Copy
Bekijk deze email in uw browser

Nieuwsbrief oktober 2020

CDA Achtkarspelen 
 

Midden tusken de Minsken

Ledenvergadering CDA Achtkarspelen
Van het Bestuur

Op maandag 9 november is de ledenvergadering van CDA Achtkarspelen. Met de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021 op komst is dit een bijzondere bijeenkomst. Tijdens deze ALV zal namelijk onder andere het concept verkiezingsprogramma besproken worden met een toelichting van niemand minder dan Fries CDA Tweede Kamerlid Harry van der Molen. 

Als gevolg van de corona crisis en de geldende maatregelen om het aantal besmettingen terug te dringen, zal deze ALV op een iets andere manier verlopen dan u gewend bent en vergt de nodige voorbereidingen van het bestuur. 

De ALV zal plaatsvinden op maandagavond 9 november om 19.30 uur in zalencentrum de Lantearne, Jan Binneslaan 49, Surhuisterveen

Agenda
· Kandidatenlijst Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021
· Concept verkiezingsprogramma (toelichting door Fries CDA Tweede kamer lid Harry van der Molen)
· Vacatures bestuur + invulling secretariaat
· Website CDA Achtkarspelen wordt vernieuwd

Alle leden van CDA-Achtkarspelen krijgen voor eind oktober de uitnodiging per mail of per post toegestuurd. Om deel te nemen aan de ALV moet men zich aanmelden. Dit kan via mail: w.vanderwal@hetnet.nl of telefonisch: 06 2882 2774 (Willem van der Wal)
We zien u graag op 9 november!

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,

Willem van der Wal
secretaris CDA Achtkarspelen
Centrumvisie Buitenpost
In september stond de centrum visie al op de agenda van de raad. Een visie die veel teweeg bracht. Positief aan de visie is dat de leegstand aangepakt wordt in het centrum. De focus wordt een compact winkelcentrum voor Buitenpost.  Hierin konden wij ons als CDA wel vinden. Echter ontbrak in de visie een stukje ambitie. Het stuk werd doorgeschoven naar de raadsvergadering van donderdag 23 oktober.
Motie en amendement
Toen hebben wij een motie en amendement ingediend. Als fractie wilden wij een rol voor ondernemers, Plaatselijk Belang Buitenpost en andere stakeholders in de uitwerking van de visie naar concrete plannen. In het verleden zijn er al veel plannen gemaakt, zonde om daar niks mee te doen. Ons amendement om een projectgroep met lokaal betrokkenen aan te stellen, wat daarnaast ook een kostenvoordeel oplevert, werd aangenomen.

Flexibiliteit
Daarnaast misten wij een stukje flexibiliteit in de visie. Wat als een ondernemer met goede plannen net niet in de visie past? Geven we dan deze ondernemer een kans? Daarvoor hebben wij als CDA een motie ingediend om meer flexibiliteit toe te passen waar het nodig is. Wanneer een ondernemer concrete plannen heeft wat niet in de visie past, dan komt dit terug bij de Raad. Deze motie is dan ook aangenomen. Al met al komt er nu na zoveel jaar schot in de zaak voor het centrum van Buitenpost.

En nu trochpakke.
Sportkampioenen alsnog in het zonnetje
Maandag 5 oktober bracht wethouder Jouke Spoelstra een presentje en bloemen langs bij twee teams van gymnastiekvereniging Set ‘m op! uit Augustinusga. In 2019 werd het ene team Nederlands kampioen op het onderdeel Airtrack en Trampoline. Het andere team pakte de Nederlandse titel in de Acro-duo B-lijn. Het liefst had de wethouder alle sportkampioenen uit Achtkarspelen persoonlijk willen feliciteren met hun bijzondere sportprestaties. De afgelopen jaren deed hij dit steevast tijdens een gezamenlijke huldiging in het gemeentehuis. Maar dat is dit jaar helaas niet mogelijk door de ontwikkelingen rondom het coronavirus. >> lees verder
CDA zet zich in voor behoud muziekonderwijs Achtkarspelen
Op initiatief van het CDA heeft de coalitie CDA-CU-GBA een motie ingediend om het muziekonderwijs in Achtkarspelen te behouden.
Het college heeft in haar bezuinigingsvoorstellen opgenomen om de subsidie van € 288.000,00 aan de Wâldsang met ingang van 2022 te beëindigen. In het coalitieakkoord 2018-2022 heeft het CDA opgenomen dat we het muziekonderwijs willen ondersteunen in samenwerking met de lokale muziekverenigingen en de Wâldsang. Voor het CDA aanleiding om in gesprek te gaan met het bestuur en de coördinator van De Wâldsang.
 
Belang van muziek
Sport en cultuur vormen via de verenigingen in de dorpen de ‘smeerolie’ voor het ‘Mienskipsgevoel’. Daarnaast is uit meerdere studies gebleken dat muziek van groot belang is voor de ontwikkeling van kinderen. Kinderen met een muzikale scholing zijn beter in staat om te luisteren. Muziek stimuleert de cognitieve ontwikkeling waardoor kinderen beter leren lezen en schrijven. Kortom: muziek is belangrijk. In het gesprek De Wâldsang bleek dat men graag in gesprek wil met de federatie van muziekverenigingen en het onderwijs om te zoeken naar mogelijke oplossingen. De coalitie roept via de motie de gemeente op deze handschoen op te pakken en samen te zoeken naar wegen om het muziekonderwijs te behouden. Bij de kadernota voor 2022 hopen we concrete plannen te zien hoe we het muziekonderwijs in Achtkarspelen kunnen blijven behouden.
 
MOTIE
Agendapunt: 6. Programmabegroting 2021 - 2024
Onderwerp: Veiligstellen continuïteit muziekonderwijs
De raad van de gemeente Achtkarspelen in vergadering bijeen d.d. 12 november 2020
Verzoekt het college:
In samenwerking met De Wâldsang, het basisonderwijs en de federatie voor muziekverenigingen in Achtkarspelen voor de behandeling van de kadernota 2022 te komen met een voorstel waarbij de continuïteit van het muziekonderwijs voor de jeugd wordt veiliggesteld.
En gaat over tot de orde van de dag.
Toelichting:
• Sport en cultuur vormen via onze verenigingen in de dorpen de ‘smeerolie’ voor het Mienskipsgevoel.
• Muziek is van groot belang voor ieder kind. Kinderen met muzikale scholing zijn beter in staat om te luisteren dan anderen. Muziek stimuleert de cognitieve ontwikkeling van kinderen waardoor ze beter leren lezen en rekenen.
• De basis voor de muzikale ontwikkeling wordt gelegd in de basisschoolleeftijd.
• Het belang van goed muziekonderwijs is eveneens een belang van het onderwijs, de ouders en van de federatie voor muziekverenigingen.
 
CDA-Achtkarspelen,                         GBA-Achtkarspelen,     CU-Achtkarspelen,
Mevr. A.G. Zandbergen-Beishuizen   dhr. S.W. Vegelin         mevr. D.A. van der Vaart-Kralt
Realisme nodig voor toekomst Fries veenweidegebied
De Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân werken samen met verschillende partijen aan een uitvoeringsplan voor het veenweidegebied. Doel van dit plan is het tegengaan van bodemdaling, het tegengaan van verzilting vanuit het noorden en weglekken van kwelwater vanuit het zuiden, en beperking van de CO2-uitstoot die ontstaat door het verdwijnen van de veenlaag. Behoud van de functie van het gebied en de leefbaarheid staan voor het CDA voorop. Niets doen is echter geen optie.
>> lees verder
CDA Politiek Café Achtkarspelen in gesprek
Vrijdag 25 september werd het CDA Achtkarspelen gastvrij ontvangen door de ondernemers van Veenstra Reizen te Buitenpost, Zwart Evenementenservice te Surhuisterveen en Zalencentrum De Lantearne Surhuisterveen. Besproken werden de gevolgen van de coronacrisis voor hun onderneming en hoe ze de samenwerking met Gemeente Achtkarspelen hebben ervaren.
Zij werden allen geconfronteerd met fors omzetverlies, stagnerende activiteiten en personeelswijzigingen. 
Desondanks wisten ze ook te denken in kansen en zoeken naar en vinden van nieuwe plannen en activiteiten! Dat bleek duidelijk het motto van deze ondernemers. Ondanks dat deze prachtige bedrijven hard geraakt zijn door de coronacrisis bleven de ondernemers positief denken. CDA Achtkarspelen kreeg door de bezoeken een goed beeld en neemt de ontvangen opmerkingen en suggesties over de samenwerking van deze ondernemingen met de gemeente mee.  
Wethouder blij met verkoop woningbouwkavels
Een nieuw concept voor betaalbare vrijstaande woningen in Buitenpost is een groot succes. Drie kavels van de gemeente Achtkarspelen die al lange tijd te koop stonden, zijn met het initiatief van Notebomer Surhuisterveen binnen korte tijd verkocht.
 
Flexibel concept
Het gaat om drie kavels in het buurtschap Lutkepost, aan de linkerzijde van de weg bij het binnenrijden van Buitenpost. Nadat de plannen van een andere ontwikkelaar niet van de grond kwamen, ging de gemeente de samenwerking aan met Notebomer Surhuisterveen. Die kwam met een eigen ontwerp: een zeer royale woning in jarendertigstijl. >> lees meer
Inhoudelijke vragen of opmerkingen
Voor inhoudelijke vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met:
  • Lydeke Zandbergen (fractie)  
         06-29169641  lydeke.zandbergen@cdaachtkarspelen.nl 
Share
Tweet
Forward to Friend
+1
Facebook
Twitter
Website
Email
Copyright © CDA Achtkarspelen

afmelden van deze nieuwsbrief     update van mijn gegevens  

 


This email was sent to <<Email Adres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
CDA Achtkarpspelen · Muzefalk 10 · Harkema, Fryslan 9281 mj · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp