Copy
Nieuwsbrief Ketenzorg NU mei 2014
Bekijk in uw browser
Bestuur Zorg NU
Raad van Commissarissen
In het nieuwe organisatiemodel van de Coöperatie Zorg NU is gekozen voor professioneel toezicht in de vorm van een Raad van Commissarissen die eind 2013 is gestart met haar taak. Graag stellen we de raad aan u voor: 


Heidag en Algemene Ledenvergadering
Op 17 april was een heidag met het bestuur van Zorg NU, de directie van Ketenzorg NU en de toezichthouders. Naast een nadere kennismaking is een evaluatie van het huidige organisatiemodel gemaakt en zijn het strategisch beleid voor de nabije toekomst, het beoordelingskader voor functioneren van de directie en het (financieel) risicomanagement besproken.
In het kader van haar toezichthoudende rol bezoekt de Raad van Commissarissen de Algemene Ledenvergadering op 1 juli. Als speciaal thema wordt tijdens deze vergadering de ketenzorg ouderen besproken.
Actueel
'Zorgmijders' niet in lopende dossiers Portavita
Uit veel praktijken kwam het verzoek dossiers van 'zorgmijders' toch in Portavita geregistreerd te laten. Het is heel begrijpelijk om mensen de kans te geven goed in beeld te blijven binnen de gestructureerde chronische zorg. Uit verschillende invalshoeken is gekeken of een bepaald percentage 'zorgmijders' op deze manier in beeld moet blijven. Vanuit kwaliteitsoogpunt is toch gekozen deze patiënten uit de lopende dossiers binnen Portavita te houden. Niet alleen beïnvloedt dit de cijfers onterecht, het geeft ook een vertekend beeld van de landelijke data van deze patiëntengroep. Daarnaast kan zorg vooral zo gestructureerd blijven door de inclusiecriteria actief te blijven formuleren en hanteren. Bij “gestaakte behandelingen” zijn deze mensen uiteraard wel te allen tijde terug te vinden.
Anders is het wanneer een keten net is opgestart en in het startjaar geprobeerd wordt zoveel mogelijk patiënten in de ketenzorg in te passen. 
Voetzorg opgenomen in Ketentarief DM
Ook voor 2014 is de voetzorg opgenomen in het Ketentarief DM voor VGZ. Achmea heeft de voetzorg nog niet opgenomen in het ketenzorgtarief DM. De patiënten van Achmea ontvangen wel dezelfde zorg van de praktijk en ook de verwijzing blijft hetzelfde. De financiële afhandeling loopt verder via Achmea. De patiënten kunnen de pedicurezorg zelf bij Achmea indienen. Dit geldt niet alleen voor de patiënten met een aanvullende verzekering, maar voor alle Achmea patiënten.  
Begin april hebben de meeste pedicures een contract gesloten met de podotherapeuten voor de voetzorg Simms 2 en 3. De podotherapeut stelt hierbij het behandelplan op voor de voetzorg nadat de patiënt is verwezen door de huisartsenpraktijk. In dit behandelplan staat duidelijk vermeld op hoeveel (pedicure) voetzorg de patiënt recht heeft. De contracten met de pedicure voor de Simms 1 lopen voor 2014 gewoon door.
De volgende podotherapeuten zijn gecontracteerd:
  • Podotherapeutisch Centrum RondOm
  • Voet Medisch Centrum Heijgele - Woerden
  • Voetencentrum Wender - Utrecht en Vleuten (sinds 1 mei j.l.)
De verwijzingen vinden plaats via Portavita. De podotherapeuten nemen contact op met de  patiënt voor een afspraak. Het behandelplan voetzorg wordt vervolgens beschreven in Portavita ter verdere informatie voor de praktijk.
IZP
Nieuwe kans IZP door Ketenzorg VRM
Er is al veel gezegd en geschreven over het Individueel ZorgPlan (IZP). Als zorggroep hebben we nu de beschikking over de digitale generieke versie in het Diabetes en COPD dossier in Portavita. Het is nog niet voor iedereen gemakkelijk om hier optimaal gebruik van te maken in de spreekkamer. Ook een digitaal logboek aanvragen is nog geen routine. Dit kan te maken hebben met het identificeren van de juiste kandidaten hiervoor; de patiënten die het als een meerwaarde ervaren zelf metingen te kunnen doen en doelen willen formuleren. Misschien is het inrichten van het digitale dossier en het regelen van een wachtwoord ook een drempel. Feit blijft dat we meer en meer verplicht worden de doelen vast te leggen die uit de gezamenlijke besluitvorming met de patiënt voortkomen.

Doelen stellen en opvolgen
Een nieuwe kans biedt ketenzorg VRM. De essentie van deze ketenzorg ligt namelijk in het stellen van doelen en je eraan houden. Omdat het Individueel ZorgPlan nu nog als vrij tekstveld in de risicofactoren is verwerkt, vult dit IZP zich op een meer intuïtieve manier. Wellicht is de stap naar het generieke IZP, wat in de zomer ook voor ketenzorg VRM beschikbaar wordt, hierdoor makkelijker. De andere knelpunten komen in de aangeboden scholingen in 2014 en 2015 aan de orde.
DM Stand van Zaken
Vertaalslag NHG standaard naar eigen zorgprogramma DM type II
Tijdens de spiegelbijeenkomst van 4 maart is het al aangekondigd: De kwaliteitswerkgroep Diabetes heeft een vertaalslag gemaakt van de nieuwe NHG standaard naar het eigen zorgprogramma voor Diabetes Mellitus type II. Daarnaast is in dit nieuwe zorgprogramma veel aandacht voor de multidisciplinaire samenwerking en de afspraken die met het St. Antonius ziekenhuis en het Hofpoort ziekenhuis zijn gemaakt. U kunt dit nieuwe zorgprogramma binnenkort vinden op de website. De aanpassingen ten behoeve van de nieuwe NHG standaard worden door Portavita in de tweede helft van 2014 geïntegreerd in het keteninformatie systeem (KIS). Hierdoor kan bijvoorbeeld mondinspectie ook in het dossier worden ingevoerd.   
COPD Stand van Zaken
Succes Module 6 CASPIR cursus  krijgt vervolg
Na het succes van de Module 6 van de CASPIR cursus op 9 en 15 april, wil Ketenzorg NU ook in het najaar weer een Module 6 aanbieden. Tijdens de afgelopen cursus zijn veel vragen beantwoord, mede aan de hand van de meegebrachte casuïstiek. 
Spirometrie - Vergoeding CASPIR Online
De CASPIR online (Module 6) voldoet, net als de CASPIR Module 6, aan de kwaliteitseisen en wordt vergoed door Ketenzorg NU. Wanneer u zich heeft ingeschreven, kunt u uw inschrijfgeld terug ontvangen door een kopie van het bankafschrift met omschrijving per e-mail te sturen naar Anja Blom via a.blom@cnwu.nl. 
VRM
Nieuwe keten VRM
1 april is serieus gestart met ketenzorg VRM. Voor VGZ (en alle volgende verzekeraars met uitzondering van Achmea en labels) verzekerden is een integraal tarief onderhandeld. Ketenzorg NU heeft een toolkit/startersset ontwikkeld met een implementatieplan, een startchecklist, het zorgprogramma VRM en een aantal patiëntbrieven. Op verschillende momenten is het voor geïnteresseerde praktijken mogelijk om hier meer informatie over te krijgen. Tijdens de Duodagen op 14 en 15 mei is bijvoorbeeld voor huisartsen een presentatie voorbereid over onder andere het implementatieplan, het zorgprogramma en de hedendaagse dilemma’s bij secundaire en primaire preventie van cardiovasculair risico. Ook voor de praktijkondersteuners werd op 8 mei zo’n bijeenkomst georganiseerd. Mocht er meer belangstelling zijn, dan worden opnieuw informatiebijeenkomsten georganiseerd.
Voorlichtingsavond VRM voor POH’s
Omdat diverse praktijken hebben aangegeven te willen starten met Ketenzorg VRM werd 8 mei de eerste voorlichtingsavond georganiseerd. De avond was vooral bestemd voor praktijkondersteuners. Tijdens deze bijeenkomst is het VRM programma gepresenteerd en scholing gegeven over de VRM module in Portavita. 
Vraag en antwoord
Er was voldoende ruimte voor het stellen van vragen en hier werd goed gebruik van gemaakt. Een kleine greep uit de diverse vragen: "Achmea contracteert vooralsnog geen Ketenzorg VRM, wat houdt dit in voor de praktijk?" werd vanuit de zaal gevraagd. Het antwoord: Patiënten die verzekerd zijn bij Achmea-Agis worden niet opgenomen in Portavita. "Is er een zorgprotocol?" Ja, er is een zorgprotocol en deze is opvraagbaar bij Ketenzorg NU via a.blom@cnwu.nl. Op de vraag "Welke groep patiënten betreft het voor 2014?" werd het volgende antwoord gegeven: Met VGZ is afgesproken dat dit jaar eerst de secundaire groep ingevoerd wordt en vanaf volgend jaar de primaire preventie.

Vragen over VRM?
Monika Hollander is de kaderarts VRM en patiëntenvragen kunnen via Portavita aan haar gesteld worden. Heeft u andere vragen over VRM? Neem dan contact op met Helga Koelemij via h.koelemij@cnwu.nl.
Portavita

Vragen DM via consultspecialist
De internisten van het Hofpoort Ziekenhuis, Bart Rövenkamp en Regje Blümer, zijn ingewerkt in Portavita om vragen te beantwoorden via consultspecialist in Portavita. 
Agenda
Copyright © 2014 Ketenzorg NU, All rights reserved.
Dit bericht wordt naar alle leden van Ketenzorg NU gestuurd. 

Ketenzorg NU | Atoomweg 50 | 3542 AB Utrecht | www.cnwu.nl | cooperatiecnwu@cnwu.nl

afmelden voor nieuwsbrief    gegevens wijzigen