Copy
Bekijk deze email in uw browser

Nieuwsbrief mei 2021

CDA Achtkarspelen 
 

Midden tusken de Minsken

Van het bestuur

Afgelopen week hebben we als dagelijks bestuur van het CDA Achtkarspelen met enige verbazing kennisgenomen van de brief van het CDA Heerlen en een 18-tal andere CDA-afdelingen over de koers die het landelijke CDA in de toekomst zou moeten volgen. Een interne discussie over de rol van onze partij moet altijd kunnen maar verdeeldheid nu kan alleen maar leiden tot leden- en stemmen verlies. Ook de suggestie om niet aan regeringsvorming deel te nemen delen we niet.
De problemen in Nederland zijn groot en wij vinden dat het CDA zo mogelijk een bijdrage moet leveren aan de aanpak van de coronaproblemen en de gevolgen voor onze economie. En dat kan het beste door zitting te nemen in een nieuw kabinet. Dus samen de schouders eronder voor een gezond en leefbaar Nederland, niet vanaf de zijlijn maar in de frontlinie.

Namens CDA Achtkarpelen
W. van der Wal, secretaris.

Van de fractievoorzitter
Weer een online fractievergadering, online informatieve bijeenkomsten van de raad, online werkgroepen en tot slot een online raads-vergadering. We merken met elkaar dat er meer behoefte is aan fysiek overleg. Overleg, waarbij je in een schorsing even bij elkaar kunt gaan staan en overleggen. Overleg, waarbij je elkaar in de ogen kunt kijken en waarbij je de lichaamstaal van de ander kunt lezen.

Maar het is niet anders. Deze week stond er veel op de raadsagenda. Aanleiding om al om vier uur te starten. Naast de door het college aangedragen punten voor de agenda was op verzoek van de CU het onderwerp dorpshuizen en op verzoek van het CDA de woningbouwprogrammering gepland.

Voor de dorpshuizen en het sociaal cultureel werk is gemeld dat de subsidies vanaf 2022 stoppen in afwachting van een nieuw plan. Of zoals het in de begroting staat: “Daarnaast stelt het college voor om het bestaande subsidiebeleid op gebied van welzijn en leefbaarheid, samen met inwoners van onze dorpen, te herijken per 2023”. Een lastige zin, zoals bleek tijdens de vergadering. De FNP vertaalt dit met “it kolleezje draait de doarpshuzen en it sosjaal kultureel wurk de nekke om”. Het CDA legt dit uit als: “we kijken nog eens kritisch naar de uitgaven, proberen het slimmer te organiseren en kijken wat er dan nog financieel mogelijk is”. Kortom, het werd een felle discussie.

Belangrijk voor het CDA is de woningbouwprogrammering. Jacob Zwaagstra schreef hierover al in de Spreekbuis in de Feanster. Er zijn huizen nodig voor onze jongeren, die we graag willen blijven binden aan de gemeente. Ook appartementen voor senioren zijn er onvoldoende, met als gevolg vertrek naar Kollum, Drachten… En wacht dacht u van de groep Friezen, die mede door de de corona graag terug willen naar it heitelân? Onlangs hoorde ik nog van een stel dat nu in Den Haag woont en nu op zoek is in 8K. De complimenten voor onze woordvoerder op dit terrein Romke van der Wal.

Het derde lange bespreekpunt was het Multi Funksjonele Akkomodaasje (MFA) in Twijzelerheide. Naar aanleiding van een inspreker in de informatiecarrousel namens de initiatiefgroep was mede door het CDA (Jacob Zwaagstra) een motie opgesteld om toch nog een tweede poging te doen om tot een breed gedragen en betaalbare oplossing te komen. Een - vond ik persoonlijk - vervelende discussie volgde in een sfeer die geen goed doet aan de zaak.

Dit waren de meest belangrijke punten. De hele agenda, het verslag en zelfs de uitzending kunt terug zien op de website van de raad van Achtkarspelen.

Lydeke Zandbergen-Beishuizen
Fractievoorzitter CDA 8K
Wie wil raadslid worden of kent een geschikte kandidaat?
In maart volgend jaar zijn de verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraad. Het CDA wil dan opnieuw met een kieslijst komen, waarop goede kandidaten staan. Wij spelen immers een belangrijke rol bij het besturen van onze gemeente. Om een goede kieslijst te krijgen doen we twee stappen.

De eerste stap bestaat uit het verzamelen van voldoende goede kandidaten. Deze komen op een ‘groslijst’. Voor het vinden van die kandidaten doen we een beroep op alle CDA-leden in onze gemeente. Uit deze groslijst selecteert in de tweede stap de bestuurscommissie een kieslijst. Bij die selectie wordt geprobeerd een zo sterk mogelijk team samen te stellen. De worteling in onze samenleving speelt daarbij een belangrijke rol.

Uiteindelijk stellen de leden de kieslijst definitief vast.

Wij vragen iedereen, die ons CDA in de gemeenteraad willen versterken, om zichzelf op te geven. Onderschat daarbij je eigen kwaliteiten niet! Als je twijfelt kun je daarover ook eerst met ons praten. Overigens is het niet vereist dat je al lid bent van het CDA, als je de normen en waarden die ons binden maar onderschrijft.

Ook als je niet zelf die stap wilt nemen kun je ons helpen door een ander, waarvan je denkt dat die een goed raadslid kan zijn, aan ons door te geven. Het zou daarbij prettig zijn als je daar al met betrokkene over gesproken hebt, maar dat is niet noodzakelijk.

Alleen met jullie hulp kan het CDA ook na de verkiezingen een goede bijdrage leveren aan het besturen van Achtkarspelen!

Namen kunnen jullie opgeven bij het secretariaat.

Emailadres is w.vanderwal@hetnet.nl telefoonnummer 06-2882 2774

Willem van der Wal

Algemene ledenvergadering woensdag 28 april

Aansluitend aan de digitale ALV van CDA-Fryslân vond de digitale ALV CDA-8k plaats waaraan dertien leden hebben deelgenomen.

Er was een korte agenda met o.a.:
1. Korte terugblik op het behaalde resultaat van de Tweede Kamer-verkiezing 16 maart 2022 in Achtkarspelen. (Zie ook het kopartikel van deze Nieuwsbrief)

2. Vooruitblik naar de Gemeenteraadsverkiezingen 2022
Via een brainstorm sessie hebben de deelnemde leden onderwerpen voor het nieuwe verkiezingsprogramma genoemd.

We zijn voornemens om onze officiële voorjaars-ALV in juni te houden (hopelijk weer fysiek).

Bestuur CDA 8K

Echtpaar Dijkstra Surhuisterveen ontvangt lintje

Het echtpaar Gaele Dijkstra (76) en Froukje Dijkstra-Stiksma (74) uit Surhuisterveen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje -Nassau. Het echtpaar is bovendien al bijna 45 jaar trouw lid van het CDA. Tijdelijk voorzitter Marnix van Rij stuurt hen daarom een felicitatie en vanuit de fractie en het bestuur Achtkarspelen is hen persoonlijk een mooi bos bloemen met hartelijke felicitaties aangereikt. ( zie bijgaande eigen foto.

Beide zijn gedurende lange reeks van jaren als vrijwilliger in touw geweest en nu nog voor de samenleving bij meerdere organisaties.

De heer Geale Dijkstra voor o.a.:

 • Kerk als kerkrentmeester, oud papier, verzorgen van het preekrooster, onderhoud aan de Doarpstsjerke en de verbouwing van kerkgebouw de Flambou;
 • Bestuurslid en secretaris van het schoolbestuur Christelijk basisonderwijs Surhuisterveen
 • Stichting RRZG Achtkarspelen, deze stichting stimuleert het revalidatie- en recreatiezwemmen voor mensen met een beperking;
 • Werkgroep rondom de nieuwbouw van het zwembad;
 • Stichting Nuseni in Surhuisterveen, deze stichting is opgericht om hulp te bieden aan mensen in Roemenië;
 • Stichting Pikulan voor projecten in Indonesië en kringloopwinkel Pikulan in Surhuisterveen;
 • Verbouwing Zalencentrum De Lantearne.

Mevrouw Froukje Dijkstra-Stiksma voor o.a.:

 • Vluchtelingenwerk; begeleiding deels op vrijwillige basis van vluchtelingenkinderen; naast het begeleiden bij school, bezoeken van de bibliotheek, winkels en ondersteuning bij huiswerk, taal en cultuur;
 • Kerk bij het jeugdwerk, kerstvieringen, kindernevendiensten, het verzorgen van catechese, scriba, kerkblad, organisator oliebollenacties, lector, medewerker oud papieracties en stuwende krachten in het Samen-Op-Weg proces in Surhuisterveen;
 • Koster voor de oude Hervormde Kerk als er diensten gehouden worden zoals trouw- of rouwdiensten;
 • Stichting Kasih Bunda voor het kindertehuis in Indonesië waar adoptiedochter Kamidah vandaan kwam;
 • Stichting Nuseni (Roemenië) samen met haar man;
 • Verbouw van De Bining coördineren van het werven van vrijwilligers en financiele middelen;
 • secretaris en koorlid bij koor De Cantorij;
 • ouderenwerk in ’t Suyderhuys.
Tips voor het werven van nieuwe leden

Wist u dat

 • u iemand lid kan maken of een proeflidmaatschap kan aanbieden voor slechts € 19,95 gedurende het eerste jaar?

 • er een mogelijkheid is voor een ‘Meerpersoonslid’? Een tweede en volgende lid op hetzelfde adres betalen aan contributie slechts € 29,00 per jaar!

Voor informatie kunt u terecht bij de afdeling ledencontact van het Partijbureau te Den Haag (070-3424888 of leden@cda.nl) of neem gerust contact op met ons secretariaat.

Kiezers bedankt!

Wat zijn wij trots dat wij als grootste partij zijn gekozen in Achtkarspelen. Dit betekent dat er waardering is voor het werk van het CDA. U geeft ons het vertrouwen. Ook voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022.

Wij zijn als CDA’ers altijd zichtbaar en benaderbaar, ons verkiezingsprogramma geeft helder aan waar wij voor staan. Wij blijven inwoners, ondernemingen en verenigingen bezoeken. Wij zijn altijd dichtbij, schroom niet om ons aan te spreken, want de meest waardevolle kennis en informatie krijgen wij van u! U kunt op ons rekenen!   

Steun ons en word lid van het CDA, kijk voor meer informatie op onze website www.cda.nl/fryslan/achtkarspelen of neem telefonisch contact op met onze secretaris via 06 2882 2774.

Korfbalvereniging it Fean verhuist naar sportpark Vierstromenland
Het college van Achtkarspellen legt het voorstel om de korfbalvereniging van Surhuisterveen te verhuizen naar het sportpark Vierstromenland voor aan de raad. Om meer ruimte te creëren op sportpark It Ketting verhuist de korfbalvereniging it Fean naar sportpark Vierstromenland. Bij Vierstromenland is voldoende ruimte om twee korfbalvelden aan te leggen naast de bestaande skeelerbaan/ijsbaan van stichting accommodatie stichting Blauknopke. Het clubgebouw bij de skeelerbaan wordt daarbij verbouwd en vergroot zodat de korfbalvereniging en de skeelervereniging hier gezamenlijk gebruik van kunnen maken. “Door nu een goede en toekomstbestendige locatie te kiezen voor korfbalvereniging It Fean, anticiperen we op het capaciteitsprobleem op de bestaande locatie. Ook is het voor de vereniging goed als er een definitieve eigen plek komt”, aldus wethouder Jouke Spoelstra. 

