Copy
Bekijk deze email in uw browser

Nieuwsbrief juli 2020

CDA Achtkarspelen 
 

Midden tusken de Minsken

Uit het bestuur

Ditmaal is naast de digitale versie van de Nieuwsbrief ook gekozen voor een papieren versie die naar alle leden wordt verzonden. Bestuur, wethouders, fractievoorzitters, fractie- en steunfractieleden komen hierin aan het woord en we wensen u ondanks alle corona perikelen een fijne zomer en zomervakantie tijd waarin u geestelijk en lichamelijk kunt opladen.

Extra ledenvergadering op dinsdag 15 september 
De fractie  en de wethouders willen graag met de leden in gesprek over de noodzakelijke bezuinigingen. Daarvoor wordt een extra ledenvergadering belegd en wel op 15 september om 19.30 uur. Zie ook de oproep van de fractie. Noteer en reserveer alvast deze datum. Locatie en agenda volgt nog.

Algemene Ledenvergadering op maandag 9 november 
De gebruikelijke ALV  dit voorjaar kon niet doorgaan. Hoofdthema op maandag 9 november: verkiezingen Tweede Kamer. Noteer en reserveer alvast deze datum!! Locatie en agenda volgt nog.
 
Vacatures bestuur
Het huidige bestuur bestaat uit slecht twee personen en is daarmee beslist niet voldoende op sterkte om begin 2021 de Tweede Kamer verkiezingen en over twee jaar gemeentelijke verkiezingen succesvol te organiseren en te begeleiden. CDA Achtkarspelen is daarom per direct op zoek naar meerdere nieuwe bestuursleden waar-onder voorzitter en secretaris.
Heeft u vragen over taken en de profielschets van de functies? Weet u iemand die wellicht geschikt is? Neem contact op met de penningmeester van het bestuur: Auke Attema – 06 54983013.
 
Website CDA Achtkarspelen wordt vernieuwd
Het bestuur heeft besloten om per 1 januari 2021 de opmaak Typo 3 van de landelijk CDA website te volgen. De oude website zal per die datum na jaren trouwe dienst uit de lucht gaan. Veel gemeenten zijn inmiddels na eerst een eigen website overgegaan naar deze Typo 3. Nadere aankondiging volgt nog.

Bestuur CDA Achtkarspelen

Op zoek naar drie miljoen?
Donderdag 2 juli stond de kadernota geagendeerd. Het moment om nieuwe plannen in te dienen die je als fractie verwerkt wilt zien in de komende begroting. Dit jaar ging het anders.  Er lag een discussie stuk op tafel met een bezuinigingsopdracht van maar liefst € 3.000.000,00. Naast de steeds hogere kosten in het sociaal domein heeft ook de Corona geleid tot extra kosten. Daarnaast lijkt ook de herverdeling van het gemeentefonds voor Achtkarspelen niet goed uit te pakken. 

Het college heeft een viertal mogelijke bezuinigingspakketten gepresenteerd. Dit varieerde tot volledig de kosten af te wikkelen op het sociaal domein tot een verdeling over ook beheer en het ruimtelijk domein. Naast 'korten op' is het natuurlijk ook mogelijk de inkomsten te verhogen via de OZB. Een andere optie is geld besparen door de huidige samenwerking via de werkmaatschappij uit te breiden.  
Besluiten zijn er niet genomen, maar het college is op pad gestuurd om gehoord hebbende de discussie aan te geven welke opties er zijn. Na de zomer hopen we als raad een keuzemenu voorgelegd te krijgen. Als CDA-fractie willen we daarover graag met de leden in gesprek. U wordt daarvoor uitgenodigd op dinsdag 15 september om 19:30 uur, locatie en agenda volgt nog.
De CDA-fractie
Van de fractievoorzitter
De laatste vergadering voor de zomervakantie. Traditie-getrouw worden daar de wensen voor de begroting van het volgend jaar - 2021 bepaald. Dit wordt vastgelegd in een zogenaamde kadernota. Dit jaar is er geen ruimte voor wensen. De financiële situatie van de gemeente maakt dat we als raad gevraagd zijn om te kijken naar mogelijke bezuinigen. Belangrijk is het dan dat je weet wat voor een gemeente we willen zijn. Ik begon daarom dit jaar mijn algemene beschouwingen met een deel van een gedicht van  Harmen Sytstra: Moai sûnder wergea binne de Wâlden: smûkskaedsjend beämtegrien oeral yn ’t roun, blierlaeitsend boulân, tierige greiden, sjongende fûgels, sânnich de groun
Waardoor zijn de tekorten ontstaan?
In de afgelopen periode heeft ook onze gemeente haar sociale gezicht laten zien als het gaat om de gevolgen van de coronacrisis. Als gemeente willen we wat kunnen betekenen voor de inwoners, de ondernemers die het in deze periode moeilijk hebben. De complimenten voor de voortvarendheid van het college waarmee zij maatregelen heeft genomen voor de ondernemers, de sportverenigingen, het onderwijs.
Dat dit de gemeente geld heeft gekost weten we allemaal. Wat er nog aan kosten aan zit te komen weten we niet. Zijn er bedrijven omgevallen of nog gaan omvallen? Wat zijn de gevolgen voor de uitkeringen? Niet alleen de economische gevolgen van de coronacrisis maar ook de verplichtingen van de gemeente voor de uitvoering van het in Den Haag vastgesteld beleid jaagt ons op kosten. De financiële gevolgen van de maatregelen binnen het Sociaal Domein zijn ook voor 8K enorm. Eén van de uitgangspunten van het CDA is de solidariteit. Omzien naar elkaar. Zorgen voor de kwetsbaren in de samenleving. 

Maar soms begrijp ik de landelijke regelgeving echt niet: waarom moet de gemeente ook de schoonmaakhulp van de miljonair betalen? Een regel die de gemeentes veel geld kost en waar we als lokale CDA-fractie ons landelijk tegen verzetten. Het geld van de gemeente moet naar die mensen die het echt nodig hebben.
De jeugdzorg is bij de gemeenten neergelegd net als andere taken binnen het sociaal domein. Met deze decentralisatie, de omgevingswet en de ontwikkelingen in energie en klimaat hebben gemeenten een omvangrijk pakket om hun verantwoordelijkheid als eerste overheid waar te maken. Probleem hierbij is wel dat de autonomie van de gemeenten niet is meegegroeid met die grotere verantwoordelijkheden. Autonomie betekent voor mij dat gemeenten zelf keuzes kunnen maken, en in staat worden gesteld die keuzes te maken. Daar hoort een financiële positie van gemeenten bij die dat mogelijk maakt. Gemeenten krijgen structureel te weinig middelen om dingen goed te doen. 
Maar nu is aan ons de vraag: Wat vinden we belangrijk dat door blijft gaan? Wat vinden we een luxe, waar kunnen we wel zonder? Wat zullen de kosten zijn als we nu met zaken stoppen en die dan toch later weer willen opstarten? 

In de afgelopen weken heb ik diverse mensen de vraag gesteld: wat zou jouw keuze zijn? Kiezen tussen geld naar de zwakke in onze samenleving of geld naar de gemeentelijke organisatie om regels op te stellen.  Willen we een OZB-verhoging om subsidies verenigingen in stand te houden of sluiting bibliotheken te voorkomen? De afkorting OZB hoeft maar genoemd worden en er wordt nee gezegd, maar als je doorspreekt over de consequenties...
Nog zo’n dilemma: de ambtenaren in één gebouw (Buitenpost ontvangt iedereen graag - ruimte genoeg hebben we de afgelopen weken gemerkt) levert veel geld op. Maar samenwerking, laat staan fuseren ook dat bezorgt velen de duidelijke uitspraak: nooit! 
Als CDA willen we het hebben over het beste voor onze inwoners en als dat betekent dat ambtenaren of thuis werken of vanuit één gebouw... vul maar in. Voor ons staat het investeren in plaatselijke initiatieven voorop. Subsidies voor het sociaal cultureel werk, mienskipsinitiatieven, evenementen, bibliotheekwerk, dorpsbelangen, sport, onderwijs: daar moeten we niet op willen beknibbelen.

Wat wil het CDA?
Mei-inoar trochpakke! Dat is wat het CDA wil. Mei-inoar en dan in de letterlijke betekenis. We hopen dat we samen als gehele raad in een aantal zaken kunnen en willen optrekken. Samen als het gaat om met andere kleine / Fryske gemeentes druk op de landelijke overheid uit te oefenen als het gaat om herverdeling gemeentefonds, als het gaat om inkomsten sociaal domein.

Voor het CDA zijn daarnaast een aantal specifieke wensen:
Het CDA is een Mienskipspartij. We willen niet bezuinigen op de smeerolie in onze dorpen: de verenigingen, cultuur, sport. We willen wel investeren in initiatieven zoals de open club gedachte van TSO-Surhuisterveen en de Voetbalvereniging in Twijzel, in MEYO (Mei elkaar yn Droegeham) in Droegeham. Prachtig om te zien dat de eigen kracht in de dorpen veel kan opleveren. 
Het CDA is een sociale partij. Tornen aan landelijke wet- en regelgeving kan niet, maar kritisch kijken naar de huidige uitgaven levert wellicht iets op. Digitalisering kan besparingen opleveren. Ga als gemeente in de leer bij de banken. En natuurlijk: hulp voor mensen die bijvoorbeeld door hun leeftijd niet digitaal vaardig zijn is en blijft nodig. Een mooie rol voor bv het digitaalhuis.
Het CDA wil trochpakke. De titel van het coalitieprogramma is mei-inoar trochpakke maar de praktijk is weerbarstig. We willen nog meer zien in onze gemeente als het gaat om woningbouw. In de afgelopen periode zijn veel projecten opgestart of gerealiseerd: denk aan het Folkerts-terrein in Surhuisterveen, de lopende projecten van SWA in Harkema, Twijzel, Twijzelerheide en Buitenpost. Voor de toekomst ligt er een woonvisie. Een mooie basis waarvoor veel partijen zijn gehoord. Het is een visie maar het zijn nog geen concrete plannen. Als fractie zien we graag ambitie en lef als het gaat om de concretisering. Honoreer lokale initiatieven zoals bijvoorbeeld die van de Woongroep Buitenpost.

Ik vat samen in drie punten:
  • Als gemeente moeten we ons maximaal inzetten om de smeerolie van onze Mienskip te behouden. 
  • Als gemeente moeten we samen met andere gemeentes optrekken om te komen tot voldoende financiën. 
  • Als gemeente moeten we het lef hebben “out of the box”, te denken. Ga omdenken: denk niet in problemen, maar in kansen. Vooral bij initiatieven vanuit de Mienskip.
Ik wens u allen een goede vakantie. Geniet van onze mooie natuur!
 
