Copy

Maart 2015

Bekijk deze e-mail in uw browser

Nieuws over Waterwinst TAAK 2.0


Dit is de digitale nieuwsbrief van Waterwinst TAAK 2.0. Onder deze naam werkt het Twents Waternet intensief samen op het gebied van riolering en rioolwaterzuivering, want samen zijn we slimmer met water. De doelstellingen voor Waterwinst TAAK 2.0 zijn kostenbesparing, kwaliteitsverbetering en vermindering van de kwetsbaarheid van de afvalwatersysteem in Twente. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties voor deze nieuwsbrief? Stuur uw e-mail naar de redactie
 

Inhoud

Website Twents waternet online


Twents waternet heeft een eigen website. Onlangs is www.twentswaternet.nl gelanceerd. De website laat zien hoe onderlinge samenwerking de kosten voor riolering en zuivering van afvalwater kan verminderen. De website is gekoppeld aan social media. Iedereen kan eenvoudig kennis delen, zodat slimme werkwijzen en oplossingen voor riolering en afvalwaterzuivering onder de aandacht komen. De website bevat actuele informatie over de ontwikkelingen en maatregelen om de kosten van riolering en zuivering van afvalwater beheersbaar te houden.

Samen slimmer met water 
De partners van Twents waternet streven naar een kostenbesparing van ruim 14 miljoen in 2020. Zij zoeken daarbij naar winstkansen in de vorm van samenwerkingsmogelijkheden en maatregelen. Daarnaast streeft Twents waternet naar een betere kwaliteit van het afvalwatersysteem en beperking van de kwetsbaarheid. Slimmer samenwerken, efficiëntere werkprocessen en innovatieve oplossingen moeten leiden tot een doelmatig afvalwaterbeheer.  
Bekijk de website

Bestuurlijk kernteam stelt jaarprogramma vast

Hoge verwachtingen in 2015 


Tijdens het februarioverleg van het bestuurlijk kernteam hebben de vijf wethouders en de heer R. van Veen, DB lid van waterschap Vechtstromen, afgesproken in 2015 veel ‘waterwinst’ te behalen. Twents waternet wil met behulp van de werkplaatsen ervoor zorgen, dat we de 3K-doelstellingen een stuk dichterbij brengen. 

Tandje erbij
Het bestuurlijk kernteam heeft ingestemd met het jaarprogramma. Er is al veel bereikt in Twente, maar het kan nog beter en in 2015 willen we zichtbare stappen zetten om kosten te besparen, kwaliteit te verbeteren en de kwetsbaarheid te verminderen. Daarbij zijn duurzaam werken en het zoeken naar innovaties belangrijke bouwstenen. Twents waternet focust zich op 12 winstkansen. Dat is 20% van alle kansen, maar wel met een hoog resultaat. De uitwerking van deze kansen levert een substantiële besparing op van 80%. 

Waardevolle dienst
Inwoners en bedrijven hebben baat bij een goede afvalwaterketen. Via belastingheffing betalen zij daar ook voor. Gemeenten en waterschap willen daarom een waardevolle dienst leveren: een hoge kwaliteit van de leefomgeving tegen zo laag mogelijke kosten.   


Innovatieve oplossingen
Een speerpunt van de strategie is samenwerking tussen overheid, ondernemers, onderwijs- en onderzoeksinstellingen, de 4 O’s. Er wordt naar gestreefd om samen onderzoeken, haalbaarheidsstudies, pilots en projecten uit te voeren. Met innovatieve oplossingen willen meer besparingskansen creëren. Lees meer over het Jaarprogramma 2015  Financieel onderzoek rioolvervanging
De bestuurders bespraken in het kernteam ook het eindverslag van de visitatiecommissie voor de regio Twente en ze besloten de financiële aspecten van rioolvervanging te gaan onderzoeken. De wethouders Engberts, (Twenterand), Kleissen (Dinkelland), Van Agteren (Enschede) en Scholten (Hof van Twente) maken deel uit van het bestuurlijk kernteam en vertegenwoordigen eveneens de buurgemeenten. 
 

Twente goed op dreef

Eindrapport visitatiecommissie


In december heeft de Visitatiecommissie Waterketen haar eindrapport uitgebracht. Voor alle regio’s is de voortgang van de doelmatigheidsverbetering in de afvalwaterketen bekeken en beoordeeld. Twente kwam positief uit de bus en kreeg veel waardering van de commissie onder leiding van Karla Peijs.
Voldoende ambitie
De commissie constateerde, dat Twente voldoende ambitie heeft om de benodigde besparingen in 2020 te realiseren. De commissie vindt het gunstig, dat we aanvullende maatregelen zoeken extra besparingen van 1,7 miljoen euro per jaar. Bovendien waardeert de commissie onze investeringen voor verbetering van de kwaliteit. De visitatiecommissie merkte wel op, dat de besparingen die met het afschrijvingsbeleid te maken hebben, alleen gelden als deze maatregelen de levensduur van de infrastructuur verlengen.
Extra inspanning nodig
Landelijk haalt de sector inclusief de drinkwaterbedrijven de besparing van 450 miljoen euro in 2020 niet. Volgens de gegevens ontbreekt er 10 miljoen euro. Maar de commissie concludeert, dat met enige extra inspanning de doelstellingen wel haalbaar zijn. Daarom moet er druk gehouden worden op de implementatie van plannen en maatregelen. De koepels UvW, VNG en WEVIN moeten daarin een belangrijke rol gaan spelen om in 2020 een waterketen te hebben, die slim, betaalbaar en robuust is.

 
Lees het eindverslag Visitatiecommissie Waterketen

Samen grondwaterdata verzamelen en beheren

Verschillende wensen in één flexibele database


De werkplaats Grondwatermeetnet nadert zijn einde. Sinds 2011 zijn zes gemeenten in opdracht van Twents waternet bezig om uit te vissen hoe het grondwaternet het beste beheerd kan worden en aan welke eisen de data moet voldoen. Binnenkort wordt de opdracht verleend voor beheer en onderhoud van de peilbuizen. Tevens krijgt de opdrachtnemer de verantwoording voor het inwinnen van de gegevens en up-to-date houden van de gezamenlijke database met meetgegevens uit het grondwatermeetnet.
 
Overlast grondwater voorkomen
Sinds 2009 hebben de gemeenten de zorgplicht om grondwater op een acceptabel peil te houden en overlast te voorkomen. In elke gemeente is daarvoor een grondwatermeetnet aangelegd of is het bestaande meetnet geoptimaliseerd. Elke gemeente ging op zijn eigen manier aan de slag met het grondwatermeetnet.

Niet elke keer opnieuw het wiel uitvinden
Twents waternet verwacht voor elke deelnemer voordelen als het beheer en onderhoud van het meetnet in samenwerking worden uitgevoerd. “We hadden allemaal te maken met dezelfde taak en elke keer het wiel opnieuw uitvinden vonden we zinloos,” verduidelijkt één van de kartrekkers van de werkplaats Marcel Roordink van de gemeente Almelo. “Dat was voor ons aanleiding te bekijken of deze werkzaamheden samen kunnen organiseren.”
 
Lees meer over de werkplaats Grondwatermeetnet 
         


 

Nieuws van de werkplaatsen


Werkplaats Rioolvervanging

In de werkplaats Rioolvervanging zijn bijeenkomsten gehouden over risicogestuurd vervangen van riolering. Gemeente Enschede heeft inmiddels een conceptplan opgesteld om vervanging van het riool zo lang mogelijk uit te stellen, terwijl de kwaliteit van de afvoer van afvalwater op peil blijft. 

Financieel onderzoek
Ook houdt de werkplaats zich bezig met het onderzoek naar efficiëntere financiële methoden bij vervanging van riolering. Een extern bureau start binnenkort een onderzoek naar de mogelijkheden. In samenwerking met de financiële specialisten van de Twentse gemeenten inventariseren de onderzoekers de mogelijkheden. Rond de zomer worden de resultaten van het onderzoek verwacht. 

 
Werkplaats Communicatie Afkoppelen

De bereidheid van inwoners om mee te werken aan het afkoppelen van hemelwater op eigen terrein is gering. Dat gaat ten koste van het rendement van het afkoppelproject. De werkplaats Communicatie Afkoppelen heeft een plan van aanpak opgesteld om tot een effectieve communicatieaanpak te komen.

Hellendoorn doet ook mee
De gemeente Hellendoorn heeft aangegeven ook te willen deelnemen aan deze werkplaats. De werkplaats bestaat nu uit beleidsmedewerkers en communicatieadviseurs van de gemeenten Enschede, Almelo, Hengelo, Losser en Hellendoorn.  

Inventariseren mogelijke pilotprojecten
De effecten van de huidige communicatieaanpak van afkoppelprojecten in de deelnemende gemeenten zijn in beeld gebracht. De deelnemers van de werkplaats inventariseren binnenkort mogelijke pilotprojecten. Eind maart vindt de selectie van de pilotprojecten plaats.

Meer informatie over de werkplaatsen
Share
Tweet
Forward
Share
Twitter
Twitter
Email
Email
Website
Website
Website
Website

Twents Waternet
Contactadres:
Jos Jogems, Waterschap Vechtstromen
tel. 06 54216526
e-mail: j.jogems@vechtstromen.nl