Copy
E-novice (december 2014) / E-News (December 2014)
letnik 6 / volume 6
številka 9 / number 9
Osebna odličnost
 
Svojo najljubšo razlago o osebni odličnosti prepoznavam v knjigi Stephena Bertmana »Vzpenjanje na Olimp: miti in modrosti starih Grkov«. Avtor navaja, da tako kot osem visokih stebrov, ki še vedno podpirajo Partenon, obstaja tudi osem idejnih stebrov, ki so držali pokonci zgradbo takratne grške civilizacije. Vsako posamično načelo predstavlja posamezno, dinamično idejo, vseh osem skupaj pa predstavlja koncept oziroma paradigmo takratne civilizacije. Ti stebri grške modrosti so:
                                                     ·         Humanizem.
                                                     ·         Iskanje odličnosti.
                                                     ·         Zmernost.
                                                     ·         Samospoznanje.
                                                     ·         Razum.
                                                     ·         Nenehna radovednost.
                                                     ·         Ljubezen do svobode.
                                                     ·         Individualizem.

Avtor v nadaljevanju razlaga, da nam individualizem omogoča, da vidimo sami sebe kot edinstvene, vendar lahko to edinstvenost uresničimo le skozi ljubezen do svobode. V svobodnem okolju lahko nenehno razvijamo radovednost. S postavljanjem vprašanj krepimo našo zmožnost mišljenja. Z rabo razuma pridobivamo samospoznanje. S samospoznajem se učimo pomembnosti zmernosti in iskanja odličnosti. Če prakticiramo oboje, izpopolnjujemo naše sposobnosti in ostajamo zvesti konceptu humanizma.

Grki so odličnost pojmovali kot dinamičen proces duhovne rasti oziroma kot razvijanje posameznika v smeri polnega uresničenja svojih notranjih potencialov. Odličnosti niso pripisovali statičnosti ampak so jo pojmovali kot proces samopreseganja. Iskanje odličnosti pri Grkih ni pomenilo isto kot dosežen uspeh ampak je pomenilo iskanje oziroma dejanje poizkušanja.  V tem kontekst je smisel odličnosti v tem, da smo kar se da dobri v kateri koli vlogi, ki jo izberemo ali nam jo prinese življenje.

Ta sklic na stare Grke v zamiku treh tisočletij se mi zdi še vedno oziroma že spet aktualen.
 
Obilo osebne odličnosti vam želim, v letu 2015!
 
izr. prof. dr. Boris Bukovec,
dekan
Slika: freedigitalphotos.net

Rezultati volitev v ŠS FOŠ
 
Na FOŠ so od 22. 10. do 24. 10. 2014 potekale volitve v Študentski svet za študijsko leto 2014/2015. Volilna komisija je v Poročilu o izvoljenih kandidatih ugotovila, da so bili v Študentski svet FOŠ izvoljeni naslednji kandidati:
iz vrst študentov 1. stopnje: Davorin Erman, Dejan Brakočević, Andrej Kolar,
iz vrst študentov 2. stopnje: Petra Koprivec, Božidar Lenarčič,
iz vrst študentov 3. stopnje: Ema Čad, Sonja Križaj Zuhair
 
Vsem izvoljenim članom čestitamo in jim želimo uspešno delo.

 
_________________________________________
 
Election results of FOS SC
 
In the FOS Student Council the following candidates were elected:
1st cycle students (Bachelor's): Davorin Erman, Dejan Brakočević, Andrej Kolar,
2nd cycle students (Master's): Petra Koprivec, Božidar Lenarčič,
3rd cycle students (PhD): Ema Čad, Sonja Križaj Zuhair.

Congratulations and we wish them a great deal of success.

 
Zagovori  zaključnih nalog
 
V torek, 11. 11. 2014, je na Fakulteti za organizacijske študije v Novem mestu svojo doktorsko disertacijo z naslovom »Model socialnega marketinga pri reševanju problemov v partnerskem odnosu« zagovarjala Nataša Demšar Pečak, ki jo je izdelala pod mentorstvom prof. ddr. Marije Ovsenik in somentorstvom prof. dr. Christiana Gostečnika.
V ponedeljek, 1.12.,  je zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom »Model varnostne kulture na področju varnosti pacientov« Simona Hotujec. Izdelala jo je pod mentorstvom izr. prof. dr. Milana Ambroža.
Obema iskreno čestitamo!
___________________________________

Successful Thesis Defenses
 
On Tuesday, 11 November 2014, at the Faculty of Organisation Studies in Novo mesto, Nataša Demšar Pečak defended her doctoral thesis entitled "Model of social marketing to solve problems in a relationship" under the supervision of  DDr. Marija Ovsenik, Full Professor and Dr. Christian Gostečnik, Full Professor.
On Monday, 1 December Simona Hotujec defended her Master's thesis "Model of safety culture on patient safety" under the supervision of Dr. Milan Ambrož, Associate Professor.
Congratulations Dr. Demšar Pečak and Ms Hotujec!
Okrogla miza UNM
 
V ponedeljek, 17. novembra 2014, je v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto (Rotovž) potekala okroglo mizo z naslovom Ustanavljanje Univerze v Novem mestu, na kateri so sodelovali naslednji gostje:
- mag. Mirko Stopar, v. d. generalnega direktorja Direktorata za visoko šolstvo, MIZŠ,
- Gregor Macedoni, župan Mestne občine Novo mesto,
- izr. prof. dr. Boris Bukovec, predsednik Senata Konzorcija UNM,
- doc. dr. Tomaž Slak, Društvo arhitektov Dolenjske in Bele Krajine.
Osredne točke okrogle mize so bile ali iti naprej po poti zasebne ali javne univerze; ali trenutni skupini visokošolskih zavodov, ki je oddal elaborat, pridružiti še koga; ali je Drgančevje še smiselna prioriteta oz. katere so druge prostorske možnosti za umestitev univerze; kako nadaljevati, da čim prej dosežemo formalno ustanovitev univerze?
Dogodek je moderiral izr. prof. dr. Janez Povh.
____________________________________

Roundtable UNM
 
On Monday, 17th November 2014, a round table was organized on the topic of University of Novo Mesto with invited guests from the Ministry of Education, the mayor of Novo mesto, President of the UNM Senate Consortium and an architect from the Association of Architects of Dolenjska and Bela Krajina.
Doktorska šola FOŠ 2014/2015
 
Na FOŠ tudi letos izvajamo doktorski študij v okviru doktorske šole. Z 10. novembrom 2014 smo začeli s prvim sklopom izvedbe doktorskega študija na FOŠ, na katerega so letos poleg slovenskih vpisani tudi 3 tuji študentje.
Doktorska šola bo letos potekala v treh skopih. Prvi je potekal v mesecu novembru, drugi bo v mesecu marcu, ko bodo doktorandi na konferenci NPOT (Nove paradigme organizacijskih teorij) predstavljali izsledke svojih raziskav v okviru doktorske disertacije, zadnji sklop pa bo izveden v mesecu juniju.
Tudi letos smo študentom pripravili individualen pristop k delu, predstavili smo jim delo, potencialne mentorje, ki letos prihajajo tudi iz tujine, ter jih usmerjamo pri razvijanju svojih raziskovalnih modelov.
_______________________________________

Doctoral School FOS 2014/2015
 
On 10 November 2014 we began with our first meeting with our PhD students at FOS.
The Doctoral School will take place at three different times for one week. The first was held in November, the second will be in March, at the conference NPOT (New Paradigms of Organizational Theories), where students will represent their research interests and the final meeting will be carried out June.
This year we also have an individual approach to work, we presented them work, potential mentors, which this year come from abroad and through such approaches we assist our PhD students in developing their research designs.
Erasmus mobilnost na FOŠ
 
V mesecu juniju je fakulteta na podlagi odobrenih dotacij s strani Nacionalne agencije CMEPIUS objavila razpis za Erasmus mobilnost študentov za namene študija in prakse. Z velikim veseljem sporočamo, da je bil na podlagi oddane prijave izbran doktorski kandidat David Bogataj, ki je izpolnjeval vse pogoje za Eramsus mobilnost. Študent je odšel na izmenjavo za študij na špansko partnersko institucijo Technical University of Cartagena, na izmenjavi pa bo ostal do konca februarja.
Izmenjava študentov je enkratna priložnost za pridobivanje dragocenih mednarodnih izkušenj in osebnih vezi. Poleg pridobivanja znanja tujega jezika, spoznavanja različnih kultur in navad gre za vzpostavljanje novih študijskih možnosti, poslovnih vezi, stikov, idej in zamisli. Erasmus za študenta predstavlja samostojno pot, neodvisnost, osebno rast, odgovornost, potovanje, zabavo in dragocena nova poznanstva. Za pridobivanje teh dragocenih izkušenj je na fakulteti na voljo še eno mesto za mobilnost za namene prakse, za katero lahko prejme študent dotacijo za stroške izmenjave v višini 1.350 € za 3 mesece. V okviru programa Erasmus+ je omogočeno, da v tujino na prakso odide tako študent FOŠ, kakor tudi mladi diplomat FOŠ, ki mora prakso zaključiti najkasneje 1 leto po datumu diplomiranja. Fakulteta bo zbirala prijave do zasedbe mest, skrajni rok za prijavo pa je 30. 6. 2015. Več o samih mobilnostih si lahko preberete na spleti strani FOŠ.
_________________________________________________
Erasmus mobility at FOS
 
In June, the Faculty on the basis of approved grants from the National Agency CMEPIUS issued a call for Erasmus+ student mobility for the purposes of study and traineeships. We are glad to announce that based on submitted student mobility applications, David Bogataj, our doctoral candidate was selected and met all the conditions for Erasmus+ mobility. The student went on the mobility exchange to study at our Spanish partner institution Technical University of Cartagena. He will be on the exchange until the end of February.
Exchange of students provides a unique opportunity to gain valuable international experience and personal ties. In addition to acquiring knowledge of a foreign language, learning about different cultures and traditions it also provides new study opportunities, business links, contacts, ideas and impressions. For the Erasmus+ student, this presents an independent avenue, independence, personal growth, accountability, travel, entertainment and the creation of valuable new contacts / networking. To obtain such valuable experiences, the Faculty of Organisation Studies in Novo mesto has one more spot for traineeship mobility, which may entitle the student a grant for the cost of exchanges in the amount of up to € 1,350 for 3 months. Within Erasmus + a student may go abroad for traineeship if they are a student of the Faculty of Organisation Studies or a young graduate (no later than 1 year after the graduation date). The Faculty will accept submitted applications until placement is filled or the latest by 30 June 2015. More on Erasmus+ Mobilities can be found on our webpage.

Vabimo in napovedujemo

FOŠ v mesecu decembru prireja dogodke v sklopu TEDNA FOŠ:

15.12.Forum odličnosti študentov FOŠ (ob 16. uri)

FOŠ v sodelovanju s Študentskim svetom FOŠ vsako leto ob zaključku študijskega leta izvaja forume odličnosti študentov FOŠ.

Namen forumov odličnosti študentov je predstaviti in promovirati ključne ustvarjalne dosežke študentov, ki so jih ti dosegli v tekočem študijskem letu in sicer:

 • Dosežke v sklopu zaključenih diplomskih nalogah prve in druge stopnje.
 • Dosežke v sklopu doktorskih disertacij.
 • Dosežke v sklopu objavljenih izvirnih znanstvenih oziroma strokovnih člankih.
 • Dosežke v sklopu objavljenih prispevkov v zbornikih znanstvenih oziroma strokovnih konferenc.
 • Dosežke v sklopu izvedbe projektov.

Forum odličnosti študentov se izvaja v obliki in načinu, ki ga FOŠ uporablja za izvedbo konferenc. Programski in organizacijski odbor foruma odličnosti študentov FOŠ je v pretežnem številu sestavljen iz predstavnikov študentov. Ciljna publika so študentje FOŠ, njihovi družinski člani, predstavniki njihovih delodajalcev, člani akademskega zbora FOŠ, študentje in člani akademskih zborov ostalih VŠZ, dijaki in učitelji srednjih šol, predstavniki lokalne skupnosti, člani GZDBK in ostala zainteresirana javnost. Dogodek je brezplačen.
             

16.12. – Gostujoče predavanje: Velimir Srića (ob 16. uri)

Tematika: Uspešno vodenje
Lokacija: Ekonomska šola Novo mesto, Višja strokovna šola, Ulica talcev 3a, Novo mesto


17.12. – Slavnostna akademija FOŠ (ob 19. uri)

 

 • Šport hotel Otočec
 • Priložnostni nagovor prof. dr. Ivana Lebana
 • Slavnostna podelitev diplom in promocija Liste odličnežev FOŠ 2013/2014
 • Podelitev certifikatov ISO 9001 in ISO 27001
 • Kulturni program
 • Prijetno druženje s pogostitvijo
NAPOVEDNIK

 
 • 15.12. – Forum odličnosti študentov FOŠ
 • 16.12. – Gostujoče predavanje: Velimir Srića
 • 17.12. – Slavnostna akademija FOŠ
 • 19.12. – Dekanov dan
 • 22.12. - 4.1. – Kolektivni dopust
WHAT'S TO COME

 

 • 15 December - Forum of Excellence of Students FOS
 • 16 December - Visiting Lecture: Dr. Velimir Srića, Full Professor
 • 17 December - Formal Academy of FOS
 • 19 December – Dean's day
 • 22 December - 4 January – Holiday break

   
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Copyright © 2014 Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu 

FOŠ e-novice izdaja vodstvo Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu praviloma vsak mesec. S FOŠ e-novicami želimo izboljšati informiranje članov akademskega zbora in vseh ostalih notranjih in zunanjih sodelavcev fakultete. Prejemniki FOŠ e-novic so vsi člani akademskega zbora, študenti in ostali posamezniki, ki so izrazili pripravljenost za sodelovanje s fakulteto. 

Urednica: Vesna Grabnar (vesna.grabnar@fos.unm.si)

Lektorica: Jerneja Šurla Gašperšič
Lektorica angleških tekstov: Annmarie Gorenc Zoranunsubscribe from this list    update subscription preferences