Fractievoorzitter Lydeke Zandbergen-Beishuizen 
 
Kadernota
Op 2 juli ’20 vond het politieke hoogtepunt in de gemeenteraad plaats. De kadernota was dit jaar 'oars as oars.' In plaats een feestje met nieuw beleid lag er een discussiestuk op tafel met een bezuinigingsopdracht van € 3.000.000,-. De enorm opgelopen kosten in het sociaal domein zorgen voor blijvende tekorten. Wat volgde was een mooie discussie op de inhoud.
Het college legde vijf lijnen voor waarin de bezuinigen konden worden gevonden. Deze lijnen zijn: bezuinigen op het sociaal domein, bezuinigen op beheer en het ruimtelijke domein. Daarnaast wordt gekeken naar het verhogen van inkomsten (OZB) en een intensievere samenwerking met Tytsjerksteradiel.
De ambtelijke organisatie heeft de opdracht gekregen om deze lijnen uit te werken zodat er in de maanden september en oktober duidelijk wordt welke bezuinigingen waarop nodig zijn. Het wordt een ingewikkelde tijd waarin ingrijpende maatregelen genomen moeten worden. Ondertussen hopen we dat het kabinet haar verant-woordelijkheid neemt zodat wij voldoende middelen krijgen bij de gemeentelijke taken.
Wethouder Harjan Bruining
Ontslagvergoeding gemeentesecretaris
In de krant heeft u kunnen lezen dat de gemeentesecretaris/directeur van de gemeente Achtkarspelen een ontslagvergoeding van € 65.000,- heeft gekregen. Dit is niet uit te leggen aan de rand van het voetbalveld, werd in de raad gezegd. Toch probeer ik het u uit te leggen.
Deze man kreeg een relatie met een ondergeschikte/college. Na het melden van deze relatie ontstond al gauw een onwerkbare situatie. Volgens de wet is dat geen reden voor ontslag waardoor er in overleg afscheid van elkaar is genomen. Deze man valt onder de Wet Normering Topinkomens (WNT). Het bedrag is afgeleid van die wet.
In de gemeenteraad is duidelijk naar voren gekomen dat het jammer is dat op deze manier gemeenschapsgeld wordt uitgegeven.
Wethouder Harjan Bruining
Gespreide verantwoordelijkheid en solidariteit
Los van de politieke waan van de dag en aandachtspun-ten vind ik het belangrijk om te zien hoe we er als inwo-ners en gemeente op dit moment voor staan. Dat stemt me ondanks alle financiële uitdagingen positief en hieronder wil ik uitleggen waarom.
Los van de politieke waan van de dag en aandachtspunten vind ik het belangrijk om te zien hoe we er als inwoners en gemeente op dit moment voor staan. Dat stemt me ondanks alle financiële uitdagingen positief en hieronder wil ik uitleggen waarom. Er is al veel gezegd over de corona-crisis en de gevolgen, op veel mensen in Nederland heeft deze crisis impact. Allereerst op de patiënten en overledenen en hun directe omgeving maar ook op de mensen die onzeker zijn geworden over de toekomst. ‘Heb ik mijn baan straks nog?’ is bijvoorbeeld een vraag die veelvuldig wordt gesteld. Ondanks dat we in Achtkarspelen gelukkig weinig corona-patiënten hebben gehad werkt de corona-crisis wel door in onze gemeente.

Veel ondernemers ervaren persoonlijk hoe deze crisis invloed op hen heeft en als gemeente proberen we waar we kunnen hen te helpen. Positief vind ik hoe het ‘maatschappelijk middenveld’ in onze gemeente heeft gereageerd op deze crisis. De verschillende onderwijskoepels en kinderopvang-instellingen in Achtkarspelen hebben samen goed opgetrokken. Veel inzet van leraren en leidsters hebben ertoe geleid dat kinderen uit onze gemeente digitaal het onderwijs konden volgen.
Ook op het gebied van sport gebeurde ontzettend veel. Vanaf het moment dat verschillende sporten weer los konden stonden tientallen vrijwilligers van sportclubs klaar om kinderen op te vangen om te gaan sporten. Ik wil dan ook grote waardering uitspreken voor het gehele onderwijsveld, de zorg, ondernemers en de sportverenigingen in Achtkarspelen.

Het maatschappelijke middenveld is het cement van de samenleving en die verdient alle steun van ons. In de kern is dat ook waar we als CDA staan. Zij-aan-zij naast elkaar, zonder de (schijn)tegenstellingen die zo nu en dan de media en discussies domineren. Gespreide verantwoordelijk en solidariteit zijn twee grondbeginselen van het CDA. In Achtkarspelen brengen we dit als inwoners in de praktijk en daar mogen we met ons allen best trots op zijn!

Ik wens hierbij een ieder een hele fijne gezonde zomervakantie toe, geniet van de welverdiende rust en kom vol energie weer terug! 
wethouder Jouke Spoelstra
Wetterskip Fryslân
Zo, de laatste AB vergadering van WF is geweest op 30 juni j.l.  Een boeiende vergadering met de eerste rapportage over 2020 en vooruitkijkend met de Kaderbrief 2021-2025.In beide stukken komt duidelijk naar voren de uitwerking van het vorig jaar vastgestelde Coalitie-programma Gewenst Peil. Uitgangspunten: a. een sluitende begroting (is nieuw voor bestuurlijk WF); b. redelijke reserves; c. dalende schulden (liepen veel te hoog op); d. een eenmalige tariefsverhoging en daarna inflatie
Maar die eenmalige tariefverhoging hebben we geweten. Begin december 2019 nog allemaal trekkers voor de deur en bij de besluitvorming moesten we uitwijken naar het WTC. Als CDA-fractie staan we samen met onze coalitiepartners (Geborgd Ongebouwd, Geborgd Gebouwd, Lagere Lasten Burger VVD en CU) nog steeds achter deze uitgangspunten en belangrijk is: we kunnen het uitleggen.

Dat bleek ook de afgelopen AB vergadering waarbij onze nieuwe Dijkgraaf Luzette Kroon twee weken voor de vergadering een betoog hield om te kijken naar de uitbreidingen van taken van de waterschappen en dat dit tot gevolg had dat de tarieven dan maar moesten worden verhoogd. Dit hebben we de afgelopen AB vergadering dus als coalitie, onder aanvoering van het CDA en Geborgd Bedrijven,  echt niet geaccepteerd. We hebben als tegenvoorstel gedaan dat we dan maar eens naar beïnvloedbare kosten (totaal 113 miljoen in 2025) van Personeel en Goederen&Diensten moeten kijken.
Uitgangspunten van het coalitieprogram zijn in tact gebleven. Maar het gaat niet alleen om geld. Er zijn ook ambities en er komen andere zaken op het WF af. Denk alleen al aan de droogteproblematiek, waarbij we afgelopen vergadering hebben vastgesteld dat er flexibeler met de peilen kan worden omgegaan. Hoofddoel hierbij is dat we moeten proberen om zoveel mogelijk zoetwater vast te houden in plaats van te spuien in de Waddenzee o.a. bij Lauwersoog. En wat extremen bij het weer en het klimaat betreft moeten we leren om hier mee om te gaan, want dit vergt een heel andere aanpak dan alleen maar droge voeten houden bij teveel water. 
Een van de ambities van WF is om in 2025 geheel Energie neutraal en in 2050 volledig Klimaat Neutraal te zijn. Als CDA hebben we ingebracht dat als dit niet haalbaar is dat het dan maar nagenoeg geheel Energie Neutraal of Klimaat Neutraal is. Want die laatste 10-15% gaat enorm veel geld kosten en wat ons betreft moeten ze dit heroverwegen. 
Een andere punt is de uitbreiding van Natuurgebieden. Als CDA zijn we daar ook kritisch in, want er is een onderzoek gaande naar de kwaliteit van Natuurgebieden wat hier en daar te wensen over laat. Kwaliteit is voor ons belangrijker dan kwantiteit. Daarnaast zijn wij van mening dat de beste natuurbeheerders onze agrariërs zijn. Als CDA-fractie WF hebben we niet helemaal in beeld hoeveel onze agrariërs zelfstandig aan natuurbeheer doen, met of zonder financiële ondersteuning. 

Een heel ander dossier wat nu en de komende maanden gaat spelen is het Veenweide dossier. Dit speelt grotendeels in Midden Friesland, meer dan in onze regio. Er dient landelijk een CO2 reductie te komen en dat krijg je niet alleen door hogere waterpeilen met alle problemen om 'te boeren' van dien. De door de Provincie ingestelde Grondbank kan hierbij van groot belang zijn. Als CDA-fractie WF trekken we hierbij samen op met onze CDA fractie van de Provinciale Staten. Belangrijk is dat om een gezamenlijk standpunt uit te dragen. 
Al met al hebben we drukke periode gehad waarbij we zien dat onze Coalitie uitstraling heeft in het beleid. Daarnaast wacht ons dit jaar nog een bijzondere periode waarin ook weer vele besluiten moeten worden genomen. Het blijft boeiend in het AB van WF. Voor ieder een fijne zomer periode. 
 
Piet Kuipers, Gerkesklooster, fractievoorzitter CDA Wetterskip Fryslân
Een beetje rust... na deze onrustige tijd
Het is al maanden 'onrustig' in mijn hoofd met zowel lokale en landelijke thema’s en ook als lid van het managementteam van Spinder Dairy Housing Con-cept. Nadenken over discriminatie, zwarte piet, beeldenstorm, polarisatie, persvrijheid, grote tekorten bij gemeenten in het sociale domein, bezuinigingen, lokale musea in de problemen, Frysk, duurzaamheid, gemeente-fonds en natuurlijk de consequenties van corona voor zowel de gemeente en het bedrijf waar ik werk zijn maar enkele voorbeelden van wat er in mijn hoofd afspeelde de afgelopen tijd. 
Het zal bij de meeste mensen echter niet veel anders zijn. Daarnaast kreeg ik als financiële portefeuillehouder van het CDA ook de afgelopen weken meerdere begrotingen, jaarrekeningen van Werkmaatschappij en Gemeente en grotere begrotingswijzigingen voor de kiezen. Met als gevolg veel lees- en analysetijd en meerdere grotendeels digitale overleggen met o.a. de controlecommissie met en zonder de accountants. Het viel mij op dat het CDA van alle partijen toch nog de meeste technische vragen stelde op de meeste van deze stukken. 
Afgelopen week hebben we in de laatste vergadering van het jaar ook nog de kadernota besproken. We kunnen het volgens mij echter beter de bezuinigingsnota noemen daar we iets moeten doen aan de grote tekorten in onze gemeente op het gebied van sociale domein. De afgelopen jaren hebben we dit nog kunnen opvangen met eenmalige opbrengsten zoals precariogelden, fairdeal Caparis en de opbrengsten van de Eneco aandelen. Eenmalig geld die we liever aan ander zaken hadden besteed.

Zelf heb ik me de laatste tijd ook nog extra ingezet om de protesten en de tekorten in het gemeentefonds onder de aandacht te brengen. Dit begon al maanden geleden door in het afdelingsbijeenkomst hier over te hebben maar ook om seminars van onze Tweede Kamerleden online bij te wonen. Enkele weken geleden heb ik ons college er informeel gewezen op het initiatief van #gemeenteninnood. Achtkarspelen was tot dan nog niet bij aangesloten. Het college heeft dit voortvarend opgepakt met het op korte termijn nog maken voor een protestvideo welke afgelopen week ook in Den Haag was te zien. 
Een aangepaste motie in de raad, meerdere stukjes plaatsen op de social media en nog een spreekbuis in De Feanster zijn voor nu eerst even de laatste wapenfeiten. Ik zou jullie als leden nog wel willen oproepen om de komende tijd ook jullie zorgen uit spreken over het gemeentefonds richting jullie netwerk in de politiek om zo de voorzieningen in onze gemeente in stand te kunnen houden. 

Er breekt nu een tijd aan van enkele weken in het komende reces met iets minder drukte als raadslid. Nu dus eerst even een beetje rust in het hoofd en enkele weken op vakantie zodat we er straks weer fris tegenaan kunnen gaan.  
Raadslid Gert Terpstra 
Leren van corona
Het is alweer de zomer van 2020, waarbij we een periode achter de rug hebben die we niet hadden kunnen voorspellen met z’n allen. Vooropgesteld, ik zou willen dat het coronavirus er niet was, dat iedereen normaal naar school of werk kon gaan. Maar ondanks alle ellende ontstaan in deze crisis ook mooie dingen. 
Er was een oproep van Rutte aan de jongeren om met ideeën en input te komen over de coronamaatregelen. Samen met Freddy (VVD) en Tjitske (GroenLinks) ben ik als jongere van de raad in gesprek gegaan met de jongerenraad van Achtkarspelen over wat de coronacrisis voor hen betekende
De jongerenraad gaf aan wat er speelt bij jongeren en dat er eigenlijk weinig wordt georganiseerd voor de jongeren. Juist nu veel al lang thuis zitten, vakanties deels niet doorgaan, feestweken zijn afgelast, wat is er nog voor de jongeren in de zomer? Daarom komt de jongerenraad in Achtkarspelen dan ook met oproep richting lokale dorpen, sportverenigingen, horeca etc. om de jongeren vooral niet te vergeten deze zomer! 
Thuiswerken en thuisblijven was de hoofdzaak in de afgelopen maanden. De gemeenteraad draaide gewoon door, maar wel via de digitale manier. Vele vergaderingen zijn de afgelopen maanden via de digitale vergadertool Teams verlopen. Maar in juni mochten we weer deels fysiek vergaderen en het was fijn om elkaar weer in de ogen te kunnen kijken. Terugkijkend op de afgelopen maanden heeft het digitaal werken ook zeker voordelen gehad. De vergaderingen waren deels efficiënter en er was geen reistijd.
De raadsvergaderingen heeft mijn voorkeur om die fysiek voort te zetten, maar andere vergaderingen zouden we best ook digitaal kunnen faciliteren. In de tijd dat er bezuinigingen aan zitten te komen kunnen we hiermee kosten besparen. Laten we daarom leren van de crisis en deze zaken meenemen in de toekomst. Ik wens jullie allemaal een gezonde en fijne zomer toe! 
Raadslid Doethyna Vriesema
Het huishoudboekje van de gemeente
Beroepsmatig houd ik me wekelijks bezig met de financiën van een onderneming. Als  steunfractielid heb ik onlangs deelgenomen aan de cursus gemeentefinanciën: het huishoudboekje van de gemeente. Veel overlappingen maar toch ook weer heel anders. 
Zo vlak voor de zomervakantie buigt de raad zich over de kadernota. De financiële kaders voor het beleid en uitvoering. Als gemeente heb je net als in het eigen huishoudboekje veel vaste uitgaven en verplichtingen. Dit jaar is het allemaal niet vanzelfsprekend.    
De kadernota 2020 in coronatijd, ga er maar aan staan. Ook zijn er gezinnen die een onzekere tijd tegemoet gaan, volgen er ontslagen en faillissementen. Zicht op de financiële gevolgen in een gemeente is er maar beperkt.
Welke keuzes gaan we als gemeente maken? Wat vinden wij belangrijk en wat voor gemeente willen wij zijn? Ook in deze tijd wens ik iedereen een fijne vakantie periode.
 
Steunfractielid Sandra van der Ploeg
Even voorstellen
Als nieuw CDA-lid en tevens sinds 25 juni steunfractielid van het CDA Achtkarspelen wil ik mij graag voorstellen. Mijn naam is Thea Kuipers en woon samen met mijn man en nog één van de kinderen in Twijzelerheide. Naast moeder te zijn van een dochter en twee zonen ben ik ook nog 'beppe' van twee prachtige kleinkinderen, waar ik één dag per week 'oppasbeppe' van mag zijn; een dag welke me erg veel positieve energie geeft! In mijn vrije tijd mag ik graag hardlopen, wandelen, fietsen, lezen, zingen in een popkoor en skiën.
Vorig jaar ben ik 'Gast van de raad' geweest en kwam ik voor het eerst in contact met gemeentelijke politiek. Door in gesprek te gaan met raadsleden en wethouders en het bijwonen van een aantal raadsvergaderingen, fractie-overleggen en informatie carrousels heb ik besloten me in te zetten voor de gemeente Achtkarspelen als steunfractielid. Vooral het sociale en het gevoel om er voor de 'Mienskip' te zijn is iets wat mij binnen het CDA erg aanspreekt; dit is precies wat bij mij past. Ik zal nog veel moeten leren en vragen, maar heb er zin in om mee te kunnen spreken over de gemeente Achtkarspelen. 
 
Steunfractielid Thea Kuipers
Hebben we visie?
De wereld veranderd snel. Ruim een halfjaar geleden wisten we niet wat Corona was. Ook de gemeentelijke begroting stond er rooskleurig voor. Nu zijn de tijden compleet veranderd. Maar moet het CDA veranderen? In mijn ogen niet. Wij staan voor de samenleving. Zaken van onderop. Tijdens de algemene beschouwing hebben we dat wederom herhaald. 
De gemeente moet bezuinigen. Als CDA hebben we duidelijk gezegd: blijf af van de cultuur in de dorpen. Geen bezuinigingen op de subsidies voor de korpsen en kleine culturele verenigingen. 
Om terug te komen op Visie kom ik ook bij het punt Krimp. Voor deze raadsperiode werden we overspoeld door goed bedoelde dure rapporten waar ons de krimp werd aangepraat. Gelukkig zijn we als CDA daar niet in mee gegaan. Wij geloven in onze mooie gemeente. Een gemeente waar het fijn wonen is. Ook een gemeente die gunstig ligt. Aan de spoorlijn Leeuwarden–Groningen. Helaas wil ons college dat wel eens vergeten. In mei hebben we ons college hiervoor op de vingers getikt. Eind juni is het rapport over de Lelylijn verschenen. Ook een rapport met Visie. Door Corona zijn we weer gaan beseffen dat met elkaar in de grote stad wonen niet altijd ideaal is. 

Het platteland heeft zijn glans weer terug en dat alle dure onderzoeksrapporten die ons de krimp wilden aanpraten ten spijt. Ook hier zie je dat je vanuit visie moet werken en niet vanuit rapporten. Ik moet helaas constateren dat ambtenaren graag uit rapporten werken. Ons college laat zich daar helaas vaak ook door leiden. De komende periode wil de CDA-fractie en ik in het bijzonder mij laten lijden door visie. Dit zal bij de komende begroting zijn maar ook bij de woonvisie die we dit najaar gaan behandelen.
 
Raadslid Jacob Zwaagstra
Bijna vakantie...
Nog een paar dagen en dan breekt de vakantie aan, alhoewel we door de coronacrisis al in een ongewoon ritme zitten zijn de meeste wel toe aan hun welverdiende vakantie. Maar zoals ieder jaar trekt de politiek nog even een sprintje voordat men met reces kan. De kadernota moest nog worden behandeld en betekent spitsuur in onze agenda’s. Overleg over welke lijn te volgen, overleg over wat past het beste bij het CDA gedachtegoed en wat durf je uit te leggen aan je achterban.
Snijden in het sociaal domein of het fysieke domein we mogen het zeggen. En hoe ga je de verschillen overbruggen met je coalitiepartners en oppositie. Dus overlegjes en vergaderen etc. Dat vergde dus nog een eindsprintje van ons en het college kwam ook nog eens met een 'winstwaarschuwing'. Corona en het sociaal domein brengen de begroting van slag en bepalen voor een deel onze toekomst. 

Tijdens de kadernotavergadering werden op mijn portefeuille wel een aantal zaken duidelijk. De oppositie ging vol in de aanval voor wat betreft het bouw en ontwikkel-tempo van onze gemeente maar na uitleg van ons college temperde de toon en kunnen we na de zomervakantie aan de slag met de Woonvisie. Uiteraard gaan in de tussentijd alle ontwikkelingen die al zijn ingezet gewoon door. Daar heeft ons college geen motie voor nodig alhoewel ze toch de oppositie niet zover kregen hun moties omtrent bouwen in  te trekken. Deze hebben we gesteund al leek het overbodig. Onze fractie zit er ook bovenop en blijft het college kritische volgen zodat in ieder dorp in de woningbehoefte wordt voorzien. Overigens moeten we niet vergeten dat SWA hierin flink wat in de melk had en heeft  te brokkelen. Binnenkort maakt de fractie overigens kennis met de nieuwe directie.

Een ander aandachtspunt tijdens de behandeling van kadernota waren de musea in onze gemeente. We hebben kunnen lezen in de krant dat het provinciebestuur haar subsidiegelden richting de musea ook tegen het licht hebben gehouden. Hoog tijd dat dit college ook komt met een eerlijk en rechtvaardig subsidiebeleid voor onze musea.
Dus dat tussensprintje kan nog wel uitmonden in een marathon maar voor nu... eerst vakantie!
Raadslid Romke van der Wal
Inhoudelijke vragen of opmerkingen
Voor inhoudelijke vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met:
  • Lydeke Zandbergen (fractie)  
         06-29169641  lydeke.zandbergen@cdaachtkarspelen.nl 
Share
Tweet
Forward to Friend
+1
Facebook
Twitter
Website
Email
Copyright © CDA Achtkarspelen

afmelden van deze nieuwsbrief     update van mijn gegevens  

 


This email was sent to <<Email Adres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
CDA Achtkarpspelen · Muzefalk 10 · Harkema, Fryslan 9281 mj · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp