Copy
Fakulteta za organizacijske študije, Novi trg 5, 8000 Novo mesto
     Razvijamo vašo ustvarjalnost.
E-novice (oktober 2016)                                                                   
Letnik: 8      Številka: 5
Avtopoieza kot samoobnova in samorazvoj
 
Čilska biologa Humberto Maturana in Francisco Varela sta ob proučevanju življenja opazila prisotnost vzorca nenehne reprodukcije samega sebe, za kar sta uporabila zanimiv izraz »avtopoieza«. Avtopoiezi pripisujeta dve karakteristiki, ki sta jih prepoznala ob proučevanju celic in sicer obstoj ovojnice oz. meje ter metaboličnega omrežja.
Ugotavljata, da se življenje ne more prištevati nobeni posamezni sestavini, temveč celotnemu zaokroženemu metaboličnemu (spreminjajočemu) omrežju. Celična struktura je odprt sistem in obstaja daleč stran od termodinamičnega ravnotežja in hitro razpade v prihajajočem stanju ravnotežja – celica torej umre, če celični metabolizem ne zagotavlja nenehnega toka energije za preurejanje strukture, kakor hitro se le ta približuje razpadanju. Živi sistemi so organizacijsko zaprti – so avtopoietična omrežja, ampak za materijo in energijo pa so odprti, saj potrebujejo nenehen tok materije in energije, da ostanejo živi.
Humberto Maturana in Francisco Varela sta oblikovala celovito Santiago teorijo (Santiago Theory of Cognition), v središče katere sta postavila sovpadanje procesa spoznavanja, torej procesa učenja s procesom življenja. Proces spoznavanja po tej teoriji vključuje samoobnovo in samorazvoj živega sistema. Definicija avtopoietičnega sistema po njima sloni na dejstvu, da so sistemi podvrženi strukturnemu spreminjanju vzorca omrežja organizacije in sicer kot:
 • Samoobnavljanje (reprodukcija), kjer naravni sistemi nadomeščajo odmrle celice in s čimer organizem vzdržuje svojo stalno identiteto oziroma vzorec organizacije.
 • Ustvarjanje nove strukture oziroma novih povezav v avtopoietično omrežje, kjer so te spremembe bolj razvojne kot ciklične, ki se pojavljajo nenehno in bolj kot posledica vpliva okolja kot pa notranje dinamike.
Ključno sporočilo Santiago teorije je torej v tem, da živ sistem reagira avtonomno na vplive iz okolja s strukturnimi spremembami in tako preureja svoj vzorec povezav, pri čemer vzdržuje svobodo odločanja pri tem, kako in kaj bo razbral iz sporočila okolja in kaj ga bo »vznemirilo«.
Na FOŠ se ob iskanja odgovorov na izzive prihodnosti v zadnjem obdobju intenzivneje osredotočamo v raziskovanje fenomena avtopoieze, pri čemer pa ne bomo razočarani, če bomo te odgovore prepoznali v rešitvah iz preteklosti.
prof. dr. Boris Bukovec, dekan

Zagovori zaključnih nalog

V septembru je zagovarjalo svoje zaključne naloge šest študentov.
Diplomsko nalogo z naslovom Komunikacijske in kulturne ovire pri organizaciji in izvedbi transporta je pod mentorstvom mag. Iris Fink Grubačević zagovarjala Urška Lukan.
Ostalih pet kandidatov je zagovarjalo magistrske naloge.
Magistrsko nalogo z naslovom "Vpliv dejavnika organiziranosti idej na inovacijsko kulturo" je zagovarjal Rajko Vidic. Nalogo je pripravil v sodelovanju z mentorjem prof. dr. Mirkom Markičem.
Sonja Zlobko je zagovarjala nalogo z naslovom "Merjenje organizacijske kulture FOŠ", pod mentorstvom prof. dr. Borisa Bukovca. Sledil je zagovor Vesne Jaković, ki je izdelala nalogo z naslovom "Jezikovne kompetence zaposlenih v turizmu in zadovoljstvo gostov", pod mentorstvom izr. prof. dr. Annmarie Gorenc Zoran. Istega dne je zagovarjala magistrsko nalogo Renata Červ, ki jo je izdelala pod mentorstvom izr. prof. dr. Annmarie Gorenc Zoran, z naslovom "Ocenjevanje kakovosti s strani študentov in predavateljev: primer višje strokovne šole".
Zadnji zagovor v septembru je imel  Alojz Gorše s svojo nalogo z naslovom "Vpliv vitke proizvodnje na  stalno izboljševanje kakovosti procesov in proizvodov". Izdelal jo je pod mentorstvom  prof. dr. Borisa Bukovca.
 
Vsem kandidatom iskreno čestitamo in želimo uspešno pot tudi v prihodnosti.

Predavanje: STANJE IN SMOTRNI TRENDI RAZVOJA SLOVENSKEGA TURIZMA

V četrtek, 29.9.2016 smo za dijake in učitelje Srednje šole za gostinstvo in turizem pripravili predavanje z naslovom: STANJE IN SMOTRNI TRENDI RAZVOJA SLOVENSKEGA TURIZMA, ki ga je izvedel prof. dr. Rok Ovsenik.

Ključni povzetki predavanja:
Turizem:

 • je resna gospodarska panoga, ki povezuje svet,
 • je sestav „mikro“ ekonomij v celostno podobo okolja,
 • je zrcalo identitete družbe, kulture in prostora,
 • v poplavi ponudbe konkurenčne prednosti gradi na imidžu okolja, visoki kakovosti in zadovoljstvu gostov,
 • je kot produkt sinergija profesionalnosti, avtentičnosti, raznolikosti, atraktivnosti,
 • je generator razvoja v okolju,
 • konkurenčnost globalne ponudbe generira visoko stopnjo znanja in strokovnosti, inovativnosti in kreativnosti.

Dinamična rast turistične dejavnosti in vse večja globalizacija znanja porabnika spreminja turizem iz klasičnega (hotelirstvo, gostinstvo) v umetnost organizacije užitkov, občutkov in doživetij.
Navajano spremembe prinaša tudi v marketinške koncepte, trženjske prijeme in prodajne metode. Pojavnost na tržičih prehaja iz klasične v dinamično dobo, vstopi na obvladujočih in novih trgih so pogojeni glede na inovativne in kreativne aktivnosti posameznih blagovnih znamk.

V globalni poplavi konkurentov bodo preživeli samo tisti poslovni subjekti, ki se bodo organizirali v smeri nenehnega prilagajanja spremembam in potrebam ter pričakovanjem/željam gostov.

Glede na zgoraj navedena dogajanja v svetu in pričakovane trende v turizmu in hotelski dejavnosti bi bilo smotrno, da strateški razvoj države kot turistične destinacije za prihajajoče obdobje sloni na:

 • umestitvi posameznih lokalnih destinacijskih okolij v tri ravni (lokalno, nacionalno, nadnacionalno),
 • interaktivnem mreženju (v notranjem okolju - destinacijskem in navzven),
 • reorganizaciji notranjega destinacijskega okolja,
 • kontrolingu in kakovosti storitev,
 • uvajanje notranje oblike destinacijskega managementa v vseh ravneh.

  Smiselne smernice in trendi 

 • Turizem regulirati v smeri razvoja, distribucije in znamke.
 • Posodobiti obstoječe zakonodaje v smeri trendov razvoja globalnega turizma in pospeševanja tujih investicij.
 • Internacionalizirati turistično ponudbo.
 • Preobraziti izobraževalni sistem za področje turizma in hotelirstva (kontaktni personal, operativni management).
 • Identificirati nove rastoče trge.
 • Poskrbeti za trend rasti nacionalne identitete.
 • Vzpodbuditi podporo naroda do turizma.

1. Forum osebne odličnosti: gost dr. Janez Gabrijelčič

V četrtek, 29. 9. 2016 je v novih prostorih Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu  potekal 1. Forum osebne odličnosti, katerega gost je bil častni občan Mestne občine Novo mesto in oče Foruma odličnosti in mojstrstva ter projekta Rastoča knjiga, dr. Janez Gabrijelčič. Moderatorka foruma, doc. dr. Marija Turnšek Mikačić, je z gostom v obliki vodenega pogovora pripravila prijetno popoldne, gost pa je vse navzoče navdahnil s svojim karizmatičnim govorom o veličini in pomenu vrednot, rasti in odličnosti. Namen forumov osebne odličnosti je tudi sicer predstaviti posameznike, ki jim stroka priznava osebno odličnost in uživajo velik ugled v javnosti.

Po zaključenem pogovoru smo izkoristili priložnost in udeležence foruma povabili na ogled prostorov in prijetno druženje s pogostitvijo.

Ker si želimo vzpostaviti frekventne izvedbe Forumov osebne odličnosti, bomo že v prihodnjih mesecih pripravili naslednjega, na katerega bomo ponovno povabili odličnega in priznanega sogovornika.

Utrinke z dogodka si lahko ogledate na naši FB strani in video prispevku

FOŠ prijavila 2 projekta na Javni razpis Po kreativni poti do znanja 2016/2017

FOŠ je v mesecu oktobru prijavil 2 projekta v okviru Javnega razpisa projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2016/2017, ki ga je razpisal Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije. Prvi projekt smo naslovili Od ideje do izdelka na področju upravljanja s sporočili, v katerega smo vključili gospodarsko družbo Solos, realizacija grafičnih idej, d.o.o., drugi projekt pa Industrija 4.0 – razvoj delavnic z mladino, ki smo ga prijavili v sodelovanju s Fakulteto za industrijski inženiring Novo mesto in Visoko šolo za upravljanje podeželja Grm Novo mesto in vanj vključili Razvojni center Novo mesto ter gospodarsko družbo JAPINA, raziskovanje in razvoj, d.o.o. Rezultate razpisa pričakujemo v mesecu decembru 2017.
Sprejem pri županu

Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni je v sredo, 28. septembra 2016, na sprejem povabil dekanice in dekane visokošolskih zavodov, ki imajo sedež v Novem mestu: Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto, Fakultete za informacijske študije v Novem mestu, Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu, Fakultete za poslovne in upravne vede Novo mesto, Fakultete za tehnologije in sisteme, Fakultete za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto, Fakultete za zdravstvene vede Novo mesto in Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto. Sprejema se je udeležil tudi naš dekan dr. Boris Bukovec.
Skupaj so obeležili začetek novega študijskega leta in izmenjali izkušnje iz preteklega obdobja. 

Uvodni dan FOŠ

Vse študentke in študente FOŠ smo ob začetku študijskega leta vljudno povabili na UVODNI DAN FOŠ, ki je potekal 3. 10. 2016 v novih prostorih fakultete na naslovu Ulica talcev 3, Novo mesto.

V prvem tednu oktobra smo jih želeli podrobneje seznaniti s študijem na fakulteti in opremiti s koristnimi informacijami ter odgovoriti na čim več vprašanj o poteku študija. Na uvodni dan so kot ponavadi prišli predvsem študenti, ki svoj študijski proces šele začenjajo in se želijo opremiti s kar največ možnimi informacijami, ki jim bodo zagotovo prišle prav na njihovi študijski poti.

Sledilo je predavanje direktorja Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine (GZDBK), Tomaža Kordiša, z naslovom Znanje za uspešnost gospodarstva in regije.

Sklep o razpisu volitev v Študentski svet 2016/2017

7.10.2016 je dekan FOŠ izdal Sklep o razpisu volitev v Študentski svet FOŠ za študijsko leto 2016/2017, ki šteje 7 študentov, in sicer:

 • 2 člana: predstavnika visokošolskega strokovnega študija,
 • 2 člana: predstavnika magistrskega študija,
 • 3 člane: predstavnike doktorskega študija.

Kandidacijski postopek traja od ponedeljka, 10.10.2016 do petka, 14.10.2016 do 15. ure.

Kandidaturo lahko vloži vsak študent, ki je vpisan v posamezni letnik oz. je absolvent, za predstavništvo katerega kandidira.

Volitve bodo potekale v PETEK, 21. 10 2016, PONEDELJEK, 24.10.2016 in TOREK, 25.10.2016, vse dneve v času od 15.45 do 16.15 ure v prostorih Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu. Volilno mesto bo ustrezno označeno.

Kandidatura se vloži na predpisanem obrazcu OBR-025, ki je dostopen v referatu FOŠ in Visokošolskem informacijskem sistemu FOŠ, ki se pošlje po pošti na naslov fakultete (FOŠ, Novi trg 5, pp. 120, 8000 Novo mesto) ali vloži v študentskem referatu na sedežu fakultete.

Vljudno vas vabimo k vložitvi kandidature in udeležbi na volitvah v Študentski svet FOŠ.

Nova številka revije RUO
 
Izšla je septembrska številka Revije za univerzalno odličnost. Najdete je na naši spletni strani. Vse zainteresirane vabimo k pošiljanju člankov za objavo. Naša revija je dostopna in indeksirana v: dLib, DOAJ, BOAI, EconBiz, ERIH plus, EBSCO in ProQuest.

Prijetno branje.


 
Nov delovni čas knjižnice FOŠ

Obveščamo vas, da ima knjižnica FOŠ z novim študijskim letom spremenjen delovni čas.

PONEDELJEK: 8.30 -  16.00
SREDA: 8.30 - 13.30
ČETRTEK: 8.30 - 16.00


Vabljeni!

Podaljšan 3. prijavni rok za vpis

 
VS, MAG, do 18.10.2016
DR do 24.10.2016
 
NAPOVEDNIK
 

15.10.                 IZTEK ROKA ZA PRIJAVO NA ERASMUS IZMENJAVO
18. 10.                PODALJŠAN 3. PRIJAVNI ROK ZA VPIS VS IN MAG
20. 10.                SEJA SENATA
21.10. - 25.10.    VOLITVE V ŠTUDENTSKI SVET
24. 10.               PODALJŠAN 3. PRIJAVNI ROK ZA VPIS DR
7.11. - 11. 11.     DOKTORSKA ŠOLA

Facebook
Facebook
Website
Website
Email
Email
Copyright © 2016 Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu 
 
FOŠ e-novice izdaja vodstvo Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu praviloma vsak mesec. S FOŠ e-novicami želimo izboljšati informiranje članov akademskega zbora in vseh ostalih notranjih in zunanjih sodelavcev fakultete. Prejemniki FOŠ e-novic so vsi člani akademskega zbora, študenti in ostali posamezniki, ki so izrazili pripravljenost za sodelovanje s fakulteto. 

Urednica: Vesna Grabnar

unsubscribe from this list    update subscription preferences


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Faculty of Organisation Studies Novo mesto · Novi trg 5 · Novo mesto 8000 · Slovenia

Email Marketing Powered by Mailchimp