Copy
Fakulteta za organizacijske študije, Novi trg 5, 8000 Novo mesto
     Razvijamo vašo ustvarjalnost.
  
E-novice (september 2016)                                                                     Letnik: 8              Številka: 4
Sreča pomeni srečati samega sebe
 
V enih od prejšnjih razmišljanj o življenju in ustvarjalnosti, sem za iztočnico uporabil definicijo življenja kot jo je zapisal Dalai Lama: »Življenje je proces spoznavanja samega sebe za dobrobit drugih.« 
 
Tudi ob razmisleku o sreči se mi zdi ta definicija življenja ustrezna iztočnica, saj je kakovost življenja zelo povezana s pojmom sreče. Pa ne mislim ob tem na srečo kot »odsotnost nesreče«, temveč na srečo v smislu prepoznavanja in udejanjanja lastnega življenjskega poslanstva in s tem doseganja osebnega miru in pristnega zadovoljstva.
Potovanje do sreče sovpada z življenjskim potovanjem, kjer ob srečanju z različnimi izzivi nizamo svoja spoznanja. V tem stavku sem namenoma uporabil besedo »srečanje«, saj se mi je zapisala sama po sebi in ker želim postaviti tezo, da beseda sreča izhaja iz besede srečanje. Prevzame nas poseben občutek osebnega miru in pristnega zadovoljstva, ko srečamo dobrega prijatelja, ko se srečamo na družinskem snidenju, ko se srečamo z ustvarjalnimi izzivi, ko se srečamo z zanimivim branjem, ko se srečamo z novimi kraji ...
 
Ta srečanja nas bogatijo in s temi srečanji se krepi naš proces spoznavanja. Toda pozor! Ta srečanja so sredstvo za doseganja ključnega namena – spoznavanja samega sebe in s tem priložnosti, da se srečamo sami s sabo. Menim, da smo srečni takrat, ko smo v sozvočju s samim seboj oziroma, ko spoznamo, da živimo svoje sanje. Srečni smo torej, ko srečamo samega sebe.
 
O tem, kdo je odgovoren za srečo posameznika, pa je že v prejšnjem tisočletju Edvard Kardelj zapisal: »Sreče človeku ne more dati niti država niti sistem niti politična stranka. Srečo si lahko človek ustvari samo sam.« Pa tudi star slovenski pregovor pravi, da je vsak svoje sreče kovač.

 
prof. dr. Boris Bukovec, dekan

PRESELILI SMO SE NA NOVO LOKACIJO

Obveščamo vas, da smo se preselili na novo lokacijo Ulica talcev 3, Novo mesto (3. nadstropje Srednje šole za gostinstvo in turizem). 

Od ponedeljka, 29. 8. 2016 dalje delujemo in vas pričakujemo v novih prostorih (poštni naslov in telefonske številke so ostali nespremenjeni).

Vljudno vabljeni.

Zagovori zaključnih nalog

Pred poletjem je zagovarjalo svoje zaključne naloge pet kandidatov.
Prva med njimi je zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom "Vpliv zadovoljstva zaposlenih na zdravstveni absentizem v obravnavani organizaciji" Maja Dobnik. Nalogo je pripravila v sodelovanju z mentorjem prof. dr. Borisom Bukovcem.
Katja Darovec je zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom "Informalno učenje v poslovnem okolju", pod mentorstvom doc. dr. Marije Turnšek Mikačić. Sledil je zagovor diplomske naloge Zdenke Travižan, z naslovom "Vpliv čustvene inteligence vodij na zavzetost za delo zaposlenih", pod mentorstvom izr. prof. dr. Annmarie Gorenc Zoran. Istega dne je zagovarjal magistrsko nalogo Refik Fočić, ki jo je izdelal pod mentorstvom prof. dr. Roberta Vodopivca, z naslovom "Globalno trženje amfibijskega letala SURFAIR RF 100".
V juliju je svojo nalogo z naslovom "Zavzetost zaposlenih v družinskem podjetju" zagovarjala še Vanja Bertole. Izdelala jo je pod mentorstvom izr. prof. dr. Annmarie Gorenc Zoran.
 
 

Poletna šola 2016: Podjetništvo - delovno mesto si znam ustvariti sam

Poletna šola 2016 v izvedbi Centra za izobraževanje in svetovanje Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu ter Razvojnega centra Novo mesto*, je bila namenjena vsem študentom, ki so si želeli hitreje napredovati, pridobiti ECTS kreditne točke izven svojih matičnih zavodov ter zaposlenim in drugim zainteresiranim z namenom pridobivanja uporabnega znanja iz področja podjetništva.
S Poletno šolo smo želeli povečati vpetost fakultete v okolje in spodbuditi njeno sodelovanje s strokovnjaki iz področja podjetništva in tudi z drugimi visokošolskimi zavodi.

Na Poletni šoli 2016 so se udeleženci srečali z predstavitvijo podpornega okolja za podjetništvo, pravnimi in finančnimi vidiki podjetništva, seznanili s primeri dobrih praks StartUp podjetij in izdelali ter predstavili svoj poslovni model.

Z vsebino Poletne šole smo želeli prispevati predvsem k razvoju naslednjih kompetenc:

 • Osveščanje vloge in pomena podjetniške kulture in podjetništva v sodobni družbi.
 • Usposobljenost za podjetniško obvladovanje organizacijskih sprememb v organizaciji kot odziv na spremembe v okolju.
 • Sposobnost transdisciplinarnega povezovanja znanj različnih predmetov.
 • Obvladovanje ključnih praktičnih pristopov na področju ravnanja z ljudmi v smislu sproščanja njihovih podjetniških potencialov.
 • Poznavanje sodobnih pristopov, modelov in orodij za spodbujanje podjetništva.

Svet NAKVISa podaljšal akreditacijo FOŠ za sedem let

Strokovnjaki NAKVISa so nas obiskali 1. marca letošnjega leta. Obisk je potekal v zelo konstruktivnem vzdušju, strokovnjaki NAKVIS-a pa so ločeno s posameznimi skupinami (vodstvo, visokošolski učitelji, zaposlovalci, študentje, študentski svet, komisije senata, tajništvo) preverjali dokaze o skladnosti našega sistema z merili za reakreditacijo zavoda.

V zadnjih junijskih dneh je odločba postala pravnomočna in je objavljena na spletni strani NAKVISa

Poročilo vsebuje le navedbo naših prednosti in priložnosti za izboljšanje, saj v našem sistemu niso prepoznali neskladnosti.

Strokovnjaki NAKVISa so prepoznali naslednje prednosti FOŠ:

 • Zavod je močno povezan z organizacijami v regiji in z njimi tesno sodeluje na strokovnem, raziskovalnem in zaposlitvenem področju.
 • Partnerji se identificirajo s poslanstvom in vizijo zavoda, strateška naravnanost FOŠ je eden pomembnih osnov za povezovanje.
 • Zavod uspešno razvija in izvaja svojo založniško dejavnost.
 • Zavod ima vzpostavljeno lastno raziskovalno enoto (IPO v vlogi povezovalca obstoječih potencialov na področju kakovosti in odličnosti v slovenskem in srednjeevropskem prostoru in bodoče stičišče znanstvene misli in napredne prakse s področja kakovosti in odličnosti.
 • FOŠ ima kadre (učitelje) iz prakse in ti so zelo motivirani za kakovostno delo študentov, kar so potrdili tako študenti kot tudi delodajalci (na podlagi pridobljenih kompetenc študirajočih zaposlenih).
 • Zavod študente aktivno vključuje v strokovno in raziskovalno delo, na ta način skupaj rešujejo primere iz prakse.
 • Pregledna ureditev analiz študentskih anket.
 • Z uvedbo in pridobitvijo certifikata sistema ISO 9001 in ISO 27001 FOŠ izstopa med visokošolskimi zavodi na področju sistemskega in procesnega pristopa ter obvladovanja tveganj.
 • Zelo sistematična samoevalvacija ter načrtovanje in spremljanje ukrepov, ki iz nje izhajajo.
 • Sistematično urejena dokumentacija (akti, obrazci in poročila) in enostavno dostopna preko spletne strani FOŠ.

Strokovnjaki NAKVISa so prepoznali tudi nekaj priložnosti za izboljšanje, za katere smo že oblikovali in na Senatu potrdili program ukrepov:

 • Fakulteta naj z ustreznimi ukrepi skuša skrajšati povprečen čas študija oz. povečati delež študentov, ki diplomirajo v roku.
 • Z namenom večje prepoznavnosti fakultete in lažjega pridobivanja novih študentov se priporoča iskanje dodatnih načinov svoje promocije.
 • Priporoča se večja pozornost pri zagotavljanju ukrepov na področju uravnoteženega vrednotenja posameznih učnih enot – preveri naj se kreditne točke (ECTS) in dejanske obremenitve študentov pri posameznih predmetih, kjer so študentje opozorili na opazen razkorak.
 • Priporoča se proučitev dodatnih možnih rešitev za stabilnejše financiranje fakultete, ki se je prekinilo z likvidacijo enega od soustanoviteljev in sofinancerjev fakultete (URS).
 • Priporoča se večja angažiranost študentov za izpolnjevanje študentskih anket tudi po zaključku študija.
 • Čeprav fakulteta trenutno nima vpisanih študentov s posebnimi potrebami, se priporoča boljšo skrb in močnejši poudarek na prilagoditvah za njih.
 • Prikaz ocen v samoevalvacijskih poročilih naj bo bolje podkrepljen s statističnimi podatki, na katerih temeljijo in z navedbo virov, kar bo omogočilo boljšo interpretacijo in razumevanje ocen ter učinkovitejše ukrepanje.
 • Odpraviti pomanjkljivosti in neažurnosti v Poslovniku sistema vodenja na aktualno stanje.

Odločba povzema bistvo poročila in uvodoma navaja: Svet NAKVIS-a podaljša akreditacijo visokošolskemu zavodu »Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu« za sedem let.

