Copy
Fakulteta za organizacijske študije, Novi trg 5, 8000 Novo mesto
Razvijamo vašo ustvarjalnost
E-novice                                                   Letnik: 8                                       Številka: 1
Evropska unija, država, pokrajine in občine so organizacije ! ? !
 
Če razumemo organizacijo preko »FOŠeve« definicije: »Ciljno usmerjena razmerja med ljudmi – ORGANIZACIJA.«, potem si lahko poenostavimo način razmišljanja o pravih in pravilnih aktivnostih znotraj marsikatere organizacije.
 
To velja tako za družino v kateri  živimo, kot tudi za organizacijo v kateri delamo. Velja tudi za naše občine,  za naše pokrajine (ki jih bomo imeli) kakor tudi za našo državo (ki jo imamo) in bi moralo veljati tudi za Evropsko unijo (ki jo še vedno imamo).
Vse to so organizacije in jih moramo tako tudi obravnavati. Če nimamo postavljenih ciljev, potem jih moramo ob strateškem razmisleku o poslanstvu, viziji in strateških usmeritvah najprej poiskati. Ko tako opredelimo cilje, moramo doseči usmerjanje ljudi k tem skupno opredeljenim ciljem. Brez jasno opredeljenih ciljev ni možno doseči ciljno usmerjenih razmerij. Ne gre. Drugi del definicije ne moremo realizirati, če prej ne realiziramo prvi del definicije. Cilji so potreben pogoj, usmerjanje razmerij med ljudmi za doseganje ciljev pa zadosten pogoj.
 
Prepričan sem, da če bi imeli več znanja, sposobnosti in veščin, torej kompetenc iz področja organizacije in menedžmenta, bi imeli manj nedorečenosti na ravni Evropske unije, države, pokrajin, občin in organizacij.
 
Splošna kriza vodenja in neučinkovitost ukrepanja na ravni Evropske unije, države, pokrajin, občin in organizacij je tudi pokazatelj nepoznavanja osnov organizacije in menedžmenta. Očitna je odsotnost zavedanja in vedenja kako vzpostaviti ustrezne sisteme vodenja s cilji in kako ljudi usmerjati za doseganja teh ciljev.
 
Tako kot  je logično, da se človek ob bolezni najprej zateče po nasvet k »doktorju splošne medicine« in kasneje k »doktorju specialistu«, bi bil že skrajni čas, da bi za reševanje organizacijskih  problemov najprej poiskali nasvet »doktorjev organizacije« in šele zatem nasvete »doktorjev ostalih ved«.

prof. dr. Boris Bukovec, dekan
DOGODKI

Vabilo na 5. mednarodno konferenco GPT
24. in 25. marec 2016

GPT 2016

ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST FOŠ

Zrna odličnosti FOŠ  -  nove paradigme organizacijskih teorij 2016

Po lanskih prvih Zrnih odličnosti FOŠ so sedaj pred nami »nova zrna«. Ohrabreni s prijetnimi in spodbudnimi odzivi tako avtorjev kot tudi bralcev ob lanskem bolj previdnem začetku, sedaj bolj odločno »v ogled postavljamo« najnovejše ustvarjalne dosežke naših novih petih doktorjev znanosti. Tako k lanskim sedmim  poglavjem, letos dodajamo pet novih. Lani »pravljičnih sedem«, letos »odličnih pet« kar skupaj šteje »ducat« zrn. Odlična »žetev«.
Zrna se množijo in naša »Rastoča knjiga FOŠ« je sedaj bogatejša oziroma debelejša za novo monografijo. Upamo, da bodo ob branju za kakšno spoznanje bogatejši tudi bralci.  Vsekakor pa sem prepričan, da so bogatejši vsi naši novi doktorji znanosti. Tu mislim predvsem na obogatitev njihove osebne odličnosti, saj so v iskanju novih prispevkov k znanosti skupaj s svojimi mentorji iskali in našli še neodkrite vidike nove paradigme organizacijskih teorij. Na Fakulteti za organizacijske študije v Novem mestu smo ponosni, da smo pri teh »raziskovanjih in iskanjih« našim novim doktorjem znanosti ponudili priložnost za razvoj njihove ustvarjalnosti.
 
Celotni »odlični peterici« naših doktorjev znanosti »letnika 2015« želim obilo ustvarjalnosti in osebne odličnosti, Zrnom odličnosti FOŠ 2016 pa obilo bralcev in dobro »kaljivost«.
 

Realizacija programa dela FOŠ za leto 2015

Senat in Upravni odbor sta sprejela Letno poročilo o delu FOŠ v letu 2015. Leto 2015 je bilo za našo Fakulteto z organizacijske študije v Novem mestu leto utrjevanja doseženega stanja in umirjene rasti. V leto 2015 smo vstopili s pogledom preko vsebine Strateškega načrta FOŠ za obdobje 2015-2020, ki smo ga oblikovali v mesecu decembru 2014. Definicija politike kakovosti je ostala nespremenjena, tako kot tudi strateške usmeritve, le strateške cilje smo vsebinsko optimirali in jih prevrednotili glede na naša hotenja in zmožnosti.
Ključne usmeritve za udejanjanje politike odličnosti FOŠ za leto 2015 so bile:
 • Znanstveno raziskovalna in razvojna odličnost
 • Odličnost študija
 • Odličnost poslovanja
 • Zadovoljstvo študentov
 • Zadovoljstvo odjemalcev raziskovalno-razvojnega dela
 • Zadovoljstvo zaposlenih
 • Družbeno odgovorno delovanje.
 
Podrobnosti si lahko prebereta na spletni povezavi.

Sprejeli smo letni program dela FOŠ za leto 2016

Senat in Upravni odbor sta na svoji seji obravnavala in sprejela Letni program dela FOŠ v letu 2016. Ključni poudarki, povzeti iz njegovega uvodnega komentarja so:
 • Leto 2016 bo za Fakulteto za organizacijske študije v Novem mestu leto začetka novega razvojnega ciklusa.
 • Po sedmih letih od ustanovitve in akreditacije zavoda smo v marcu dobili obisk strokovnjakov NAKVIS-a, do sredine septembra pa bomo oddali vlogo za reakreditacijo naših študijskih programov menedžment kakovosti 1., 2. in 3. stopnje kot tudi vlogo za akreditacijo novih študijskih programov. Kot smo predvideli s Strateškim načrtom FOŠ za obdobje 2015-2020 v LDN 2016 vnašamo vse naše strateške zaveze in s tem tudi vstopamo v nov razvojni ciklus.
 • Znanstveno raziskovalno in razvojno odličnost FOŠ postavljamo v ospredje in jo želimo uravnotežiti z našimi dosežki na področju študijske dejavnosti. Zaključili bomo optimiranje delovanja Inštituta za poslovno odličnost in projektne pisarne ter opravili izhodiščne aktivnosti za vzpostavitev programske skupine FOŠ. Lani zelo uspešno založniško dejavnost, ko smo izdali 13 znanstvenih monografij, bomo letos nadaljevali v zmernejšem tempu in tako načrtujemo izdajo 6. znanstvenih monografij kot tudi Zrn odličnosti FOŠ 2016, revijo RUO pa bomo vključili v vsaj tri nove mednarodne baze, proti koncu leta pa bomo začeli z izdajo nove strokovne revije iz področja organizacije in menedžmenta. Na področju konferenčne dejavnosti bomo izvedli 5. mednarodno konferenco GPT in 2. konferenco  NPOT. Pri obeh želimo povečati udeležbo naših obstoječih doktorskih študentov in vseh, ki so pri nas doktorirali. Želimo vzdrževati 520 Sicris točk na registriranega raziskovalca (v zadnjih petih letih) in povečati doseganje točk v tekočem letu na 95 točk. Trudili se bomo zadržati visoko vrednost normiranih čistih citatov na registriranega raziskovalca  (v zadnjih desetih letih) na številki 181.
 • Odličnost študija, v katero smo bili do sedaj izrazito usmerjeni, ostaja še vedno naša ključna skrb. Do sredine leta bomo oddali elaborat za reakreditacijo študijskih programov FOŠ, posebna projektna skupina se  bo osredotočila v oblikovanje vloge za akreditacijo novega študijskega programa. V letu 2015 začeto mednarodno prepletanje izvedbe študijskih programov bomo nadaljevali, saj so izkušnje odlične tako s strani študentov, predavateljev kot tudi ostalega osebja fakultete. Mednarodnemu sodelovanju in promociji FOŠ v okolju bomo namenili veliko energije, kot tudi izvedbi Poletne šole. Še posebej se veselimo Doktorske šole, ki je tudi letos popestrena s tujimi študenti in enim tujim predavateljem.
 • Odličnost poslovanja ostaja občutljiva tematika tudi v tem letu. Še vedno se bomo proaktivno vključevali v oblikovanje univerzitetnega prostora NM z namenom ustanovitve javne državne univerze v Novem mestu. V smislu iskanja priložnosti za izboljšanje bomo nadaljevali tudi s povezovanjem FOŠ v mednarodni konzorcij fakultet in univerz. Prizadevali se bomo za razpis koncesij in našo uspešno prijavo, saj bi tako lahko pridobili vire za izvajanje rednega študija. Naš sistem vodenja bomo nadgradili tudi z zahtevami modela odličnosti EFQM kot tudi standardov iz področja družbene odgovornosti. Jeseni želimo imeti 200 študentov, kar pomeni da moramo na novo vpisati vsaj 55 študentov saj jih bo vmes diplomiralo vsaj 35. Glede na stanje opravljenih obveznosti pričakujemo da bomo v letu 2016 promovirali še 5 novih doktorjev znanosti.
 • Zadovoljstvo študentov je ogledalo našega dela in naša velika prednost, kar potrjujejo rezultati študentskih anket, še posebej zadovoljstvo z izvajalci študijskih programov in zadovoljstvo s študentskim referatom. Vse pristope bomo ohranili, še posebej evalvacijske delavnice ob zaključku predavanj kot tudi letne študentske tribune. Raven zadovoljstva študentov bomo letos poskušali izboljšati z ukrepi po izvedenem anketiranju študentov in diplomantov, samoevalvacijah, presojah in študentskih tribunah.  Veliko si obetamo tudi od obogatitve dela Alumni kluba FOŠ, saj želimo z njim močneje vpeti FOŠ v okolje naših diplomantov in njihovih organizacij.
 • Zadovoljstvo odjemalcev raziskovalno-razvojnega dela bomo letos poskušali izboljšati z optimiranjem delovanja naše knjižnice oziroma študijskega središča. Predvsem je tu priložnost v prilagajanju njenega delovnega časa kot tudi v večanju možnosti oddaljene dostopnosti do podatkovnih baz.
 • Zadovoljstvu zaposlenih pripisujemo velik pomen in je zelo pogojeno z gojenjem ustrezne organizacijske kulture. Veseli nas močno zasidran in visoko ocenjen odnos zaposlenih do kakovosti kot tudi splošno prisotna pozitivna organizacijska klima. Okrepili bomo tudi oblike družabnega delovanja za sodelavce in študente.
 • Družbeno odgovorno delovanje bomo krepili z izvedbo vsakoletne krvodajalske akcije za študente in osebje fakultete ter z izvajanjem tradicionalnih Akademskih večerov. Kot novost bomo uvedli Forume dobrih praks, kjer bomo izkoristili sodelovanje z GZDBK in z našimi strateškimi partnerji.
 
