Copy
CASPIR module 6 I Filmpje voor diabetes I Start Spoedzorg Leidsche Rijn I Intervisie voor POH-GGZ in de regio
Nieuwsbrief juni 2016
ZORGNU

Start Spoedzorg Leidsche Rijn


Op 4 april is de geïntegreerde HAP/SEH in het St. Antonius Ziekenhuis Leidsche Rijn (en Nieuwegein) onder de naam Spoedzorg van start gegaan. Hiermee werd een mijlpaal bereikt in een constructief samenwerkingstraject tussen ZorgNU, Primair en St. Antonius Ziekenhuis .
LEES MEER 
ZORGNU

LSP is here to stay - Actieweek

 
Graag houden wij u op de hoogte van de stand van zaken van het Landelijk Schakelpunt (LSP) in de regio Noordwest-Utrecht. Wist u dat de afgelopen twee maanden er vijf extra praktijklocaties in uw regio zijn aangesloten op het LSP, eenentwintig praktijklocaties zijn nog niet aangesloten en vier (tijdelijk) zijn afgesloten? Om het LSP beter te benutten tijdens het werken op de HAP is er van 20 juni tot 26 juni een: Actieweek LSP op de HAP Leidsche Rijn. 
LEES MEER
ZORGNU

Intervisie voor POH-GGZ in de regio - doe mee


Op 19 mei is er onder leiding van kaderhuisarts GGZ Alike Machielsen een start gemaakt met het aanbod van intervisie aan POH's-GGZ uit onze regio. Tijdens de intervisie wordt ervaring opgedaan met verschillende werkvormen. Er is nog ruimte in de huidige groep. Dus POH's GGZ, neem deel! 
LEES MEER
ZORGNU

Blended care ehealth GGZ - positief


Na het afronden van een pilot waarin een viertal aanbieders van “blended care” eHealth GGZ modules vergeleken zijn, heeft de ledenraad  in het voorjaar besloten de modules van Therapieland (Ksyos) te contracteren. De eerste ervaringen van de POH GGZ in Maarssenbroek zijn voorzichtig positief te noemen. 
LEES MEER
ZORGNU

POH GGZ en telebegeleiding


ZorgNU heeft per 1 april een raamovereenkomst afgesloten met de eHealth module van KSYOS voor de telebegeleiding van patiënten die onder behandeling zijn van de POH GGZ. Op dit moment worden de aangemelde praktijken bezocht door Ksyos voor de verdere implementatie. ZorgNU heeft een staffel kunnen bedingen bij KSYOS waardoor het tarief lager uitkomt dat contractueel met Zorgverzekeraars is afgesproken. 
LEES MEER
ZORGNU

Indienen financieringsverzoek voor project(en) Zorgvernieuwing 


Zoals u weet heeft de Regiotafel MN tot doel om in gezamenlijkheid afspraken te maken die aansluiten bij de kenmerken en behoeften in de huisartsenzorg in Midden Nederland. De afspraken hebben betrekking op Zorgvernieuwing, Wijkgerichte Zorg en Substitutie. De afgelopen periode hebben de deelnemers aan de Regiotafel MN prioriteit gelegd bij de ontwikkeling van de afspraken over het toekennen van financiering aan projecten Zorgvernieuwing. Deze bespreking heeft geleid tot een keuze van onderwerpen waaraan projectaanvragen moeten voldoen en een aanvraagformulier voor het indienen van een financieringsverzoek voor een projectaanvraag. Projectaanvragen kunnen vanaf nu tot uiterlijk 24 juni aanstaande worden ingediend. 
LEES MEER

ACTUEEL

Het Roer Gaat Om - actuele indicatorensets 

Door de landelijke werkgroep Het Roer Gaat Om worden sinds 2016 minder indicatoren uitgevraagd door de verzekeraars. De definitieve indicatoren, nu ook met de wijzigingen van NHG standaarden erin verwerkt, zijn nu inzichtelijk. 
BEKIJK DE INDICATORENSETS

ACTUEEL

IZP scholing - Het nieuwe werken - 28 juni

Lukt het u om te komen tot gezamenlijke besluitvorming in de spreekkamer (shared decision making)? Of kunt u hulp gebruiken bij effectieve communicatie en beïnvloeding van het gedrag van de patiënt? Marcel Suderée, schrijver van het boek De patiëntencoach, houdt zich intensief bezig met coaching, training en opleidingsvraagstukken. Zijn motto is: Iemand komt pas in beweging als ik raak wat hem/haar beweegt. Hij leert u op dinsdag 28 juni alles over Het nieuwe werken. 
LEES MEER

COPD

Long Life Lab game

Via GSK kunnen wij u het geaccrediteerde Long Life Lab game aanbieden. Dit is een spel op het gebied van transmurale samenwerking op longzorg. Verschillende belanghebbenden die in de dagelijkse praktijk met elkaar samenwerken, of dat van plan zijn, spelen samen het spel. Op deze manier krijgt u inzicht in de belangen en drijfveren van de ander, en het is de verwachting dat dit het begrip voor elkaars belangen vergroot. Daarnaast draagt het bij aan prettiger communicatie met uw mede-zorgverleners! Interesse? Stuur dan een bericht aan Marian Verkerk, m.verkerk@ketenzorgnu.nl. 
LEES MEER

COPD

Nieuwe CASPIR module 6 - 11 oktober 2016

Door de enorme belangstelling voor de CASPIR module 6 op 22 juni, was deze al snel vol geboekt. Om alle leden deze herhalingsmodule aan te kunnen bieden, is op 11 oktober 2016 nog een CASPIR module 6 ingepland. Alle deelnemers die zich via de reservelijst hebben aangemeld, zijn hier automatisch voor ingedeeld. Wilt u ook deelnemen? Meld u dan snel aan, want het aantal plaatsen is beperkt. 
LEES MEER 

COPD

Portavita en Z-score

De Z-score in Portavita is zo ingesteld dat deze niet lager dan -5 mag zijn. Op zich is dit niet terecht, maar dit is wel zoals het in de NHG-labcodetabel is bepaald. Portavita houdt zich (terecht) hieraan. Bij de NHG/CAHAG  is er op aangedrongen om deze minimale waarde voor de Z-score op -10 te zetten en dat gebeurt waarschijnlijk deze maand. Daarna past Portavita dit ook aan. Tot die tijd zal het helaas niet lukken om deze waarde in Portavita in te voeren.
Roel Wennekes, kaderarts COPD

HART EN VAATZIEKTEN

VRM contract ontwikkelingen 

Ketenzorg VRM HVZ is nu toegankelijk voor alle praktijken. Ook de praktijken met als preferente verzekeraar Zilveren Kruis Achmea kunnen nu instappen. Voor de praktijken die aan POH-S dreigden in te boeten is met Zilveren Kruis Achmea een reparatie tarief afgesproken. Praktijken die al met ketenzorg VRM HVZ gestart zijn met een negatieve business case komen tevens in aanmerking voor het reparatie tarief. De verrekening per situatie vindt u in de tabel.
BEKIJK DE TABEL

OUDERENZORG

Evaluatie digitaal zorgplan


De praktijken die meedoen aan het ZonMw project van Papier naar e-praktijk hebben allemaal een bericht per e-mail ontvangen van Vilans. In dit bericht wordt gevraagd uw patiënten te benaderen voor een evaluatie van het digitale zorgplan. De bijbehorende vragenlijst kan gemaild worden aan de patiënten. Wat u van het digitale zorgplan voor ouderen in Portavita vindt, wordt apart geëvalueerd door ons. Hier ontvangt u binnenkort een enquête over.
OUDERENZORG

Ouderenmodule Portavita


Wij hebben een rapportage gedraaid over alle praktijken die meedoen met de ouderenmodule van Portavita. Wij zijn erg blij te zien dat er veel geregistreerd wordt, maar zien tevens lege dossiers. Graag attenderen wij u erop dat de ouderenmodule van Portavita vooral bedoeld is voor de kwetsbare ouderen en niet voor alle 75+ patiënten.
LEES MEER
DIABETES

Cliëntpanel - filmpje voor beginnende diabetespatiënt


Vorig jaar is voor het eerst een cliëntpanel bijeenkomst georganiseerd. Uit deze bijeenkomst kwam naar voren dat het niet altijd even duidelijk is welke rol de ketenpartners hebben in de diabetes ketenzorg. Verder werd duidelijk dat het digitale logboek voor patiënten die er mee hebben leren werken voordelen biedt. Meer eigen regie nemen wordt op deze manier makkelijker. Een goed geïnformeerde patiënt is beter in staat gezamenlijke besluiten te nemen. Vanuit deze gedachte is een filmpje ontwikkeld voor de beginnende diabetes patiënt. Ook is een nieuwe folder uitgebracht vanuit de podotherapie RondOm. 
LEES MEER
DIABETES

Casus H&W - Hoog nuchter glucose


Kaderarts diabetes, Diana Rietdijk, krijgt diverse vragen uit het veld. Een goed moment om eens een mooie casusbeschrijving met u te delen: Een 45-jarige man bezoekt het spreekuur vanwege dorst. Via een vingerprik met een draagbare glucosemeter vindt de praktijkassistente een nuchtere bloedglucose van 15,8 mmol/l. Mag je nu de diagnose diabetes mellitus type 2 (DM2) stellen? Moet je direct starten met orale medicatie of zelfs insuline- therapie? 
LEES MEER IN HET ARTIKEL UIT DE H&W
PORTAVITA

Oplevering Portavita KIS 3.8.0


Onlangs heeft de Portavita KIS oplevering 3.8.0 plaats gevonden. In het kort even de belangrijkste wijzigingen: Diabetes: de mondinspectie kan nu ook ingevuld worden (dit n.a.v de gewijzigde NHG standaard). Bij ouderenzorg is er een tabblad Advance Care Planning toegevoegd onder Individuele Zorgplanning (voorheen IZP). Hier kunnen onderwerpen geregistreerd worden als euthanasiewens, wilsverklaring, opnamewens, gevolmachtigde e.d. 
BEKIJK HET OPLEVERDOCUMENT

AGENDA


14/06/2016
Workshop ondersteunende zelfzorg ZO! - Utrecht

22/06/2016
CASPIR Module 6 - Utrecht

28/06/2016
IZP scholing - Het nieuwe werken - Utrecht


05/07/2016
Algemene Ledenvergadering - ALV

27/09/2016
Algemene Ledenvergadering - ALV


11/10/2016
CASPIR Module 6 - Utrecht
Email Marketing Powered by Mailchimp
Copyright © 2016 Ketenzorg NU, onderdeel van ZorgNUafmelden van deze nieuwsbrief of voorkeuren aanpassen