Vodstvo FOŠ izreka iskreno zahvalo vsem študentom, članom akademskega zbora, administrativnemu osebju in predstavnikom zaposlovalcev za vso energijo, ki so jo do sedaj vlagali v delovanje FOŠ ter se za njo še priporoča, saj nas čez eno leto čaka še reakreditcija študijskih programov.

Akademski zbor izvolil dekana in člane senata FOŠ

Na seji akademskega zbora FOŠ, ki je potekala 16. junija 2016, je bil za novo mandatno obdobje dveh let ponovno izvoljen dosedanji dekan prof. dr. Boris Bukovec. Na seji Senata, ki je sledila seji akademskega zbora, je bilo izvedeno tudi njegovo imenovanje.

Na isti seji akademskega zbora so bili za člane senata v mandatnem obdobju med 1. 10. 2016 in 1. 10. 2018 izvoljeni:

 • zasl. prof. dr. Štefan Ivanko
 • prof. ddr. Marija Ovsenik
 • prof. dr. Milan Ambrož
 • prof. dr. Boris Bukovec
 • prof. dr. Rok Ovsenik
 • prof. dr. Robert Vodopivec
 • izr. prof. dr. Annmarie Gorenc Zoran
 • doc. dr. Ljupčo Krstov
 • doc. dr. Tatjana Mlakar
Vsem izvoljenim čestitamo.     
Erasmus+ razpisa
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (FOŠ) je na podlagi sklepa Senata FOŠ objavila Razpis programa Erasmus+ za študijske izmenjave in praktično usposabljanje študentov ter Razpis za sofinanciranje mobilnosti osebja za namen poučevanja in usposabljanja, oba za programsko leto 2016.
Izmenjava posameznikov je enkratna priložnost za pridobivanje dragocenih mednarodnih izkušenj in osebnih vezi. Poleg pridobivanja znanja tujega jezika, spoznavanja različnih kultur in navad, gre tudi za vzpostavljanje novih študijskih možnosti, poslovnih vezi, stikov, idej in zamisli. Erasmus+ za predvsem za študenta predstavlja samostojno pot, neodvisnost, osebno rast, odgovornost, potovanje, zabavo in dragocena nova poznanstva.
Z veseljem sporočamo, da sta Evropska Komisija in Nacionalna agencija – CMEPIUS FOŠ-u za namen izmenjav v pogodbenem letu 2016 namenili spodaj navedeno število prostih mest.

ZA ŠTUDIJSKE IZMENJAVE:
 • Študentsko mobilnost z namenom študija: 1 udeleženec;
 • študentska mobilnost z namenom praktičnega usposabljanja: 1 udeleženec;
 • skupno število odobrenih mesecev trajanja izmenjave: 6 mesecev;
ZA IZMENJAVO OSEBJA:
 • število razpoložljivih mest z namenom poučevanja: 5
 • skupno trajanje: 38 dni (od 7 - 8 dni trajanja mobilnosti na osebo)
 • število razpoložljivih mest z namenom usposabljanja: 3
 • skupno trajanje: 21 dni (7 dni trajanja mobilnosti na osebo)
Na razpis je možno prijaviti mobilnosti v tujini, ki bodo v celoti izvedene in zaključene med 1. junijem 2016 in 31. majem 2018. 
 
V obeh razpisih velja rok za oddajo prijav do vključno 15.10.2016. V primeru, da bo na razpis prispelo manj prijav, kot je prostih mest, bo FOŠ prejemal dodatne prijave do zapolnitve mest oziroma do porabe sredstev.  Vse dodatne podrobnosti o sami prijavi, višini sredstev in prijavni dokumentaciji si lahko preberete na spletni strani FOŠ.

Informativni dan FOŠ

četrtek, 8.6.2016

Vabimo vse zainteresirane bodoče študente na informativni dan FOŠ, ki bo v četrtek, 8. septembra 2016, ob 17. uri. Informativni dan bo potekal v NOVIH prostorih fakultete.

Na informativnem dnevu  bomo podrobneje predstavili našo fakulteto, študijske programe Menedžment kakovosti I., II., in III. stopnje, sam način študija na FOŠ in odgovorili na vsa vaša morebitna vprašanja.

Kdor se informativnega dneva ne more udeležiti, nas lahko pokliče na tel. št. referata 059 074 164 (Katja Krevs) ali nam piše na info@fos.unm.si in dogovorili se bomo za osebni termin predstavitve.

 
NAPOVEDNIK

8.6. in 27.9. -      INFORMATIVNI DAN
15.9. -                 SEJA SENATA
20.9. -                 VPIS V VIŠJI LETNIK
3.10. -                 UVODNI DAN

Facebook
Facebook
Website
Website
Email
Email
Copyright © 2016 Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu 
 
FOŠ e-novice izdaja vodstvo Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu praviloma vsak mesec. S FOŠ e-novicami želimo izboljšati informiranje članov akademskega zbora in vseh ostalih notranjih in zunanjih sodelavcev fakultete. Prejemniki FOŠ e-novic so vsi člani akademskega zbora, študenti in ostali posamezniki, ki so izrazili pripravljenost za sodelovanje s fakulteto. 

Urednica: Vesna Grabnar

unsubscribe from this list    update subscription preferences