Podrobnosti si lahko prebereta na spletni povezavi.

Obisk skupine strokovnjakov NAKVIS v sklopu ponovne akreditacije FOŠ


Prvega marca nas je v sklopu ponovne akreditacije zavoda obiskala  skupina strokovnjskov NAKVIS-a v sestavi:
 • doc. dr. Milena Alič, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, predsednica
 • izr. prof. dr. Mislav Ante Omazić, Ekonomski fakultet v Zagrebu, član
 • Aljaž Sekolovnik, študent, član
 • dr. Ana Belčič, zunanja opazovalka (kandidatka za vpis v register NAKVIS)
 • Martina Mravlja, predstavnica NAKVIS-a.
 
Po uvodnem srečanju, predstavitvi skupine strokovnjakov in namena evalvacije ter ogleda prostorov je sledil razgovor z vodstvom o splošnih tematikah, strategiji, razpoložljivostjo virov in sistemu vodenja. Po “šolski uri” razgovorov je sledilo srečanje s skupino naših desetih visokošolskih učiteljev, tej pa je sledilo presojanje različnih vidikov sodelavanja FOŠ z zunanjimi deležniki in izvajalci praktičnega izobraževanja. V tej skupni so bili predstavniki podjetij KRKA d.d., Trimo d.d., Adria mobil d.o.o, TPV d.d., Upravne enote Novo mesto in GZDBK. Zelo pestro in poglobljeno je bilo dokazovanje našega delovanja s strokovnimi službami FOŠ, kjer so bile “presojanke” Katja, Jerneja, Janja in Vesna. Posebne pozornosti so bili deležni tudi člani naših komisij za kakovost, komisije za izvolitve v nazive in komisije za študijske zadeve. Osrednji del popoldanskih razgovorov je potekal s celotno sestavo našega Študentskega sveta kateremu je sledil razgovor s skupino naših dvanajstih študentov.
 
Obisk, ki se je začel zjutraj ob 8.00 se je  zaključil s predstavitvijo ugotovitev ob 17.30. Imeli in izkoristili smo priložnost, da smo pokazali kaj in kako delamo na FOŠ. Upamo da smo bili prepričljivi, kar se je dalo razumeti tudi na samem zaključnem sestanku, kjer so bile ustno podane ključne ugotovitve.
Ko konec marca dobimo pisno poročilo, vas bomo o podrobnostih obvestili in skupaj bomo oblikovali program ukrepov za izboljšanje kakovosti našega delovanja.
 
Ponovno se zahvaljujemo vsem udeležencem razgovorov, še posebej tistim, ki ste vzeli dopuste oziroma uredili nadomeščanja v svojih delovnih sredinah, da ste se lahko pridružili »ekipi FOŠ«.
DELOVANJE ORGANOV FOŠ
Senat 1601 (2016-02-16)
 • Obravnavano in sprejeto je bilo Letno poročilo FOŠ za leto 2015.
 • Obravnavan in sprejet je bil Letni program dela FOŠ za leto 2016.
 • Obravnavano in sprejeto je bilo Letno poročilo o izvedbi študijskih programov FOŠ za 2014/2015.
 • Senat FOŠ se je seznanil z rezultati merjenja organizacijske klime na FOŠ za leto 2015.
 • Senat FOŠ je potrdil program priprav  za obisk strokovnjakov NAKVIS-a v sklopu reakreditacije (2016-03-01).
 • Senat FOŠ je na podlagi predloga Komisije za oceno ustreznosti dispozicije sprejel pozitivno oceno dispozicije doktorandov: Vladimirja Pegana, Tomaža Deželaka ter Norine Szander.
 • Senat FOŠ je sprejel novo izdajo splošnega akta SA-FOŠ-010-02 Pravilnik o priznavanju tujega izobraževanja.
Senat 1602 (2016-03-18)
 • Sprejeto in potrjeno je bilo besedilo razpisa za vpis v magistrski študijski program druge stopnje Menedžment kakovosti za študijsko leto 2016/2017.
 • Sprejeto in potrjeno je bilo besedilo razpisa za vpis v doktorski študijski program tretje stopnje Menedžment kakovosti za študijsko leto 2016/2017.
 • Senat FOŠ je sprejel sklep o začetku rednega postopka za izvolitev dekana Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu za mandatno obdobje od 1.10.2016 do 1.10.2018.
 • Senat je imenoval volilno komisijo za izvedbo volitev dekana.
 • Senat je sprejel sklep o začetku postopka kandidiranja članov Senata FOŠ, o sestavi Senata FOŠ in o izvedbi volitev članov Senata FOŠ za mandatno obdobje od 1.10.2016 do 1.10.2018.
 • Senat FOŠ je imenoval volilno komisijo za izvedbo volitev članov Senata.
 • Senat FOŠ je na podlagi predloga Komisije za oceno ustreznosti dispozicije sprejel pozitivno oceno dispozicije doktorandke Beti Godnič.
Upravni odbor 1601 (2016-02-16)
 • Upravni odbor je sprejel Letno poročilo FOŠ za leto 2015.
 • Upravni odbor je sprejel Letni program dela FOŠ za leto 2016.
 • Upravni odbor je sprejel Cenik storitev FOŠ za študijsko leto 2016/2017.
 
NAPOVEDNIK

21. 3. - 25. 3. 2016 - DOKTORSKA ŠOLA 

24. 3. - 25. 3. 2016 - 5. MEDNARODNA KONFERENCA GPT

13. 4. 2016 - INFORMATIVNI DAN ob 17.00

14. 4. 2016 - KNJIŽNICA MIRANA JARCA - ZASL. PROF. DR. ŠTEFAN IVANKO - PREDSTAVITEV KNJIGE ZGODOVINA ORGANIZACIJSKE MISLI

21. 4. 2016 - SEJA SENATA FOŠ

Facebook
Facebook
Website
Website
Email
Email
Copyright © 2016 Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu 
 
FOŠ e-novice izdaja vodstvo Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu praviloma vsak mesec. S FOŠ e-novicami želimo izboljšati informiranje članov akademskega zbora in vseh ostalih notranjih in zunanjih sodelavcev fakultete. Prejemniki FOŠ e-novic so vsi člani akademskega zbora, študenti in ostali posamezniki, ki so izrazili pripravljenost za sodelovanje s fakulteto. 

Urednik: Mira Kastelic

unsubscribe from this list    update subscription preferences