen motivacije, temveč tudi prenovo procesov in celotne

organizacijske arhitekture, da bi se odstranile ovire za prebuditev in sproščanje potenciala zaposlenih. Še bolj kot do sedaj se izpostavlja resnični pomen človeškega dejavnika, daleč od preteklih modnih deklarativnih opredelitev – in - neposredno povezano s kakovostjo, ki je vpeta v strategijo poslovanja.

Ampak ali vemo, da se le 70 do 80 odstotkov strategij uresniči? Vzrok niso neustrezno ali slabi poslovni načrti, temveč ljudje: ali znajo, zmorejo, hočejo. In kadar govorimo o nujnosti sprememb, ponovno govorimo o ljudeh – o njihovi motivaciji in usposobljenosti. Tudi, ko govorimo o novih dimenzijah kakovosti – čim več inovacij, odličnost izvedbe v praksi in percepcija še neizraženih potreb odjemalcev – imamo ponovno v mislih ljudi z znanjem, kompetencami in nabojem inovativnosti. Če imamo »prave« in lojalne ljudi, bodo le ti sposobni učinkovito izrabiti zmogljivosti in odkriti nove priložnosti ter tako preprečiti upadanje uspešnosti. Ali vemo, da 70 do 80 odstotkov nove vrednosti (enak odstotek kot neuresničene strategije!) ustvarijo zaposleni s svojim delom, razumom in ustvarjalnostjo?

Torej, ugotovitev in razlogov za popolnoma spremenjen odnos do kadrov je več kot dovolj. Pristopi na področju HRM (Human Resources Management ali mogoče celo Human Relations Management) so usmerjeni v notranjost organizacij in ljudi, v njeno kulturo in voditeljstvo ter v kompetence sodelavcev.

V okviru študijskih programov Management kakovosti na FOŠ v Novem mestu in še posebej v Poletni šoli, skupaj odkrivamo zaklade, ki so v ljudeh in iščemo rešitve, kako jih čuvati, ohranjati in bogatiti. Tudi v tovrstnem inovativnem pristopu FOŠ udejanja svoje akademsko poslanstvo ter razširja lastno odličnost na svoje študente in tudi na nas predavatelje – kakovostnike, prijatelje in zaveznike v promoviranju odličnosti.

Pridružite se Fakulteti za organizacijske študije v Novem mestu in omrežju njenih poslovnih partnerjev. Ne bo vam žal. Skupaj ponujamo obilico zanimivih poslovnih zgodb in kakovostnih rešitev za razvijanje ustvarjalnih potencialov. Le-teh imamo v naši svetovalni družbi Racio razvoj na pretek. Z veseljem jih bom delila z vami.

Mag. Karmen Gorišek,
lastnica in prokuristka Racia razvoj,
HRM Consultant Senior

DOGODKI
Inavguracijsko predavanje
V ponedeljek, 6. 7. 2015, je na Fakulteti za organizacijske študije v Novem mestu potekalo prvo inavguracijsko predavanje. Izvedel ga je dr. Boris Bukovec, z naslovom: "Od kakovosti do odličnosti šolstva". S tem je pridobil naziv visokošolskega učitelja - redni profesor.

Iskrene čestitke!

5. Študentska tribuna FOŠ

19.6.2015 je na fakulteti potekala 5. študentska tribuna FOŠ. Na letnem zboru študentje predstavijo aktualno problematiko in sodelujejo z vodstvom pri odstranjevanju perečih študijskih ovir. Letošnje leto ni bilo izjema. Študentje na vseh stopnjah študija so predstavili tako pozitivne, kot tudi negativne aspekte študija na FOŠ ter vodstvu predlagali določene spremembe.
Dekan je sprejel pobude študentov, predlagal rešitve ter z ugotovitvami seznanil senat fakultete.

Dosedanje Študentske tribune so se pokazali kot učinkovito orodje za izmenjavo mnenj med študenti in akademskim zborom, kar se je odražalo v spremembah postopkov delovanja in izboljšavah FOŠ. Študente vabimo, da se tribune v prihodnosti udeležijo in s tem pomagajo izboljšati študij naslednjim generacijam študentov.
4. NOVOMEŠKE ŠPORTNE IGRE
V petek, 29. 5. 2015, na igriščih na Loki v Novem mestu so potekale 4. novomeške športne igre. Študenti so se preizkusili v košarki, nogometu in odbojki na mivki, prav tako so potekala tekmovanja v štafeti, vlečenju vrvi, balinanju, taroku in šahu. Letošnja posebnost je bil SUP (Stand Up Paddling*), ki je bil dobrodošla osvežitev v pripekajočem soncu.
Poletna šola SVK

V juniju je na fakulteti potekala sedaj že tradicionalna poletna šola z naslovom Sistem vodenja kakovosti. Študenti so prisluhnili predavanjem Petra Merljaka, Bojana Tomšiča, Karmen Gorišek, Polone Briški in Zdenke Bajuk ter dobili možnosti ogleda UE Novo mesto in Trimo d.d. Poletna šola se je zaključila s podelitvijo certifikatov za notranjega presojevalca po ISO 9001.
ZAGOVORI
Zagovori diplomskih in magistrskih nalog

V petek, 3.7.2015 smo bili na fakulteti priča zagovorom novo pečenih diplomantov in magistrov menedžmenta kakovosti. Diplomske in magistrske naloge je zagovarjalo kar pet študentov/študentk. Napetost pred zagovori je popolnoma zasenčila številčna podpora članov družin in zainteresirane javnosti.
Dan se je pričel z zagovorom Tadeje Cirnski, ki je zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom Izzivi organizacije za motivacijo ustvarjalnosti pod mentorstvom prof. ddr. Marije Ovsenik.
Sledil je zagovor diplomske naloge Jerneje Meglič z naslovom Zadovoljstvo kupcev s storitvijo pri prodaji novih vozil pod mentorstvom izr. prof. dr. Gordane Žurga.
Damijan Šušteršič je uspešno zaključil magistrski študij z zagovorom naloge z naslovom Ustrezno upravljanje malih kurišč kot temelj za okolju prijazno ogrevanje z drvmi  pod mentorstvom doc. dr. Franca Brcarja.
Popoldan se je pričel z zagovorom diplomske naloge Petre Zagorc Lekše z naslovom Izboljšanje sistema vodenja FOŠ z uporabo modela odličnosti EFQM pod budnim očesom prof. dr. Borisa Bukovca.
Dan se je zaključil zgodovinsko in sicer s prvim zagovorom v angleškem jeziku na FOŠ. Marjanca Kranjc je uspešno zagovarjala svojo magistrsko nalogo z naslovom Management Competences and Organizational Structure as Key Components of an Organization's Success pod mentorstvom izr. prof. dr. Annmarie Gorenc Zoran.
9.7.2015 je diplomsko nalogo z naslovom Kontrola kakovosti pri izdelavi sekundarne farmacevtske embalaže uspešno zagovarjala Renata Kamenšek pod mentorstvom prof. dr. Borisa Bukovca.
Zagovori doktorskih disertacij

V torek, 2.6.2015, je v predavalnici P2 potekal zagovor doktorske disertacije Marka Kukanje z naslovom Model dejavnikov kakovosti v prehrambnem gostinstvu.
Prisotni so bili naslednji člani komisije:
 • prof. dr. Mirko Markič (predsednik),
 • izr. prof. dr. Doris Gomezelj Omerzel (mentorica),
 • prof. dr. Boris Bukovec (somentor),
 • prof. ddr. Marija Ovsenik (članica),
 • izr. prof. dr. Gordana Žurga (članica).
Zagovor je bil uspešen, kandidat je pridobil naziv doktor znanosti s področja Menedžmenta kakovosti. Iskrene čestitke dr. Marku Kukanji.
V ponedeljek, 6.7.2015, je v predavalnici P2 potekal zagovor doktorske disertacije Jasne Lavrenčič z naslovom Model obvladovanja izgorelosti in življenjski slog ravnateljev, podjetnikov in ekstremnih športnikov.
Prisotni so bili naslednji člani komisije:
 • izr. prof. dr. Milan Ambrož (predsednik),
 • prof. dr. Damir Karpljuk (mentor),
 • izr. prof. dr. Boris Bukovec (somentor),
 • izr. prof. dr. Maja Meško (članica).
Zagovor je bil uspešen, kandidatka je pridobila naziv doktorice znanosti s področja Menedžmenta kakovosti. Iskrene čestitke dr. Jasni Lavrenčič.
V četrtek, 9.7.2015, je v predavalnici P2 potekal zagovor doktorske disertacije Davida Bogataja z naslovom Model amortizacije človeških virov in kakovost življenja.
Prisotni so bili naslednji člani komisije:
 • prof. ddr. Marija Ovsenik (predsednica),
 • izr. prof. dr. Robert Vodopivec (mentor),
 • prof. ddr. Janez Usenik (član).
Zagovor je bil uspešen, kandidat je pridobil že drugi naziv, tokrat doktor znanosti s področja Menedžmenta kakovosti. Iskrene čestitke ddr. Davidu Bogataju.
NAPOVEDNIK

 • Kolektivni dopust: 20.7.2015 - 14.8.2015

 • 2. prijavni rok: 17.8.2015 - 14.9.2015

 • Informativni dan: 3.9.2015

 • Vpis v višji letnik: 14.9.2015

Facebook
Facebook
Website
Website
Email
Email
Copyright © 2015 Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu 
 
FOŠ e-novice izdaja vodstvo Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu praviloma vsak mesec. S FOŠ e-novicami želimo izboljšati informiranje članov akademskega zbora in vseh ostalih notranjih in zunanjih sodelavcev fakultete. Prejemniki FOŠ e-novic so vsi člani akademskega zbora, študenti in ostali posamezniki, ki so izrazili pripravljenost za sodelovanje s fakulteto. 

Urednik: Anže Štupar

unsubscribe from this list    update subscription preferences