Copy
Nieuwsbrief Ketenzorg NU maart 2015
Bekijk in uw browser
Bestuur Zorg NU
Ketenzorgprogramma kwetsbare ouderen
Op 7 april is de kick-off bijeenkomst voor de huisartsen en ketenpartners die deelnemen aan het ZonMW ouderenproject: "Van papier naar E-praktijk". De werkgroep ouderenzorg levert deze maand het ketenzorgprogramma kwetsbare ouderen op. Zij gaat vervolgens op in een nieuwe werkgroep die het Ouderenproject gaat begeleiden.
Productenboek regio Utrecht West
Sinds 1 januari zijn de gemeenten in de regio verantwoordelijk voor het aanbod van de jeugd-GGZ in de regio. De gezamenlijke gemeenten hebben een productenboek samengesteld waarin alle gecontracteerde partijen in de j(jeugd)-GGZ staan vermeld. Het productenboek is nu te vinden op onze website. 

Huisartsen hebben de mogelijkheid rechtstreeks te verwijzen naar de aanbieders in het productenboek. Gemeenten gaan wel met de huisartsen in de regio in gesprek, als dat al niet is gebeurd, om waar mogelijk verwijzingen naar de specialistische j-GGZ te voorkomen door inzet van een lokaal jeugdteam. Gemeenten hebben namelijk ook een bezuinigingsdoelstelling.
Guus Hermsen, portefeuillehouder jeugd
Actueel
Een gericht scholingsaanbod
Op de vraag in de vorige nieuwsbrief om uw scholingswensen aan te geven zijn 27 reacties gekomen. Dankzij uw respons kan een gericht scholingsaanbod georganiseerd worden, dank daarvoor!

CASPIR Module 6
Voor de CASPIR module 6 bestaat voldoende interesse om deze cursus te organiseren. Ketenzorg NU, ondersteunt door AstraZeneca, biedt u graag kosteloos de gelegenheid om deze module te volgen op woensdag 10 juni 2015 van 18.00 tot 20.30 uur bij de Atoomclub in Utrecht. Binnenkort ontvangt u een officiële uitnodiging per e-mail hierover. U kunt zich al aanmelden via d.woortman@ketenzorgnu.nl
Imis scholing
Ook voor de Imis scholing is voldoende interesse. Deze scholing wordt waarschijnlijk in mei 2015 aangeboden. U wordt uiteraard op de hoogte gehouden per e-mail. 
CASPIR cursus - Basis
Gezien de lage interesse voor de basis CASPIR cursus wordt deze dit jaar niet aangeboden. Wel kunt u bij de andere aanbieders deze cursus volgen (bekijk het scholingsaanbod van de CASPIR cursussen).
Scholingsaanbod
Later dit jaar worden ook andere cursussen aangeboden waar voldoende interesse voor bestaat. Wilt u weten welke scholing in de regio wordt aangeboden? Bekijk dan de scholingsfolder van de WDH Noordwest Utrecht en Ketenzorg NU. Hierin vindt u de gezamenlijke scholingsagenda voor 2015.
Zorgverleners en cliënten gezocht voor cliëntpanel
Dit jaar vinden voor het eerst in samenwerking met de NCPF/DVN en VGZ cliëntpanel gesprekken plaats, een van de kwaliteitseisen voor 2015. Hiervoor zoekt Ketenzorg NU zorgverleners die het leuk vinden om met de cliënt in gesprek te gaan over de kwaliteit van zorg. Ook worden praktijken benaderd om cliënten aan te melden die zo’n panelgesprek leuk en nuttig vinden. De geïnvesteerde tijd wordt uiteraard vergoed en de cliënt kan een attentie tegemoet zien. Naar aanleiding van de twee panelgesprekken wordt een verslag gemaakt waarin de verbeterpunten worden vertaald in een plan van aanpak. Heeft u interesse of wilt u meer informatie? Stuur dan een bericht naar m.verkerk@ketenzorgnu.nl
IZP pilot met ketenpartners van start
Sinds 23 februari is het individueel zorgplan (IZP) opengesteld voor de diëtisten binnen de regio. Dit betekent dat bij verwijzing ook de diëtiste doelen met de patiënt geformuleerd in het IZP kan schrijven, acties kan invullen en evaluaties kan doen. Twee praktijken in de regio gaan starten met de pilot 'IZP gaat multidisciplinair'. Het Individueel zorgplan kan daarbij worden ingevuld door de huisarts, de POH en ook door de diëtiste. De ervaringen met het gezamenlijke plan van aanpak van zorgverleners uit de keten en de patiënt worden in een volgende nieuwsbrief gedeeld. Ook worden de ervaringen opgenomen in het scholingsprogramma IZP. 

