Copy

September 2015

Bekijk deze e-mail in uw browser

Nieuws over Waterwinst TAAK 2.0


Dit is de digitale nieuwsbrief van Waterwinst TAAK 2.0. Onder deze naam werkt het Twents waternet intensief samen op het gebied van riolering en rioolwaterzuivering, want samen zijn we slimmer met water. De doelstellingen voor Waterwinst TAAK 2.0 zijn kostenbesparing, kwaliteitsverbetering en vermindering van de kwetsbaarheid van de afvalwatersysteem in Twente. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties voor deze nieuwsbrief? Stuur uw e-mail naar de redactie
 

Inhoud

                                      

Waterschap en gemeente pakken wateroverlast aan

Waterproblemen te lijf in Bornerbroek


Bornerbroek kampt al enige tijd met problemen in de waterhuishouding. Bij hevige regenval heeft de kern van het dorp vaak overlast van water. Eind augustus zijn gemeente Almelo en waterschap Vechtstromen overeengekomen om samen een einde te maken aan de wateroverlast in Bornerbroek. Beide partijen investeren in het plan, dat ongeveer 1,2 miljoen euro kost. De maatregelen worden uitgevoerd tot eind 2016.

Oorzaken van de waterproblemen
Het teveel aan water in Bornerbroek heeft verschillende oorzaken. Het rioleringssysteem kent diverse knelpunten. De aanleg van De Doorbraak kan in de winter, bij langdurige of heftige buien, de problemen verergeren, doordat het waterpeil in de nieuwe beek te hoog wordt. De Doorbraak is een nieuwe beek van 13 kilometer lang en loopt van Almelo naar Wierden langs Bornerbroek.

Duurzame oplossingen
De gemeente en het waterschap hebben gekeken naar duurzame oplossingen, die de klimaatbestendigheid en de (water)natuur ten goede komen. De gemeente gaat aan de slag met verbetering van de riolering in Bornerbroek. Het waterschap gaat omliggende sloten en beken aanleggen en opnieuw inrichten om meer water te kunnen afvoeren. Zo wordt de kans op wateroverlast in Bornerbroek bij hevige regenval kleiner. Samen met de omwonenden kijkt  de gemeente Almelo dit najaar naar mogelijke oplossingen in het rioleringssysteem. De gemeente verwacht de rioleringswerkzaamheden in september 2016 af te ronden. Waterschap Vechtstromen pakt de komende maanden de inrichting van de omliggende sloten en beken aan.
 

Nieuws van de werkplaatsen 

 

Werkplaats Communicatie Afkoppelprojecten

 

Samen zoeken naar de beste oplossingen


“We hebben gemerkt, dat  particulieren niet zo gemakkelijk geneigd zijn om hemelwater op eigen terrein af te koppelen van de riolering. Een financiële prikkel kan daarbij helpen, maar de juiste communicatie is net zo belangrijk,” laat Gerdrik Bruins, voorzitter van de werkplaats Communicatie Afkoppelprojecten, weten. “We onderzoeken nu aan de hand van pilotprojecten in de Hofkampbuurt Almelo, Stadsbeek Enschede, in Overdinkel en Bornerbroek hoe de communicatie bij dergelijke projecten het beste aangepakt kan worden. Het resultaat moet aan het eind van het jaar een handboek zijn met de do’s en don’ts voor communicatieaanpak en burgerparticipatie. Ook een toolkit met allerlei communicatiehulpmiddelen maakt hiervan onderdeel uit. Dat wordt een handig hulpmiddel voor alle gemeenten in Twente, maar ook voor de rest van Nederland bij afkoppelprojecten van particuliere eigen woningen.“

Meer aandacht voor communicatie
Voor een effectieve communicatie is analyse van de doelgroep belangrijk. “We kijken naar de samenstelling en de saamhorigheid in de wijk. Er zit verschil in stads- en dorpsbuurten. Het gedrag van mensen heeft alles te maken met gevoel en omgeving. We moeten ons meer inleven in hun situatie. In veel gevallen sluiten mensen sneller aan als de buurvrouw ook meedoet. Hoe we de keukentafelgesprekken houden, is ook erg van belang. Geen overleg of alleen een technische uitleg werkt niet. Mensen willen weten wat ze te wachten staat en aandacht voor hun situatie,” legt Gerdrik uit.

Participatieaanpak 
Deze zomer hebben de deelnemers van de werkplaats Bornerbroek als pilotproject gekozen, waarbij Natuur en Milieu Overijssel extra ondersteuning biedt. Bij dit project spelen meerdere waterproblemen: hemelwater, grondwater en stank. De maatregelen richten zich op aanpassing van de riolering van gemengd naar een gescheiden stelsel met waterafvoer. Natuur en Milieu Overijssel begeleidt de participatieaanpak voor het gehele project en voor het afkoppelen van regenwater op particuliere terreinen. Naar verwachting is deze werkplaats eind 2015 afgerond.
 
Volg de ontwikkelingen in Bornerbroek

Werkplaats Grondwatermeetnet

 

Grondwaterstanden voor iedereen online

 
De werkplaats Grondwatermeetnet heeft vóór de bouwvakvakantie Mos Grondmechanica de opdracht gegund voor werkzaamheden aan het grondwatermeetnet van de gemeenten Almelo, Enschede, Hengelo, Tubbergen, Dinkelland en Borne. Mos Grondmechanica zorgt voor het beheer en onderhoud van de peilbuizen en houdt de meetgegevens daarvan bij in een gezamenlijke online database. De invulling van de opdracht is per gemeente naar eigen wensen bepaald.

Best lastig
“De diverse belangen van de zes gemeenten maakte de samenwerking in de werkplaats Grondwatermeetnet niet altijd eenvoudig,” vertelt Patrick Spijker. Hij is projectleider Bodem en waterbeheer van de gemeente Enschede en kartrekker van de werkplaats. “Het was best lastig om de neuzen dezelfde richting op te krijgen. De deelnemende gemeenten hebben verschillende systemen, hun specifieke wensen en andere voorwaarden. Onze afdeling Inkoop heeft in samenwerking met de andere gemeenten het bestek gemaakt. Daarin is voor elke gemeente de opdracht in detail geformuleerd. Uiteindelijk sluit elke gemeente zijn eigen contract af met de opdrachtnemer,“ legt Patrick uit. 

Samenwerking via Twents waternet
“Toch zijn we tevreden over wat we via Twents waternet hebben bereikt. Naast kostenbesparing maakt deze gezamenlijke aanbesteding de samenwerking met andere gemeenten in de toekomst gemakkelijker. De lijntjes zijn korter geworden en zo’n aanbestedingstraject kan ook eenvoudig voor andere zaken gebruikt worden. Dat is altijd efficiënter.”
 
Lees meer over het aanbestedingstraject Grondwatermeetnet

Optimalisatie rwzi Hengelo


Effecten van afkoppelen hemelwater merkbaar


Waterschap Vechtstromen is voortdurend bezig om de kosten en kwetsbaarheid in de afvalwaterketen te verminderen en de kwaliteit te verbeteren. Mathijs Oosterhuis van waterschap Vechtstromen vertelt, dat de werking van de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Hengelo beter is afgestemd op het aanbod van het te zuiveren afvalwater. “Berekeningen toonden aan, dat er een forse overcapaciteit aanwezig was op de rwzi Hengelo. Dit gold voor zowel de biologische als de hydraulische capaciteit van de zuivering.”

Eén beluchtingstank minder
“We hebben maatregelen genomen om de werking van de rwzi te optimaliseren. Eén van de vier beluchtingstanks, waar micro-organismen met behulp van zuurstof organisch vuil afbreken, is onttrokken aan het zuiveringsproces. De zuiveringsinstallatie werkt nu efficiënter, omdat er minder energie nodig is. Bovendien worden kosten bespaard op onderhoud aan mengers en beluchtingssystemen. Met het afschakelen van één beluchtingstank is ook de pompcapaciteit van de rwzi teruggebracht van 12.200 naar 9.150 m3 per uur. Dit was mogelijk, omdat er in de afgelopen jaren verhard oppervlak is afgekoppeld van de riolering en er bergbezinkbassins zijn aangelegd,” legt Mathijs uit. “Riooloverstorten in de gemeente Hengelo komen nog maar heel beperkt voor.”    
  
Voordeel voor kwaliteit en kosten
Op de vraag of deze aanpak ook voor andere rwzi’s toepasbaar is, antwoordt Mathijs, dat het afhankelijk is van de lokale situatie. “Het waterschap gaat niet zomaar pompcapaciteit afschakelen op rwzi’s, omdat dit zal leiden tot meer riooloverstorten. Waar we kunnen besparen op kosten zoals in Hengelo of bij de aanpassing van een rioolwaterzuivering kijken we nauwkeurig wat nodig is voor een goede oppervlaktewaterkwaliteit. Doordat er de afgelopen jaren veel gedaan is aan afkoppelen van hemelwater en de aanleg van bergbezinkbassins kunnen rwzi’s soms toe met een lagere pompcapaciteit. De kosten van het zuiveren van rioolwater blijven zo beperkt en daar hebben we allemaal weer profijt van.” 


Algen hebben bezit genomen van het resterende water in de afgeschakelde beluchtingstank 

Bestuursakkoord Zoetwatervoorziening ondertekend

Zuinig op zoetwater  


Op 7 september 2015 heeft minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) in het bijzijn van bestuurders uit de regio Oost de bestuursovereenkomst ondertekend om samen de beschikbaarheid van zoetwater voor de lange termijn veilig te stellen. Er is € 60 miljoen beschikbaar voor de regio Oost, zodat we nu daadwerkelijk aan de slag kunnen met de verschillende zoetwatermaatregelen. In de regio Oost ondertekenden 112 partijen de regionale bestuursovereenkomst, waaronder 4 provincies, 5 waterschappen, 2 drinkwaterbedrijven, bijna 80 gemeenten en diverse andere organisaties.
Werkprogramma 'Wel goed water geven' 2016 -2021
                                  
Maatregelen op stapel
Rik Meijer is lid van de ambtelijke werkgroep Twents waternet en betrokken bij Zoetwatervoorziening Oost Nederland (ZON). Hij noemt welke maatregelen in Twente op stapel staan om de gevaren van droogte en drinkwaterschaarste te voorkomen. “Veel gemeenten hebben projecten aangemeld om water in de bodem vast te houden.  Het zijn vaak maatregelen die ook op een andere wijze een gunstig effect hebben op klimaatbestendigheid, zoals afkoppeling van hemelwater, verhoging van het waterpeil in beken en groenblauwe diensten. Naast waterberging hebben deze projecten ook een gunstig effect op de vochtigheid van de bodem. En komen daarom in aanmerking voor een ZON-bijdrage.”
 
Meer over Zoetwatervoorziening Oost-Nederland

Waterbeheerplan 2016-2021

Waterschap Vechtstromen


Iedere 6 jaar stelt het waterschap een nieuw waterbeheerplan (WBP) op. Daarin is het beleid en de daarbij behorende maatregelen voor de planperiode geformuleerd. Voor de planperiode 2016-2021 heeft waterschap Vechtstromen een nieuw plan opgesteld. Het algemeen bestuur van Vechtstromen stelt het WBP op 15 november definitief vast.

Samenwerking belangrijk
De rode draad in het nieuwe waterbeheerplan is hoe waterschap Vechtstromen gaat inspelen op de meer extreme periodes van droogte én neerslag als gevolg van de klimaatverandering. Het waterschap kan dit niet alleen. Ze moet en wil dit samen doen met de grondgebruikers en andere overheden zoals gemeenten. Daarnaast blijft het realiseren van een goede waterkwaliteit en ecologie een belangrijk aandachtspunt, waarbij de rwzi’s van het waterschap van grote betekenis zijn. 

Primaire taakgebieden
Het waterschap laat in het waterbeheerplan zien welke ontwikkelingen voor het waterbeheer van belang zijn en welke (bestuurlijke) accenten in de samenwerking met onze partners worden gelegd. Van daar uit is vervolgens het beleid voor de planperiode 2016-2021 beschreven voor de primaire taakgebieden:
•    Bescherming tegen overstromingen en werken aan veiligheid: Veilig water.
•    Zorgen voor de juiste hoeveelheid water en passende waterpeilen: Voldoende water. 
•    Zorgen voor een goede waterkwaliteit die nodig is voor mens, plant en dier: Schoon water.
•    Verwerken van afvalwater en het benutten van energie en grondstoffen daaruit: Afvalwater.
 
Lees de samenvatting van het Waterbeheerplan 2016-2021
Of bekijk het hele Waterbeheerplan
Bestuurders praten bij over waterzaken.

 Deel je waterkennis.

Twitter mee op @twentswaternet

 

Waterbestuurders bijeen

op 19 november


Op donderdag 19 november treffen de waterbestuurders van Twents waternet elkaar in Vroomshoop. Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst bespreken de gemeentelijke en waterschapsbestuurders de stand van zaken van de samenwerking in de afvalwaterketen in Twente. Uitvoering van de plannen, besparingsambities, kwaliteitsbehoud, bestuurlijk kernteam, uitdagingen, resultaten komen aan bod. Tevens is de financiering van rioolvervanging een onderwerp van gesprek. Ook bezoekt het gezelschap een waterproject en de RWZI in Vroomshoop. 

Nieuws uit de watersector


Waterinnovatieprijs 2015

Vernieuwende oplossingen en baanbrekende initiatieven op het gebied van water maken kans op de Waterinnovatieprijs 2015. De Unie van Waterschappen reikt elk jaar de Waterinnovatieprijs uit aan innovatieve waterprojecten die toepasbaar zijn binnen de taken en verantwoordelijkheden van waterschappen: veiligheid, schoon water en voldoende water. De winnaars ontvangen een intensief versnellingstraject ter waarde van 15.000 euro. Waterschappen kunnen hun succesprojecten tot 31 oktober insturen. Kijk voor meer informatie over deze prijsvraag op de website van de Unie van Waterschappen.

 

Meer over de Waterinnovatieprijs
Share
Tweet
Forward
Share
Twitter
Twitter
Email
Email
Website
Website
Website
Website

Twents Waternet
Contactadres:
Jos Jogems, Waterschap Vechtstromen
tel. 06 54216526
e-mail: j.jogems@vechtstromen.nl