Copy
Bekijk deze email in uw browser

Nieuwsbrief juli 2019 

CDA Achtkarspelen 
 

Midden tusken de Minsken

De laatste raadsvergadering...

Donderdag 11 juli sloten we het politieke jaar af met de vergadering over de kadernota. In de kadernota staan de plannen voor 2020 welke het college in de begroting 2020 zal verwerken. Belangrijk dus om als raad aan te geven wat we behalve de via het coalitieakkoord en de eerder ingediende moties opgenomen willen zien.

In een vergadering van negen uur onder uitstekende leiding van onze burgermeester werd in een goede sfeer onderhandeld over in totaal 44 moties. We zijn als gemeente daarmee recordhouder van Friesland, zo lijkt het.


Een aantal getallen:
44 moties: FNP-15, PvdA-9, PVV-4, GL-4, GBA-3, CDA-3, RB-3, CU-2, VVD-1

9 ingetrokken: FNP-6, PvdA-2, GBA-1 (reden: toelichting wethouder of samenvoeging moties)

21 aangenomen: FNP-5 (33%), GL-4 (100%), CDA-3 (100%), GBA-2 (67%), CU-2 (100%), PvdA-2 (14%), RB-2 (67%)

13 afgewezen: PvdA-5 (56%), FNP-3 (20%), PVV-3 (75%), VVD-1 (100%), RB-1 (33%)
Resteert 1 motie van de PVV. Deze motie zal in september terug komen. 

Als fractie kijken we terug op een goed jaar. Er is hard gewerkt en veel bereikt voor onze gemeente. Dit is mede te danken aan de inzet van en het goede contact met onze wethouders. 
Wat we als fractie missen is de input van onze leden. Niet op alle terreinen hebben we deskundigheid in huis. Het zou plezierig zijn om wat meer ‘adviseurs’ achter de hand te hebben. 

Mocht je / mocht u niet alleen incidenteel mee willen denken dan hebben we ook nog ruimte voor een steunfractielid. Alle fracties hebben twee, maar het CDA heeft er op dit moment slechts eentje (Sandra van der Ploeg) . Als steunfractie draai je volledig mee met de fractie, heb je toegang tot de vergaderstukken en de informatiebijeenkomsten voor de raad. Heb je belangstelling en wil je weten of het iets voor je is neem dan met mij contact op!

Nu eerst iedereen een goede vakantie toegewenst!

Lydeke Zandbergen-Beishuizen

Algemene beschouwingen 2019
Voorzitter,

Visieloos!

Dat was wat ik hoorde over deze kadernota.
College mijn conclusie: u bent geslaagd! 

Want niet u als college maar wij als raad bepalen het beleid! 

Dat is ook zichtbaar via de grote hoeveelheid moties. Waarschijnlijk het record van Friesland!  Voorzitter, wij als raad bepalen de richting waaraan u als college uitvoering mag geven. Samen komen we verder: Van links naar rechts, vanuit oppositie en coalitie: op het merendeel van de ingebrachte zaken konden we elkaar vinden. Collega raadsleden: de complimenten.

In de kadernota lees ik de uitwerking van de opdrachten vanuit de raad en het coalitieakkoord. De start voor de woonvisie, de omgevingsvisie, de vernieuwing en verbetering van het bestemmingsplan buitengebied. Er komt meer subsidie voor sport en cultuur...maar de tarieven blijven gelijk. Wij zijn financieel gezond...maar komen niet met een verhoging van de OZB.

Lees verder
Mijn eerste raadsjaar

Een jaar waarin ik heb geleerd dat elke vergadering anders is... Afgelopen vergadering was er een goede sfeer en had ik ook het gevoel dat we het echt met elkaar als raad deden. Ik hoop dat die sfeer na het zomerreces wordt doorgezet. Uiteindelijk zitten we er voor alle burgers in Achtkarspelen en moeten we het met elkaar doen.

We hebben ook een rol om de politiek aantrekkelijk te houden voor de jongeren! Met de komst van de jongerenraad hoop ik dat we daar nog mooie adviezen en tips van zullen zien en hier ligt ook een taak voor ons als raadsleden om ze te betrekken bij de raadsbesluiten.

Een paar vergaderingen geleden hebben wij nog het advies van de jongerenraad gevraagd met betrekking tot het alcohol- en drugsbeleid. Persoonlijk vond ik het jammer dat de jongeren niet in eerste instantie waren betrokken bij het beleid maar de toezegging is nu gedaan dat ze bij de invulling van het beleid vanaf het begin worden meegenomen, een mooi succes! 

Een jaar waarin ik veel heb geleerd en de sfeer in de fractie als zeer positief ervaren heb. Na het zomerreces gaan we er weer met volle energie voor!


Doethyna Vriesema

Een drukke financiële periode
Het raadswerk was de afgelopen weken was nogal druk voor mij door een ‘bombardement’ aan financiële gerelateerde stukken. Vanuit de gemeente: de jaarrekening van de gemeente, de jaarrekening van de werkmaatschappij, enkele accountantsverslagen, de begroting van de werkmaatschappij, de vele begrotingswijzigingen nog over 2019 en natuurlijk de kadernota voor 2020 en verder.

Vanuit buiten de gemeente: de vele jaarstukken en begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen zoals de veiligheidsregio, Marekrite, SW Fryslan enz.
Vele van deze stukken worden al in de controlecommis-sie voorbesproken. Hier kunnen we ook onze kritische vragen stellen aan accountant en ambtenaren. Er zijn dus ook meerdere commissievergadering de afgelopen tijd geweest waarin de organisatie transparant is over de zaken die er spelen. In deze commissie stel ik mij kritisch maar constructief op.

Helaas hadden we dit jaar enkele onverwacht grote tegenvallers door fouten die in het verleden zijn gemaakt. De gemeente en de werkmaatschappij lijken na een grote inhaalslag weer ‘in control’ te komen al zal op verschillende plaatsen nog wel een kwaliteitsslag en uitbreiding van personeel gedaan moeten worden om dit ook in de toekomst te kunnen blijven waarborgen. De nieuwe accountant Atrium is constructief en wil graag ook helpen om de interne controle binnen de gemeente en werkmaatschappij op orde de brengen.

Ondanks dat de werkmaatschappij geen goedkeurende verklaring had is dat wel het geval voor de gemeente Achtkarspelen zelf. Door hopelijk eenmalige grote uitgaven binnen in het Sociale Domein en gelukkig ook eenmalige grote inkomsten vanuit de precariogelden blijven de reserves op orde zodat we als gemeente op dit moment nog geen vervelende bezuinigingen en keuzes hoeven te maken. Achtkarspelen is een financieel gezonde gemeente ten opzichte van de ons omliggende gemeenten.

Na het reces ga ik me weer met volle overtuiging inzetten om als raad de grip op de financiën te krijgen en houden. Ik zal blijven hameren op maandelijkse realistische begrotingswijzigingen maar ook op regelmatig inzicht en rapportage van het nieuwe prestatiemanagementsysteem LIAS . Als raad kunnen wij hierin ook aanbevelingen vanuit de raad, de commissie, de rekenkamercommissie en de accountant gaan monitoren .

Ik wens jullie een goede vakantie en ben blij dat we van het raadswerk nu even vakantie hebben zodat ik me de komende weken kan richten op de verhuizing van ons bedrijf in de bouwvak.

Gert Terpstra

Inhoudelijke vragen of opmerkingen
Voor inhoudelijke vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met:
  • Lydeke Zandbergen (fractie)  
         06-29169641  lydeke.zandbergen@cdaachtkarspelen.nl 
Share
Tweet
Forward to Friend
+1
Facebook
Twitter
Website
Email
Copyright © CDA Achtkarspelen

afmelden van deze nieuwsbrief     update van mijn gegevens  

 


This email was sent to <<Email Adres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
CDA Achtkarpspelen · Muzefalk 10 · Harkema, Fryslan 9281 mj · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp