Copy

Maart 2016
 

Bekijk deze e-mail in uw browser

Nieuws over Waterwinst TAAK 2.0


Dit is de digitale nieuwsbrief van Waterwinst TAAK 2.0. Onder deze naam werkt het Twents waternet intensief samen op het gebied van riolering en afvalwaterzuivering, want samen zijn we slimmer met water. De doelstellingen voor Waterwinst TAAK 2.0 zijn kostenbesparing, kwaliteitsverbetering en vermindering van de kwetsbaarheid van de afvalwatersysteem in Twente. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties voor deze nieuwsbrief? Stuur uw e-mail naar de redactie
 

Inhoud

Afvalwater in het buitengebied

Nieuwe sanitatie: kies bewust

Het beheer van het afvalwater in het buitengebied is een thema, dat volop in de belangstelling staat bij gemeenten en waterschappen. Ontwikkelingen worden nauwgezet gevolgd en kansen en knelpunten onderling besproken. Maar waarom al die aandacht? 

Nieuwe ontwikkelingen
Ook in het buitengebied zijn de eerste generatie riolering en IBA’s aan vervanging toe. Nieuwe methoden en systemen zijn doelmatiger en duurzamer. Ook in Twente speelt dit thema, bijvoorbeeld in de gemeente Haaksbergen, Tubbergen en Hof van Twente. Namens het Twents waternet hebben de gemeenten Hellendoorn en Wierden kennis opgedaan over sanitatie in het buitengebied. “Het is een onderwerp waarover gesproken wordt, maar concrete plannen zijn er nog niet. We staan aan de beginfase,”vertelt Marcel Brinks, medewerker Civiele Techniek in de gemeente Wierden. Eind 2015 waren leden van Twents waternet aanwezig bij de regiobijeenkomst van STOWA en RIONED in Lochem over de optimalisatie van het afvalwaterbeheer in het buitengebied.                                      
Lees meer over de regiobijeenkomst

Nieuws van de werkplaatsen 

 

Werkplaats Financiering Rioolvervanging

 

Overeenkomsten en verschillen in beeld 


Robert Middelhuis, lid van de ambtelijke werkgroep namens de gemeente Losser, is trekker van de werkplaats Financiën Rioolvervanging. Samen met Arjan Messelaar van Broks-Messelaars Consultancy is de financiering van rioolvervanging doorgelicht. De werkplaats die al enige tijd werkt aan het onderzoek naar slimme methoden om rioolvervanging minder kostbaar te laten zijn, nadert zijn afronding. Op 7 april is er een brede ambtelijke bijeenkomst, waarin de resultaten van het onderzoek worden teruggekoppeld. Op 11 mei komen de gemeentelijke portefeuillehouders Water en Financiën in Losser bij elkaar om zich te laten informeren over de resultaten van het onderzoek. 

Verschillende financieringsvormen
Gemeenten binnen het Twents waternet gaan heel verschillend om met de financiering van investeringen in de rioleringszorg. De werkplaats heeft een onderzoek uitgevoerd naar de overeenkomsten en verschillen. Het onderzoek bestaat uit inventarisatie van de huidige methoden, financieringswijzen en kostentoerekening. Ook heeft de werkplaats de mogelijke besparingen in beeld gebracht. Dat kan bijvoorbeeld door niet af te schrijven of geleidelijk over te stappen naar een andere financieringsvorm. 
                                                                                   
Wat is er onderzocht?
De onderzoek geeft antwoord op de volgende vragen: 
•    Hoe financieren de Twentse gemeenten momenteel rioolvervanging en hoe gaan ze om met andere investeringen in de rioleringszorg?
•    Hoe is financiering van rioolinvesteringen verweven met de totale gemeentelijke financiën?
•    Wat zijn de besparingsmogelijkheden voor de rioleringszorg bij keuze van de meest gunstige financieringsvorm? 
•    Wat zijn de consequenties om over te stappen naar een gunstige financieringsvorm?
 
Lees meer over dit onderzoek

Werkplaats Communicatie Afkoppelprojecten

 

Do's en don'ts in handboek


De werkplaats Communicatie Afkoppelprojecten heeft zijn opdracht zo goed als voltooid. Het eindverslag is geschreven. Aan de hand van pilotprojecten in de Hofkampbuurt Almelo, Stadsbeek Enschede, in Overdinkel en in Bornerbroek heeft de werkplaats bekeken hoe de communicatie bij dergelijke projecten het beste aangepakt kan worden. De bevindingen en resultaten zijn uitgewerkt in een handboek met de  do’s en don’ts voor communicatieaanpak en burgerparticipatie. Ook een toolkit met allerlei communicatiehulpmiddelen maakt hiervan deel uit. Twents waternet wil hiermee niet alleen gemeenten in Twente faciliteren, maar ook afkoppelprojecten van particuliere eigen woningen in de rest van Nederland ondersteunen.

Werkplaats Rioolvervanging

 

Moment van rioolvervanging optimaliseren


De werkplaats Rioolvervanging heeft zich bezig gehouden met onderzoek van mogelijkheden en risico’s bij verlengen van de levensduur van riolering. Bij het verlengen van de levensduur zijn niet voor alle riolen en alle wegen de risico’s even groot. De uitkomsten van de werkplaats helpen bij het optimaliseren van het moment van rioolvervanging. Rioolonderhoud kan beter afgestemd en gecombineerd worden met andere werkzaamheden in de openbare ruimte. Dat scheelt kosten. Bovendien zijn er maatregelen die toegepast kunnen worden om de levensduur van riolering te verlengen. De werkplaats verwacht het eindrapport binnenkort af te ronden. Op basis van dit rapport bekijkt Twents waternet of er behoefte bestaat aan een vervolgfase van deze werkplaats.

Evaluatie samenwerkingsverband 

Twents waternet onder de loep


Tijdens de bijeenkomst van de ambtelijke werkgroep van Twents waternet op 17 februari is gesproken over het functioneren en de doorontwikkeling van het samenwerkingsverband. Eind 2015 is de samenwerking geëvalueerd. Het belangrijkste element dat daarin naar voren kwam, was dat we de doelstelling om 14,3 miljoen euro kostenbesparing in 2020 gaan halen. Qua samenwerking hebben de leden vertrouwen in elkaar. Er is collegialiteit en er bestaat een wij-gevoel binnen Twents waternet. Ook weet iedereen elkaar te vinden en gebruiken we de best practices van elkaar. 

Samenwerking kan beter
Naast de positieve ervaringen werden ook verbeterpunten genoemd. De uitvoering van activiteiten van de werkplaatsen zijn vaak te vrijblijvend, waardoor planningen vertragen. Tijdgebrek en te weinig focus veroorzaken een afnemend enthousiasme bij de deelnemers. Leden van de werkgroep hebben behoefte aan een samenwerking die meetbaar is en haalbare doelstellingen kent. Ook de positie van grote en kleine gemeenten moet gelijk zijn. Dat betekent elkaar helpen bij ambities en zoveel mogelijk kennis delen. Werkdruk en prioriteiten bemoeilijkt nogal eens de inzet voor Twents waternet bij sommige leden. De werkgroep wil de samenwerking professionaliseren door een procesbegeleider in te zetten. Alle reacties van de ambtelijke werkgroepleden worden verwerkt in een voorstel over de aanpak van de doorontwikkeling van Twents waternet.
Deel je waterkennis.

Twitter mee op @twentswaternet

 

Nieuws uit de watersector


Te veel betaalde energiebelasting terugvragen
Vorig jaar is de uitvoeringsregeling voor de energiebelasting herzien. Alle gemalen van een gemeentelijk rioolstelsel in eigendom bij één eigenaar gelden nu als één aansluiting. Voorheen bracht het energiebedrijf vaak voor elk gemaal apart het tarief voor de energiebelasting in rekening. Clustering van meerdere gemalen tot één aansluiting kan voordeel opleveren. Te veel betaalde energiebelasting over de afgelopen vijf jaar kunt u terugvragen. Meer info op de website van Rioned

Fosfaat van afval naar grondstof
De Tweede Kamer heeft het kabinet gevraagd de afvalstatus voor herwonnen nutriënten uit reststromen, zoals fosfaat te beëindigen. Ook is een motie aangenomen om grondstoffen bij toelating op de markt te beoordelen op kwaliteit en niet op de herkomst. Daarmee verbeteren de mogelijkheden voor recycling en krijgt de circulaire economie een extra impuls.
Lees meer
 

Interessante bijeenkomsten 

Share
Tweet
Forward
Share
Twitter
Twitter
Email
Email
Website
Website
Website
Website

Twents waternet
Contactadres:
Jos Jogems, Waterschap Vechtstromen
tel. 06 54216526
e-mail: j.jogems@vechtstromen.nl