It Ketting
Op sportpark It Ketting in Surhuisterveen zijn op dit moment de voetbalverenigingen v.v. ’t Fean ’58, VV Surhuisterveen en korfbalvereniging it Fean actief. Uit onderzoek is gebleken dat de capaciteit van het sportpark in zijn huidige vorm voor alle verenigingen te beperkt is. Daar komt bij dat de capaciteit over een aantal jaren nog beperkter wordt omdat het kunstgrasvoetbalveld aan beddenfabrikant AVEK verkocht is in verband met de toekomstige verplaatsing van het bedrijf. De komende 7 jaar kunnen de voetbalverenigingen echter nog gebruik maken van het veld op basis van een recht van opstal. Voor de verplaatsing van de korfbalvereniging is nog geen budget beschikbaar. De raad wordt daarom gevraagd om akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van een geraamd krediet van €679.000,00. De raad zal hierover op 22 april een besluit nemen.

Gezocht: oudste Doortrapper van Achtkarspelen

In het kader van het project “Doortrappen” zijn High Five sportstimulering en gemeente Achtkarspelen op zoek naar de oudste Doortrapper van Achtkarspelen. Doortrappers zijn ouderen (70 jaar en ouder) die regelmatig fietsen. Doel van het project is om senioren te stimuleren zo lang en veilig mogelijk te blijven fietsen.

Iedere oudere die fietst, of dit nu op een elektrische fiets, een driewieler of een racefiets is, mag zich een Doortrapper noemen. (Mede) door fietsen blijven ouderen langer gezond, sociaal en zelfredzaam. Ouderen fietsen graag, en willen graag blijven fietsen, maar ze zijn ook kwetsbaar in het verkeer. “Doortrappers kunnen ons helpen het fietsen voor ouderen veiliger te maken. Zij kunnen ons vertellen waar onveilige verkeerssituaties zijn. Daarom komen wij graag met deze ouderen in contact”, aldus wethouder Verkeer Max de Haan.

Vorig jaar zijn er in Fryslân 25 Doortraproutes uitgezet, waaronder een route vanuit Buitenpost. Dit zijn veilige fietsroutes van 20 tot 25 km. “Met deze routes willen we ouderen stimuleren om in beweging te blijven. Bovendien is het prachtig fietsen in onze gemeente”, zegt wethouder Sport Jouke Spoelstra.

Bent u of kent u een Doortrapper, neem dan contact op met de gemeente Achtkarspelen. De oudste Doortrapper wordt in mei in het zonnetje gezet. Het project Doortrappen is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Gemeente Achtkarspelen werkt in dit project samen met gemeente Tytsjerksteradiel.

Vertrouwen in de overheid | Spreekbuis Jacob Zwaagstra

In de week voor Pasen zijn we (bijna) allemaal getuige geweest van de soap in de Tweede Kamer. Ik heb diverse mensen gesproken die het debat tot het eind hebben gevolgd. De aanleiding was de zin “Omtzigt functie elders”. Het onderliggende probleem ligt dieper en dat gaat over vertrouwen in de overheid. Pieter Omtzigt is voor veel mensen een voorbeeld als het gaat om de strijd tegen onrecht vanuit de overheid. Onrecht gebaseerd op strakke regels waarbij de menselijke maat regelmatig ontbreekt bij de overheid

Pieter Omtzigt is voor mij als raadslid een voorbeeld. Als raadslid wil ik samen met de hele CDA-fractie strijden voor u als burger van deze gemeente. Wij zien de behoefte aan nieuwe woningen, wij zien en horen de vragen rondom Muziekschool de Wâldsang. >> lees verder

Inhoudelijke vragen of opmerkingen
Voor inhoudelijke vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met:
 • Lydeke Zandbergen (fractie)  
         06-29169641 l.zandbergen@achtkarspelen.nl
Share
Tweet
Forward to Friend
+1
Facebook Facebook
Twitter Twitter
Website Website
Email Email
Copyright © CDA Achtkarspelen

afmelden van deze nieuwsbrief     update van mijn gegevens  

 


This email was sent to <<Email Adres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
CDA Achtkarpspelen · Muzefalk 10 · Harkema, Fryslan 9281 mj · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp