Copy
Amerpoort Nieuwsbrief 8 - 21 januari 2016
Voor u ligt de achtste editie van Nieuwsbrief Nieuwenoord. Het is enige tijd stil geweest rond deze nieuwsbrief. In tegenstelling tot Nieuwenoord, dat volop in beweging is. In deze nieuwsbrief blikken we kort terug op het afgelopen jaar en kijken we vooruit naar de ontwikkelingen in de nabije toekomst.
 
2015
‘Wat verstaat u onder kwaliteit van leven en zorg?’ Dat was de vraag waarover de ruim 150 verwanten op de themadag van de Centrale Cliëntenraad (CCR) aan het begin van het jaar met elkaar in gesprek gingen.
De twaalfde broers- en zussendag, in het voorjaar, stond in het teken van ‘Nieuwenoord in de nacht’. De aanwezige broers en zussen van cliënten die op Nieuwenoord wonen hadden de primeur: de film ‘Slapen doe je ’s nachts’ werd voor het eerst vertoond. In de film vertellen medewerkers van de nachtzorg over hun werk. Na afloop was er gelegenheid om vragen te stellen. Later in het jaar zijn de ‘open dagen nachtzorg’ drukbezocht.
Zoals we gewend zijn bij Nieuwenoord, waren er ook het afgelopen jaar weer tal van feesten en evenementen. Deze stonden vooral in het teken van het 60-jarig bestaan van Amerpoort; met een jubileumfestival voor cliënten en verwanten, een feest voor medewerkers en vrijwilligers, een speciale jubileumdienst van de Open Poort (met geestelijk verzorger en ritueelbegeleider Annemieke Kappert en als eregasten nonnen van het eerste uur), een speciale editie van het Sterren Stadion in het stadion van FC Utrecht en in december de spectaculaire Wintertocht. Voor veel cliënten van Nieuwenoord waren de jaarlijkse Truckersrun en de Motorrun weer hoogtepunten en ook het Zomerprogramma stond garant voor veel plezier bij zowel cliënten als medewerkers.
De clustermanagers geven inmiddels een jaar leiding aan de clusters en eind 2015 is de selectieprocedure voor coördinerend begeleiders afgerond. Daarover zei Paul Willems in zijn nieuwjaarstoespraak: “Voor velen is een tijd van onzekerheid afgerond. Ik heb respect voor de manier waarop begeleiders met deze onzekerheid zijn omgegaan. En ook voor de medewerkers van het Mobiliteitsbureau, die hard hebben gewerkt om alle betrokkenen hierbij zo goed mogelijk te ondersteunen en begeleiden.”

 
Tafel van Nieuwenoord krijgt vervolg!

Na het succes van de Tafel van Nieuwenoord; ontmoetingen voor verwanten en medewerkers van Nieuwenoord in Baarn, komt een vervolg. Voortaan in een nieuw jasje en iets groter in omvang, maar met hetzelfde doel: met elkaar in gesprek. Tijdens de eerste, nieuwe Tafel-bijeenkomst op woensdagavond 17 februari in het Cultureel Centrum in Baarn, bespreken we verschillende onderwerpen die te maken hebben met het samen werken aan een goed leven voor cliënten van Amerpoort. Denk hierbij aan de verschuiving van de Wet langdurige zorg (Wlz), de participatiemaatschappij en de rol van informele zorg. In de vorm van een Lagerhuisdebat nemen we een aantal stellingen met elkaar door. Dit onder de bezielende leiding van Rob Drukker, zwager van een van de bewoners van Isengardplein. De uitkomsten van de stellingen communiceren we na afloop naar andere verwanten, vrijwilligers en medewerkers. De nieuwe Tafel-bijeenkomst richt zich met name op verwanten van cliënten die op Nieuwenoord, Vosseveld, Het Kwatrijn of Christophorus (terrein-gebonden locaties) wonen en/of werken.
Het belooft een gezellige, dynamische en inspirerende avond te worden! Komt u ook? Meer informatie en aanmelden kan hier op www.amerpoort.nl

Dialoog over Kwaliteit

Amerpoort heeft de ambitie dat medewerkers in de zorg, nog meer dan nu, vanuit zichzelf (intrinsiek) gemotiveerd zijn om een bijdrage te leveren aan de goede kwaliteit van leven voor cliënten. Daarbij is de ervaren kwaliteit door cliënten en verwanten van groot belang. In 2016 start daarom het project ‘Dialoog over Kwaliteit’, waarbij teams met cliënten en verwanten in gesprek gaan over de geleverde en gewenste kwaliteit van zorg. Zij maken samen afspraken om de kwaliteit verder te verbeteren. Acht teams beginnen in februari met een ‘pilot’ om te ervaren of deze methode goed werkt. Ook het managementteam (MT) en de afdeling P&O nemen hieraan deel.

Een duurzaam en veilig Nieuwenoord

Ook in de toekomst willen we die mooie en inspirerende locatie Nieuwenoord zijn waar cliënten comfortabel kunnen wonen en werken. Daarom zet Amerpoort zich dit jaar weer in om wonen en dagbesteding voor alle cliënten zo duurzaam mogelijk vorm te geven. Waarschijnlijk heeft u al gemerkt dat er voortdurend bouw, verbouw en ook sloop plaatsvindt. Vorig jaar is het vroegere klooster gesloopt en aan de Mariaoordlaan wordt binnenkort een compleet nieuwe woning voor 24 cliënten opgeleverd. Verder wordt een deel van de wegen op het terrein (bij het Cariljonplein en rondom het hoofdgebouw) de komende tijd sterk verbeterd en anders ingericht, zodat Nieuwenoord een veilige omgeving blijft. Er komt meer groen en minder steen. Bomen die voor de herinrichting plaats moeten maken, worden herplant. Ook komen er nieuwe groenstroken en plantenbakken. Bij de werkzaamheden wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om een deel van de riolering en de water- en gasleidingen opnieuw aan te leggen. Daarnaast gaat het gebied over op LED-verlichting. Bij de werkzaamheden ontkomen we er niet aan dat cliënten en het verkeer hier hinder van ondervinden. Er wordt alles aan gedaan om de hinder zo veel mogelijk te beperken. Hiervoor werken we nauw samen met onder andere intern vervoer en medewerkers van de betrokken woon- en dagbestedinglocaties.

Via de Nieuwsbrief Nieuwenoord en de website van Amerpoort houden we u op de hoogte van ontwikkelingen.
Agenda

5 Februari, vanaf 13.30 uur: Carnaval in het Cultureel Centrum, Baarn
12 Maart, vertrek 10.45 uur: 27ste Truckersrun – Gooise Karavaan
20 Maart, vanaf 10.30 uur : Palmpasen bij De Open Poort - De Palmpasenoptocht start bij Sherpa en wordt gevolg door een korte viering in De Open Poort.
Volgende nieuwsbrief

De volgende nieuwsbrief verschijnt begin maart 2016. Kijk op www.amerpoort.nl voor het laatste nieuws, de agenda en specifieke informatie voor verwanten. 
Ons postadres is:
Postbus 1020
3740 BA BaarnStuur een email:
communicatie@amerpoort.nl