Copy
Nieuwsbrief Ketenzorg NU september 2014
Bekijk in uw browser
Bestuur Zorg NU
Spoedzorg in de regio
Coöperatie Zorg NU, Antonius ziekenhuis, Hofpoort Ziekenhuis, Primair en verzekeraars voeren op dit moment intensief overleg over de spoedzorg in de regio Noord West Utrecht. Dit is in aansluiting op de gevoerde discussie tijdens de algemene ledenvergadering van 1 juli. In volgende nieuwsbrieven houden we u over de ontwikkelingen op de hoogte. 
Afscheid huisartsen Noord West Utrecht
Twee huisartsen in de regio stoppen met hun huisartsenpraktijk: Wim van Bodegom en Bert Jan de Boer. 

Praktijkopvolging
Na bijna veertig jaar in Linschoten gewerkt te hebben, dragen Wim en José van Bodegom op 1 oktober hun praktijk over aan drie jonge, enthousiaste collega's: K. Damen, P.J.C.M. Schure en D. Bosman. Zij gaan op de Laan van Overvliet in een nieuw gezondheidscentrum van start.
Symposium mannenklachten
Na bijna tweeëndertig jaar te hebben gewerkt als huisarts in Maarssenbroek en na dertig jaar als huisarts binnen de Gezondheidscentra Maarssenbroek (GCM) neemt Bert-Jan de Boer afscheid om als zelfstandig medisch seksuoloog en mannenarts te gaan werken onder de naam De Boer MannenGezondheid en Zorg (dbmgz) in Baarn.  
Bert Jan de Boer neemt afscheid van de huisartsenpraktijk met een symposium "Mannenklachten", zijn vakgebied, op 9 oktober van 16.00-20.00 uur in Hotel Restaurant Van der Valk in Breukelen. 
U kunt zich aanmelden voor dit symposium bij Miriam Fung, m.fung@gcmbroek.nl, coördinatrice GCM, onder vermelding van uw naam en uw BIG nummer. 

Wij bedanken Wim van Bodegom en Bert Jan de Boer voor hun jarenlange inzet in de regio en wensen hun een mooie toekomst. 
Actueel
Onderhandelen praktijkkosten 2015
De eerste gesprekken voor contractering 2015 vinden in september plaats. Van VGZ is het inkoopkader bekend en dat van Achmea volgt 1 oktober. Een belangrijk aandachtspunt is dat Ketenzorg NU ook een gedeelte van de praktijkkosten moet onderhandelen voor de huisartsen. De LHV en Ineen zijn samen gestart met het opzetten van een format hiervoor en wij gebruiken dit voor de afspraken die wij hierover gaan maken. Wij informeren u de komende tijd via een aparte nieuwsbrief over de stand van zaken. 
Een frisse blik door Socratisch motiveren
In de spreekkamer motiveert u de hele dag door. Van de technieken die u inzet bent u zich niet altijd meer bewust. Van participerende tot afhankelijke patiënt; met veel souplesse beweegt u zich dagelijks binnen dit spectrum. Om deze vaardigheden te onderhouden en aan te scherpen is (bij)scholing belangrijk. Aansluitend bij de landelijke ontwikkelingen is het bevorderen van zelfmanagement waar dat kan een belangrijk speerpunt in de chronische zorg. Dit was reden voor Ketenzorg NU om de nascholing Socratisch motiveren te organiseren. 
Grenzen herkennen
"Fijn om mijn grenzen als zorgprofessional te leren herkennen" reageerde een van de deelnemers enthousiast na afloop van het volgen van de scholing Socratisch motiveren van Martin Appelo. Door een frisse blik op de grenzen die u als zorgprofessional mag stellen, waren er veel 'aha' momenten. Een andere deelnemer: “De ongenuanceerde aanpak is even wennen, maar daardoor blijft het wel hangen”. De deelnemers waren erg positief en beoordeelden de workshop gemiddeld met een 8,5. 

Vervolg
Ketenzorg NU bekijkt de mogelijkheden voor een eventueel vervolg op deze scholing. De scholing is als verdiepingscursus aangeboden naast de scholing 'Motivational Interviewing' en 'Stoppen met roken'. 

Meer informatie
Wilt u meer weten over de workshop Socratisch motiveren of een andere scholing? Neem dan contact op met Marian Verkerk, m.verkerk@cnwu.nl. 
Voetzorg: Simms 1 vanaf 2015 niet in basiszorg
De zorgverzekeraars hebben bekend gemaakt dat de voetzorg voor de Simms 1, gefinancierd in de ketenzorg vanuit het basispakket, vanaf 2015 niet langer van toepassing is. Voor de praktijken houdt dit in dat alleen nog een verwijzing nodig is indien er gebruik gemaakt wordt van de aanvullende verzekering. 
Aanvullende verzekering
Vanaf 1 november 2014 is bekend welke verzekeraars de voetzorg opnemen in de aanvullende verzekering. Het is aan de patiënt om daar zelf naar te kijken. De Simms 2 en 3 blijven wel in de ketenzorg. Dus voor de praktijken verandert hier niets in. 
VRM
VRM startersbijeenkomst  - 10 september 2014
Sinds april 2014 heeft Ketenzorg NU, naast ketenzorg Diabetes en COPD, ook ketenzorg voor vasculair risicomanagement gecontracteerd met VGZ en de verzekeraars die volgen. Op 10 september organiseren wij voor de praktijken die willen starten met VRM een voorlichtingsavond. Alle praktijken en praktijkmedewerkers die hierover informatie willen zijn welkom. 
VRM contractering
Het belangrijkste item is dat Achmea/ Multizorg/ Z&Z en DSW vooralsnog dit contract niet volgen. Voor die patiënten geldt op dit moment de reguliere manier van declareren en dossiervorming in het HIS. De onderhandelingen voor 2015 zijn gestart en wij hebben goede hoop dat in 2015 alle zorgverzekeraars wel ketenzorg VRM gaan contracteren. 


Locatie en tijd
Vanaf 17.30 uur bent u van harte welkom bij de Atoomclub, Atoomweg 50 in Utrecht. U wordt ontvangen met soep en broodjes. 

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor deze avond bij Anja Blom, a.blom@cnwu.nl.

Bekijk het overzicht van verzekeraars VRM
DM Stand van Zaken
DM protocol nu ook in Portavita
Het nieuwe diabetesprotocol dat aan de actuele NHG richtlijn is aangepast kunt u sinds de nieuwsbrief van juli vinden op de website van Ketenzorg NU. Het bleek mogelijk om ook in Portavita het protocol aan het Diabetesdossier te hangen. Vanaf nu zijn daarom van de diabetes keten en de andere ketens de meest actuele protocollen in Portavita te vinden. In onderstaande afbeelding ziet u door middel van de gele pijlen waar u de protocollen in Portavita kunt vinden. 

Meer informatie
Heeft u vragen over het diabetesprotocol of de locatie van de protocollen in Portavita? Neem contact op met Marian Verkerk via m.verkerk@cnwu.nl. 

Protocol Diabeteszorg Ketenzorg NU
Ouderenzorg
Voortgang pilot ouderenzorg
Zes praktijken nemen deel aan een pilot ouderenzorg. Hierbij zijn de wijkverpleegkundige, de specialist ouderenzorg (SO) en de dementieconsulente betrokken. Op dit moment wordt gewerkt met de module ouderenzorg van Portavita. Daarnaast zijn wij met meerdere partijen bezig om een set indicatoren vast te stellen voor het ketenzorgprogramma dat in ontwikkeling is. 
Meer informatie
Wilt u meer weten over dit project? Dan kunt u contact opnemen met Helga Koelemij, h.koelemij@cnwu.nl. 
COPD Stand van Zaken
Vernieuwd COPD protocol beschikbaar 
Het recent door de kwaliteitswerkgroep vernieuwde COPD protocol is gepubliceerd op onze website. Naar aanleiding van vragen uit de praktijken heeft de werkgroep de scholingseisen voor de spirometrie aangescherpt en zijn de teksten van het protocol en de samenvatting van het protocol op elkaar afgestemd. Verder is op verzoek een format verslaglegging van het MDO ingevoegd en zijn de bijlagen van de ketenpartners in het protocol opgenomen.
Protocol in Portavita
Net zoals in het bovenstaand bericht genoemde DM protocol, is ook het COPD protocol binnen het COPD dossier van Portavita te zien en bereikbaar via dezelfde instructies. 

Bekijk het vernieuwde ketenzorgprogramma COPD

Meer informatie
Wilt u meer weten over het COPD protocol? Neem contact op met met Marian Verkerk, m.verkerk@cnwu.nl. 
Herziening tarieven MDO en kwaliteitswerkgroep overleggen
Het multidisciplinair overleg als onderdeel van de ketenzorg COPD kan sinds dit jaar per deelnemer worden gedeclareerd. Ook tijdens de overleggen van de kwaliteitswerkgroepen kan per deelnemer hetzelfde tarief worden gedeclareerd.
Differentiatie naar beroepsgroep
Nu we actiever hebben gevraagd om de vacatieformulieren voor de bestede overlegtijden in te dienen viel het partijen op dat er geen uitsplitsing is naar beroepsgroep. Na overleg is besloten enige differentiatie door te voeren. Waar de tarieven omhoog gaan ten opzichte van de eerdere declaraties geldt het nieuwe tarief. Daar waar het tarief daalt geldt voor dit jaar nog het oude tarief. Vanaf 2015 worden voor alle beroepsgroepen de nieuwe tarieven vergoed.
Bekijk de nieuwe tarieven en de declaratieformulieren

Meer informatie
Heeft u vragen over de tarievenwijziging? Neem contact op met Eugen Zuiderwijk, e.zuider7@gmail.com. 
Spiegelbijeenkomst COPD - 12 november 
Dit jaar wordt voor het eerst een spiegelinformatie bijeenkomst georganiseerd voor ketenzorg COPD op 12 november 2014. De spiegelinformatie tijdens deze bijeenkomst geeft feedback op uw zorgprocessen.
Sterke en zwakke punten
Tijdens deze spiegelbijeenkomst komen de sterke en zwakke punten van de COPD indicatoren van de zorggroep aan bod. Doel is te komen tot kwaliteitsverbetering en deze te borgen binnen een kwaliteitscyclus. In de kwaliteitswerkgroep is met de ketenpartners gekeken naar de gezamenlijke prioriteiten hierin. Hiervoor werd ook gekeken naar de trend van de afgelopen drie jaar per indicator. Door het interactieve karakter van dit onderdeel worden tips en ideeën uitgewisseld om te komen tot bovenstaand resultaat. Ook is er voldoende ruimte voor contractvragen, casuïstiek en is er een korte presentatie over de optimale inzet van de vragenlijsten MRC en CCQ. 

Locatie en tijd
Vanaf 17.30 uur bent u van harte welkom bij de Atoomclub, Atoomweg 50 in Utrecht. U wordt ontvangen met soep en broodjes. 

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor deze avond bij Daphne Woortman, d.woortman@cnwu.nl.

Meer informatie
Wilt u meer weten over de spiegelbijeenkomst? Neem contact op met Marian Verkerk, m.verkerk@cnwu.nl.  
Scholing Astma – 29 oktober Harmelen
Hoewel Astma op dit  moment nog geen gecontracteerde ketenzorg is, willen we u de scholing “Astma, de richtlijnen voorbij” voor huisartsen en praktijkondersteuners op 29 oktober 2014 in Harmelen niet onthouden.

Mengdiagnose astma/COPD
Door kaderarts COPD Roel Wennekes wordt u van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze cursus. Voor de mengdiagnose astma/COPD biedt deze cursus ook handvatten bij de afwegingen voor in-exclusie in ketenzorg COPD.

Meer informatie
Wilt u meer weten over de deze scholing? Bekijk dan de uitnodiging of de website van MedClass.  
Vacatures
Vacatures Ketenzorg NU
Ketenzorg NU is direct op zoek naar: Weet u iemand die perfect bij ons past? Voel u vrij om de vacatures door te sturen. Meer informatie vindt u op onze website
Agenda
Copyright © 2014 Ketenzorg NU, All rights reserved.
Dit bericht wordt naar alle leden van Ketenzorg NU gestuurd. 

Ketenzorg NU | Atoomweg 50 | 3542 AB Utrecht | www.ketenzorgnu.nl | cooperatiecnwu@cnwu.nl

afmelden voor nieuwsbrief    gegevens wijzigen