Scherm print van het autorisatieschema van het IZP in Portavita

Beheer activiteiten per rol
DM stand van zaken
DM Fundusfotografie - Workflow Saltro
Tijdens de Spiegelbijeenkomst DM in februari is de workflow van Saltro gepresenteerd met betrekking tot de fundusfotografie. De workflow is nu helder weergegeven in een stroomdiagram. Bekijk het Stroomschema Fundusfotografie
Voetzorgmodule
Onder grote belangstelling vond op 21 januari de informatiebijeenkomst voetzorg 2015 plaats. Hoofdthema was de nieuwe indeling in zorgprofielen voor patiënten met een Simms 1 classificatie. De herziene voetmodule en het stroomschema zijn nu ook te vinden op de website van Ketenzorg NU en onder het kopje Protocollen in Portavita.
Veranderingen
Tijdens de bijeenkomst zijn de veranderingen doorgenomen aan de hand van praktijkvoorbeelden. Op verzoek werd in Portavita ook de naamgeving aangepast waardoor nu alle te raadplegen podotherapiepraktijken op een rijtje staan bij het aanvragen van een voetonderzoek vanuit Portavita. Als huisarts heeft u ook de mogelijkheid een online cursus te volgen voor 3 accreditatiepunten. 

Meer informatie?
Bekijk de presentatie van Voetmedisch Centrum Heygelen en de presentatie van Rondom
Spiegelbijeenkomst Ketenzorg Diabetes
De Spiegelbijeenkomst Ketenzorg Diabetes was op 18 februari druk bezocht. Het programma bestond uit het bespreken van de spiegelinformatie: proces- en uitkomstindicatoren ketenzorg diabetes. Ook werd een toelichting gegeven over de fundusscreening door Saltro. Ukie Harkema, diëtist bij diëtistenpraktijk Harkema & Krabshuis, gaf een toelichting op de herziene NDF Voedingsrichtlijn voor diabetes, die deze maand is verschenen en besprak de resultaten uit haar eigen praktijk. Met de Langerhans nascholing ‘de oudere Mensch’ werd de avond afgesloten. De innovatieprijs werd dit jaar uitgereikt aan Wil van der Poel, POH bij Vechtzorg Huisartsenpraktijken in Breukelen. Zij is koploper bij het inzetten van het Individueel Zorg Plan (IZP). Het merendeel van haar patiënten heeft een IZP.
Lees het complete verslag van de bijeenkomst
COPD Stand van Zaken
Wacht niet langer, begin met het Multidisciplinair overleg! 
Om de lokale samenwerking te optimaliseren is het organiseren van een Multidisciplinair Overleg (MDO) gewenst. In het ketenzorgprogramma COPD wordt beschreven dat er twee keer per jaar een MDO wordt georganiseerd. Als kaderarts COPD en huisarts in Maarssenbroek, heb ik goede ervaringen met MDO. Het is een nuttig en in de onderlinge relaties bevorderend instrument. Ketenzorg NU kan bij de organisatie van het MDO behulpzaam zijn en vergoedt de kosten voor alle deelnemers aan het overleg.
Lees de ervaring van Roel Wennekes
VRM
Voortgang Zorgprogramma VRM
Ketenzorg NU is nog steeds in gesprek met Achmea over de VRM keten, die vanuit Segment 3 moet worden bekostigd. Achmea blijft enthousiast over ons voorstel, dat samen met drie andere VRM projecten uit het land nog als enige over is om gehonoreerd te worden.

Ons zorgprogramma VRM wordt als degelijk en onderscheidend gezien met name op het gebied van zelfmanagement en het (online) betrekken van de patiënt in de keten.
Desalniettemin stelt Achmea veel voorwaarden aan contractering, met name ten aanzien van aantoonbare substitutie. Ons standpunt is dat een en ander wel haalbaar moet zijn voor de praktijken en niet teveel kan afwijken van het zorgprogramma dat reeds geïmplementeerd wordt. Bij een positieve voortgang is het reëel om 1 april te starten.
Portavita
Fundus in Portavita - melding Uitslag onbekend
In Portavita kunt u zien dat een fundusfoto is gemaakt met de datum van uitvoeren. Dit klopt ook met de correspondentie die in het HIS binnenkomt. Soms staat er echter bij de uitslag: uitslag onbekend. Deze bug is bekend en is inmiddels opgelost bij Saltro, maar de fundusuitslagen uit 2014 kunnen nog deze uitslag melden. In het HIS komt het wel goed binnen. Diamuraal is in overleg met Saltro om de uitslagen nog een keer naar Portavita te laten sturen van 2014.
Agenda
Copyright © 2014 Ketenzorg NU, All rights reserved.
Dit bericht wordt naar alle leden van Ketenzorg NU gestuurd. 

Ketenzorg NU | Atoomweg 50 | 3542 AB Utrecht | www.ketenzorgnu.nl | info@ketenzorgnu.nl

afmelden voor nieuwsbrief    gegevens wijzigen